Statsbidrag

Med våra statsbidrag kan du som driver och leder skolor ge barn och elever bättre förutsättningar att lära sig. Det finns även statsbidrag som organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om.

Begränsa sökresultaten

Här listar vi alla våra statsbidrag. Använd filtret nedan för att hitta statsbidrag utifrån dina behov och arbetsområden. Kryssa för kategorier eller använd sökrutan genom att skriva i en kategori från orden i filtret. Om det inte dyker upp träffar beror det på att begreppet du söker på inte finns med i filtret.

Visa filtreringsfilter
Vem kan söka?
Rensa
Visa mer
Skolform eller verksamhet
Rensa

Visa mer
Fokusområde
Rensa

Visa mer

träffar

Stärk arbetet mot sexuella trakasserier och öka kompetensen inom sex- och samlevnadsundervisning i skolan.

Statsbidraget kan sökas av branschorganisationer för insatser som kan öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Statsbidraget kan sökas av branschorganisationer för insatser som kan öka kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärandet.

Riksdagen har beslutat om att tilldela ytterligare medel för att utveckla sfi. Bidraget kan därför sökas för 2018. Bidraget ska användas till insatser som höjer kvaliteten i sfi-utbildningen, samt gör den mer flexibel och individanpassad.

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Då kan den kommun där barnet bor söka bidrag för att täcka utbildningskostnaden.

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Det här statsbidraget ska ge yrkeslärare möjlighet att kombinera studier och arbete och få en yrkeslärarexamen.

Statsbidraget kan sökas av bransch- och intresseorganisationer. Bidraget ska användas till insatser som kan väcka intresse hos yrkesverksamma att bli yrkeslärare.

Statsbidraget riktar sig till de 100 utvalda skolor som ingår i försöksverksamheten för införandet av digitala nationella prov.

Distansundervisning gör det möjligt för utlandssvenska elever i årskurserna 6–9 i grundskolan och gymnasieskolan att fullfölja sina studier när de befinner sig utomlands. Distansundervisningen anordnas av Sofia Distans och Hermods AB.

Syftet med bidraget är att öka elevers och föräldrars inflytande i skolan.

Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under hösten 2018.

Det här statsbidraget ska gå till att stärka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskolan under 2019.

Det här statsbidraget ska gå till att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Det här statsbidraget ska gå till organisationer som arbetar med att utveckla entreprenörskap och entreprenöriellt lärande i skolan.

Det här statsbidraget ska användas till gymnasieskolor som vill införa ett fjärde tekniskt år.

Statsbidraget ska gå till att anställa mer personal i fritidshemmen.

Statsbidraget ska gå till att anställa mer personal i fritidshemmen.

Under perioden 2018–2023 kommer en försöksverksamhet med branschskolor att pågå. Huvudmän för yrkesutbildningar kommer att kunna söka statsbidrag för att skicka sina elever till en branschskola inom försöket. Branschskolan ska erbjuda yrkesutbildning på gymnasial nivå inom yrkesområden som är efterfrågade på arbetsmarknaden.

Bidraget syftar till att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stimulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Bidraget syftar till att underlätta för huvudmännen att bedriva utbildningen, stidmulera arbetsgivare till att ta emot gymnasiala lärlingselever och stimulera utbildning av handledare på arbetsplatserna.

Syftet med bidraget är att stödja huvudmän att arbeta med hälsofrämjande skolutveckling för en ökad måluppfyllelse. I bidragsomgången för 2018 är vi i klassrummet och sätter fokus på lärandet för eleven som en hälsofrämjande faktor: När jag lär mig mår jag bra!

Bidraget ska göra det möjligt för lärare och förskollärare att utbilda sig för att ta speciallärar- eller specialpedagogexamen.

Det här statsbidraget ska användas för att ge lärare behörighet att undervisa i svenska som andraspråk, sva, eller kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare, sfi.

Bidraget riktar sig till internationell gymnasial utbildning (IB-utbildning) som anordnas av Stockholms kommun, Göteborgs kommun och Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL).

Det här statsbidraget ska användas till avgifter för International Baccalaureate Diploma Programme, även kallat IB-programmet.

Syftet med statsbidraget är att stimulera elevers lärande inom tävlingens vetenskapliga område, öka intresset för vidare studier och skapa samarbeten med andra länder.

Statsbidraget ska gå till att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Statsbidraget ska gå till att stärka utbildningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Det här statsbidraget ska gå till löner för karriärtjänsterna förstelärare och lektorer.

Statsbidraget ger huvudmän med skolor i vissa utanförskapsområden en möjlighet att anställa fler lärare med en karriärtjänst. Syftet är att stärka undervisningen i dessa skolor med fler förstelärare och lektorer.

Höj kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen genom att låta lärare få kompetensutveckling inom sitt yrkesämne på en arbetsplats.

Höj kvaliteten på undervisningen inom yrkesämnen genom att låta lärare få kompetensutveckling inom sitt yrkesämne på en arbetsplats.

Det här statsbidraget ska användas till kompletterande undervisning i svenska och om Sverige för elever på svenska utlandsskolor.

Statsbidraget är till för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Bidraget ska gå till undervisning under skollov för elever som inte nått eller riskerar att inte nå kunskapskraven för betyget E. Huvudmän kan bara söka bidrag för lovskola som är frivillig att anordna.

Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

Det här bidraget ska användas för att anställa mer personal i de lägre årskurserna och ge lärare i förskoleklass och årskurs 1-3 mer tid för varje elev.

Statsbidraget ska underlätta för lärare att komplettera sin behörighet och kompetens med kurser inom Lärarlyftet. Det kommer leda till att eleverna får en bättre undervisning.

Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.

Bidraget ska gå till höjda löner för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger.

Statsbidraget kan användas till att stimulera utveckling av lärcentrum för att elever ska få stöd i sitt lärande och möjlighet att möta andra elever.

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en lärlingsutbildning. Det kan också sökas för lärlingsutbildning i kombination med sfi och sva. Lärlingsvux är ett av tre statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen i Läslyftet.

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för förskollärare så att de kan handleda kollegor i Läslyftet.

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor i Läslyftet.

Det här statsbidraget ska användas till att frigöra tid för lärare att handleda kollegor som deltar i kompetensutvecklingen Läslyftet.

Bidraget ska gå till kostnader för att ordna hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Bidraget ska användas för att ideella läxhjälpsföreningar ska kunna erbjuda elever hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid.

Statsbidraget ska gå till kommuner som kompensation för att de har maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg.

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Det här statsbidraget ska användas till att minska barngruppernas storlek i förskolan.

Det här bidraget ska användas för att ge elever från andra nordiska länder möjlighet att studera i Sverige.

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Statsbidraget är till för att kommuner ska kunna erbjuda mer barnomsorg under kvällar, nätter och helger.

Bidraget ska underlätta för kommuner att ge utbildning till barn som vistas i landet utan tillstånd, så kallade papperslösa barn.

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.

Det här bidraget ska göra det möjligt att anställa eller ge uppdrag till personal inom elevhälsan och för specialpedagogiska insatser.

Det här statsbidraget ska användas av kommuner för att rekrytera elever till vuxenutbildning.

Bidraget ska gå till den samordnare som utsetts av huvudman för att utveckla utbildningen för nyanlända elever.

Syftet med statsbidraget är att sprida kunskap om och skapa intresse för naturvetenskap och teknik.

Bidraget ska underlätta för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Bidraget ska underlätta för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja språkutveckling.

Det här statsbidraget ska användas för att hjälpa skolor som har särskilt svåra förutsättningar.

Det här statsbidraget ska användas för att hjälpa skolor som har särskilt svåra förutsättningar.

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta elevers olika behov.

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla lärarnas specialpedagogiska kompetens. Syftet är att ge dem större möjlighet att möta elevers olika behov.

Vid vissa internationella skolor i utlandet finns svenska sektioner. Där kan utlandssvenska elever få utbildning i det svenska språket och om Sverige. Det här statsbidraget ska användas till denna undervisning.

Det här statsbidraget ska användas för att utbilda svenska barn och ungdomar på svenska utlandsskolor.

Bidraget syftar till att minska risken för brott mot skolan eller mot elever eller personal i skolan.

Det här statsbidraget ska användas till att höja kompetensen bland medarbetare med tidsbegränsad anställning inom hälso- och sjukvård och äldreomsorgen. På så vis blir det lättare för dem att få en tillsvidareanställning.

Det här statsbidraget ska användas för utbildning inom kommunal vuxenutbildning som kombineras med traineejobb.

Det här statsbidraget ska ersätta kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige.

De tidigare riksinternaten Lundsbergs skola, Grennaskolan och Sigtuna Humanistiska Läroverket kan söka bidrag för ersättning till utlandssvenska elevers skolgång.

Statsbidraget ska gå till att ge vuxna elever möjlighet att gå yrkesförarutbildningar inom gymnasial vuxenutbildning. Statsbidraget för yrkesförarutbildning är ett av tre statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla kvaliteten i lärandet på arbetsplatser.

Det här statsbidraget ska användas till att utveckla kvaliteten i lärandet på arbetsplatser.

Statsbidraget ska gå till att ge fler vuxna en möjlighet att gå en yrkesutbildning. Det kan också användas för elever som läser en yrkesinriktad utbildning i kombination med sfi och sva. Yrkesvux är ett av tre statsbidrag inom regionalt yrkesvux.

Det här statsbidraget är ett stöd till ämneslärarorganisationer som arbetar med att främja ämnesutveckling.

Statsbidraget ska gå till insatser på grundskolor för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Statsbidraget ska gå till insatser på grundskolor för att öka andelen elever som blir behöriga till gymnasieskolans nationella program.

Syftet med bidraget är att nyanlända elever ska få mer undervisningstid i svenska eller svenska som andraspråk. Undervisningen ska stärka elevernas kunskaper i svenska språket.

Inga kurser eller utbildningar hittades

Gå tillbaka
eller