Riksprislista för ersättning till fristående skolor 2024

Riksprislistan innehåller de grundbelopp per elev, program och inriktning som kommunerna ska betala till enskilda huvudmän när en elev har antagits till en utbildning som hemkommunen inte erbjuder själv eller i samverkan med andra kommuner.

Det är Skolverket som får meddela föreskrifter om bidragsbeloppens storlek. Till grund för bidragsbeloppens storlek ligger kommuners budgeterade bidragsbelopp och regioners budgeterade kostnader för program och, i förekommande fall, inriktning.

Här är Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever på fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram. Alla belopp som redovisas är inklusive moms.

Skolverket beslutade om bidragens storlek den 29 januari 2024.

Gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2024 (kr/elev och bidragsår)

 Gymnasieprogram

Exklusive måltider

Inklusive måltider

Barn- och fritidsprogrammet

111 000

117 500

Bygg- och anläggningsprogrammet exklusive inriktningen anläggningsfordon

147 400

154 100

Bygg- och anläggningsprogrammet inriktning anläggningsfordon

212 400

220 300

El- och energiprogrammet

136 200

143 000

Ekonomiprogrammet

90 900

97 700

Estetiska programmet exklusive inriktningen musik

122 700

129 500

Estetiska programmet inriktningen musik

157 900

164 500

Fordons- och transportprogrammet exklusive inriktningen transport

162 000

168 800

Fordons- och transportprogrammet inriktning transport

217 500

224 600

Försäljnings- och serviceprogrammet

108 800

115 400

Handels- och administrationsprogrammet

109 000

115 600

Hantverksprogrammet

137 200

144 000

Hotell- och turismprogrammet

119 700

126 200

Humanistiska programmet

99 800

107 300

Industritekniska programmet

171 500

178 400

Naturvetenskapsprogrammet

99 100

106 200

Naturbruksprogrammet inriktning djur

222 300

228 700

Naturbruksprogrammet inriktning djurvård

216 100

225 100

Naturbruksprogrammet inriktning hästhållning

249 000

258 500

Naturbruksprogrammet inriktning lantbruk

274 200

284 200

Naturbruksprogrammet inriktning skog

299 100

306 400

Naturbruksprogrammet inriktning skogsbruk

275 900

285 200

Naturbruksprogrammet inriktning naturturism

246 200

259 400

Naturbruksprogrammet inriktning trädgård

302 000

312 500

Restaurang- och livsmedelsprogrammet

160 400

166 900

Samhällsvetenskapsprogrammet

92 500

99 400

Teknikprogrammet

108 400

115 200

VVS- och fastighetsprogrammet

148 100

154 700

Vård- och omsorgsprogrammet

119 200

126 000

Anpassade gymnasieskolan

Grundbelopp för år 2024 (kr/elev och bidragsår)


Exklusive

måltider

Inklusive

måltider

Anpassade gymnasieskolan

402 900

410 900

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2024:267) om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och anpassade gymnasieskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2024 Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2024:268) om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2024 Länk till annan webbplats.

Ersättning för visst stöd på introduktionsprogram

Eftersom utbildningen på programinriktat val dels består av ämnen från grundskolan, dels av kurser från ett nationellt program, består ersättningen till den som anordnar programmet av två delar:

  1. Ersättning för den del av utbildningen som motsvarar det nationella program som utbildningen är inriktad mot (ska ersättas med samma belopp som motsvarande nationellt program).
  2. Ersättning för den del av utbildningen som avser det stöd som eleven behöver för att uppnå behörighet för det nationella programmet.

Skolverket har beslutat att det belopp som en kommun eller en huvudman för en fristående gymnasieskola har rätt att få i ersättning för den del av programmet som avser visst stöd för att uppnå behörighet är 4 600 kronor per elev och ämne.

Till grund för bidragsbeloppets storlek i fråga om ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet ligger den faktiska undervisningskostnaden för föregående år dividera med 16 (obligatoriska ämnen i grundskolan) och multiplicerad med skolindex.

Senast uppdaterad 15 mars 2024

Innehåll på denna sida