Garantin för tidiga stödinsatser – läsa skriva räkna

Garantin för tidiga stödinsatser finns för att skolor tidigt ska uppmärksamma elever som riskerar att inte uppfylla kriterier för bedömning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk eller matematik. Arbetet med att uppfylla garantins intentioner, att ge rätt stöd i rätt tid, är ett tillsammansarbete för hela styrkedjan. Här finns stöd för hur det arbetet kan utformas.

Film: Minnen från ett klassrum – en film tillägnad alla er som bidrar till att barn och unga får rätt stöd i rätt tid (tid: 01:34 min)

Det här är garantin för tidiga stödinsatser

Sedan den 1 juli 2019 gäller bestämmelser i skollagen om garantin för tidiga stödinsatser. Syftet är att uppmärksamma elever som är i behov av stöd i sitt lärande och att stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Målet är att fler elever ska nå en fullständig grundskoleutbildning.

Målgrupperna för arbetet med garantin för tidiga stödinsatser är:

 • lärare och förskollärare i förskoleklass och lågstadiet
 • speciallärare, specialpedagoger
 • rektorer som arbetar i grundskolan, specialskolan eller sameskolan samt huvudmän för dessa skolformer.

Nya bestämmelser i skollagen för garantin i anpassade grundskolan gäller från 1 juli 2024

Från och med 1 juli 2024 gäller bestämmelser i skollagen om garantin för tidiga stödinsatser i anpassade grundskolan. Syftet är att uppmärksamma elever som läser svenska, sva eller matematik enligt anpassade grundskolans läroplan och som är i behov av stöd i sitt lärande i dessa ämnen. Syftet är också att stödinsatserna ska sättas in tidigt och utformas efter varje elevs behov. Målet med garantin för tidiga stödinsatser innebär i den anpassade grundskolan att elever som får rätt stöd tidigt kan utvecklas längre i sitt lärande.

Garantin för tidiga stödinsatser i anpassade grundskolan

Momenten i garantin för tidiga stödinsatser

För att uppfylla garantin ska momenten obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial, särskild bedömning i samråd, undervisning och stödinsatser samt uppföljning och överlämning i samråd genomföras.

Obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterial

Elevers kunskapsutveckling ska följas och främjas systematiskt i förskoleklass och lågstadiet. Som stöd för en likvärdig bedömning ska nationella material användas. Det är obligatoriskt att genomföra:

Särskild bedömning i samråd

Om läraren genom de obligatoriska materialen, observerar indikation på att en elev behöver stöd i sitt lärande, gör läraren i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens en särskild bedömning. Så fort man befarar att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som gäller ska extra anpassningar sättas in skyndsamt. Eventuellt görs en anmälan till rektor om att eleven kan vara i behov av särskilt stöd.

Undervisning och stödinsatser

De obligatoriska materialen visar var eleverna befinner sig i sin kunskapsutveckling. Denna kunskap fungerar som underlag för läraren vid planering och genomförande av undervisning. På så sätt kan undervisningen utformas efter elevers behov.

 • Eventuella stödinsatser planeras av läraren i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens.
 • Extra anpassningar genomförs inom ordinarie undervisning.
 • Uppföljning sker kontinuerligt under hela året i förskoleklass och under hela lågstadiet för att säkerställa att stödinsatserna stödjer eleven i sitt lärande.

Uppföljning och överlämning i samråd

I slutet av förskoleklass respektive lågstadiet ska läraren i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens följa upp det stöd som eleven fått. Resultatet av uppföljningen ska lämnas till mottagande lärare.

Poster för utskrift som visar momenten i garantin för tidiga stödinsatser

Här presenteras hela arbetsgången för arbetet med garantin, illustrerat och med beskrivande texter steg för steg.

Skriv ut postern, sätt upp och använd i arbetet:

Poster A3: Garantin för tidiga stödinsatser - i förskoleklass och lågstadiet Pdf, 412 kB.


 

Pågående översyn av de obligatoriska kartläggnings- och bedömningsmaterialen

Skolverket har fått i uppdrag av regeringen att analysera hur de obligatoriska kartläggningsmaterialen i förskoleklassen och bedömningsstöden i årskurs 1 kan utvecklas. För att säkerställa att Skolverkets material är så träffsäkra och ändamålsenliga som möjligt pågår just nu utveckling och revidering av materialen. Arbetet sker i nära samverkan med lärosäten och sker i etapper.

Översynens etapper

Till läsårsstarten hösten 2025 kommer nytt material att kunna användas i en pilotomgång. Alla lärare som vill har då möjlighet att pröva materialen i sin undervisning och därefter inkomma med synpunkter via en enkät. På det sättet kan vi tillsammans göra materialen bättre.

Under läsåret pågår sedan arbete med att slutligt färdigställa materialen inför att de blir obligatoriska att använda från 1 juli 2026. De nya materialen fortsätter att vara en del av garantin för tidiga stödinsatser och syftet är fortsatt att elever ska få rätt stöd i rätt tid.

Under den tid revideringen pågår ska nuvarande obligatoriska kartläggningsmaterial och bedömningsstöd användas.

Grundläggande färdigheter

Vårt uppdrag är att säkerställa att alla elever har rätt till en undervisning som ger dem grundläggande färdigheter i att läsa, skriva och räkna. Garantin för tidiga stödinsatser infördes 2019 och innebär att obligatoriskt kartläggnings- och bedömningsmaterial ska användas i förskoleklassen och årskurs 1 för att identifiera elever i behov av extra stöd i sitt lärande.

Skolverkets rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser

Skolverkets rekommendationer ger stöd för hur skolor kan arbeta med garantin för tidiga stödinsatser och syftar till att stärka likvärdigheten inom och mellan skolor. Rekommendationerna är ett stöd för huvudman, rektor, lärare, elevhälsan och övrig skolpersonal.

Skolverkets rekommendationer

 • är ett konkret och praktiknära stöd som beskriver hur skolorna kan arbeta för att uppfylla garantin
 • uppmuntrar en gemensam praktik att tillämpa i arbetet
 • vägleder kring arbetet med att uppmärksamma och bedöma elevernas behov av stöd och att anpassa undervisningen
 • vägleder kring att garantin är en naturlig del i det systematiska kvalitetsarbetet.

Ta del av rekommendationerna

Rekommendationerna i tabellformat gör det möjlig att parallellt följa och tydligt se kopplingen mellan huvudmannens, rektorns och de övriga professionernas ansvar och roller i arbetet med garantin:

Rekommendationerna om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet - i tabellformat Pdf, 118 kB.

Här kan du läsa mer om rekommendationerna:

Rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet

 

Stöd för arbetet med garantin för tidiga stödinsatser – en översikt

Interaktiv bild med stöd- och kompetensutvecklingsmaterial

Vår klickbara bild samlar och länkar till stöd- och kompetensutvecklingsmaterial som rör garantin för tidiga stödinsatser. Här får du överblick, inspiration och vägledning som kan underlätta i planering och arbete för att uppfylla garantin.
Ladda ned PDF:en och klicka dig direkt till material, kurser, filmer och poddar från både Skolverket och SPSM.

Interaktiv bild: Skolverkets och Specialpedagogiska skolmyndighetens samlade stöd kring garantin - med länkar Pdf, 961 kB.

 

Hållbart arbete med garantin – ett panelsamtal med skolmyndigheterna

Ta del av ett panelsamtal från mars 2024 där SPSM, Skolverket och Skolinspektionen tar upp Skolinspektionens senaste granskning om garantin och Skolverkets rekommendationer för garantiarbetet. SPSM lyfter även exempel på hur skolor arbetar med garantin.

Titta på webbinariet Hållbart garantiarbete för tidiga stödinsatser (SPSMs webbplats) Länk till annan webbplats.

Stöd för rektor och huvudman

Huvudmannen ansvarar för att det finns organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas. I det systematiska kvalitetsarbetet kan de nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, de nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och de nationella proven i årskurs 3 ingå. Materialen kan då bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Organisera för arbete med garantin för tidiga stödinsatser

Organisera för arbete med garantin för tidiga insatser

I det här materialet får du som är rektor stöd i att leda och organisera arbetet med Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser. Du kan använda materialet på egen hand eller som ett underlag för kollegialt lärande, till exempel på huvudmannanivå.

Stöd för lärare, förskollärare, specialpedagog och speciallärare

De stödmaterial, webbkurser och andra material som finns här vänder sig i första hand till lärare, förskollärare, specialpedagog och speciallärare. Flera av materialen är dock även tänkta att ge stöd och vägledning för rektor och huvudman.

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling

Bilden ovan visar en digital dialogduk med filmer och diskussionsfrågor som hjälper dig och dina kollegor i arbetet med att tidigt fånga och kontinuerligt följa elevernas kunskapsutveckling i förskoleklass och lågstadiet.

Dialogduk om att följa och främja elevers kunskapsutveckling i F - årskurs 3

Dialogduken vänder sig till förskollärare i förskoleklass, lärare i förskoleklass och lågstadiet, speciallärare och specialpedagoger.

Systematik för tidiga stödinsatser

Systematik för tidiga stödinsatser är ett studiepaket som ger ledning i hur ni kan utveckla systematik i ert arbete med undervisning och stödinsatser. Studiepaketet har tagits fram i samverkan med SPSM.

Studiepaketet innehåller fyra moment. Varje moment består av tre eller fyra delar. Varje del avslutas med en sammanfattning och reflektionsfrågor. 

 1. Systematik i arbetet med tidiga stödinsatser
 2. Uppmärksamma och förstå elevers behov
 3. Forma undervisningen utifrån elevers behov
 4. Att pröva och ompröva tillsammans

Studiepaketet finns på SPSMs webbplats:

Studiepaket Systematik för tidiga stödinsatser Länk till annan webbplats.

Guide till stödmaterial i matematikdidaktik Fårskurs 3

Här får du exempel på det stöd som kan användas när kartläggning respektive bedömningsstöd är genomförda och ni har analyserat vad undervisningen bör fokusera på. Guiden vägleder till val av modul eller delar i en modul på Lärportalen eller val av webbkurs på Skolverkets utbildningsplattform.

Guide till Skolverkets stödmaterial i matematikdidaktik F–åk 3 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.

Modulen Taluppfattning och tals användning för Fåk 3

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling.

Taluppfattning och tals användning F–årskurs 3 Länk till annan webbplats.

Modulen Problemlösning för F–åk 3

Modulen lyfter fram hur matematikundervisningen genom problemlösning kan utformas för att stödja tidig matematikutveckling.

Problemlösning F–årskurs 3 Länk till annan webbplats.

Nya Språket lyfter

Det här bedömningsstödet ger lärare i årskurs 1-6 stöd i att följa elevers lärande i svenska och svenska som andraspråk. Det bygger på löpande observationer i den ordinarie undervisningen och kan användas i samarbete med modersmålslärare.

Ladda ner som pdf eller beställ: Nya språket lyfter

Podd: Kartläggningen i förskoleklass (tid: 28:15)

Den här podden vänder sig till dig som är lärare i förskoleklass och till dig som är rektor eller huvudman med ansvar för förskoleklassen. Lyssna till Helena Ackesjö, docent och fil doktor i pedagogik vid Linnéuniversitetet, och Jessica Ekberg, universitetsadjunkt i pedagogiskt arbete vid Karlstad universitet och tidigare förskollärare, i samtal om kartläggningen i förskoleklass. Hur använder man resultatet av kartläggningen i sin fortsatta planering av undervisningen? När är det bäst att starta kartläggningen? Hur kan man tänka kring organisationen runt kartläggningen? Diskussionen lyfter också frågor om bedömning och stödinsatser i allmänhet.

Transkribering: Podd om kartläggningen i förskoleklass – garantin för tidiga stödinsatser Pdf, 150 kB.

Skolverkets uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i åk 1

Skolverkets egen uppföljning visar att materialen är uppskattade av många lärare. Materialen ses som ett viktigt verktyg för en likvärdig bedömning eftersom alla elever kartläggs och bedöms utifrån samma material. Samtidigt upplever lärare att genomförandet tar tid. De menar därför att det är viktigt att få stöd, tid och förutsättningar av skolledningen för att kunna använda materialen på bästa sätt.

Uppföljning av obligatoriska kartläggningsmaterial i förskoleklass och bedömningsstöd i årskurs 1

Handskrivna skyltar fram en kaffeservis

Stödmaterial för undervisning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Det här är ett stöd som används när det behöver göras anpassningar i genomförandet av det nationella obligatoriska kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Det vänder sig till lärare i förskoleklass som undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska. Stödet är frivilligt att använda.

Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass Länk till annan webbplats.

Podd: Kymlingeskolans arbete med kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass – ett pilotprojekt (Tid: 26:31)

Lyssna till en biträdande rektor, en modersmålschef och en lärare i förskoleklass om hur de arbetade med det kompletterande stödet för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass på Kymlingeskolan, Sundbybergs stad.

Stödet används för att vid behov göra anpassningar i samband med genomförandet av det obligatoriska kartläggningsmaterialet. I det här pilotprojektet läste man in och använde stödet först efter den obligatoriska kartläggningen.

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Den här kursen ger lärare och förskollärare i förskoleklass möjlighet att utveckla fördjupade kunskaper om vad garantin kan innebära i praktiken, om kunskapsbedömning, planering, genomförande och uppföljning av tidiga stödinsatser.

Webbkursen Följa och främja lärande i förskoleklass

Film: Vad får du möta i kursen Följa och främja lärande i förskoleklass? - kort inspirationsfilm (01:09 min)

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Webbkursen finns på Skolverkets utbildningsplattform. Webbkursen fördjupar kunskaperna om den tidiga läs-, skriv- och matematikundervisningen och ger inspiration till fortsatt arbete med estetiska uttrycksformer och praktiska arbetssätt. Här finns även visst stöd till rektorer.

Webbkursen Undervisning i förskoleklass

Film: Vad får du möta i kursen Undervisning i förskoleklass? - inspirationsfilm (01:06 min)


Stöd från Specialpedagogiska skolmyndigheten

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, ger specialpedagogisk rådgivning som bland annat handlar om att utveckla det pedagogiska arbetet kopplat till extra anpassningar och särskilt stöd. SPSM erbjuder också specialpedagogisk utredning för vissa funktionsnedsättningar, som kan vara en del av rektors utredning av behov av särskilt stöd.

På SPSM:s webbplats finns studiepaket för kompetensutveckling och information om läs- och skrivsvårigheter, matematiksvårigheter och språkstörning, med råd för undervisningen och förslag på läromedel. Myndigheten erbjuder också ett stöd för det specialpedagogiska arbetet inom garantin för tidiga stödinsatser. SPSM:s podd Lika värde har flera avsnitt med ämnen kopplade till garantin.

Garantin för tidigt stöd, SPSM:s webbplats Länk till annan webbplats.

Flicka läser en bok.

Varför finns en garanti?

Skolans huvuduppdrag är att ge alla elever förutsättningar att nå de nationella kriterierna för bedömning av kunskaper och målen för utbildningen. Enligt skollagen (2010:800) ska hänsyn tas till elevers olika behov och eleverna ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling och utbildningen ska vara likvärdig.

Sedan 2019 gäller garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet. Genom att följa elevers lärande och sätta in tidiga stödinsatser redan från förskoleklass ska fler elever få det stöd de behöver. Syftet med de tidiga stödinsatserna är att fler elever ska uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som finns i årskurs 1 i läsförståelse och i årskurs 3 (4 i specialskolan) i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Det slutliga målet med tidiga stödinsatser är att en så stor andel som möjligt av eleverna ska nå en fullständig grundskoleutbildning. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.

Vad ingår i garantin?

I förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska att använda. De genomförs på höstterminen i grupp, i ordinarie undervisning. Kartläggningsmaterialen genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom kartläggningsmaterialen kan läraren i förskoleklass få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer finns i kartläggningsmaterialen.

Om det genom användning av kartläggningsmaterialen, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppnås sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då gäller regleringen om anmälan till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppnås anges i kartläggningsmaterialen.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av förskoleklass följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

I årskurs 1

I årskurs 1 används bedömningsstöden i taluppfattning och läs- och skrivutveckling. De genomförs både under höst- och vårterminen. Bedömningsstöden genomförs med fördel av undervisande lärare.

Genom bedömningsstöden kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i bedömningsstöden.

Om det genom användning av bedömningsstöden, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppfyllas sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då gäller regleringen om anmälan till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram. Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som senare ska uppfyllas anges i bedömningsstöden.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva.

I årskurs 2 och 3

I årskurs 2 finns inget nationellt obligatoriskt bedömningsstöd. Läraren följer elevernas lärande kontinuerligt och rutinerna kring extra anpassningar och särskilt stöd fortlöper.

I årskurs 3 genomförs nationella proven i matematik och svenska. Det sker under en fastställd provperiod på vårterminen.

Genom nationella proven kan läraren få indikation på att en elev är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd. Vid en sådan indikation gör läraren en särskild bedömning i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Exempel på indikationer anges i nationella proven.

Om det genom användning av nationella proven, eller på annat sätt, framkommer att det kan befaras att en elev riskerar att inte uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som ska uppfyllas sätts extra anpassningar in skyndsamt. Det kan även vara aktuellt med särskilt stöd och då gäller regleringen om anmälan till rektor. Rektor ser till att en utredning om elevens behov av särskilt stöd genomförs skyndsamt. Särskilt stöd dokumenteras i åtgärdsprogram Exempel på skäl att befara att en elev inte kommer att uppfylla de kriterier för bedömning av kunskaper som ska uppfyllas anges i nationella proven.

Om den särskilda bedömningen visar att en elev är i behov av extra anpassningar planerar läraren dessa i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. De extra anpassningarna genomförs inom ramen för ordinarie undervisning. De följs upp kontinuerligt för att säkerställa att de är effektiva. I slutet av årskurs 3 följer läraren upp stödinsatserna i samråd med personal med specialpedagogisk kompetens. Resultatet av uppföljningen överlämnas till mottagande lärare.

Modell över processen för garantin för tidiga stödinsatser.

Att uppfylla garantin

Läsa, skriva räkna – en garanti för tidiga stödinsatser handlar om att garantera att stödinsatser sätts in i rätt tid. Garantin ska anses vara uppfylld när de åtgärder som garantin omfattar har vidtagits. I detta ingår att skolan har:

 • genomfört de obligatoriska kartläggningsmaterialen, bedömningsstöden samt nationella proven
 • gjort en särskild bedömning av elevens kunskapsutveckling när en sådan ska göras
 • planerat och vidtagit de insatser som en sådan bedömning föranleder
 • följt upp vidtagna extra anpassningar för att säkerställa att de gett resultat,
 • överfört resultatet av uppföljningen till den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs

Regeringens proposition (2017/18:195) för Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser Länk till annan webbplats.

Huvudmannens ansvar

Det är huvudmannen som ansvarar för att det finns tillräckliga organisatoriska och ekonomiska förutsättningar för att garantin ska kunna uppfyllas.

De aktuella nationella kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken ska användas i förskoleklass. I årskurs 1 ska de aktuella nationella bedömningsstöden i läs- och skrivutveckling och taluppfattning användas.

Enligt skollagen (2010:800) ansvarar huvudmannen för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i skollagen och andra författningar som reglerar skolan, vilket betyder att huvudmannen även ansvarar för att garantin för tidiga stödinsatser genomförs i enlighet med reglerna.

Huvudmannen ska även på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. De nationella kartläggningsmaterialen i förskoleklass, nationella bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3 kan ingå i det systematiska kvalitetsarbetet. Materialen kan därmed bidra till att ge huvudman och rektor ökade möjligheter att planera och följa upp resursfördelningen mellan skolenheter i syfte att alla elever ska få en likvärdig utbildning av hög kvalitet.

Skolinspektionens första uppföljning av garantin i förskoleklass

Skolinspektionen granskade arbetet med garantin för tidiga stödinsatser på 30 skolor under 2020. Här är en summering av vad som utmärkte de skolor som hade ett välfungerande arbete med garantin i förskoleklass:

 • Tydlig organisation – lärare och specialpedagog vet vem som gör vad.
 • Särskild bedömning görs i samråd med specialpedagogisk kompetens.
 • Dokumentation används för att planera undervisning.
 • En anpassning av undervisningen görs utifrån kartläggningen.
 • Stöd fokuserar på att utveckla både språk och matematik.
 • Undervisningen utvecklas på gruppnivå.

I den här filmen sammanfattar projektledare Ylva Gunnars resultatet av granskningen.

Se film om arbetet med tidiga stödinsatser i förskoleklass (Skolinspektionen) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 27 juni 2024

Innehåll på denna sida