Rekommendationer om arbetet med garantin för tidiga stödinsatser i förskoleklass och lågstadiet

Våra rekommendationer om garantin för tidiga stödinsatser är ett praktiknära stöd för huvudman, rektor, lärare, elevhälsan och övrig skolpersonal.

Rekommendationerna gällande garantin för tidiga stödinsatser riktar sig till huvudmannen, rektorn, lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen. Förskollärarna som undervisar i förskoleklassen ingår i målgruppen lärarna. I den samlade elevhälsan ingår personalen med specialpedagogisk kompetens, kuratorerna, skolsköterskorna, psykologerna och skolläkarna. Personalen med specialpedagogisk kompetens har en uttalad roll i arbetet med att bedöma, planera och följa upp elevernas kunskapsutveckling samt att medverka i att utforma undervisningen och stödinsatserna. Den övriga skolpersonalen som är berörda av garantin för tidiga stödinsatser kan exempelvis vara personalen i fritidshem, elevassistenterna och skolbibliotekarierna.

I rekommendationerna benämns skollagens garanti för tidiga stödinsatser i förskoleklassen och lågstadiet ibland enbart som ”garantin”.

Det nationella kartläggningsmaterialet i förskoleklass, bedömningsstöden i årskurs 1 och nationella proven i årskurs 3, respektive årskurs 4 är obligatoriska att använda. De benämns som de obligatoriska materialen i rekommendationerna.

Skolverkets rekommendationer till lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen

Utveckla förståelse för garantin och varje elevs rätt att få det stöd den behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna

När en elev behöver extra anpassningar och särskilt stöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik är det angeläget att insatsernas form och innehåll ger eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål. Extra anpassningar och särskilt stöd kan se olika ut för olika elever, och insatserna kan behöva ändras så att de säkert stödjer elevens lärande.

Skolverket rekommenderar

 • att lärarna och den samlade elevhälsan etablerar ett nära samarbete och samtalar om hur det gemensamma arbetet med garantin ska utformas och hur arbetet ska leda till att syftet med garantin uppfylls
 • att lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen tar stöd i varandras kompetens i arbetet med att möta elevernas varierande förutsättningar och behov på ett inkluderande sätt
 • att läraren och personalen med specialpedagogisk kompetens samtalar om vilket stöd som fungerar för eleven och hur den informationen kan användas för elevens lärande under hela skoldagen
 • att läraren och personalen med specialpedagogisk kompetens har dialog med eleven och elevens vårdnadshavare för att ta tillvara deras upplevelser av undervisningen och stödinsatserna.

Bygg kapacitet och mobilisera kompetens för att realisera garantin

En organisatorisk beredskap för att möta elevernas olikheter gör det möjligt för skolan att tidigt sätta in adekvat stöd. Arbetet med garantin genomförs tillsammans med alla berörda i skolan.

Skolverket rekommenderar

 • att lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen identifierar behov av och föreslår kompetensutvecklingsinsatser inom garantins område
 • att lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen breddar sin kompetens genom att strukturerat och systematiskt ta tillvara varandras kunskaper och erfarenheter.

Etablera rutiner för och organisera arbetet med garantin

Det är nödvändigt att planera och organisera så att garantin kan genomföras med kvalitet och utifrån anvisningarna i de obligatoriska materialen.

Skolverket rekommenderar

 • att lärarna och den samlade elevhälsan arbetar tillsammans utifrån organisationens och skolans rutiner och med frågorna vad, hur, när och av vem något ska göras inom garantin.

Utveckla kvaliteten i läs-, skriv- och matematikundervisningen med stöd av kollegialt lärande

Genom att använda ett strukturerat arbetssätt för kollegialt lärande kan ett gemensamt fokus riktas mot skolans utveckling av undervisningen, lärmiljön och stödinsatserna. Det är lämpligt att arbetet utgår från analyser som kopplar till garantin, till aktuell forskning och till beprövad erfarenhet som har betydelse för tidiga stödinsatser.

Skolverket rekommenderar

 • att lärarna och den samlade elevhälsan utvecklar en samsyn kring begrepp och målsättning för arbetet med garantin
 • att lärarna granskar och analyserar sin egen och varandras undervisning
 • att lärarna och personalen med specialpedagogisk kompetens tillsammans reflekterar och analyserar med stöd av frågor om hur undervisningen har utgått från ett varierat sätt att lära, hur eleverna har fått möjlighet att visa sina kunskaper samt hur lärarna prövar och omprövar undervisningen och stödinsatserna i arbetet med att möta elevernas olika behov
 • att lärarna och den samlade elevhälsan säkerställer att varje elev är delaktig i sitt eget lärande genom att föra dialog med eleven om undervisningen.

Använd garantin i skolans systematiska kvalitetsarbete

Det är lämpligt att arbetet med garantin utgör en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att lärarna och den samlade elevhälsan analyserar sambanden mellan elevernas resultat och kvaliteten i undervisningen och stödinsatserna. Det innebär också att de utformar förebyggande och främjande insatser efter elevernas behov och följer upp att undervisningen och stödinsatserna fungerar. Det är angeläget att arbetet är ständigt pågående efter en cyklisk modell.

Skolverket rekommenderar

 • att lärarna och personalen med specialpedagogisk kompetens tillsammans analyserar resultaten av de obligatoriska materialen utifrån vad det är som påverkar elevernas resultat, vilka framgångsfaktorer som finns och hur de kan användas i det fortsatta arbetet
 • att lärarna och den samlade elevhälsan kommunicerar med rektorn om erfarenheter, iakttagelser och förslag på förändringar
 • att lärarna och den samlade elevhälsan tillsammans reflekterar över hur arbetet med garantin kan bli hållbart och långsiktigt.
Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer till rektorn

Utveckla förståelse för garantin och varje elevs rätt att få det stöd den behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna

När en elev behöver extra anpassningar och särskilt stöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik är det angeläget att insatsernas form och innehåll ger eleven möjlighet att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Skolverket rekommenderar  

 • att rektorn kommunicerar förväntningar på hur skolans gemensamma arbete med garantin ska utformas och hur arbetet ska leda till att syftet med garantin uppfylls
 • att rektorn ger stöd och skapar förutsättningar för att lärarna, den samlade elevhälsan och den övriga skolpersonalen tillsammans ska kunna möta elevernas varierande förutsättningar och behov på ett inkluderande sätt
 • att rektorn tillsammans med personalen med specialpedagogisk kompetens skapar strukturer för samråd som har fokus på kvalitet i bedömning och planering av stödinsatser inom garantin.

Bygg kapacitet och mobilisera kompetens för att realisera garantin

En organisatorisk beredskap för att möta elevernas olikheter gör det möjligt för skolan att tidigt sätta in adekvat stöd. Arbetet med garantin genomförs tillsammans med alla berörda i hela organisationen.

Skolverket rekommenderar

 • att rektorn identifierar behov av kompetensutveckling inom garantins område
 • att rektorn skapar mötesplatser och nätverk för utbyte och utveckling inom och mellan professionerna som arbetar med garantin
 • att rektorn samarbetar med personalen med specialpedagogisk kompetens om att samordna ett strukturerat och systematiskt arbete med garantin.

Etablera rutiner för och organisera arbetet med garantin

Det är nödvändigt att planera och organisera så att garantin kan genomföras med kvalitet och utifrån anvisningarna i de obligatoriska materialen.

Skolverket rekommenderar

 • att rektorn synliggör organisationens rutiner samt utformar och kommunicerar skolans rutiner när det gäller vad, hur, när och av vem något ska göras inom garantin
 • att rektorn organiserar och säkerställer tid och struktur för samråd, det kollegiala samarbetet samt uppföljning och överlämning.

Utveckla kvaliteten i läs-, skriv- och matematikundervisningen med stöd av kollegialt lärande

Genom att använda ett strukturerat arbetssätt för kollegialt lärande kan rektorn rikta fokus mot hur skolan utvecklar undervisningen, lärmiljön och stödinsatserna. Det är lämpligt att arbetet utgår från analyser som kopplar till garantin, till aktuell forskning och till beprövad erfarenhet som har betydelse för tidiga stödinsatser.

Skolverket rekommenderar

 • att rektorn tar stöd av exempelvis personalen med specialpedagogisk kompetens för att leda och samordna det kollegiala samarbetet
 • att rektorn tillsammans med lärarna och den samlade elevhälsan utvecklar en samsyn kring begrepp och målsättning för arbetet med garantin
 • att rektorn tillsammans med lärarna och den samlade elevhälsan reflekterar över frågor om hur undervisningen kan planeras med utgångspunkt i elevernas faktiska förutsättningar och behov, hur ett inkluderande förhållningssätt kan utvecklas och hur eleverna kan bli delaktiga i sitt lärande
 • att rektorn tillsammans med personalen med specialpedagogisk kompetens följer upp undervisningen och stödinsatserna genom att samtala med och ge återkoppling till lärarna.

Använd garantin i skolans systematiska kvalitetsarbete

Det är lämpligt att arbetet med garantin utgör en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det innebär att rektorn, lärarna och den samlade elevhälsan tillsammans analyserar sambanden mellan skolans resultat och kvaliteten i undervisningen och stödinsatserna. Det innebär också att rektorn, lärarna och den samlade elevhälsan utformar förebyggande och främjande insatser efter elevernas behov och följer upp att undervisningen och stödinsatserna fungerar. Det är angeläget att arbetet är ständigt pågående efter en cyklisk modell.

Skolverket rekommenderar

 • att rektorn tillsammans med lärarna och den samlade elevhälsan analyserar resultaten av de obligatoriska materialen utifrån vad det är som påverkar elevernas resultat, vilka framgångsfaktorer som finns och hur de kan användas i det fortsatta arbetet
 • att rektorn tillsammans med lärarna och den samlade elevhälsan reflekterar över hur kompetens och resurser fördelas utifrån det kompensatoriska uppdraget och hur det syns på skolan att hänsyn tas till elevernas olikheter vid planeringen och genomförandet av undervisning och stödinsatser
 • att rektorn kommunicerar med huvudmannen om erfarenheter, iakttagelser och förslag på förändringar som kommit fram i arbetet med garantin
 • att rektorn för dialog med lärarna och den samlade elevhälsan om hur arbetet med garantin kan bli hållbart och långsiktigt.
Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer till huvudmannen

Utveckla förståelse för garantin och varje elevs rätt att få det stöd den behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna

Det är angeläget att tidigt uppmärksamma de elever som behöver stöd i sitt lärande i svenska, svenska som andraspråk och matematik och att ge dem stöd utifrån deras behov.

Skolverket rekommenderar

 • att skolchefen kommunicerar förväntningar på hur organisationens arbete med garantin ska utformas och hur det gemensamma arbetet ska leda till att syftet med garantin uppfylls
 • att skolchefen ger stöd och skapar förutsättningar för att skolorna ska kunna möta elevernas varierande förutsättningar och behov på ett inkluderande sätt.

Bygg kapacitet och mobilisera kompetens för att realisera garantin

En organisatorisk beredskap för att möta elevernas olikheter gör det möjligt för huvudmannen att i ett tidigt skede stödja skolorna i arbetet med garantin. Arbetet med garantin genomförs tillsammans med alla berörda i hela organisationen.

Skolverket rekommenderar

 • att skolchefen identifierar behov av samordnad kompetensutveckling inom garantins område
 • att skolchefen skapar mötesplatser och nätverk för utbyte och utveckling inom och mellan professionerna som arbetar med garantin
 • att skolchefen har en kontinuerlig samverkan och dialog med externa aktörer såsom myndigheter och lärosäten om hur organisationen kan utvecklas och förbättras.

Etablera rutiner för och organisera arbetet med garantin

Det är nödvändigt att planera och organisera så att garantin kan genomföras med kvalitet och utifrån anvisningarna i de obligatoriska materialen.

Skolverket rekommenderar

 • att skolchefen utformar organisationens rutiner och kommunicerar vad, hur, när och av vem något ska göras inom garantin.

Verka för att utveckla kvaliteten i läs-, skriv- och matematikundervisningen med stöd av kollegialt lärande

Genom att använda ett strukturerat arbetssätt för kollegialt lärande kan huvudmannen rikta fokus mot utvecklingen av undervisningen, lärmiljön och stödinsatserna på organisationens skolor. Det är lämpligt att arbetet utgår från analyser som kopplar till garantin, till aktuell forskning och till beprövad erfarenhet som har betydelse för tidiga stödinsatser.

Skolverket rekommenderar

 • att skolchefen tillsammans med rektorerna utvecklar en samsyn kring begrepp och målsättning för arbetet med garantin
 • att skolchefen tillsammans med rektorerna reflekterar över hur en likvärdig undervisning kan utvecklas och hur huvudmannen kan stödja verksamheterna i det arbetet.

Använd garantin i organisationens systematiska kvalitetsarbete

Det är lämpligt att arbetet med garantin utgör en grundläggande del i det systematiska kvalitetsarbetet. Det kan innebära att skolchefen tillsammans med rektorerna analyserar sambanden mellan skolornas resultat och kvaliteten i undervisningen samt stödinsatserna på aggregerad nivå. Det kan också innebära att skolchefen och rektorerna agerar så att förebyggande, främjande och kompensatoriska insatser kan genomföras efter analysens resultat och sedan följer upp hur insatserna fungerar. Det är angeläget att arbetet är ständigt pågående efter en cyklisk modell.

Skolverket rekommenderar

 • att skolchefen tillsammans med rektorerna analyserar mönster som framkommer på aggregerad nivå utifrån frågor om vad som påverkar elevernas resultat, vilka framgångsfaktorer som finns och hur de kan användas i det fortsatta arbetet
 • att skolchefen för en dialog med berörda i organisationen om i vilken mån kompetens och resurser riktas dit där behoven är som störst
 • att skolchefen för en dialog med berörda i organisationen för att samla in erfarenheter, iakttagelser och förslag på förändringar innan beslut fattas
 • att skolchefen för en dialog med rektorerna om hur arbetet med garantin kan bli hållbart och långsiktigt.
Skolverket rekomenderar
Forskning och fördjupning

Så här säger skollagen om garantin för tidiga stödinsatser

Skollagen innehåller en garanti för att elever i förskoleklassen och lågstadiet som har behov av stöd tidigt ska få de stödinsatser som behövs. Syftet är att eleverna ska uppfylla bedömningskriterierna i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 och 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 1 och 4 i specialskolan.

Elevernas språkliga medvetenhet och matematiska tänkande ska kartläggas redan i förskoleklass. Det ska ske med stöd av ett nationellt kartläggningsmaterial.

I årskurs 1 ska läraren bedöma elevernas kunskaper i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik med hjälp av nationella bedömningsstöd. Nationella prov ska användas i ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 3 i grundskolan och sameskolan samt i årskurs 4 i specialskolan. Ett viktigt syfte med de nationella proven är att stödja lärarens kunskapsbedömning av enskilda elever.

Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna för utbildningen. Huvudmannen ska utse en skolchef som ska biträda huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för utbildningen följs i huvudmannens verksamhet. Huvudmannen kan utse en skolchef för hela verksamheten eller flera skolchefer för delar av verksamheten.

Källor: 2–3 kap. skollagen (2010:800), 8–12 kap. skolförordningen (2011:185), Skolverkets föreskrifter SKOLFS 2016:66, SKOLFS 2017:5 och SKOLFS 2019:16 samt prop. 2017/18:195.

Skollagen och förordningar

Ansvar
Senast uppdaterad 24 juni 2024.