Kartläggning i förskoleklass

Få stöd i att kartlägga språklig medvetenhet och matematiskt tänkande i förskoleklass.

Hitta språket och Hitta matematiken är stöd för att kartlägga elevers kunskaper i matematiskt tänkande och språklig medvetenhet i förskoleklass. Materialen är obligatoriska att använda.

Omslag till materialen Hitta matematik och Hitta språket som båda blir obligatoriska att använda från 1 juli 2019.

Hitta språket och Hitta matematiken

Med hjälp av de Hitta språket och Hitta matematiken kan du som undervisar i förskoleklass under höstterminen tidigt identifiera elever som visar en indikation på att inte uppfylla de kriterier för bedömning som sen ska uppfyllas i årskurs 1 och 3 i grundskolan eller i årskurs 4 i specialskolan. Du ska också kunna få syn på elever som är i behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller särskilda utmaningar.

Du genomför aktiviteterna som ingår i kartläggning i grupp under höstterminen.

Hitta språket och Hitta matematiken är en del i Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser.

Film: Hitta språket och Hitta matematiken – stöd för kartläggning i förskoleklass (tid: 1:20)

Se en kort presentation av Hitta språket och Hitta matematiken.

Film: Så kan du använda kartläggningsmaterialet (tid: 8:17)

Översyn av de obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterialen

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklassen och bedömningsstöden i årskurs 1 kan utvecklas. För att säkerställa att Skolverkets material är så träffsäkra och ändamålsenliga som möjligt pågår just nu utveckling och revidering av materialen. Arbetet sker i nära samverkan med lärosäten och sker i etapper.

Översynens etapper

Till läsårsstarten hösten 2025 kommer nytt material att kunna användas i en pilotomgång. Alla lärare som vill har då möjlighet att pröva materialen i sin undervisning och därefter inkomma med synpunkter via en enkät. På det sättet kan vi tillsammans göra materialen bättre.

Under läsåret pågår sedan arbete med att slutligt färdigställa materialen inför att de blir obligatoriska att använda från 1 juli 2026. De nya materialen fortsätter att vara en del av garantin för tidiga stödinsatser och syftet är fortsatt att elever ska få rätt stöd i rätt tid.

Under den tid revideringen pågår ska nuvarande obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd användas.

Grundläggande färdigheter

Vårt uppdrag är att säkerställa att alla elever har rätt till en undervisning som ger dem grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Garantin för tidiga stödinsatser infördes 2019 och innebär att obligatoriskt kartläggnings- och bedömningsmaterial ska användas i förskoleklassen och årskurs 1 för att identifiera elever i behov av extra stöd i sitt lärande.

Hitta språket

Hitta språket består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format. 

Hitta matematiken

Hitta matematiken består av en lärarinformation och handledningar till fyra olika aktiviteter. Materialet finns i pdf-format och är inte möjligt att beställa i tryckt format.

Synanpassning

Du kan beställa kartläggningsmaterialen för elev med blindhet via en särskild beställningsblankett. Kontakta Skolverket, Tommy Mobrin för att få beställningsblankett:

Telefon: 08-527 335 51

E-post till tommy.mobrin@skolverket.se

Kartläggningen är en del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Sedan 2019 gäller bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser. Hitta språket och Hitta matematiken ska användas. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Presentera materialet på din skola

Bilderna i presentationen beskriver kortfattat syfte och mål med att kartlägga elevernas kunskaper.

Presentationsmaterial: kartläggning i förskoleklass Pdf, 380 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationellt kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande är obligatoriskt att använda i förskoleklass. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att kartlägga elevernas kunskaper på höstterminen.

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska kartläggningsmaterial Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 23 maj 2024

Innehåll på denna sida