Om statsbidrag för skolan

Statsbidrag kan användas för att ge barn och elever bättre förutsättningar för att lära sig och nå målen. Skolverket ansvarar för att administrera statliga bidrag till skolsektorn. Det är den som ansvarar för verksamheten som kan söka våra statsbidrag.

Vad är statsbidrag?

Med statsbidrag vill regeringen styra, utveckla och stimulera viss verksamhet inom skolsektorn. De riktade statsbidragen som Skolverket fördelar är därför öronmärkta för vissa specifika ändamål. Villkor för bidragen, till exempel syfte och vilka insatser som bidraget kan användas för, beskrivs oftast i en förordning som regeringen beslutar om. I Skolverkets årsredovisning finns mer information om statsbidrag.

Hitta och välj statsbidrag Länk till annan webbplats.

Vem kan söka statsbidrag?

De statsbidrag som vi ansvarar för kan huvudsakligen sökas av den som företräder en huvudman enligt skollagen. En enskild lärare, rektor eller skolenhet kan alltså inte söka statsbidrag. I en kommun är det vanligtvis någon på förvaltningsnivån som ansöker om bidragen, och om det är en fristående huvudman kan det vara en företrädare för styrelsen eller motsvarande.

Det finns även några statsbidrag som ansvariga för organisationer, teknik- och naturvetenskapscentrum och andra verksamheter kan ansöka om.

De statsbidrag som vi fördelar riktar sig till

 • kommunala huvudmän
 • fristående huvudmän
 • statliga huvudmän
 • organisationer med anknytning till skola och utbildning.

De som får ett statsbidrag beviljat har ansvar för att bidraget används enligt de villkor och beslut som finns, samt att redovisa hur bidraget har använts.

Hur gör man för att få statsbidrag?

Hur man tar del av ett bidrag skiljer sig åt. Vanligtvis består en bidragsomgång av olika faser där man oftast först måste ansöka om, eller begära ut, ett statsbidrag och vid ett senare tillfälle redovisa hur bidraget har använts. Du kan läsa på sidorna för de olika statsbidragen hur du gör, vilka villkor som gäller och hur du kan förbereda dig inför en kommande fas.

Hitta och välj statsbidrag

De olika faserna för statsbidrag

En bidragsomgång kan bestå av faserna

 • ansökan
 • begäran om utbetalning (kallas också för rekvisition)
 • redovisning.

Ansökan och begäran om utbetalning

Vissa statsbidrag ansöker man om, varpå vi betalar ut pengarna. Andra statsbidrag ansöker man om för att sedan begära ut bidrag vid ett eller två tillfällen. Därefter betalar vi ut pengarna. Det finns också bidrag där det finns en fastställd bidragsram för varje huvudman och där bidragsomgången börjar med en begäran om utbetalning.

Utbetalning kan ske både före och efter att pengarna har använts

För vissa statsbidrag begär man ut bidraget utifrån vilka kostnader som man redan har haft, och därefter betalar vi ut pengarna. För andra statsbidrag anger man vilka kostnader man kommer att ha och pengarna betalas ut i förskott.

Redovisning och återbetalning

I de flesta fall ska den som har fått bidrag i efterhand redovisa hur pengarna har använts. Om inte hela bidraget har kommit till användning ska kvarvarande pengar betalas tillbaka till Skolverket.

Kontroll och uppföljning

Vi gör uppföljningar och kontroller av att pengarna som vi delar ut som statsbidrag används på ett korrekt sätt. Detta gör vi utöver de ordinarie redovisningarna för respektive bidrag. Samtliga huvudmän som vi fördelar pengar till kan bli kontrollerade.

Syftet med kontrollerna är att

 • hitta och förhindra fel och fusk med statsbidragen
 • värna om våra skattemedel
 • få kunskap om hur statsbidragen används
 • få kunskap i hur vi kan utveckla och förbättra arbetet med statsbidragen.

Vårt mål är att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt att ta del av och använda statsbidragen på ett korrekt sätt.

Sök statsbidrag i e-tjänsten

De flesta av våra statsbidrag går att söka via e-tjänsten för statsbidrag.

Logga in i e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Så använder du e-tjänsten för att söka statsbidrag

Prenumerera på information om statsbidrag

Genom den här prenumerationen kan du som arbetar med att söka statsbidrag få information om aktuella bidrag direkt till din inkorg. En gång i månaden får du ett mejl med information om vilka statsbidrag som är, och snart kommer att vara, öppna för ansökan, begäran om utbetalning och redovisning.

Anmäl dig till prenumerationen Aktuella statsbidrag Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 16 maj 2024

Innehåll på denna sida