Nationella prov endast obligatoriska i den högsta avslutande kursen

Sedan den 1 januari 2018 är nationella prov enbart obligatoriska i den högsta avslutande kursen. Prov i övriga kurser är valfria, men skolor kan ändå fortsätta att använda dessa prov som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet.

Mer om att prov endast är obligatoriska i den avslutande kursen

Provdatum i gymnasieskolan

Elever i gymnasieskolan gör nationella prov på bestämda provdatum. Proven är obligatoriska för skolan att använda i den högsta avslutande kursen.

Provdatum

I tabellen nedan anges provdatum för alla prov i gymnasieskolan under läsåret 2018/2019. Det krävs särskilda skäl för att senarelägga ett prov.

Mer om att senarelägga prov

Läsåret 2018/2019

Kurs

Delprov

Vecka

Datum

Tidsåtgång

Engelska 5

A


icke tidsbunden

15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

46

fr 16 november 2018

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

48

on 28 november 2018

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

A


icke tidsbunden

15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 5

C

18

to 2 maj 2019

80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 5

B

19

on 8 maj 2019

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


icke tidsbunden

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

47

on 21 november 2018

100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

48

ti 27 november 2018

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

A


icke tidsbunden

15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

Engelska 6

C

18

fr 3 maj 2019

100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Engelska 6

B

19

fr 10 maj 2019

90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

cirka 30 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

50

fr 14 december 2018

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 1a,1b,1c

A


icke tidsbunden

ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 1a,1b,1c

B+C+D

21

on 22 maj 2019

60 min + rast + 60 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

50

on 12 december 2018

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 2a,2b,2c

B+C+D

21

to 23 maj 2019

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

51

ti 18 december 2018

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 3b,3c

A


icke tidsbunden

60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Matematik 3b,3c

B+C+D

21

må 20 maj 2019

120 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

50

ti 11 december 2018

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Matematik 4

B+C+D

21

ti 21 maj 2019

150 min + längre rast + 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

47

ti 20 november 2018

120 min för elever som följer svenska 1

180 min för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

47

to 22 november 2018

180 min

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

A


genomförs före delprov B och C

cirka 10 min per elev

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

B

14

ti 2 april 2019

120 min för elever som följer svenska 1

180 min för elever som följer svenska som andraspråk 1

Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

C

14

to 4 april 2019

180 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

46

to 15 november 2018

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

A

15

on 10 april 2019

240 min

Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

B


genomförs efter delprov A

cirka 10 min per elev

Särskilda skäl krävs för att senarelägga prov

Att flytta ett datumbestämt prov till en senare dag kan innebära en risk att elever känner till innehåll i provet i förväg. Det krävs därför särskilda skäl för att en rektor ska kunna ta beslut om att senarelägga ett prov. Särskilda skäl kan till exempel vara olyckor, dödsfall eller sjukdom. Resor eller idrottsdagar anses inte vara särskilda skäl. Om rektorn har särskilda skäl att senarelägga ett prov gäller detta hela skolenheten.

Obligatoriska på avslutande kursen

Nationella prov i gymnasieskolan är enbart obligatoriska som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av den högsta kursen på respektive program. Övriga prov är valfria, men skolan kan ändå använda dessa som ett kvalitativt stöd för betygssättning och för att bidra till en ökad likvärdighet över landet. Rektorn avgör om skolan ska använda ett frivilligt prov eller inte och i de fall rektorn beslutar att ett prov ska användas gäller det beslutet alla elever som läser den kursen på skolenheten.

Vad är en avslutande kurs?

Vilken kurs som är den högsta och avslutande avgörs av vilket program, och i förekommande fall inriktning, eleven läser. I de nationella yrkesprogrammen är till exempel Engelska 5 den avslutande kursen, förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är den avslutande kursen. Även på högskoleförberedande program är Engelska 6 den avslutande kursen.

Om en elev på ett yrkesprogram väljer att läsa en utökad behörighet och därmed läser kursen Engelska 6 är provet inte obligatoriskt för den här eleven. Det är rektorn som avgör om ett frivilligt prov ska användas eller inte. Om rektorn tar ett sådant beslut gäller det alla elever som läser den kursen.

Vilka prov som är obligatoriska på respektive program

Tabell över vilka prov som är obligatoriska på vilka program


Yrkesprog.

EK

ES– & HU

SA

NA– & TE

Eng 5

o

Eng 6

o*

o

o

o

o

Ma 1

o (1a)


o (1b)Ma 2


o**


o


Ma 3


o***o****

Ma 4

o*****

Sv1/Sva1

o

Sv3/Sva3


o

o

o

o

O = Obligatoriskt prov. Övriga prov är valfria att använda. Om rektorn beslutar om att ett prov ska användas i en kurs gäller det beslutet alla elever och provet ska då användas i sin helhet.

* = På hotell- och turismprogrammet är Engelska 6 avslutande kurs.

** = Ma2b är avslutande kurs för Ekonomiprogrammet med inriktning juridik.

*** = Ma3b är avslutande kurs för Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi.

**** = Ma3c är avslutande kurs för Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap och samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap)

***** = Ma4 är avslutande kurs för Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap, samt för Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Hantering, arkivering och resultatinsamling sker som vanligt

Om skolan väljer att använda de frivilliga proven ska de hanteras och arkiveras på samma sätt som de obligatoriska proven. Det är inte tillåtet att endast använda delar av provet, utan om rektorn beslutar att använda ett nationellt prov i en kurs ska provet användas i sin helhet. 

Våren 2018 fungerar de två insamlingarna av resultat och elevlösningar på samma sätt som vanligt oavsett om provet är obligatoriskt eller inte.

Engelska 5

Nationella provet i Engelska 5 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala/samtala, läsa och lyssna samt skriva. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla yrkesprogram förutom på hotell- och turismprogrammet där Engelska 6 är avslutande kurs.

Delprov A – tala/samtala

Tidsåtgång 2017/2018: 15 min/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

I delprov A, som är ett muntligt delprov, samtalar 2–3 elever med varandra. Samtalet tar cirka 15 minuter att genomföra.

Delprov B – läsa och lyssna

Tidsåtgång 2017/2018: 90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Delprov B är uppdelat i två förmågor – läsa och lyssna.

Den del som prövar elevens förmåga att läsa består av längre och kortare texter med flervalsfrågor eller öppna frågor. Eleven svarar genom att skriva ett eller flera ord. Det förekommer även texter eller dialoger med luckor som eleven ska fylla i och uppgifter där eleven ska matcha ihop ord, begrepp eller påståenden med varandra.

Den del som prövar elevens förmåga att lyssna består av till exempel intervjuer, reportage eller nyhetsinslag följda av öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det förekommer också korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Delprov C – skriva

Tidsåtgång 2017/2018: 80 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I provet i Engelska 5 kan uppgifterna vara av berättande, diskuterande eller utredande karaktär. Olika typer av brev kan också förekomma.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Engelska 6

Nationella provet i Engelska 6 består av tre delprov. Delproven fokuserar på de olika färdigheterna tala och samtala, läsa och lyssna samt skriva. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på alla gymnasieprogram förutom de flesta yrkesprogram där Engelska 5 är avslutande kurs.

Delprov A – tala/samtala

Tidsåtgång 2017/2018: 15 minuter/ per elevpar + 15 minuter för enskild förberedelse

I delprov A, som är ett muntligt delprov, samtalar 2–3 elever med varandra. Samtalet tar cirka 15 minuter att genomföra.

Delprov B – läsa och lyssna

Tidsåtgång 2017/2018: 90 + 50 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

Delprov B är uppdelat i två förmågor – läsa och lyssna.

Den del som prövar elevens förmåga att läsa består av längre och kortare texter med flervalsfrågor eller öppna frågor. Eleven svarar genom att skriva ett eller flera ord. Det förekommer även texter eller dialoger med luckor som eleven ska fylla i och uppgifter där eleven ska matcha ihop ord, begrepp eller påståenden med varandra.

Den del som prövar elevens förmåga att lyssna består av till exempel intervjuer, reportage eller nyhetsinslag följda av öppna frågor och frågor med flervalsalternativ. Det förekommer också korta samtal eller monologer med uppgifter av matchningskaraktär.

Delprov C – skriva

Tidsåtgång 2017/2018: 100 min (exkl. 5-10 min för instruktioner)

I delprov C prövas elevens förmåga att uttrycka sig i skrift. I provet i Engelska 6 är uppgiften ofta att skriva en utredande eller argumenterande text, men att skriva mer formella brev förekommer också som uppgift. Till provet finns ett material som eleven tar del av före provtillfället som förberedelse.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Det är viktigt att grammatik- och rättstavningsfunktionen stängs av i förväg och det är inte tillåtet för eleverna att använda ordlista. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Matematik 1

Nationella proven i kurserna 1a, 1b och 1c består alla av fyra delprov – ett muntligt delprov och tre skriftliga delprov. Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömningen som provet är tänkt att ge. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på yrkesprogram samt estetiska och humanistiska programmet.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång 2017/2018: ca. 30 min per grupp på 3–4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som kan genomföras när som helst från det att skolan får materialet, även efter de skriftliga delproven om det lämpar sig bättre för skolan. Delprovet görs i grupper om 3–4 elever under ungefär 20–30 minuter per grupp.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B, 60 min + rekommenderad rast + delprov C, 60 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på över tre timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 60 minuter för delprov B, 60 minuter för delprov C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Det framgår av uppgiften om eleven behöver ange mer än svar.

Delprov C är en mer omfattande uppgift där digitala verktyg är tillåtna. Lösningen till denna uppgift ska redovisas på separat papper. Läraren behöver uppmärksamma eleverna på att det är viktigt att de försöker lösa uppgiften eftersom även en påbörjad lösning kan ge poäng.

Delprov D består av ett flertal uppgifter. Även här är digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare, tillåtna. Lösningar och svar till uppgifterna ska redovisas på separat papper. Eleven ska redogöra för sina tolkningar av uppgifterna och sina tankegångar. I några uppgifter står det utskrivet att endast svar krävs, vilket innebär att du som lärare enbart bedömer svaret.

Matematik 2

Nationella proven i kurserna 2a, 2b och 2c består alla av tre skriftliga delprov som alla genomförs under samma dag. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Ekonomiprogrammet med inriktning juridik. Alla delprov behöver göras för att du ska få det bedömningsunderlag som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 2.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Matematik 3

Nationella proven i kurserna 3b och 3c består av fyra delprov – ett muntligt och tre skriftliga. De skriftliga delproven genomförs under samma dag. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Ekonomiprogrammet med inriktning ekonomi, Naturvetenskapsprogrammet med inriktning naturvetenskap respektive samhälle, samt för Teknikprogrammet (alla inriktningar utom inriktning teknikvetenskap). Alla delprov behöver göras för att du ska få det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge.

Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderar vi en längre rast, gärna lunch, mellan delprov C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov A – muntligt delprov

Tidsåtgång 2017/2018: 60 min förberedelse + ca. 20–25 min per grupp på 3–4 elever

Delprov A är ett muntligt delprov som kan genomföras när som helst från det att skolan får materialet, även efter de skriftliga delproven om det lämpar sig bättre för skolan. Delprovet genomförs i grupper om 3–4 elever under ungefär 20–24 minuter per grupp.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B+C, 120 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D skrivs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delproven C och D. Provtiden är 120 minuter för delprov B + C och 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där digitala verktyg är tillåtna. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Matematik 4

Provet består av tre skriftliga delprov som alla behöver göras för att resultaten ska ge det stöd för bedömning som provet är tänkt att ge. Det finns inget muntligt delprov (delprov A) i Matematik 4.

Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på Naturprogrammet med inriktning naturvetenskap och Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

Delprov B, C och D – skriftliga delprov

Tidsåtgång 2017/2018: delprov B+C, 150 min + rekommenderad längre rast + delprov D, 120 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

De skriftliga delproven B, C och D görs under samma dag. Eftersom många elever inte är vana vid en sammanhängande provtid på fyra timmar rekommenderas en längre rast, gärna lunch, mellan delprov B + C och delprov D. Provtiden för de skriftliga delarna är 150 minuter för delproven B och C samt 120 minuter för delprov D.

Delprov B består av uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg, såsom till exempel miniräknare. Till dessa uppgifter ska eleverna endast ange svar direkt i provhäftet.

Delprov C består av ett flertal uppgifter som ska lösas utan digitala verktyg. Till dessa uppgifter ska eleverna ge fullständiga lösningar på separat papper.

Delprov D består av ett flertal uppgifter där det krävs digitala verktyg för att göra beräkningar och rita grafer. Till uppgifterna i delprov D ska eleverna alltid ge fullständiga lösningar på separat papper.

Generellt är de inledande uppgifterna lättare att lösa än de i slutet av delprovet. Men även i senare uppgifter kan det vara relativt lätt att få någon poäng för en påbörjad lösning. Du som lärare behöver därför uppmana eleverna att försöka lösa alla uppgifter.

Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1

Nationella provet i Svenska 1 och Svenska som andraspråk 1 är gemensamt, men bedömningsunderlaget och vissa uppgifter kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav. Provet i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1 är obligatoriskt på samtliga yrkesprogram.

Tre delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av tre delprov – muntlig framställning, läsförståelse och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 1/Svenska som andraspråk 1

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Genomförs på lektionstid före delprov B och C

Eleven håller ett informerande anförande.

cirka 10 min per elev

B

Provdag

Eleven läser texter och svarar på frågor om texterna.

120 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska 1

180 minuter för elever som följer ämnesplanen i svenska som andraspråk 1

C

Provdag

Eleven skriver en text med anknytning till texterna i texthäftet.

180 min

Delprov A – muntlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: cirka 10 min per elev

Delprov A ska göras någon gång under den period på cirka fem veckor som infaller mellan att skolan får tillgång till provmaterialet och provdatumet för delprov B. I det här delprovet får eleverna göra individuella, muntliga anföranden med koppling till provets tema. Framförandena och de efterföljande klassrumssamtalen blir ett tillfälle för klassen att tillsammans bearbeta temat.

Delprov B – läsförståelse

Tidsåtgång 2017/2018: 120 min för svenska och 180 min för svenska som andraspråk (exkl. 5–10 min för instruktioner)

I delprov B prövas läsförståelse och elevens förmåga att analysera olika typer av texter. Eleverna får vid provtillfället ett texthäfte och ett uppgiftshäfte. Uppgifterna är dels flervalsuppgifter, dels öppna frågor där eleven själv får skriva sina svar.

Delprov C – skriftlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: 180 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven får återigen texthäftet som användes vid delprov B, men också fyra skrivuppgifter varav eleven väljer en. Eleven ska sedan skriva en sammanhängande text med ett omfång på cirka 300–700 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3

Nationella provet i Svenska 3 och Svenska som andraspråk 3 är gemensamt, men bedömningsunderlaget kan skilja sig åt eftersom provet följer respektive ämnesplans centrala innehåll och kunskapskrav. Proven är obligatoriska att använda som stöd för bedömning och betygssättning i slutet av kursen på all program förutom på yrkesprogrammen.

Två delprov

Provet kretsar kring ett särskilt tema och består av två delprov – muntlig och skriftlig framställning.

Information om delproven i Svenska 3/Svenska som andraspråk 3

Delprov

Genomförande

Innehåll

Tidsåtgång

A

Provdag

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande

inom provets tema

cirka 10 min per elev

Delprov A – skriftlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: 240 min (exkl. 5–10 min för instruktioner)

Vid provtillfället för delprov C prövas elevens skriftliga förmåga. Eleven ett uppgiftshäfte med tre skrivuppgifter varav de ska välja en. Eleven ska sedan skriva en utredande text av vetenskaplig karaktär på 600–800 ord som har sin utgångspunkt i texterna från texthäftet.

Från hösten 2018 ska eleverna skriva det här delprovet på dator eller annan digital enhet. Under genomförandet får eleverna ha tillgång till en ordlista samt en skrivyta med rättstavningsfunktion. Proven ska avidentifieras innan du som lärare bedömer proven. Den bedömande läraren ska alltså inte veta vems prov han eller hon bedömer.

Mer om att göra provet på dator eller med annan digital enhet

Delprov B – muntlig framställning

Tidsåtgång 2017/2018: cirka 10 min per elev

Delprov B ska göras någon gång under den period på fyra veckor som infaller efter att delprov A har genomförts. I det här delprovet får eleverna göra individuella, argumenterande anföranden med koppling till provets tema. Eleven förbereder anförandet individuellt utanför lektionstid.