IUP med omdömen i grundskolan

I de årskurser där betyg inte sätts gör du som lärare skriftliga individuella utvecklingsplaner, så kallade IUP. Detta görs en gång per år i anslutning till ett av elevens utvecklingssamtal.

Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (IUP) innehåller två delar. Dels omdömen, dels en framåtsyftande planering för elevens arbete med att nå kunskapskraven och att utvecklas mot läroplanens mål. I den framåtsyftande planeringen sammanfattar och beskriver du som lärare vilka insatser skolan behöver göra för att eleven ska nå kunskapskraven och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. Omdömena om elevens kunskapsutveckling ligger till grund för detta arbete.

Dina omdömen bygger på din kontinuerliga dokumentation och bedömning av elevens kunskapsutveckling utifrån läroplanen. Det är skolans rektorn som beslutar om hur dessa omdömen ska se ut.

lärare och elev

Stöd i arbetet med IUP

Som stöd i arbetet med skriftliga individuella utvecklingsplaner finns dels ett stödmaterial, dels allmänna råd. Stödmaterialet innehåller exempel på blanketter och på hur lärare kan tänka när de formulerar omdömen. Allmänna råd är rekommendationer för hur skolor ska tillämpa olika bestämmelser. De allmänna råden ska följas om skolan inte uppfyller bestämmelserna på något annat sätt.

Stödmaterial för den skriftliga individuella utvecklingsplanen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna råd för utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen Länk till annan webbplats.

Omdömesblanketter

Exempel på omdömesblanketter finns framtagna för de årskurser där betyg inte sätts. I de skolformer där betyg endast sätts då eleven eller elevens vårdnadshavare begär det finns det blanketter även för de högre årskurserna.

Omdömesblanketten består av fyra delar: ämnen, omdömen, kommentarer och skolans insatser. Omdömen är lärarens sammanställda information, en nulägesbeskrivning, om elevens kunskapsutveckling i förhållande till kunskapskraven i de ämnen eleven fått undervisning i.

De är inte tänkta att skickas hem inför utvecklingssamtalet utan informationen ges vid utvecklingssamtalet där den också kompletteras med en mer nyanserad muntlig information.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

PDF-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Grundskolans årskurs 1-3, ej ifyllbar digitalt Pdf, 41 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41 kB)

Grundskolans årskurs 4-5, ej ifyllbar digitalt Pdf, 42 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 42 kB)

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

PDF-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Blankett för omdöme av elevens utveckling i övrigt, ej ifyllbar digitalt Pdf, 59 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 59 kB)

Blankett för den framåtsyftande planeringen

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer

PDF-filer

Har du problem att öppna de skrivbara pdf-filerna? En del enheter saknar möjlighet att öppna och använda skrivbara pdf:er.

Blankett för den framåtsyftande planeringen, ej ifyllbar digitalt Pdf, 64 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 64 kB)

Fördjupa dina kunskaper

För dig som vill fördjupa dina kunskaper om dokumentation och skriftliga individuella utvecklingsplaner finns en artikel skriven av forskaren Åsa Hirsh. Artikeln handlar om dokumentation, främst i termer av skriftlig individuell utvecklingsplan, men det görs också kopplingar till sådan dokumentation som är knuten till arbetet med stöd i form av extra anpassningar inom ramen för undervisningen och särskilt stöd. Till artikeln finns även diskussionsfrågor som kan hjälpa till att relatera innehållet till din egen kontext.

Ett sätt att fördjupa dina kunskaper om skriftliga individuella utvecklingsplaner kan vara att lyssna på forskaren Åsa Hirsh i filmen, läsa artikeln och diskutera med dina kolleger.

Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation (Åsa Hirsh) Pdf, 237 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 237 kB)

Diskussionsfrågor till artikeln: Perspektiv på skolans pedagogiska dokumentation Pdf, 87 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 87 kB)

Film: Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (tid: 8:58 min)

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtalet handlar både om elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling i förhållande till läroplanen, kursplaner och kunskapskrav. Samtalet ger eleven och vårdnadshavaren en möjlighet att påverka och ta ansvar för elevens skolgång.

I Skolverkets allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen får du som lärare stöd i det här arbetet. Där finns också råd för skolans rektor.

Allmänna råd om utvecklingssamtalet och den skriftliga individuella utvecklingsplanen

Senast uppdaterad 11 augusti 2022