Nationella skolutvecklingsprogram

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Program: bedömning och betyg

Betygssättning för lärare i årskurs 4–6

Webbkurs om betygssättning som ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om betygssättning utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i mellanstadiet.

Webbkurs om betygssättning i årskurs 4–6

Betygssättning för lärare i årskurs 7–9, gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Webbkurs om betygssättning som ger dig möjlighet att fördjupa dina kunskaper om betygssättning utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i högstadiet, gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Webbkurs om betygssättning i årskurs 7–9 gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Dokumentation i förskolan

Här finns förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder. Målgrupp: personal på förskolan.

Dokumentation i förskolan

Pedagogisk dokumentation, IUP

Materialet består av en vetenskaplig artikel, diskussionsfrågor, film och ett reviderat stödmaterial om det skriftliga IUP. Målgrupp: lärare i grundskolan.

IUP med omdömen

Återkoppling till elever

Webbkursen ger en möjlighet att fördjupa kunskaper i att ge elever användbar återkoppling utifrån ett praktiskt perspektiv och ett forskningsbaserat perspektiv. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om återkoppling till elever

Dokumentation av elevers kunskaper

Webbkursen ger en möjlighet att fördjupa kunskaper om dokumentation utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om dokumentation av elevers kunskaper

Likvärdighet i bedömning och betygssättning

Webbkursen ger dig möjlighet att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande bedömning och betygssättning. Målgrupp: lärare i alla skolformer där betyg sätts.

Webbkurs om likvärdighet i bedömning och betygssättning

Undervisningsutvecklande bedömning

Få kunskaper och verktyg för att reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på bästa sätt. I den här webbkursen får du redskap för att tolka hur eleverna förstått ett innehåll och hur du kan planera din fortsatta undervisning utifrån detta. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om under Undervisningsutvecklande bedömning

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättsäker bedömning och betygssättning.

Program: digitalisering

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på Lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processstödet Leda digitalisering

Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

Webbkursen stödjer implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidrar till undervisningen i förskolan utvecklas. Den ger stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering. Målgrupp: pedagogisk personal i förskolan, rektor i förskolan har en egen del av kursen.

Webbkursen om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan

Om programmering

Webbkursen ger en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar samhället och hur det kan vara ett verktyg i undervisningen. Den kan genomföras självständigt eller tillsammans med kollegor. Målgrupp: alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.

Om programmering - webbkurs

Att programmera

Webbkursen ger grunderna i några programspråk. Deltagarna får kunskap om att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. Kursen kan genomföras självständigt eller tillsammans med kollegor. Målgrupp: i första hand lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Att programmera - webbkurs

Att programmera med workshops

Fler programmeringskurser

Vi erbjuder flera högskolekurser i grundläggande programmering runt om i landet. Det finns också fortsättningskurser. Målgrupp: lärare i teknik och matematik.

Introduktion till programmering i visuell miljö

Introduktion till programmering i textbaserad miljö

Programmering i textbaserad miljö

Programmeringsaktiviteter i undervisningen

Undervisning och lärande med digitala verktyg

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Digitalt berättande, Säker användning av nätet och Leda och lära i tekniktäta klassrum. Målgrupp: lärare och skolbiliotekarier.

Undervisning och lärande med digitala verktyg

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att utveckla adekvat digital kompetens, samt bidra till effektivisering och utveckling av utbildningen.

Program: elevhälsa och barns omsorg

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare

Specialpedagogik för lärande

Traumamedveten omsorg, TMO

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i skolor för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Målgrupp: alla som arbetar i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Mer om TMO utbildningen

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgruppen är förskollärare.

Utmana och stödja, kommunförlagd högskolekurs

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för att arbeta främjande och förebyggande för att stödja barnen och eleverna i deras lärande och hälsa i utvecklingen mot utbildningens mål.

Program: kunskaper och värden

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här ingår modulerna Delaktighet och inflytande samt Främjande likabehandling. Målgrupp: lärare.

Delaktighet, inflytande och likabehandling

Främja trygghet och studiero

Stöd för rektor att leda arbetet med trygghet och studiero i skolan. Med webbverktyget Koll på studiero kan skolpersonalen tillsammans undersöka och utveckla arbetet med att främja studiero och en trygg skolmiljö. Målgrupp: Lärare och rektor.

Främja trygghet och studiero, stöd för rektor

Koll på trygghet och studiero, webbverktyg

Motverka sexuella trakasserier

Utveckla sex- och samlevnadsundervisningen

Utbildningar och stödmaterial som visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter på undervisning i sex och samlevnad. Målgrupp: lärare och rektorer i grund-, gymnasie- och särskolan.

Sex och samlevnad

Sex och samlevnad i undervisningen

Sex och samlevnad i grundskolans tidigare år, webbkurs

Sex och samlevnad för grundskolans senare år, webbkurs

Sex och samlevnad i gymnasiet, webbkurs

Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

Webbkursen stödjer implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidrar till undervisningen i förskolan utvecklas. Den ger stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering. Målgrupp: pedagogisk personal i förskolan, rektor i förskolan har en egen del av kursen.

Webbkursen om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan

Moderna språk

I insatsen "Utveckla undervisningen i moderna språk" erbjuds Språksprånget med tillhörande handledarutbildning, stödmaterial och den årliga Språklärargalan. Språksprånget innefattar kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Målgrupp: lärare i moderna språk

Moderna språk, Språksprånget

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, kommunförlagd högskolekurs

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare

Specialpedagogik för lärande

Undervisning i förskolan

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Undervisning i förskolan. Målgrupp: förskollärare, rektor i förskolan eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan.

Undervisning i förskolan, kommunförlagd högskolekurs

Fritidshem

Utbildningar som ger kunskaper om nya arbetssätt och en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Målgrupp: Alla som arbetar i fritidshem och rektor med ansvar för fritidshem.

Att leda kollegiallt lärande i fritidshemmet

Fritidshemmets uppdrag -webbkurs

Fritidshemmets undervisning - webbkurs

Leda kollegialt lärande

Utbildningen utvecklar förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Målgrupp: Förskollärare, lärare, studiehandledare på modersmål och skolledare som ska leda kollegialt lärande i alla skolformer och stadier. Utbildningen riktar sig till er som genomför moduler utan statsbidrag.

Utbildning i att leda kollegialt lärande

Utbildning och konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling , NCS, erbjuder, i samarbete med Läslyftet, huvudmän möjlighet att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till en utbildning. Utbildningens syfte är att bidra till en hållbar och långsiktig struktur för språk-, läs- och skrivutveckling. NCS anordnar även en årlig konferens i Stockholm. Målgrupp: språk-, läs- och skrivutvecklare eller motsvarande funktion på huvudmannanivå (gäller förskolan, grundskolenivå, samt gymnasienivå).

Utbildning och konferens för språk-, läs- och skrivutvecklare

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgrupp: förskollärare.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, kommunförlagd utbildning

Utveckla matematikundervisningen (Matematiklyftet)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Undervisa matematik utifrån problemlösning, Taluppfattning och tals användning samt Bedömning för lärande och undervisning i matematik. Målgrupp: lärare.

Matematiklyftet, Lärportalen

Utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen (Läslyftet i skolan)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Samtal om text, Kritiskt textarbete och Lässtrategier för ämnestexter. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare och skolbibliotekarier.

Läslyftet i skolan

Utveckla språk-, läs- och skrivundervisningen (Läslyftet i förskolan)

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: förskollärare

Läslyftet i förskolan

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Förmågor, Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning och Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Målgrupp: lärare.

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån förskolans och skolans samlade uppdrag.

Program: nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, kommunförlagd högskolekurs

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Utveckla undervisningen och stärk flerspråkiga och nyanlända elever med hjälp av kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Målgrupp: Lärare och förskollärare

Introduktionskursen i svenska som andraspråk

Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare

Självskattningsverktyget ger koll på skolans uppdrag att fortlöpande informera vårdnadshavaren om elevens utveckling.

Koll på samverkan med hem och vårdnadshavare

Nyanlända i gymnasieskolans introduktionsprogram

Öka din kunskap om introduktionsprogrammen och lär dig använda tre verktyg: Plan för utbildning, kartläggning och individuell studieplan. Målgrupp: Huvudmän, rektorer och andra.

Nyanlända i gymnasieskolan, stödmaterial

Webbkurs Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - Styrning

Språk och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden

Modulbaserad kompetensutveckling med material på lärportalen. Målgrupp: lärare i grundskolan (7-9) och gymnasieskolans introduktionsprogram.

Språk och kunskapsutvecklande undervisning av nyanlända elever, Lärportalenlänk till annan webbplats

Flerspråkighet som resurs

Materialet Flerspråkighet som resurs i förskola och skola kan användas både enskilt och i grupp. Målgrupp: lärare i förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning ges på modersmål eller på elevens starkaste skolspråk och stödjer elevens språk- och kunskapsutveckling i olika ämnen. Målgrupp: ämneslärare och studiehandledare som samverkar runt elevens undervisning.

Organisera studiehandledning

Samarbete för framgångsrik studiehandledning

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt i studiehandledning

Studiehandledning på modersmålet i praktiken

Digitala resurser i studiehandledning på modersmål

Stöd för bedömning i SV/SVA

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk.
Målgrupp: Huvudmän, rektorer och lärare.

Bygga svenska – ett stöd för att bedöma nyanlända elevers språkutveckling

Gå direkt till Bedömningsportalen och stödmaterialet Bygga svenskalänk till annan webbplats

Stöd för kartläggning

Stöd för att ta reda på vilka kunskaper nyanlända elever har med sig. Målgrupp: Rektor, lärare och studiehandledare.

Det obligatoriska kartläggningsmaterialet steg 1 och 2, bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Kartläggningsmaterialet steg 3, bedömningsportalenlänk till annan webbplats

Webbkurs om kartläggningsmaterialet

Samordnare för nyanlända barn och elevers utbildning

Stöd till huvudmän som utsett samordnare i det systematiska kvalitetsarbetet.
Målgrupp: Huvudmän och samordnare

Stöd till huvudmän och samordnare

Traumamedveten omsorg, TMO

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i skolor för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Målgrupp: alla som arbetar i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Mer om TMO-utbildningen

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar att erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Program: skola och arbetsliv samt vidare studier

Apl-handledarutbildning

Webbaserad handledarutbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp: handledare på arbetsplatser, yrkeslärare och andra som arbetar med apl.

Apl-handledarutbildning

Att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

Skolverket erbjuder stöd för att utveckla och höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Stödet kan omfatta allt från att organisera verksamhetens vägledning till fortbildningsinsatser och kurser om undervisning och metoder. Målgrupp: verksamheter som vill utveckla och höja kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen.

Att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

Entreprenörskap i skolan

Syftet med insatsen är att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt som främjar entreprenörskap samt i vissa skolformer även företagande och innovationsstänkande. Målgrupp: Huvudmän, rektorer och lärare.

Organisera för entreprenörskap i skolan

Förebygg avhopp från gymnasieskolan

Vi har genomfört verksamhetsnära insatser direkt till gymnasieskolor i form av processtöd. Nu finns stöd och råd på webben som ska hjälpa huvudmän att organisera arbetet med att förebygga avhopp. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Förebygg avhopp från gymnasiet

Nationella apl-utvecklare

Nationella apl-utvecklare som processtödjer skolors systematiska utvecklingsarbete om arbetsplatsförlagt lärande. Målgrupp: rektor och apl-ansvariga på skolan.

Nationella apl-utvecklare, processtödjare

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunernas aktivitetsansvar innebär att kommuner har skyldigheter och ett viktigt ansvar för ungdomar som aldrig påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande. Här finns råd och stöd till huvudmän och operativ personal inom aktivitetsansvaret, för att organisera och genomföra arbetet med kommunernas aktivitetsansvar. Målgrupp: Huvudmän och operativ personal.

Stöd för kommunernas aktivitetsansvar

Praktisk arbetslivsorientering

Vi arbetar långsiktigt och på olika sätt med att informera, implementera och höja kompetensen för praktisk arbetslivsorientering, prao. Vi samverkar med Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Bakgrunden är en lagändring om obligatorisk prao från och med den 1 juli 2018. Målgrupp: Huvudmän för grundskolor och specialskolor.

Organisera arbetet med att anordna prao i grundskolan och specialskolan

Stärka etablering för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Insatsen, som pågår fram till maj 2021, ska underlätta etablering i arbetslivet för elever med intellektuell funktionsnedsättning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Vi arbetar på olika sätt att stärka prao, praktik, apl och kompetensen inom området. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Myndigheten för delaktighet, Specialpedagogiska myndigheten, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting. Målgrupp: skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och handledare på arbetsplatser.

Stöd med hjälp av Lärlingscentrum

Lärlingscentrum arbetar långsiktigt, aktivt, uppsökande, utåtriktat och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. Ett exempel är: regionala och nationell lärlingssamordnare som tillsammans informerar om lärlingsutbildningen för olika aktörer i syfte att få fler lärlingar och få ökad kvalitet. Målgrupp: huvudmän, rektorer, lärare, studie- och yrkesvägledare, branschorganisationer och arbetsgivare.

Lärlingscentrum

Fortbildningskurser inom studie- och yrkesvägledning

Fortbildning om karriärlärande, interkultur, migration och normpedagogiska perspektiv inom studie- och yrkesvägledning. Målgrupp: studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare.

Kurser inom studie- och yrkesvägledninglänk till annan webbplats

Validering

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens.

  • Webbutbildning -Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion och praktik.

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen och branschbedömare med flera.

Mer om validering

Webbkurs om validering i praktiken

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för elever för att kunna göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv, samt för att underlätta övergången mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.

Program: styrning och ledning

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete. Målgrupp: förskollärare, rektor eller biträdande rektor som är anställda i förskolan.

Kursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Fortbildning för rektorer

Ettårig fortbildning via lärosäten med inriktning på styrning och ledarskap för skolutveckling. Målgrupp: rektorer.

Fortbildning för rektorer

Förskolekurser i kommunen

Öka kompetensen inom viktiga områden på förskolan. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven.

Förskolekurser i kommunen

Introduktion till styrning av skolan

Insatsen ska bidra till att nämndledamöter får en ökad förståelse för det svenska skolsystemet. Detta i sin tur kan skapa en god grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Målgrupp: De som ska introducera ledamöter i nya nämnder.

Introduktion till styrning av skolan

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Utveckla undervisningen och stärk flerspråkiga och nyanlända elever med hjälp av kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Målgrupp: Lärare och förskollärare

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Koll på kompetens

Självskattningsverktyget Koll på kompetens ger stöd i huvudmäns och rektorers arbete med kompetensförsörjning. Koll på kompetens är uppdelat i tre spår: ett för huvudmän och ett för rektorer i skola respektive förskola.

Koll på kompetens

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen.

Kvalitetsverkstaden

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur man framgångsrikt och strategiskt leder sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Leda digitalisering

Leda förändring

Kompetensutveckling som ger skolledare och huvudmän fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

Leda förändring

Lärarlyftet

Säkra behörigheten genom kompletterande kurser via lärosäten. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Kurser för lärare inom lärarlyftet

Speciallärarutbildningen inom lärarlyftet

Nyanlända i gymnasieskolans introduktionsprogram

Öka din kunskap om introduktionsprogrammen och lär dig använda tre verktyg: Plan för utbildning, kartläggning och individuell studieplan. Målgrupp: Huvudmän, rektorer och andra.

Nyanlända i gymnasieskolan

Webbkurs Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - Styrning

Rektorsprogrammet

Treårig grundläggande befattningsutbildning som syftar till att ge skolledare fördjupade kunskaper i att leda en pedagogisk verksamhet. Målgrupp: rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis biträdande rektor.

Rektorsprogrammet

Undervisning i förskolan

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning.

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Undervisning i förskolan. Målgrupp: förskollärare, rektor eller biträdande rektor som är anställda i förskolan.

Kursen undervisning i förskolan

Utbildning för nationella minoriteter

Vi har tidigare erbjudit utbildningar i minoritetsspråk på distans. Huvudmän har kunnat söka statsbidrag. Målgrupp: lärare.

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgrupp: förskollärare.

Kursen utmana och stödja

Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs

Webbkursen uppdaterar kursdeltagarna om vad som har hänt sedan de sist arbetade i förskolan eller skolan. Det är fokus på senaste läroplansreformerna 2011 och förändringar i läraruppdraget utifrån detta. Målgrupper: Återvändande förskollärare som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen. Återvändande lärare inom alla skolformer som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen. Även obehöriga lärare och lärare som funderar på att återvända till yrket har möjlighet att gå kursen. 

Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för huvudmän och rektorer att styra och leda mot en utbildning som främjar varje barns och elevs utveckling och lärande.

Program: systematiskt kvalitetsarbete

Systematiskt kvalitetsarbete - så fungerar det

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande.

Systematiskt kvalitetsarbete - så fungerar det

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete bedrivas både på huvudmannanivå och på förskole- och skolenhetsnivå. Syftet är att säkerställa verksamhetens kvalitet och likvärdighet med utgångspunkt i skollag, läroplan och andra skolförfattningar.

Huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

BRUK

Verktyg för självskattning av kvalitén i samtliga läroplansstyrda verksamhetsformer.

Verktyg för självskattning - BRUK länk till annan webbplats

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen.

Kvalitetsverkstaden

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processtöd för att leda digitalisering

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunernas aktivitetsansvar innebär att kommuner har skyldigheter och ett viktigt ansvar för ungdomar som aldrig påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande. Här finns råd och stöd till huvudmän och operativ personal inom aktivitetsansvaret, för att organisera och genomföra arbetet med kommunernas aktivitetsansvar. Målgrupp: Huvudmän och operativ personal.

Stöd för kommunernas aktivitetsansvar

Förebygg avhopp från gymnasiet

Verksamhetsnära insatser direkt till gymnasieskolor i form av processtöd. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processtöd för att förebygga avhopp från gymnasiet

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- skolenhets- respektive förskolenivå för att utveckla utbildningen.

Senast uppdaterad 17 september 2020