Det allmänna rådet för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan upphävdes den 22 april 2020. De flesta råden i kapitel 2, Att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro, har blivit reglerade i lag och är alltså inte längre bara rekommendationer. Rådet har ersatts med stöd på Skolverkets webbplats.

Främja närvaro och förebygga frånvarolänk till annan webbplats

Allmänna råd

Allmänna råd är rekommendationer om hur förskolor, skolor och vuxenutbildningen bör tillämpa lagar och regler. Råden bör följas om verksamheten inte uppfyller kraven i bestämmelserna på andra sätt.

Omslag

Betyg och betygssättning

De här allmänna råden riktar sig till alla skolformer där lärare sätter betyg. I råden beskrivs lärares arbete med betygssättning, hur betyg och kunskapskrav bör kommuniceras med elever samt hur man bör följa upp betyg och betygssättning.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Omslag Allmänna råd om särskilt stöd, extra anpassningar och åtgärdsprogram

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

De här allmänna råden ska fungera som ett praktiskt redskap i arbetet med att stödja elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Film, blanketter och relaterade sidor

Film

Film: Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar (tid 8:37)

I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

Film

Film: Skolans arbete med stödinsatser - huvudmannens ansvar (tid 8:37)

I filmen får du information om huvudmannens ansvar för skolans arbete med extra anpassningar, särskilt stöd, åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

Omslag Allmänna råd för fritidshem

Fritidshem

De här allmänna råden ger stöd och vägledning i arbetet med att planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och bidrar till en ökad måluppfyllelse.

Ladda ner/beställ Allmänna råd för fritidshem

Omslag Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

De här allmänna råden handlar om hur hemkommunen bör hantera sitt aktivitetsansvar för ungdomar som inte fyllt 20 år. De ska vara ett stöd för planering, genomförande och utveckling för kommuner och andra aktörer.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

De allmänna råden ska stödja skolor och huvudmän i att avgöra om en elev tillhör grundsärskolans eller grundsärskolans målgrupp och hur ett mottagande i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan ska gå till. Det tar också upp hur huvudmän bör arbeta vid urval till gymnasiesärskolans nationella program.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan samt urval till gymnasiesärskolans nationella program

Omslag Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Måluppfyllelse i förskolan

De här allmänna råden handlar om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbetet med hemmen och tillsyn över förskolor.

Ladda ner Allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan

Kvalitetsverkstaden - ett verktyg för analys och det systematiska kvalitetsarbetet

Omslag Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Nyanlända elever

De här allmänna råden ska vara ett stöd i arbetet med mottagandet av och den fortsatta utbildningen för nyanlända elever.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om utbildning för nyanlända elever

Omslag Allmänna råd om pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg

De här allmänna råden ska ge stöd till kommuner, fristående huvudmän och personal inom pedagogisk omsorg för att de ska kunna öka verksamhetens kvalitet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om pedagogisk omsorg

Omslag Allmänna råd om prövning

Prövning

De här allmänna råden ska stödja huvudmän, rektorer och lärare i deras arbete med att genomföra prövningar på ett likvärdigt sätt. De gäller grundskolan, specialskolan, gymnasieskolan och kommunal vuxenutbildning. 

Ladda ner/beställ Allmänna råd om prövning

Omslag Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning

De här allmänna råden ska vara ett stöd för att planera och genomföra en likvärdig studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om arbete med studie- och yrkesvägledning

Omslag Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Systematiskt kvalitetsarbete

De här allmänna råden riktar sig till huvudmän och rektorer. De gäller alla skolformer och fritidshemmet.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet

Omslag Allmänna råd om utbildning på sjukhus

Utbildning på sjukhus

De här allmänna råden ger rekommendationer om hur anordnaransvariga, sjukhuslärare och annan pedagogisk personal kan eller bör handla. Råden gäller utbildning för barn och elever som vårdas på sjukhus eller institution knuten till ett sjukhus.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om utbildning på sjukhus

Omslag Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

De här allmänna råden ska stödja lärare och rektorer i arbetet med utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen.

Ladda ner/beställ Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Stöd för arbetet med den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Senast uppdaterad 22 april 2020