Så styrs skolan

Skolan styrs av lagar och förordningar beslutade av riksdag och regering. Skolverket styr också genom föreskrifter och allmänna råd.

Här kan du läsa om hur olika typer av författningar förhåller sig till varandra och till olika sorters stöd. Du får också reda på vad som är reglerade krav och vad som utgör rekommendationer eller stöd.

Beskrivning av bindande lagar och rådgivande lagar.

Lagar, förordningar och föreskrifter

Lagar, förordningar och föreskrifter är bindande och ska följas.

Lagar

Det är riksdagen som beslutar om lagar, till exempel om skollagen. Det är också riksdagen som i särskild ordning beslutar om grundlagar. Nuvarande skollag gäller sedan den 1 juli 2011 och reglerar vilka krav som ställs på verksamheterna. Där finns också bestämmelser om de rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.

Skollagen och förordningar

Barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Staten, regioner, kommuner och fristående verksamheter ska säkerställa de rättigheter barn har enligt konventionen.

Barnkonventionen i skolan

EU-rätten

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att riksdagen inte är ensam om att besluta om lagar som ska gälla i Sverige. Sverige och övriga medlemsländer har överlåtit en del av rätten att besluta om vissa lagar till EU.

Riksdagens arbete med EU-frågor, riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förordningar

Regeringen beslutar om förordningar. Förordningar förtydligar och preciserar ofta det som står i lagar. Inom skolans område finns det flera förordningar, till exempel skolförordningen, gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning. Även läroplanerna är förordningar. Förordningar, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas.

Skollagen och förordningar

Skolverkets föreskrifter

Inom flera områden kan det behövas ännu mer detaljerade bestämmelser än vad som regleras i lagar och förordningar. Regeringen ger då myndigheter rätt att besluta om föreskrifter. Föreskrifter är bindande och måste hålla sig inom ramen för vad som står i lagar och förordningar.

Skolverket har rätt att ta fram föreskrifter inom flera olika områden, till exempel föreskrifter om utformning av betygsdokument.

Skolverkets författningssamling - SKOLFS

Allmänna råd, rekommendationer och stöd

Allmänna råd

Skolverket kan ta fram allmänna råd som anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla krav i lagar, förordningar och andra föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, men om man väljer att inte göra på det sätt som står i det allmänna rådet ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

Myndigheter får skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Skolverket har bland annat tagit fram allmänna råd om betyg och prövning, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram och systematiskt kvalitetsarbete.

De kommentarer som finns till de allmänna råden är tänkta att ge stöd i förståelsen av råden och ytterligare konkretisera hur skolan eller verksamheten kan arbeta för att leva upp till de bestämmelser som finns på ett visst område i skollag och förordningar.

Allmänna råd

Skolverkets rekommendationer

Rekommendationerna tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Syftet med rekommendationerna är att stödja huvudmän, förskolor, skolor och andra verksamheter i utvecklingsarbetet och på så sätt stärka likvärdigheten inom ett utvalt område.

Rekommendationer belyser hur arbetet kan utföras för att hålla en hög kvalitet och ska ses som vägledande – ett konkret och praktiknära stöd. Avsikten är inte att rekommendationerna ska vara heltäckande eller uttömmande.

Rekommendationer

Skolverkets juridiska vägledningar

Syftet med de juridiska vägledningarna är att förmedla en fördjupad kunskap och förståelse för regelverket inom olika områden. Materialet kan vara ett stöd i det lokala utvecklings- och kvalitetsarbetet genom att huvudmän, rektorer och personal i skolan får en inblick i tillämpbara bestämmelser och en redogörelse för gällande rätt. Avsikten är dock inte att vägledningarna ska vara heltäckande eller uttömmande. Den första vägledningen handlar om personalens befogenhet att ingripa fysiskt.

Personalens befogenhet att ingripa fysiskt i skolan – juridisk vägledning

Stöd och kompetensutveckling

Skolverket tar även fram stöd och kompetensutveckling inom en rad ämnen och områden. Till exempel stöd i arbetet, sammanställningar av forskningsresultat, moduler på Lärportalen, webbkurser på Utbildningsplattformen och andra kurser och utbildningar. Materialet är inte bindande eller normerande utan ett stöd i att utveckla undervisningen och verksamheten.

Leda och organisera

Stöd i arbetet

Forskning och utvärderingar

Senast uppdaterad 23 september 2022

Relaterat