Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2022

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och regioners budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 31 januari 2022.

Gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2022 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

Exklusive måltider

Inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

101 000

106 700

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

132 000

137 800

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

187 800

194 600

El- och energiprogrammet

123 200

129 000

Ekonomiprogrammet

83 900

89 400

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

114 600

120 100

Estetiska programmet inriktningen musik

147 000

152 500

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

145 800

151 700

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

190 800

196 900

Försäljnings- och serviceprogrammet

99 300

105 100

Handels- och administrationsprogrammet

99 200

104 800

Hantverksprogrammet

125 400

130 900

Hotell- och turismprogrammet

113 100

118 800

Humanistiska programmet

88 700

94 400

Industritekniska programmet

156 800

162 800

Naturvetenskapsprogrammet

91 700

97 300

Naturbruksprogrammet inriktning djur

200 100

207 300

Naturbruksprogrammet inriktning djurvård

195 400

203 000

Naturbruksprogrammet inriktning hästhållning

227 300

236 100

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

251 000

261 300

Naturbruksprogrammet inriktning skog

261 600

270 800

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk

253 800

262 500

Naturbruksprogrammet inriktning naturturism

225 800

238 100

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

281 400

290 400

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

147 300

152 700

Samhällsvetenskapsprogrammet

85 000

90 700

Teknikprogrammet

99 100

104 700

VVS- och fastighetsprogrammet

130 700

136 400

Vård- och omsorgsprogrammet

107 300

113 000

Gymnasiesärskolan

Grundbelopp för år 2022 (kr/elev och bidragsår)


Exklusive

måltider

Inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

371 000

377 600

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2022:3) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2022 Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2022:4) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2022 Länk till annan webbplats.

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett nationellt program, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande nationellt program).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 200 kronor per elev och ämne.

Till grund för bidragsbeloppets storlek i fråga om ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet ligger den faktiska undervisningskostnaden för föregående år dividera med 16 (obligatoriska ämnen i grundskolan) och multiplicerad med skolindex.

Senast uppdaterad 01 april 2022