Frågor och svar

Får en elev som får undervisning i ett ämne med en eller flera årskurser över sin egen årskurs göra nationella prov i det ämnet?

Nej, eleven ska genomföra provet i ämnet i den årskurs eleven är inskriven i.

Elever som exempelvis deltar i undervisning inom spetsutbildning i matematik kan genomföra provet för årskurs 9 även om eleven går i till exempel årskurs 8. Resultatet kan dock rapporteras först till den nationella insamlingen när eleven går i årskurs 9.

Skolan ska alltså endast rapportera en elevs resultat en gång och det är i årskurs 9 som skolan rapporterar resultatet även om eleven gjorde provet i årskurs 8.

Prövning

En elev har också möjlighet att få betyg i ett ämne genom prövning. Vid en prövning är det ansvarig lärare som väljer hur eleven får visa sina kunskaper samt avgör om det ska ingå ett nationellt prov i prövningen eller inte.

Om läraren beslutar att använda ett nationellt prov är det viktigt att det är ett prov som inte är känt för eleven. Det behöver därför vara ett prov som fortfarande är skyddat av provsekretess. Sådana prov kan inte beställas, utan skolan måste använda sig av ett prov som redan finns på skolan. När ett äldre sekretesskyddat prov används sker ingen rapportering av resultatet. Det är dock fortfarande viktigt att skolan hanterar provet på säkert sätt så att dess innehåll inte sprids.

Om eleven genomgår en prövning vid en tidpunkt då andra elever, som läser samma ämne eller kurs, ska genomföra ett nationellt prov kan läraren välja att låta eleven genomföra samma prov. Inte heller i detta fall ska resultatet rapporteras.

Det är viktigt att komma ihåg att ett nationellt prov aldrig kan utgöra det enda underlaget vid en prövning eftersom de nationella proven inte är några examensprov.