Nationella prov i sameskolan

De nationella proven i sameskolan är samma som för grundskolan och du hittar information om nationella prov på webbsidorna för grundskolan.

Frågor och svar

Kontakta vår distributör av nationella prov, Exakta Print.

Telefon: 040-685 51 10

E-post: np.bestallning@exakta.se

Ja. En elev som går om en årskurs och är inskriven i denna, ska genomföra provet i ämnet för den aktuella årskursen. Det är obligatoriskt för en elev att genomföra ett nationellt prov i den årskurs som provet ges i. Rektorn kan undanta elev om det finns särskilda skäl.

Nej, eleven ska genomföra provet i ämnet i den årskurs eleven är inskriven i.

Elever som exempelvis deltar i undervisning inom spetsutbildning i matematik kan genomföra provet för årskurs 9 även om eleven går i till exempel årskurs 8. Resultatet kan dock rapporteras först till den nationella insamlingen när eleven går i årskurs 9.

Skolan ska alltså endast rapportera en elevs resultat en gång och det är i årskurs 9 som skolan rapporterar resultatet även om eleven gjorde provet i årskurs 8.

Prövning

En elev har också möjlighet att få betyg i ett ämne genom prövning. Vid en prövning är det ansvarig lärare som väljer hur eleven får visa sina kunskaper samt avgör om det ska ingå ett nationellt prov i prövningen eller inte.

Om läraren beslutar att använda ett nationellt prov är det viktigt att det är ett prov som inte är känt för eleven. Det behöver därför vara ett prov som fortfarande är skyddat av provsekretess. Sådana prov kan inte beställas, utan skolan måste använda sig av ett prov som redan finns på skolan. När ett äldre sekretesskyddat prov används sker ingen rapportering av resultatet. Det är dock fortfarande viktigt att skolan hanterar provet på säkert sätt så att dess innehåll inte sprids.

Om eleven genomgår en prövning vid en tidpunkt då andra elever, som läser samma ämne eller kurs, ska genomföra ett nationellt prov kan läraren välja att låta eleven genomföra samma prov. Inte heller i detta fall ska resultatet rapporteras.

Det är viktigt att komma ihåg att ett nationellt prov aldrig kan utgöra det enda underlaget vid en prövning eftersom de nationella proven inte är några examensprov.

Ja, i vissa ämnen.

Matematik

Du som lärare kan hjälpa eleverna genom att läsa delar i alla prov i matematik. Skolan kan också beställa proven i matematik i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan som inlästa ljudfiler på usb. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Biologi, kemi, fysik, geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap

Skolan kan också beställa proven i NO och SO i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) som inlästa ljudfiler på usb. Du kan också använda kopior med större text, men prov som är tryckta på papper får inte överföras till digitalt format, eftersom det ökar risken för spridning.

Svenska och svenska som andraspråk

I årskurs 3 och 6

I årskurs 3 och 6 (4 och 7 i specialskolan) ska eleverna i första hand läsa texterna själva i de delprov som prövar läsförmåga och läsförståelse. Om en elev lyssnar till texterna vid själva provtillfället, prövar provet inte elevens kunskaper mot kunskapskravet i samma utsträckning. Då kan du som lärare inte längre använda resultatet som stöd för din bedömning och betygssättning.

Du kan däremot anpassa proven så att de fortfarande prövar läsförmågan. Det här kan till exempel göras genom att du delar upp texten i flera korta delar som eleven läser med en kort paus mellan, förstorar texten eller att låta eleven läsa texten högt enskilt med läraren i uppdelade etapper. Fler exempel på anpassningar finns i lärarinformationen till proven.

I årskurs 9 och gymnasieskolan

Skolan kan också beställa proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 9 (årskurs 10 i specialskolan) och i gymnasieskolan som inlästa ljudfiler på usb.

Engelska

I årskurs 9 och gymnasieskolan

Som stöd för elever med läs- och skrivsvårigheter finns en inläsning av den långa text som ingår i delprov B1 – Focus: Reading. Detta lyssningsstöd är avsett att användas endast för elever med en funktionsnedsättning som medför att de inte kan genomföra delprovet på det avsedda sättet, det vill säga genom att läsa texten själva. Om lyssningsstödet används prövas inte det som delprovet är avsett för att pröva, vilket alltså påverkar både bedömningen och provresultatet. Lyssningsstödet ska spelas upp av läraren och inte lämnas över till eleven.


Ja. Du som lärare behöver alltid hantera provresultatet med omdöme när du bedömer enskilda elevers prestationer och sätter betyg. Ibland presterar elever bättre än normalt på provet, ibland sämre.

Det vanligaste är ändå att provresultaten stämmer rätt väl överens med lärarens tidigare egna bedömning. Om elevens resultat avviker, måste läraren avgöra om det är den tidigare bedömningen som är mest korrekt eller om det finns anledning att ändra bedömningen. Betyget eleven får i slutet av ett ämne eller en kurs kan bli detsamma som provbetyget, men det kan också bli lägre eller högre.

Det är rektorn som beslutar om hur arbetet med bedömning ska fördelas. Rektor kan besluta att lärare ska bedöma nationella prov i ämnen som de inte undervisar eller är behöriga i.

Det anges inte i föreskrifter eller andra författningar om du som lärare får ta med sig nationella prov hem för rättning eller inte. Det är skolans rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet på skolan och han eller hon ansvarar också för hantering, rutiner och genomförande av nationella prov. Det innebär att det är rektorn som tar beslut om hur skolan på ett betryggande sätt förvarar material och hur läraren ska arbeta med proven så att innehållet i proven inte röjs.

Nationella prov är sekretesskyddade enligt 17 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) under den tid som Skolverket återanvänder proven.

Vid en prövning är det ansvarig lärare som väljer hur eleven får visa sina kunskaper samt avgör om det ska ingå ett nationellt prov i prövningen eller inte. Om läraren beslutar att använda ett nationellt prov är det viktigt att det är ett prov som inte är känt för eleven. Det behöver därför vara ett prov som fortfarande återanvänds av Skolverket och därför är skyddat av provsekretess. Sådana prov kan inte beställas av Skolverket, utan skolan måste använda sig av ett prov som redan finns på skolan.

När ett äldre, sekretesskyddat prov, används sker ingen rapportering av resultatet. Även i det fall ett äldre nationellt prov används vid prövning är det viktigt att skolan ser till att provet hanteras på ett säkert sätt så att dess innehåll inte sprids.

Om eleven genomgår en prövning vid en tidpunkt då andra elever, som läser samma ämne eller kurs, ska genomföra ett nationellt prov kan läraren välja att låta eleven genomföra samma prov. Inte heller i detta fall ska resultatet rapporteras.

Det är viktigt att komma ihåg att ett nationellt prov aldrig kan utgöra det enda underlaget vid en prövning eftersom de nationella proven inte är några examensprov.

Läs mer i våra allmänna råd om prövning