Om statsbidrag för skolan

Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag.

Vad är statsbidrag?

Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. De riktade statsbidrag som Skolverket fördelar är därför öronmärkta för vissa specifika ändamål. Villkor för bidragen, exempelvis syfte och vilka insatser som bidraget kan användas för, beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. I Skolverkets årsredovisning finns mer information om statsbidrag.

Mer information om de olika statsbidragen kan du hitta via länken nedan.

Hitta och välj statsbidraglänk till annan webbplats

Vem kan söka statsbidrag?

De statsbidrag som Skolverket ansvarar för kan huvudsakligen sökas av den som företräder en huvudman enligt skollagen. En enskild lärare, rektor eller skolenhet kan alltså inte söka statsbidrag. I en kommun är det vanligtvis någon på förvaltningsnivån som ansöker om bidragen, och om det är en fristående huvudman kan det vara en företrädare för styrelsen eller motsvarande.

Det finns även några statsbidrag som ansvariga för organisationer, science center och andra verksamheter kan ansöka om.

De statsbidrag som Skolverket fördelar riktar sig till

  • kommunala huvudmän
  • fristående huvudmän
  • statliga huvudmän
  • organisationer med anknytning till skola och utbildning.

De som får ett statsbidrag beviljat, ansvarar också för att bidraget fördelas inom verksamheten enligt de villkor och beslut som finns samt att redovisa hur bidraget använts.

Hur gör man för att få statsbidrag?

Det skiljer sig åt mellan bidragen för att få ta del av pengarna. Vanligtvis består en bidragsomgång av olika faser där man oftast först måste ansöka om, eller begära ut, ett statsbidrag och vid ett senare tillfälle redovisa hur bidraget har använts. Du kan läsa på webbsidorna för de olika statsbidragen hur du gör, vilka villkor som gäller och hur du kan förbereda dig inför en kommande fas.

Hitta och välj statsbidrag

En bidragsomgång kan bestå av faserna

  • ansökan
  • begäran om utbetalning (kallas också för rekvisition)
  • redovisning

Ansökan och begäran om utbetalning

Vissa statsbidrag ansöker man om och sedan betalar vi ut pengarna. Andra statsbidrag ansöker man om och sedan begär man ut bidrag vid ett eller två tillfällen. Därefter betalar vi ut pengarna. Det finns också bidrag där det finns en fastställd bidragsram för varje huvudman och där bidragsomgången börjar med en begäran om utbetalning. Lärarlönelyftet och bidraget för likvärdig skola är två exempel på statsbidrag där en bidragsram fastställs på förhand.

Utbetalning kan ske både före och efter att pengarna använts

För vissa statsbidrag begär man ut bidrag utifrån vilka kostnader man redan har haft och därefter betalar vi ut pengarna. För andra statsbidrag anger man vilka kostnader man kommer att ha och pengarna betalas ut i förskott.

Redovisning och återbetalning

I de flesta fall ska den som har fått bidrag i efterhand redovisa hur pengarna har använts. Om inte hela bidraget kommit till användning ska kvarvarande pengar betalas tillbaka till Skolverket.

Kontroll och uppföljning

Utöver ordinarie redovisning gör Skolverket fördjupade uppföljning och kontroll av att statsbidragspengarna används på ett korrekt sätt. Samtliga huvudmän som Skolverket fördelar pengar till kan bli föremål för en kontroll.

Syftet med kontrollerna är att hitta och förhindra oegentligheter och fusk med statsbidragspengarna. Kontrollerna ger dessutom kunskap om hur statsbidragen används. Fördjupad uppföljning och kontroll behövs för att värna om våra skattemedel, och kontrollerna ger också kunskap som vi kan använda för att utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen. Vår målsättning är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt för våra målgrupper att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

De flesta av våra statsbidrag går att söka via e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänstenlänk till annan webbplats

Så använder du e-tjänsten för att söka statsbidrag

Prenumerera på statsbidrag

Genom den här prenumerationen kan du som arbetar med att söka statsbidrag få information om viktiga datum direkt till din inkorg. En gång i månaden får du ett mejl med datum för öppna ansökningar, redovisningar och begäran om utbetalningar för just de statsbidrag du är intresserad av.

Anmäl dig till prenumerationenlänk till annan webbplats

Statsbidrag under coronapandemin

Pandemin har medfört att skolhuvudmän har varit hårt belastade under en lång period. Skolverket har stor förståelse för att det är extra svåra planeringsförutsättningar eftersom pandemin kan innebära stora omprioriteringar som även kan påverka planeringen av statsbidragsfinansierad verksamhet.

Skolverket hade under 2020 ett uppdrag om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag med anledning av pandemin. En avrapportering lämnades till Utbildningsdepartementet den 30 september 2020.

För att underlätta huvudmännens administrativa börda under pågående pandemi har Skolverket genomfört ett antal lättnader i krav på redovisningar av statsbidrag. Lättnaderna handlar bland annat om utökad tid för att inkomma med redovisningar eller minskat antal uppgifter som ska lämnas i redovisningarna.

Arbetet med lättnader pågår fortlöpande, och varje gång vi öppnar en ny fas ser vi över om vi kan genomföra lättnader.

Om du vill veta mer om vilka lättnader som görs för ett visst statsbidrag, sök upp det statsbidraget och ställ en fråga via e-post.

Här finns hela rapporten om lättnader i redovisningskrav som Skolverket lämnade till regeringen i september 2020.

Uppdrag om lättnader i redovisningskrav i vissa statsbidrag - Skolverketlänk till annan webbplats

Extra skolmiljard

2021 har regeringen tillfört en miljard kronor till skolväsendet i syfte att bidra till goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt till, trots covid-19-pandemin.

Läs mer om satsningen Extra skolmiljard.länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 25 oktober 2021

Innehåll på denna sida