Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda.

Omslag till materialen Hitta matematik och Hitta språket som båda blir obligatoriska att använda från 1 juli 2019.

Hitta språket och Hitta matematiken

Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte uppfylla de kriterier för bedömning som sen ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Hitta språket och Hitta matematiken är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

Se en kort presentation av Hitta språket och Hitta matematiken.

Film: Så kan du använda kartläggningsmaterialet (tid: 8:17)

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Synanpassning

Du kan beställa kartläggningsmaterialen för elev med blindhet via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin för att få beställningsblankett:

Telefon: 08-527 335 51

E-post till tommy.mobrin@skolverket.se

Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Sedan 2019 gäller bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser. Hitta språket och Hitta matematiken ska användas. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Presentera materialet på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklass Pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande är obligatoriskt att använda i förskoleklass. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att kartlägga elevernas kunskaper på höstterminen.

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 november 2023

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Det är en fördel om den undervisande förskolläraren eller läraren genomför kartläggningen. Då kan läraren med stöd av materialet upptäcka områden som den fortsatta undervisningen i klassen behöver fokusera på.

  Det finns inga bestämmelser eller rekommendationer för exakt när under höstterminen som kartläggningen ska genomföras. Beslutet fattas utifrån de lokala förutsättningarna.

  Materialet är framtaget och utprövat för att genomföras på höstterminen i förskoleklass. Kartläggningsmaterialet är inte tänkt att användas för uppföljningen på vårterminen.

  Skolverket har tagit fram specifika kartläggningsmaterial att användas i förskoleklass som anordnas vid specialskola. Dessa heter Hitta matematiken för specialskolan och Hitta språket för specialskolan.

  I materialen Hitta språket och Hitta matematiken finns olika kartläggningsunderlag och sammanställningsblanketter där läraren antecknar det kunnande som eleven visar. Läraren avgör hur omfattande och detaljerat kartläggningsunderlaget ska fyllas i. Det finns inget krav på huvudmannen gällande registrering/inrapportering av resultat till Skolverket.

  Enligt garantin ska det i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet göras en uppföljning av det stöd som getts. Resultatet av uppföljningen ska föras över till mottagande lärare.
  Mer information om övergångar och samverkan

  I slutet av förskoleklassen görs en uppföljning av det stöds som getts för att eleven ska få förutsättningar att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppnås i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Uppföljningen görs av ansvarig lärare i förskoleklass i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen lämnas till den lärare som ska ansvara för eleven i åk 1. Hur själva överlämningen går till i praktiken finns inte reglerat utan det får verksamheterna själva skapa rutiner för.

  Om en elev har fått särskilt stöd följs befintliga bestämmelser om åtgärdsprogram.

  Övergångar inom och mellan skolor

  Huvudmannens ansvar innebär bland annat att fördela resurser och organisera verksamheten utifrån lokala förutsättningar samt följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten så att de nationella målen och kvalitetskraven kan uppfyllas.

  Det finns dock inga krav på att huvudmannen specifikt ska samla in resultatet av kartläggningen som genomförs i förskoleklass. Huvudmannen avgör själv hur resultaten kan följas upp och analyseras på huvudmannanivå.

  Hitta matematiken har utvecklats, på uppdrag av Skolverket, av PRIM-gruppen vid Stockholms universitet. Hitta språket har utvecklats, på uppdrag av Skolverket, av Akademin utbildning, hälsa och samhälle vid Högskolan Dalarna.

  Processen att ta fram materialen innehöll exempelvis omfattande utprövningar i förskoleklass och arbete med referensgrupper av lärare, förskollärare, specialpedagoger, speciallärare samt referensgrupper av forskare. Skolverket har också samlat in synpunkter genom enkäter på skolverket.se.

  Om det utifrån användningen av materialet visas en indikation på att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppnås i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan, görs en särskild bedömning. Exempel på indikationer anges i kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden från och med 1 juli, samt i de nationella proven.

  Om det genom användning av materialen eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan respektive årskurs 4 i specialskolan, ska eleven istället skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Det gäller då det finns uppenbara skäl att oroa sig för elevens kunskapsutveckling och därmed uppenbara skäl att ge stöd.

  Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att nå de kriterier för bedömning som senare ska uppnås anges i kartläggningsmaterialen och bedömningsstöden från
  och med 1 juli, samt i de nationella proven.