Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Man bör följa de allmänna råden om man inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Omslag

Betyg och prövning

Den här publikationen gäller från den 1 juli 2022. Den ersätter de tidigare allmänna råden om betyg och betyssättning samt de allmänna råden om prövning.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. Med de allmänna råden och kommentarerna till dem vill Skolverket stödja likvärdiga och rättvisande betyg och prövningar.

Publikationen innehåller råd och stödjande kommentarer om det förberedande arbetet, om att informera elever om betyg, om att sätta betyg och genomföra prövning samt om att följa upp betyg och betygssättning.

Omslag Allmänna råd om särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Den här publikationen innehåller både de allmänna råden och stödjande kommentarer till dessa.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram ska göra det lättare att förstå och tillämpa de allmänna råden och ska ses som stöd vid tillämpningen av råden i arbetet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.

Omslag Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Styrning och ledning av fritidshemmet

Den här publikationen gäller från juli 2023.

Skolverkets allmänna råd med kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet riktar sig till huvudmän och rektorer med ledningsansvar för fritidshemmet. Råden och kommentarerna ska ge stöd och vägledning i arbetet med att styra och leda fritidshemmet, där även rektors pedagogiska ledarskap ingår.

Ladda ner Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om styrning och ledning av fritidshemmet

Sätt er in i de allmänna råden om styrning och ledning av fritidshemmet

Omslag Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

De här allmänna råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för ungdomar som inte fyllt 20 år. De ska vara ett stöd för planering, genomförande och utveckling för kommuner och andra aktörer.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Allmänna råd om mottagande i Anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.

Mottagande i anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan

De allmänna råden och kommentarerna om mottagande i anpassade grund- och gymnasieskolan samt om urval till anpassade gymnasieskolans nationella program ger rekommendationer om hur huvudmän och rektorer kan eller bör arbeta för att se till att mottagande och urval sker på rätt grunder. Kommentarerna syftar till att göra det lättare att förstå och tillämpa de allmänna råden och ska ses som stöd vid tillämpningen av råden.

Omslag Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Måluppfyllelse i förskolan

De här allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbetet med hemmen och tillsyn över förskolor.

Ladda ner Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Kvalitetsverkstaden - ett verktyg för analys och det systematiska kvalitetsarbetet

Omslag Allmänna råd om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

De här allmänna råden ska ge stöd till kommuner, fristående huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg för att de ska kunna öka verksamhetens kvalitet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om pedagogisk omsorg

Omslag Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

De här allmänna råden ska vara ett stöd för att planera och genomföra en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Omslag Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Systematiskt kvalitetsarbete

De här allmänna råden riktar sig till huvudmän och rektorer. De gäller alla skolformer och fritidshemmet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Omslag Allmänna råd om utbildning på sjukhus

Utbildning på sjukhus

De här allmänna råden ger rekommendationer om hur anordnaransvariga, sjukhuslärare och annan pedagogisk personal kan eller bör handla. Råden gäller utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om utbildning på sjukhus

Omslag Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Den här publikationen är reviderad och gäller från den 1 augusti 2022.

Kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Senast uppdaterad 08 februari 2024

Innehåll på denna sida