Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2020

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och landstings budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 29 januari 2020.


Gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2020 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

exklusive måltider

inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

95 000

100 500

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

124 600

130 100

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

179 900

186 400

El- och energiprogrammet

117 00

122 700

Ekonomiprogrammet

80 400

85 800

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

111 800

117 000

Estetiska programmet inriktningen musik

139 000

144 200

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

139 900

145 700

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

183 000

188 900

Handels- och administrationsprogrammet

95 200

100 900

Hantverksprogrammet

119 200

124 400

Hotell- och turismprogrammet

101 100

106 800

Humanistiska programmet

87 600

92 900

Industritekniska programmet

146 800

152 800

Naturvetenskapsprogrammet

88 100

93 500

Naturbruksprogrammet inriktning djur

202 900

210 200

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

241 400

249 900

Naturbruksprogrammet inriktning skog

244 800

253 600

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

247 700

256 600

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

140 400

145 600

Samhällsvetenskapsprogrammet

81 800

87 200

Teknikprogrammet

94 500

100 000

VVS- och fastighetsprogrammet

123 300

128 900

Vård- och omsorgsprogrammet

100 100

105 700

Gymnasiesärskolan

Grundbelopp 2020 - För utbildning som påbörjats efter den 30 juni 2013 (kr/elev och bidragsår)


exklusive måltider

inklusive

måltider

Gymnasiesärskolan

359 100

365 300

Bidrag för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett nationellt program, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande nationellt program).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 000 kronor per elev och ämne.

Riksprislistan i Skolverkets författningssamling som SKOLFS 2020:1länk till annan webbplats

Den 1 juli 2018 trädde nya bestämmelser i skollagen i kraft som innebär att preparandutbildningen tas bort och att programinriktat individuellt val blir bredare och byter namn till programinriktat val. Ändringarna ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2019. För utbildning som påbörjats före den 1 juli 2019 gäller bestämmelserna i dess äldre lydelse. Ändringarna föranleder inte någon ändring i Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2019. Det innebär att Skolverkets föreskrifter är tillämpliga oavsett om en elev har påbörjat utbildningen före eller efter den 1 juli 2019. Samma belopp per elev och ämne ska tillämpas vid ersättning för det stöd som avses i 17 kap. 24 § andra stycket 2 och 17 kap. 35 § andra stycket 2 skollagen (2010:800). Till grund för bidragsbeloppets storlek i fråga om ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet ligger den faktiska undervisningskostnaden för föregående år dividera med 16 (obligatoriska ämnen i grundskolan) och multiplicerad med skolindex.

Listor för tidigare år

Riksprislistan 2019PDF (pdf, 30 kB)

Riksprislistan 2018PDF (pdf, 148 kB)

Riksprislistan 2017PDF (pdf, 136 kB)

Senast uppdaterad 10 juni 2020