Statistik

Här hittar du statistik om förskola, skola och vuxenutbildning. Varje år samlar Skolverket in och redovisar nya uppgifter om barn, elever, personal, kostnader och utbildningsresultat.

  • Statistik

    Statistik över elever 2019/20

    Här hittar du ny statistik om elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, specialskola och särskild utbildning för vuxna.

  • Statistik

    SALSA

    SALSA är en statistisk modell som beräknar resultaten för en skola i relation till skolans faktiska betygsresultat med hänsyn till ett antal bakgrundsfaktorer.