Nationella prov i gymnasieskolan

De nationella proven är ett stöd för att likvärdigt och rättvist göra bedömningar och sätta betyg på en elevs kunskaper. I gymnasieskolan genomförs nationella prov i engelska, matematik, svenska och svenska som andraspråk.

 • Nationella prov

  Provens betydelse för betyget

  All tillgänglig information om elevens kunskaper ska beaktas vid betygssättningen. Underlaget från det nationella provet är en del av den här informationen.

 • Nationella prov

  Hantera proven på ett säkert sätt

  Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera nationella prov. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa.

 • Nationella prov

  Anpassningar för elever med funktionsnedsättningar

  För elever med funktionsnedsättningar eller med läs- och skrivsvårigheter kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet.

 • Nationella prov

  Digitala prov från 2022

  Vi arbetar med att digitalisera de nationella proven och skapa möjligheter för extern bedömning. Att eleverna skriver uppsatsdelarna på dator är ett första steg. Digitala prov finns på plats år 2022.

 • Bedömning

  Muntligt bedömningsstöd för Matematik 1

  Nu har det muntliga bedömningsstödet för Ma1a, 1b och 1c kompletterats med ytterligare en uppgift. Totalt finns det nu tre muntliga bedömningsstöd för vardera kurs.