Så styrs skolan

Skolan styrs av lagar och förordningar som är beslutade av riksdagen och regeringen. Skolverket styr också genom föreskrifter och allmänna råd. Här kan du läsa om hur olika typer av författningar förhåller sig till varandra och vad som är reglerade krav och vad som är rådgivande.

Beskrivning av bindande lagar och rådgivande lagar.

EU-rätten

Sverige är medlem i Europeiska unionen, EU. Det innebär att EU har rätt att besluta om vissa typer av EU-rättsakter som gäller i Sverige och andra medlemsländer. Bindande EU-rättsakter har företräde framför svenska författningar.

Lagar

Det är riksdagen som beslutar om lagar, till exempel om skollagen. Det är också riksdagen som i särskild ordning beslutar om grundlagar. Den nuvarande skollagen gäller sedan den 1 juli 2011 och reglerar vilka krav som ställs på verksamheterna. Där finns också bestämmelser om de rättigheter och skyldigheter barn, elever och vårdnadshavare har.

Skollagen och förordningar

Barnkonventionen

Barnkonventionen är svensk lag sedan den 1 januari 2020. Staten, regioner, kommuner och fristående verksamheter ska säkerställa de rättigheter barn har enligt konventionen.

Barnkonventionen i skolan

Förordningar

Regeringen beslutar om förordningar. Förordningar förtydligar och preciserar ofta det som står i lagar. Inom skolans område finns det flera förordningar, till exempel skolförordningen, gymnasieförordningen och förordningen om vuxenutbildning. Även läroplanerna beslutas genom förordningar. Förordningar, liksom lagar och andra föreskrifter, är bindande och ska följas.

Skollagen och förordningar

Föreskrifter

Inom flera områden kan det behövas ännu mer detaljerade bestämmelser än vad som regleras i lagar och förordningar. Regeringen ger då myndigheter rätt att besluta om föreskrifter. Föreskrifter beslutade av myndigheter är bindande och måste hålla sig inom ramen för vad som står i lagar och förordningar.

 

Skolverket har rätt att ta fram föreskrifter inom flera olika områden, till exempel föreskrifter om utformning av betygsdokument.

Skolverkets författningssamling - SKOLFS

Allmänna råd

Skolverket kan ta fram allmänna råd som anger hur någon kan eller bör göra för att uppfylla krav i lagar, förordningar och andra föreskrifter. Allmänna råd är inte bindande, men om man väljer att inte göra på det sätt som står i de allmänna råden ska man kunna visa att samma resultat uppnås på annat sätt.

Myndigheter får skriva allmänna råd inom sitt verksamhetsområde. Skolverket har bland annat tagit fram allmänna råd om betyg och prövning, extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram samt systematiskt kvalitetsarbete.

De kommentarer som finns till de allmänna råden är tänkta att ge stöd i förståelsen av råden och ytterligare konkretisera hur skolan eller verksamheten kan arbeta för att leva upp till de bestämmelser som finns på ett visst område i skollagen och förordningar.

Allmänna råd

Juridiska vägledningar

Skolverket tar fram juridiska vägledningar och syftet med dem är att förmedla en fördjupad kunskap och förståelse för regelverket inom olika områden. Materialet kan vara ett stöd i det lokala utvecklings- och kvalitetsarbetet genom att huvudmän, rektorer och personal i skolan får en inblick i tillämpbara bestämmelser och en redogörelse för gällande rätt. Avsikten är dock inte att vägledningarna ska vara heltäckande eller uttömmande.

Personalens befogenhet att ingripa fysiskt – juridisk vägledning

Disciplinära och andra särskilda åtgärder enligt 5 kap. skollagen – juridisk vägledning

Senast uppdaterad 01 mars 2024

Innehåll på denna sida

    Relaterat