Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2021

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och regioners budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 28 januari 2021.

Gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2021 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

Exklusive måltider

Inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

97 900

103 500

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

127 700

133 400

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

185 600

192 300

El- och energiprogrammet

119 900

125 700

Ekonomiprogrammet

81 700

87 300

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

111 100

116 500

Estetiska programmet inriktningen musik

142 300

147 600

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

142 300

148 100

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

187 800

194 000

Handels- och administrationsprogrammet

97 200

102 900

Hantverksprogrammet

121 400

126 800

Hotell- och turismprogrammet

105 200

111 100

Humanistiska programmet

86 200

91 700

Industritekniska programmet

153 400

159 400

Naturvetenskapsprogrammet

89 700

95 200

Naturbruksprogrammet inriktning djur

200 800

208 600

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

246 200

256 300

Naturbruksprogrammet inriktning skog

247 700

256 800

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

255 600

265 100

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

141 300

146 600

Samhällsvetenskapsprogrammet

83 400

88 900

Teknikprogrammet

96 000

101 500

VVS- och fastighetsprogrammet

128 500

134 100

Vård- och omsorgsprogrammet

103 700

109 400

Nya inriktningar på naturbruksprogrammet

Skolverket har kompletterat riksprislistan med uppgifter om de nya inriktningarna på naturbruksprogrammet, djurvård, hästhållning, naturturism och skogsbruk, som införs höstterminen 2021. De nya föreskrifterna träder i kraft den 15 juli 2021 och ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 9 juni 2021.

Grundbelopp för år 2021 (kr/elev och bidragsår)

Program och inriktning

Exklusive måltider

Inklusive måltider

Naturbruksprogrammet inriktning djurvård

187 500

196 100

Naturbruksprogrammet inriktning hästhållning

223 200

233 100

Naturbruksprogrammet inriktning naturturism

198 900

210 000

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk

234 700

243 100

Gymnasiesärskolan

Grundbelopp 2021 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår)


Exklusive

måltider

Inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

365 500

371 900

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:1) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2021 Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:2) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2021 Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:55) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor som påbörjar viss utbildning i gymnasieskolan efter den 30 juni 2021 Länk till annan webbplats.

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett nationellt program, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande nationellt program).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 100 kronor per elev och ämne.

Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som innebär att preparandutbildningen tas bort och att programinriktat individuellt val blir bredare och byter namn till programinriktat val. Ändringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2019 gäller bestämmelserna i dess äldre lydelse. Ändringarna föranleder inte någon ändring i Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2021. Det innebär att Skolverkets föreskrifter är tillämpliga oavsett om en elev har påbörjat utbildningen före eller efter den 1 juli 2019. Samma belopp per elev och ämne ska tillämpas vid ersättning för det stöd som avses i 17 kap. 24 § andra stycket 2 och 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800). Till grund för bidragsbeloppets storlek i fråga om ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet ligger den faktiska undervisningskostnaden för föregående år dividera med 16 (obligatoriska ämnen i grundskolan) och multiplicerad med skolindex.

Senast uppdaterad 23 juni 2021

Innehåll på denna sida