Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Omslag

Betyg och prövning

Den här publikationen är ny och gäller från den 1 juli 2022. Den ersätter de tidigare allmänna råden om betyg och betyssättning samt de allmänna råden om prövning.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. Med de allmänna råden och kommentarerna till dem vill Skolverket stödja likvärdiga och rättvisande betyg och prövningar.

Publikationen innehåller råd och stödjande kommentarer om det förberedande arbetet, om att informera elever om betyg, om att sätta betyg och genomföra prövning samt om att följa upp betyg och betygssättning.

Ladda ner Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning

Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Omslag Allmänna råd om särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Den här publikationen innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer till dessa.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ska göra det lättare att förstå och tillämpa de allmänna råden och ska ses som stöd vid tillämpningen av råden i arbetet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.

Ladda ner Kommentarer till allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Modell för arbetsgången i arbetet med de allmänna råden

Blanketter för utredning och åtgärdsprogram

Organisera arbetet med de allmänna råden för extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Omslag Allmänna råd för fritidshem

Fritidshem

De här allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse.

Ladda ner/beställ Allmänna råd för fritidshem

Omslag Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

De här allmänna råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för ungdomar som inte fyllt 20 år. De ska vara ett stöd för planering, genomförande och utveckling för kommuner och andra aktörer.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

De allmänna råden ska stödja skolor och huvudmän i att avgöra om en elev tillhör grundsärskolans eller gymnasiesärskolans målgrupp och hur ett mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ska gå till. Det tar också upp hur huvudmän bör arbeta vid urval till gymnasiesärskolans nationella program.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Grundsärskola - undervisning, läroplaner och betyg, med mera

Gymnasiesärskola - undervisning, läroplaner och betyg, med mera

Omslag Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Måluppfyllelse i förskolan

De här allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbetet med hemmen och tillsyn över förskolor.

Ladda ner Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Kvalitetsverkstaden - ett verktyg för analys och det systematiska kvalitetsarbetet

Omslag Allmänna råd om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

De här allmänna råden ska ge stöd till kommuner, fristående huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg för att de ska kunna öka verksamhetens kvalitet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om pedagogisk omsorg

Omslag Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

De här allmänna råden ska vara ett stöd för att planera och genomföra en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Omslag Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Systematiskt kvalitetsarbete

De här allmänna råden riktar sig till huvudmän och rektorer. De gäller alla skolformer och fritidshemmet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Omslag Allmänna råd om utbildning på sjukhus

Utbildning på sjukhus

De här allmänna råden ger rekommendationer om hur anordnaransvariga, sjukhuslärare och annan pedagogisk personal kan eller bör handla. Råden gäller utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om utbildning på sjukhus

Omslag Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den här publikationen är reviderad och gäller från den 1 augusti 2022.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Ladda ner Kommentarer till allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

IUP med omdömen i grundskolan

IUP med omdömen i grundsärskolan

IUP med omdömen i specialskolan

IUP med omdömen i sameskolan

Senast uppdaterad 23 november 2022