Statsbidrag för barn som inte är folkbokförda i Sverige 2024

Vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige har rätt till kostnadsfri utbildning. Hemkommunen där barnet bor kan söka statsbidrag för att täcka utbildningskostnaden. Hemkommunen måste ansöka senast den 15 april för vårterminen 2024 och den 15 oktober för höstterminen 2024.

Viktiga datum och beslut

Bidragsomgången 2024

Ansökan 1 är öppen 15 mars–15 april 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och beslutsbilagan på den här sidan. Vi planerar att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan har stängt.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Utbetalning

Skolverket betalar ut statsbidraget två gånger per år, i juni för vårterminen och i december för höstterminen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Ansökan 2 är öppen 15 september–15 oktober 2024 i e-tjänsten för statsbidrag. Vi avvisar ansökningar som kommer in efter sista ansökningsdatum.

Vi kommer att publicera beslutet i e-tjänsten och beslutsbilagan på den här sidan. Vi planerar att fatta beslut inom sex veckor efter att ansökan har stängt.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så fungerar e-tjänsten för statsbidrag

Utbetalning

Skolverket betalar ut statsbidraget två gånger per år, i juni för vårterminen och i december för höstterminen.

Så kan du förbereda dig

Se till att den eller de personer som ska arbeta med ansökan har rätt behörighet för bidraget i e-tjänsten för statsbidrag.

Vem kan söka statsbidraget?

Det är endast kommuner som har möjlighet att ansöka om statsbidraget, enligt förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige. I den aktuella förordningen används begreppet hemkommun som regleras i 29:6 i skollagen. Begreppet hemkommun har att göra med vem som är folkbokförd eller annars är att anse som bosatt där.

I detta bidrag görs en ansökan till hemkommunen för en viss elevs skolgång och hemkommunen har sedan rätt att ansöka om statsbidrag från Skolverket för kostnaderna för detta. Eftersom statsbidraget är kopplat till en viss elev och att det reglerade begreppet hemkommun inte gör det möjligt för någon annan juridisk person än hemkommunen att ansöka om statsbidraget enligt förordningen. Ett kommunalförbund kan inte likställas med en kommun i detta fall och kan inte söka statsbidraget.

Huvudregeln enligt skollagen är att det är personer som ska anses vara bosatta i Sverige som har rätt till utbildning inom det svenska skolväsendet. Men det finns också vissa andra grupper av personer som har rätt till utbildning här i landet. Bland annat gäller det ett barn eller en ungdom som har rätt till utbildning till följd av EU-rätten eller som är familjemedlem till en person som tillhör en främmande makts beskickning. Hemkommuner kan söka statsbidrag för sådana barn och elever. Det går däremot inte att få statsbidrag för elever som har rätt till utbildning enligt skollagen på någon annan grund än dessa.

Vilka barn som har rätt till utbildning i skolväsendet utan att de ska anses vara bosatta i Sverige framgår av 29 kap. 2 § andra stycket skollagen. Det är skolhuvudmannen, kommunen, som avgör om ett barn eller ungdom uppfyller kriterierna för att ha rätt till utbildning enligt skollagen.

Skolverket får bedöma rätten till statsbidrag för en elev om kommunen har utrett om barnet eller ungdomen som ansökan avser har en relevant uppehållsrätt och erbjudit utbildning enligt skollagen och fattat beslut om att ta emot hen i svensk skola.

För frågor om barnet eller ungdomen har en relevant uppehållsrätt och behöver stöd i denna bedömning hänvisar vi till Migrationsverket och Skatteverket.

Det är alltså en förutsättning att kommunen först har fattat beslut om att ett barn eller en ungdom har rätt till utbildning och tagit emot barnet eller eleven i svensk skola för att det ska finnas förutsättningar för Skolverket att behandla kommunens ansökan om statsbidrag för barnet eller eleven enligt förordningen.

Vad ska statsbidraget användas till?

Bidraget ska användas för att ge utbildning eller annan pedagogisk verksamhet till vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige men som enligt 29 kap. 2 § andra stycket 3 och 4 skollagen (2010:800) ska anses vara bosatta i landet.

Internationella organisationer, regeringen.se Länk till annan webbplats.

Vilka villkor gäller för statsbidraget?

Det är alltid hemkommunen, alltså den kommun där barnet bor, som ska söka statsbidraget. Det gäller även om barnet deltar i utbildning i en annan kommun eller i en fristående skola.

För att en huvudman ska bli berättigad till statsbidrag för barn och ungdomar som kommer från ett EU-land, EES-land eller Schweiz måste en familjemedlem till barnet eller ungdomen som ansökan avser uppfylla ett av följande villkor:

 • är arbetstagare eller egenföretagare i Sverige
 • har kommit till Sverige för att söka arbete och har en verklig möjlighet att få en anställning
 • är inskriven som studerande vid en erkänd utbildningsanstalt i Sverige och enligt en försäkran om detta har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning samt har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige
 • har tillräckliga tillgångar för sin och sina familjemedlemmars försörjning och har en heltäckande sjukförsäkring för sig och familjemedlemmarna som gäller i Sverige.

För information om vilka som omfattas av uttrycket familjemedlem se 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Statsbidraget gäller för barn och ungdomar i

 • förskola
 • förskoleklass
 • fritidshem och motsvarande pedagogisk omsorg
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • specialskola
 • sameskola
 • gymnasieskola
 • anpassad gymnasieskola
 • internationell skola.

För att en huvudman ska bli berättigad till statsbidrag för barn och ungdomar som kommer från ett land som inte ingår i EU, EES eller är Schweiz måste en familjemedlem till barnet eller ungdomen som ansökan avser uppfylla ett av följande villkor:

 • tillhör en främmande makts beskickning i Sverige
 • har anslutning till någon internationell organisation i Sverige.

För information om vilka som omfattas av uttrycket familjemedlem se 3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Bidraget gäller barn i

 • förskoleklass
 • grundskola
 • anpassad grundskola
 • specialskola
 • sameskola
 • internationell skola på grundskolenivå.

Hur stort är statsbidraget?

Bidraget täcker utgifterna för barnets utbildning. Det ska motsvara kostnaderna för andra barn i motsvarande utbildning.

Vi följer upp och kontrollerar att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive statsbidrag. Samtliga huvudmän och organisationer som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Kontakt

Om du har frågor om statsbidraget kan du mejla statsbidrag.ickefolkbokford@skolverket.se.

Senast uppdaterad 18 mars 2024.