Skolverket

Nationella skolutvecklingsprogram

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Program: Bedömning och betyg

Betygssättning för lärare i årskurs 4–6

Webbkurs om betygssättning som ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om betygssättning utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i mellanstadiet.

Webbkurs om betygssättning i årskurs 4–6

Betygssättning för lärare i årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webbkurs om betygssättning som ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om betygssättning utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Webbkurs om betygssättning i årskurs 7–9 gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Pedagogisk dokumentation, IUP

Materialet består av en vetenskaplig artikel, diskussionsfrågor, film och ett reviderat stödmaterial om det skriftliga IUP. Målgrupp: lärare i grundskolan.

IUP med omdömen

Återkoppling till elever

Webbkursen ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper i att ge elever användbar återkoppling utifrån ett praktiskt perspektiv och ett forskningsbaserat perspektiv. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om återkoppling till elever

Dokumentation av elevers kunskaper

Du får genom webbkursen möjlighet att fördjupa dina kunskaper om dokumentation utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om dokumentation av elevers kunskaper

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättsäker bedömning och betygssättning.

Program: Digitalisering

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på Lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processstödet Leda digitalisering

Högskolekurser i programmering 7,5 hp

Vi erbjuder flera högskolekurser i grundläggande programmering. Målgrupp: lärare i teknik och matematik.

Grundläggande programmering med ämnesdidaktisk inriktning

Om programmering

Webbkursen ger en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar samhället och hur det kan vara ett verktyg i undervisningen. Den kan genomföras självständigt eller tillsammans med kollegor. Målgrupp: alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.

Om programmering, webbkurs

Undervisning och lärande med digitala verktyg

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Digitalt berättande, Säker användning av nätet och Leda och lära i tekniktäta klassrum. Målgrupp: lärare och skolbiliotekarier.

Undervisning och lärande med digitala verktyg

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att utveckla adekvat digital kompetens, samt bidra till effektivisering och utveckling av utbildningen.

Program: Elevhälsa och barns omsorg

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare

Specialpedagogik för lärande

Statsbidrag för förstärkning av elevhälsa

Huvudmän får möjlighet att söka statsbidrag för pågående eller nya insatser som kan bidra till hälsofrämjande skolutveckling. Målgrupp: Huvudmän.

Statsbidrag för förstärkning av elevhälsa

Utvecklingsmedel för förstärkning av elevhälsa

Trauma och lärande

Vi har tidigare erbjudit utbildningen Trauma och lärande (TMO) som ger ökade kunskaper och insikter om bemötande och förhållningssätt som stödjer elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar. Målgrupp: alla som arbetar i grundskolan och gymnasiet (språkintroduktion).

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgruppen är förskollärare.

Utmana och stödja, kommunförlagd högskolekurs

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta främjande och förebyggande för att stödja barnen och eleverna i deras lärande och hälsa i utvecklingen mot utbildningens mål.

Program: Kunskaper och värden

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här ingår modulerna Delaktighet och inflytande samt Främjande likabehandling. Målgrupp: lärare.

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Moderna språk

I insatsen "Utveckla undervisningen i moderna språk" erbjuds Språksprånget med tillhörande handledarutbildning, stödmaterial och den årliga Språklärargalan. Språksprånget innefattar kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen (från och med HT 2018). Här kommer till exempel modulen om muntlig språkutveckling hittas.
Målgrupp: lärare i moderna språk

Moderna språk, Språksprånget

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, kommunförlagd högskolekurs

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare

Specialpedagogik för lärande

Undervisning i förskolan

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Undervisning i förskolan. Målgrupp: förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Undervisning i förskolan, kommunförlagd högskolekurs

Utbildning och konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS) erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. NCS anordnar årligen en konferens som sker på olika ställen i Sverige. Målgrupp: Språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå.

Utbildning och konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare, Läslyftet i förskolan

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgrupp: förskollärare.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, kommunförlagd utbildning

Utveckla matematikundervisningen (Matematiklyftet)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Undervisa matematik utifrån problemlösning, Taluppfattning och tals användning samt Bedömning för lärande och undervisning i matematik. Målgrupp: lärare.

Matematiklyftet, Lärportalen

Utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen (Läslyftet i skolan)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Samtal om text, Kritiskt textarbete och Lässtrategier för ämnestexter. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare och skolbibliotekarier.

Läslyftet i skolan

Utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen (Läslyftet i förskolan)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: förskollärare

Läslyftet i förskolan

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Förmågor, Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning och Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Målgrupp: lärare.

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån förskolans och skolans samlade uppdrag.

Program: Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, kommunförlagd högskolekurs

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Utveckla undervisningen och stärk flerspråkiga och nyanlända elever med hjälp av kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Målgrupp: Lärare och förskollärare

Introduktionskursen i svenska som andraspråk

Nyanlända i gymnasieskolan

Öka din kunskap om introduktionsprogrammen och lär dig använda tre verktyg: Plan för utbildning, kartläggning och individuell studieplan.

Nyanlända i gymnasieskolan, stödmaterial

Språk och kunskapsutvecklande undervisning av nyanlända barn och elever

Modulbaserad kompetensutveckling med material på lärportalen. Målgrupp: lärare i grundskolan (7-9) och gymnasieskolans introduktionsprogram.

Språk och kunskapsutvecklande undervisning av nyanlända elever, Lärportalenlänk till annan webbplats

Materialet Flerspråkighet som resurs i förskola och skola kan användas både enskilt och i grupp. Målgrupp: lärare i förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.

Flerspråkighet som resurs i förskola och skola, material

Studiehandledning på modersmål

Vi har tidigare erbjudit utbildningen som utvecklar kompetensen i att erbjuda flerspråkiga och nyanlända elever studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Målgrupp: studiehandledare på modersmål.

Stöd för bedömning i SV/SVA

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk.
Målgrupp: Huvudmän, rektorer och lärare.

Bygga svenska – ett stöd för att bedöma nyanlända elevers språkutveckling

Gå direkt till Bedömningsportalen och stödmaterialet Bygga svenskalänk till annan webbplats

Stöd för kartläggning

Stöd för att ta reda på vilka kunskaper nyanlända elever har med sig. Målgrupp: Rektor, lärare och studiehandledare.

Det obligatoriska kartläggningsmaterialet steg 1 och 2, bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Kartläggningsmaterialet steg 3, bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Webbkurs om kartläggningsmaterialet

Samordnare för nyanländas lärande

Stöd till huvudmän som utsett samordnare i det systematiska kvalitetsarbetet.
Målgrupp: Huvudmän och samordnare

Stöd till huvudmän och samordnare

Traumamedveten omsorg, TMO

Vi har tidigare erbjudit utbildningen Trauma och lärande (TMO) som ger ökade kunskaper och insikter om bemötande och förhållningssätt som stödjer elever som har varit utsatta för svåra påfrestningar. Målgrupp: alla som arbetar i grundskolan och gymnasiet.

Utbildning om att studiehandleda på modersmål

Utbildningen ger deltagare ökad kompetens i att studiehandleda. Målet är att flerspråkiga och nyanlända elever får studiehandledning av hög och likvärdig kvalitet. Målgrupp: studiehandledare på modersmål.

Utbildning om att studiehandleda på modersmål

Utbildning om att undervisa i modersmål

Utbildning om att undervisa i modersmål. Målet är att kunna ge flerspråkiga och nyanlända eleverelever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet för att förbättra deras förutsättningar för goda kunskapsresultat. Målgrupp:  modersmålslärare som undervisar i något av de nationella minoritetsspråken.

Utbildning om att undervisa i modersmål

 

Program: Skola och arbetsliv samt vidare studier

Apl-handledarutbildning

Webbaserad handledarutbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp: handledare på arbetsplatser, yrkeslärare och andra som arbetar med apl.

Apl-handledarutbildning

Apl-utvecklarutbildning

Apl-utbildning via lärosäten. Målgrupp: yrkeslärare och andra som arbetar med apl.

Apl-utvecklarutbildning

Entreprenörskap i skolan

Syftet med insatsen är att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt som främjar entreprenörskap samt i vissa skolformer även företagande och innovationsstänkande. Målgrupp: Lärare.

Undervisa i entreprenörskap, stöd i arbetet

Förebygg avhopp från gymnasiet

Verksamhetsnära insatser direkt till gymnasieskolor i form av processtöd. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Förebygg avhopp från gymnasiet

Nationella apl-utvecklare

Nationella apl-utvecklare som processtödjer skolors systematiska utvecklingsarbete om arbetsplatsförlagt lärande. Målgrupp: rektor och apl-ansvariga på skolan.

Nationella apl-utvecklare, processtödjare

Kommunernas aktivitetsansvar

Att på skolverkets webb samla och förtydliga information för att ge kommuner stöd i sitt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret. Att genom konferenser/workshops stärka dialogen mellan huvudmän och Skolverket för att öka kunskapen om det kommunala aktivitetsansvaret. Målgrupp: huvudmän

Stöd för kommunernas aktivitetsansvar

Stöd med hjälp av Lärlingscentrum

Lärlingscentrum arbetar långsiktigt, aktivt, uppsökande, utåtriktat och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. Ett exempel är: regionala och nationell lärlingssamordnare som tillsammans informerar om lärlingsutbildningen för olika aktörer i syfte att få fler lärlingar och få ökad kvalitet. Målgrupp: huvudmän, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, branschorganisationer och arbetsgivare.

Lärlingscentrum

Uppdragsutbildningar inom studie-och yrkesvägledning

Olika kurser, t ex. migration, nyanlända och vägledning, normkritik och vägledning, IT, sociala medier och vägledning och processledarutbildning för vägledare. Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare.

Uppdragsutbildningar om studie- och yrkesvägledning

Utbildningspaketet Skola arbetsliv

Processinriktad kompetensutvecklingsinsats för att stärka och integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen, utifrån styrdokument för respektive skolform. Målgrupp: Lärare, studie- och yrkesvägledare och skolledare i grupp.

Utbildningspaketet Skola arbetsliv

Validering

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens.

  • Webbutbildning -Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion och praktik.
  • Högskolekurs -(7,5hp) Syftar till att ge kunskap om och perspektiv på validering av vuxnas kunskap och kompetens.

Målgrupp:

Studie- och yrkesvägledare, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen och branschbedömare med flera.

Mer om validering

Webbutbildning

Valideringsutbildning på lärosäten

Program: Styrning och ledning

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete. Målgrupp:förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Kursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupp:förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Fortbildning för förskolechefer

Ettårig fortbildning via lärosäten med inriktning på pedagogiskt ledarskap. Målgrupp: förskolechefer.

Fortbildning för förskolechefer

Fortbildning för rektorer

Ettårig fortbildning via lärosäten med inriktning på pedagogiskt ledarskap för skolutveckling. Målgrupp: rektorer.

Fortbildning för rektorer

Förskolekurser i kommunen

Öka kompetensen inom viktiga områden på förskolan. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Förskolekurser i kommunen

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Utveckla undervisningen och stärk flerspråkiga och nyanlända elever med hjälp av kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Målgrupp: Lärare och förskollärare

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen.

Kvalitetsverkstaden

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur man framgångsrikt och strategiskt leder sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Leda digitalisering

Leda förändring

Kompetensutveckling som ger skolledare och huvudmän fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

Leda förändring

Lärarlyftet

Säkra behörigheten genom kompletterande kurser via lärosäten. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Kurser för lärare inom lärarlyftet

Speciallärarutbildningen inom lärarlyftet

Kurser för fritidspedagoger inom lärarlyftet

Nyanlända i gymnasieskolan

Öka din kunskap om introduktionsprogrammen och lär dig använda tre verktyg: Plan för utbildning, kartläggning och individuell studieplan.

Nyanlända i gymnasieskolan

Rektorsprogrammet

Treårig grundläggande befattningsutbildning som syftar till att ge skolledare fördjupade kunskaper i att leda en pedagogisk verksamhet. Målgrupp: rektor och förskolechef eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis biträdande rektor.

Rektorsprogrammet

Undervisning i förskolan

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Undervisning i förskolan. Målgrupp: förskollärare, förskolechefer eller biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Kursen undervisning i förskolan

Utbildning för nationella minoriteter

Vi har tidigare erbjudit utbildningar i minoritetsspråk på distans. Huvudmän har kunnat söka statsbidrag. Målgrupp: lärare.

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgrupp: förskollärare.

Kursen utmana och stödja

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för huvudmän, rektorer och förskolechefer att styra och leda mot en utbildning som främjar varje barns och elevs utveckling och lärande.

Program: Systematiskt kvalitetsarbete

BRUK

Verktyg för självskattning av kvalitén i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer.

Verktyg för självskattning - BRUK länk till annan webbplats

Förebygg avhopp från gymnasiet

Verksamhetsnära insatser direkt till gymnasieskolor i form av processtöd. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processtöd för att förebygga avhopp från gymnasiet

Kommunala aktivitetsansvaret

En nationell apl-utvecklare kan kostnadsfritt stödja skolan med att utveckla rutiner bland annat för

  • systematiskt kvalitetsarbete om arbetsplatsförlagt lärande.
  • Att på Skolverkets webb samla och förtydliga information för att ge kommuner stöd i sitt arbete med det kommunala aktivitetsansvaret.
  • Att genom konferenser/workshops stärka dialogen mellan huvudmän och Skolverket för att öka kunskapen om det kommunala aktivitetsansvaret. Målgrupp: huvudmän

Stöd från nationella apl-utvecklare

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen.

Kvalitetsverkstaden

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processtöd för att leda digitalisering

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet. Målgrupp:förskolechefer och biträdande förskolechefer som är anställda i förskolan.

Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet, högskolekurs

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- skolenhets- respektive förskolenivå för att utveckla utbildningen.

Senast uppdaterad 08 november 2018