Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2023

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och regioners budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 31 januari 2023.

Gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2023 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

Exklusive måltider

Inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

106 400

112 400

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

137 000

143 200

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

204 400

212 100

El- och energiprogrammet

128 600

134 800

Ekonomiprogrammet

87 300

93 300

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

118 400

124 300

Estetiska programmet inriktningen musik

152 300

158 100

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

151 200

157 300

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

202 100

208 600

Försäljnings- och serviceprogrammet

103 200

109 200

Handels- och administrationsprogrammet

103 500

109 500

Hantverksprogrammet

131 900

137 700

Hotell- och turismprogrammet

116 000

121 800

Humanistiska programmet

92 900

98 900

Industritekniska programmet

163 300

169 800

Naturvetenskapsprogrammet

96 100

102 100

Naturbruksprogrammet inriktning djur

210 500

218 400

Naturbruksprogrammet inriktning djurvård

209 500

217 600

Naturbruksprogrammet inriktning hästhållning

240 400

249 000

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

263 900

274 000

Naturbruksprogrammet inriktning skog

265 000

274 300

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk

263 200

272 100

Naturbruksprogrammet inriktning naturturism

236 700

248 600

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

291 000

300 700

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

152 400

158 200

Samhällsvetenskapsprogrammet

88 700

94 700

Teknikprogrammet

103 300

109 300

VVS- och fastighetsprogrammet

137 700

143 700

Vård- och omsorgsprogrammet

112 700

118 800

Anpassade gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2023 (kr/elev och bidragsår)


Exklusive

måltider

Inklusive

måltider

Anpassade gymnasieskolan

381 300

388 200

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2023:1) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2023 Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2023:2) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2023 Länk till annan webbplats.

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett nationellt program, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande nationellt program).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 400 kronor per elev och ämne.

Till grund för bidragsbeloppets storlek i fråga om ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet ligger den faktiska undervisningskostnaden för föregående år dividera med 16 (obligatoriska ämnen i grundskolan) och multiplicerad med skolindex.

Senast uppdaterad 09 augusti 2023