Nationella skolutvecklingsprogram

Med hjälp av insatserna i våra skolutvecklingsprogram kan huvudmän, förskolor och skolor utveckla undervisningen och den pedagogiska verksamheten. Insatserna ska bidra till att skapa förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna.

Program: bedömning och betyg

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling

Kurser för att utveckla din förmågan att planera och genomföra formativ undervisning. Målgrupper: Lärare i svenska, lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och speciallärare.

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk

Dokumentation av elevers kunskaper

Webbkursen ger en möjlighet att fördjupa kunskaper om dokumentation utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om dokumentation av elevers kunskaper

Dokumentation i förskolan

Här finns förslag på hur du kan dokumentera med ett tydligt syfte och med olika metoder. Målgrupp: personal på förskolan.

Dokumentation i förskolan

Likvärdighet i bedömning och betygssättning

Webbkursen ger dig möjlighet att öka dina kunskaper inom området likvärdig och rättvisande bedömning och betygssättning. Målgrupp: lärare i alla skolformer där betyg sätts.

Webbkurs om likvärdighet i bedömning och betygssättning

Pedagogisk dokumentation, IUP

Materialet består av en vetenskaplig artikel, diskussionsfrågor, film och ett reviderat stödmaterial om det skriftliga IUP. Målgrupp: lärare i grundskolan.

IUP med omdömen

Undervisningsutvecklande bedömning

Få kunskaper och verktyg för att reflektera över hur du kan utveckla elevernas lärande på bästa sätt. I den här webbkursen får du redskap för att tolka hur eleverna förstått ett innehåll och hur du kan planera din fortsatta undervisning utifrån detta. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om under Undervisningsutvecklande bedömning

Återkoppling till elever

Webbkursen ger en möjlighet att fördjupa kunskaper i att ge elever användbar återkoppling utifrån ett praktiskt perspektiv och ett forskningsbaserat perspektiv. Målgrupp: lärare i alla skolformer.

Webbkurs om återkoppling till elever

Syftet med programmet är att skapa förutsättningar för en likvärdig och rättssäker bedömning och betygssättning.

Program: digitalisering

Att programmera

Webbkursen ger grunderna i några programspråk. Deltagarna får kunskap om att skapa, läsa, felsöka, testa och förbättra programkod. Kursen kan genomföras självständigt eller tillsammans med kollegor. Målgrupp: i första hand lärare i matematik eller teknik i årskurserna 4-9 och gymnasiet samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.

Att programmera – webbkurs

Att programmera med workshops

Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

Webbkursen stödjer implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidrar till undervisningen i förskolan utvecklas. Den ger stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering. Målgrupp: pedagogisk personal i förskolan, rektor i förskolan har en egen del av kursen.

Webbkursen om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på Lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processtödet Leda digitalisering

Om programmering

Webbkursen ger en större kunskap i hur programmering och datorisering påverkar samhället och hur det kan vara ett verktyg i undervisningen. Den kan genomföras självständigt eller tillsammans med kollegor. Målgrupp: alla som arbetar i skolan, förskolan och vuxenutbildningen.

Om programmering - webbkurs

Undervisning och lärande med digitala verktyg

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Digitalt berättande, Säker användning av nätet och Leda och lära i tekniktäta klassrum. Målgrupp: lärare och skolbibliotekarier.

Undervisning och lärande med digitala verktyg Länk till annan webbplats.

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att utveckla adekvat digital kompetens, samt bidra till effektivisering och utveckling av utbildningen.

Program: kunskaper, värden och hälsofrämjande skolutveckling

Kunskaper, värden och hälsofrämjande skolutveckling är det nya namnet för de två hopslagna programmen ”Kunskaper och värden” och ”Elevhälsa och barns omsorg”. Det nya programmet kommer i högre grad än tidigare erbjuda ett stöd som bidrar till att målgrupperna kan arbeta med kunskaper, värderingar och hälsofrämjande perspektiv sammanhållet och integrerat i sina verksamheter.

Alla insatser från de två tidigare programmen är nu tillgängliga inom det nya programmet.

Fritidshem

Utbildningar som ger kunskaper om nya arbetssätt och en fördjupning i fritidshemmets möjligheter att stimulera elevernas lärande och utveckling. Målgrupp: Alla som arbetar i fritidshem och rektor med ansvar för fritidshem.

Fritidshemmets uppdrag -webbkurs

Fritidshemmets undervisning - webbkurs

Främja trygghet och studiero

Stöd för rektor att leda arbetet med trygghet och studiero i skolan. Med webbverktyget Koll på studiero kan skolpersonalen tillsammans undersöka och utveckla arbetet med att främja studiero och en trygg skolmiljö. Målgrupp: Lärare och rektor.

Främja trygghet och studiero, stöd för rektor

materialet Trygghet och studiero

Motverka sexuella trakasserier

Identitet, jämställdhet och digitalisering i förskolan

Webbkursen stödjer implementeringen av läroplanen för förskolan (2018) och bidrar till undervisningen i förskolan utvecklas. Den ger stöd i arbetet med identitet, jämställdhet och digitalisering. Målgrupp: pedagogisk personal i förskolan, rektor i förskolan har en egen del av kursen.

Webbkursen om identitets-, jämställdhets- och digitaliseringsarbete i förskolan

Leda kollegialt lärande

Utbildningen utvecklar förmågan att leda grupper som arbetar med modulerna på Lärportalen. Målgrupp: Förskollärare, lärare, studiehandledare på modersmål och skolledare som ska leda kollegialt lärande i alla skolformer och stadier. Utbildningen riktar sig till er som genomför moduler utan statsbidrag.

Leda kollegialt lärande

Moderna språk

I insatsen "Utveckla undervisningen i moderna språk" erbjuds Språksprånget med tillhörande handledarutbildning, stödmaterial och den årliga Språklärargalan. Språksprånget innefattar kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Målgrupp: lärare i moderna språk

Moderna språk, Språksprånget

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Naturvetenskap och teknik i förskolan med didaktisk inriktning, kommunförlagd högskolekurs

Specialpedagogik för lärande

Kompetensutveckling för att stärka den specialpedagogiska kompetensen. Sker genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material i form av moduler på lärportalen. I insatsen erbjuds handledarutbildning. Målgrupp: lärare

Specialpedagogik för lärande

Stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare

Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling erbjuder huvudmän att anmäla språk-, läs- och skrivutvecklare till introduktion respektive fortsatt stöd. Målgrupp: språk-, läs- och skrivutvecklare som har ett uppdrag på huvudmannanivå eller som samordnare för flera förskolor eller skolor.

Stöd för språk-, läs- och skrivutvecklare Länk till annan webbplats.

Traumamedveten omsorg, TMO

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i skolor för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Målgrupp: alla som arbetar i förskola, grundskola, gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

TMO-utbildningen

Undervisning i förskolan

Vi erbjuder nu en kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Undervisning i förskolan. Målgrupp: förskollärare, rektor i förskolan eller biträdande rektorer som är anställda i förskolan.

Undervisning i förskolan, kommunförlagd högskolekurs

Utmana och stödja i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgrupp: förskollärare.

Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan, kommunförlagd utbildning

Utveckla undervisningen i matematik

Kompetensutveckling i matematikdidaktik genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på Lärportalen. Här finns exempelvis moduler som lyfter problemlösning och digitala verktyg i undervisningen. Målgrupp: förskollärare och lärare.

Utveckla undervisningen i matematik

Utveckla undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer

Utbildningar och stödmaterial som visar hur personalen kan möta både läroplanens krav och möjligheter på undervisning i sexualitet, samtycke och relationer. Målgrupp: lärare och rektorer i grundskolan, gymnasieskolan, anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan.

Sexualitet, samtycke och relationer

Sexualitet, samtycke och relationer i undervisningen

Sexualitet, samtycke och relationer i årskurs 1-6 och fritidshemmet, webbkurs

Sexualitet, samtycke och relationer i grundskolans senare år, webbkurs

Sexualitet, samtycke och relationer i gymnasiet, webbkurs

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Kompetensutveckling genom kollegialt lärande med stöd av handledare och material på lärportalen. Här finns exempelvis modulerna Förmågor, Förmåga att granska information, kommunicera och ta ställning och Samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll. Målgrupp: lärare.

Utveckla undervisningen i naturvetenskap och teknik

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för barn och elever att inhämta och utveckla kunskaper och värden utifrån förskolans och skolans samlade uppdrag.

Program: nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupp: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan, kommunförlagd högskolekurs

Flerspråkighet som resurs

Materialet Flerspråkighet som resurs i förskola och skola kan användas både enskilt och i grupp. Målgrupp: lärare i förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och gymnasiets introduktionsprogram.

Flerspråkighet som resurs för alla åldrar

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Utveckla undervisningen och stärk flerspråkiga och nyanlända elever med hjälp av kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Målgrupp: Lärare och förskollärare

Introduktionskursen i svenska som andraspråk

Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Här finns stöd samlat för dig som vill utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare.

Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

Modersmålsundervisning – webbkurs

Webbkursen vänder sig till modersmålslärare som är nya i yrket och ger en introduktion till uppdraget. Kursen kan genomföras individuellt eller kollegialt med andra modersmålslärare.

Kursmaterialet består av texter, animerade filmer och reflektionsfrågor. Det ges även förslag på praktiska aktiviteter att genomföra tillsammans med kollegor eller på egen hand, bland annat förslag på undervisningsaktiviteter.

Webbkurs om modersmålslärarens uppdrag – en introduktion Länk till annan webbplats.

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom komvux

Utbildningen ger stöd för att utveckla ert systematiska kvalitetsarbete i kommunal vuxenutbildning. Den har ett särskilt fokus på nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Utbildning i systematiskt kvalitetsarbete inom komvux

Samordnare för nyanlända barns och elevers utbildning

Stöd till huvudmän som utsett samordnare i det systematiska kvalitetsarbetet.
Målgrupp: Huvudmän och samordnare

Stöd till huvudmän och samordnare

Språk och kunskapsutvecklande ämnesundervisning för nyanlända elever den första tiden

Modulbaserad kompetensutveckling med material på lärportalen. Målgrupp: lärare i grundskolan (7-9) och gymnasieskolans introduktionsprogram.

Språk och kunskapsutvecklande undervisning av nyanlända elever, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Studiehandledning på modersmål

Studiehandledning ges på modersmål eller på elevens starkaste skolspråk och stödjer elevens språk- och kunskapsutveckling i olika ämnen. Målgrupp: lärare, studiehandledare och skolledare som samverkar kring elevens undervisning.

Materialet finns på olika språk och innehåller exempel och illustrationer av centrala matematiska termer i grundskolan.

Studie- och yrkesvägledning för nyanlända

Här finns utbildningar , stöd och material som är användbart i studie- och yrkesvägledning för nyanlända elever:

Stöd för bedömning i SV/SVA

Bedömningsstöd i svenska och svenska som andraspråk.
Målgrupp: Huvudmän, rektorer och lärare.

Kurser för att utveckla din förmågan att planera och genomföra formativ undervisning. Målgrupper: Lärare i svenska, lärare i svenska som andraspråk, ämneslärare och speciallärare.

Bedömning av nyanlända och flerspråkiga elevers andraspråksutveckling för lärare i svenska som andraspråk

Stöd för kartläggning

Stöd för att ta reda på vilka kunskaper nyanlända elever har med sig. Målgrupp: Rektor, lärare och studiehandledare.

Stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Ett frivilligt stöd som används när det behöver göras anpassningar i genomförandet av det nationella kartläggningsmaterialet Hitta språket och Hitta matematiken. Målgrupp: lärare i förskoleklass som undervisar elever som är nya i det svenska språket och/eller elever som inte har kommit så långt i sin andraspråksutveckling i svenska.

Kompletterande stöd för kartläggning av flerspråkiga elever i förskoleklass

Traumamedveten omsorg, TMO

Rädda Barnen genomför i samarbete med Skolverket en utbildning för all personal i skolor för att kunna stötta elever, ofta nyanlända, som utsatts för påfrestningar och traumatiska upplevelser.

Målgrupp: alla som arbetar i förskola, grundskola och gymnasieskola.

Mer om TMO-utbildningen

Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - styrning

Upptäck, förebygg och åtgärda hinder på gymnasieskolans introduktionsprogram genom huvudmannens plan för utbildningen, de individuella studieplanerna och uppföljning av elevers kunskapsutveckling.

Målgrupp: Huvudmän, rektorer och utvecklingsledare.

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar att erbjuda nyanlända och flerspråkiga barn och elever en utbildning av hög och likvärdig kvalitet.

Program: skola och arbetsliv samt vidare studier

Apl-handledarutbildning

Webbaserad handledarutbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever från yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp: handledare på arbetsplatser, yrkeslärare och andra som arbetar med apl.

Apl-handledarutbildning

Att stärka och utveckla studie- och yrkesvägledning

Skolverket arbetar långsiktigt och på olika sätt med att utveckla och höja kvaliteten på studie- och yrkesvägledningen som hela skolans ansvar. Det finns råd och stöd till huvudmän hur de kan organisera och utveckla verksamhetens studie- och yrkesvägledning. På Lärportalen finns en webbaserad modul som heter Studie- och yrkesvägledning i undervisningen. Den handlar om hur lärare i grundskolan F-9 kan integrera studie- och yrkesvägledning i undervisningen.

Så kan skolledare organisera studie- och yrkesvägledning

Studie- och yrkesvägledning i undervisningen

Entreprenörskap i skolan

Syftet med insatsen är att skolan ska bidra till att eleverna utvecklar entreprenöriella kompetenser och förhållningssätt som främjar entreprenörskap samt i vissa skolformer även företagande och innovationsstänkande. Målgrupp: Huvudmän, rektorer och lärare.

Organisera för entreprenörskap i skolan

Etablering och fortsatta studier för elever med intellektuell funktionsnedsättning

Insatsen ska underlätta etablering i arbetslivet för elever med intellektuell funktionsnedsättning i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan och komvux som anpassad utbildning. Vi arbetar på olika sätt med att stärka prao, praktik, apl och kompetensen inom området. Vi samarbetar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Myndigheten för delaktighet, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, Socialstyrelsen och Sveriges kommuner och regioner. Målgrupp: skolledare, studie- och yrkesvägledare, yrkeslärare och handledare och arbetsgivare på arbetsplatser.

Fortbildningskurser inom studie- och yrkesvägledning

Fortbildning om karriärlärande, interkultur, migration och normpedagogiska perspektiv inom studie- och yrkesvägledning. Målgrupp: studie- och yrkesvägledare, lärare och skolledare.

Kurser inom studie- och yrkesvägledning Länk till annan webbplats.

Förebygg avhopp från gymnasieskolan

Vi har genomfört verksamhetsnära insatser direkt till gymnasieskolor i form av processtöd. Nu finns stöd och råd på webben som ska hjälpa huvudmän att organisera arbetet med att förebygga avhopp. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Förebygg avhopp från gymnasiet

Nationella apl-utvecklare

Nationella apl-utvecklare som processtödjer skolors systematiska utvecklingsarbete om arbetsplatsförlagt lärande. Målgrupp: rektor och apl-ansvariga på skolan.

Nationella apl-utvecklare, processtödjare

Kombinationsutbildningar

Kombinationsutbildningar syftar till att förkorta vägen till arbete för nyanlända genom att eleven studerar svenska språket och ett yrke samtidigt. Kombinationsutbildningar inom komvux är utbildningar där sfi eller svenska som andraspråk kombineras med en yrkesutbildning på gymnasial nivå. Målgrupp: Huvudmän, rektorer, lärare och studie- och yrkesvägledare inom komvux.

Organisera och genomföra kombinationsutbildningar inom komvux

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunernas aktivitetsansvar innebär att kommuner har skyldigheter och ett viktigt ansvar för ungdomar som aldrig påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande. Här finns råd och stöd till huvudmän och operativ personal inom aktivitetsansvaret, för att organisera och genomföra arbetet med kommunernas aktivitetsansvar. Målgrupp: Huvudmän och operativ personal.

Stöd för kommunernas aktivitetsansvar

Praktisk arbetslivsorientering

Vi arbetar långsiktigt och på olika sätt med att informera, implementera och höja kompetensen för praktisk arbetslivsorientering, prao. Vi samverkar med Arbetsmiljöverket, Sveriges Kommuner och Landsting, Svenskt Näringsliv och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Bakgrunden är en lagändring om obligatorisk prao från och med den 1 juli 2018. Målgrupp: Huvudmän för grundskolor och specialskolor.

Organisera arbetet med att anordna prao i grundskolan och specialskolan

Stöd med hjälp av Lärlingscentrum

Lärlingscentrum arbetar långsiktigt, aktivt, uppsökande, utåtriktat och konsultativt med insatser riktade till olika målgrupper. Ett exempel är regionala och nationella lärlingsnätverk där information och erfarenhetsutbyten om lärlingsutbildning äger rum i syfte att få ökad kvalitet i utbildningen samt fler lärlingar.
Målgrupper som Lärlingscentrum jobbar med är huvudmän, skolledare, lärare, koordinatorer/samordnare, studie- och yrkesvägledare, branschorganisationer och arbetsgivare.

Lärlingscentrum

Validering

Öka din kunskap i att kartlägga och bedöma individers kompetens.

  • Webbutbildning -Valideringsarbete i teori och praktik – en introduktion och praktik.

Målgrupp: Studie- och yrkesvägledare, pedagoger, rektorer, utbildningsledare, handläggare inom Arbetsförmedlingen och branschbedömare med flera.

Validering

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för elever för att kunna göra väl underbyggda val inför fortsatta studier eller arbetsliv, samt för att underlätta övergången mellan olika skolformer och mellan skola och arbetsliv eller vidare studier.

Program: styrning och ledning

Arbeta som förstelärare och lektor

Här kan du läsa om förstelärare och lektor som framgångsfaktor för lokal skolutveckling och om fler möjligheter med karriärlärare. Målgrupper: lärare och förskollärare.

Arbeta som förstelärare och lektor

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser

Stödet i arbetet med att inventera och analysera lärares avlastningsbehov. Målgrupper: huvudmän och rektorer.

Avlasta lärare med lärarassistenter och andra kompletterande kompetenser

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete

Huvudmän har möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete. Målgrupper: förskollärare, rektor eller biträdande rektor som är anställda i förskolan.

Kursen Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet

Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Skolverket erbjuder huvudmän möjligheten att kommunförlägga högskolekursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan. Målgrupper: förskollärare, barnskötare och annan pedagogisk personal som är anställda i förskolan.

Kursen Flerspråkighet och interkulturalitet i förskolan

Fortbildning i pedagogiskt ledarskap för rektorer

Fortbildningar i pedagogiskt ledarskap med flera olika inriktningar. Målgrupp: rektorer.

Fortbildning för rektorer

Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Skolverket erbjuder en ny kurs inom arbetsmiljöfrågor för rektorer. Syftet med utbildningen är att öka kompetensen att organisera ett aktivt och systematiskt arbetsmiljöarbete som gynnar hela verksamheten. En första pilotomgång hålls hösten 2021. Målgrupp: rektorer, biträdande rektorer eller annan skolledare med arbetsmiljöansvar.

Kompetensutveckling för rektorer i praktisk organisation och arbetsmiljö

Förskolekurser i kommunen

Öka kompetensen inom viktiga områden på förskolan. Kurserna anordnas i kommunen och kan på det sättet tydligare kopplas direkt till de lokala behoven. Målgrupper: personal i förskolan.

Förskolekurser i kommunen

Introduktion till styrning av skolan

Insatsen ska bidra till att nämndledamöter får en ökad förståelse för det svenska skolsystemet. Detta i sin tur kan skapa en god grund för bra samarbete mellan förvaltning och nämnd. Målgrupper: de som ska introducera ledamöter i nya nämnder.

Introduktion till styrning av skolan

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Utveckla undervisningen och stärk flerspråkiga och nyanlända elever med hjälp av kursen Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk. Målgrupper: lärare och förskollärare

Introduktionskurs i svenska som andraspråk

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Här finns vägledning för att organisera introduktionsperioden för nyanställda lärare och förskollärare. Målgrupper: huvudmän och rektorer.

Introduktionsperiod för lärare och förskollärare

Koll på kompetens

Självskattningsverktyget Koll på kompetens ger stöd i huvudmäns och rektorers arbete med kompetensförsörjning. Koll på kompetens är uppdelat i tre spår: ett för huvudmän och ett för rektorer i skola respektive förskola. Målgrupper: huvudmän och rektorer.

Koll på kompetens

Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Här finns stöd samlat för dig som vill utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare.

Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen. Målgrupper: huvudmän och rektorer.

Kvalitetsverkstaden

Leda digitalisering

Kompetensutveckling för skolledare och huvudmän genom kollegialt lärande med material på lärportalen. Få ökad kunskap och förståelse kring hur man framgångsrikt och strategiskt leder sin organisations digitalisering. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Leda digitalisering

Leda förändring

Kompetensutveckling som ger skolledare och huvudmän fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.

Leda förändring

Lärarlyftet

Säkra behörigheten genom kompletterande kurser via lärosäten. Målgrupper: lärare i alla skolformer.

Kurser för lärare inom lärarlyftet

Speciallärarutbildningen inom lärarlyftet

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Utbildningen förbereder lärare och förskollärare inför uppdraget som mentor åt nyutexaminerade kollegor. Målgrupper: legitimerade och yrkesskickliga lärare, förskollärare eller lärare i fritidshem med minst sex år i yrket.

Mentorsutbildning för en kvalitativ introduktionsperiod

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Den statliga rekryteringsutbildningen för blivande rektorer ger kunskaper om ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete. Målgrupper: legitimerad lärare eller förskollärare och är intresserad av ett framtida uppdrag som rektor.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Rektorsprogrammet

Treårig grundläggande befattningsutbildning som syftar till att ge skolledare fördjupade kunskaper i att leda en pedagogisk verksamhet. Målgrupper: rektor eller annan personal med motsvarande ledningsfunktion, exempelvis biträdande rektor.

Rektorsprogrammet

Skolchefsutbildning

Stärk dig i din roll som skolchef och bli säkrare i ditt ansvar. Med vår utbildning får du en möjlighet att utvecklas tillsammans med andra skolchefer. Målgrupp: skolchefer.

Skolchefsutbildning

Strategisk kompetensförsörjning

Det här stödet är tänkt att underlätta och inspirera i det strategiska arbetet med kompetensförsörjning. Målgrupp: Huvudmän och rektorer.

Strategisk kompetensförsörjning

Stöd för ledarskap i undervisningen

Stöd för ledarskap i undervisningen är en kompetensutveckling som med fördel ingå i introduktionsperioden för nyanställda. Målgrupp: all undervisande personal.

Stöd för ledarskap i undervisningen

Undervisning i förskolan

En kurs som stödjer förskollärarna att utveckla kunskaper om undervisning utifrån förskolans styrdokument och i relation till verksamhet och aktuell forskning. Huvudmän kan kommunförlägga kursen. Målgrupp: förskollärare, rektor eller biträdande rektor som är anställda i förskolan.

Kursen undervisning i förskolan

Utbildning för nationella minoriteter

Vi har tidigare erbjudit utbildningar i minoritetsspråk på distans. Huvudmän har kunnat söka statsbidrag. Målgrupp: lärare.

Utmana och stödja i förskolan

Huvudmän kan kommunförlägga högskolekursen Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan. Målgrupp: förskollärare.

Kursen utmana och stödja

Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - styrning

Upptäck, förebygg och åtgärda hinder på gymnasieskolans introduktionsprogram genom huvudmannens plan för utbildningen, de individuella studieplanerna och uppföljning av elevers kunskapsutveckling.

Målgrupp: Huvudmän, rektorer och utvecklingsledare.

Webbkurs och nätverk, Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - styrning

Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs

Webbkursen uppdaterar kursdeltagarna om vad som har hänt sedan de sist arbetade i förskolan eller skolan. Det är fokus på senaste läroplansreformerna 2011 och förändringar i läraruppdraget utifrån detta. Målgrupper:

  • Återvändande förskollärare som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen
  • Återvändande lärare inom alla skolformer som är legitimerade eller har en behörighetsgivande examen.
  • Även obehöriga lärare och lärare som funderar på att återvända till yrket har möjlighet att gå kursen. 

Återvändande lärare och förskollärare – webbkurs

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar för huvudmän och rektorer att styra och leda mot en utbildning som främjar varje barns och elevs utveckling och lärande.

Program: systematiskt kvalitetsarbete

Förebygg avhopp från gymnasiet

Verksamhetsnära insatser direkt till gymnasieskolor i form av processtöd. Målgrupper: rektorer och huvudmän.

Processtöd för att förebygga avhopp från gymnasiet

Kommunernas aktivitetsansvar

Kommunernas aktivitetsansvar innebär att kommuner har skyldigheter och ett viktigt ansvar för ungdomar som aldrig påbörjat, har avbrutit eller inte fullföljt sin gymnasieutbildning på ett nationellt program eller motsvarande. Här finns råd och stöd för att organisera och genomföra arbetet med aktivitetsansvaret. Målgrupper: huvudmän och operativ personal.

Stöd för kommunernas aktivitetsansvar

Kvalitetsverkstaden

Processtöd för systematiskt kvalitetsarbete som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen. Målgrupper: huvudmän och rektorer.

Kvalitetsverkstaden

Leda digitalisering

Få ökad kunskap och förståelse kring hur framgångsrikt och strategiskt leda sin organisations digitalisering. Kompetensutvecklingen sker kollegialt med material på Lärportalen. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Processtöd för att leda digitalisering

Leda förändring

Få kunskap och verktyg för att leda förändringsprocesser i verksamheten på ett konstruktivt sätt. Kompetensutvecklingen sker digitalt med material på Lärportalen. Målgrupp: skolledare och huvudmän.

Leda förändring, Lärportalen Länk till annan webbplats.

Samordnare för nyanlända barns och elevers utbildning

Stöd till huvudmän som utsett samordnare i det systematiska kvalitetsarbetet.
Målgrupp: Huvudmän och samordnare

Stöd till huvudmän och samordnare

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att synliggöra vad vi gör, varför och vad det leder till. Ett fungerande kvalitetsarbete är avgörande för att kunna främja alla barns utveckling och lärande. Målgrupper: alla anställda i skolväsendet.

Systematiskt kvalitetsarbete – så fungerar det

Syftet med programmet är att skapa bättre förutsättningar att bedriva systematiskt kvalitetsarbete på huvudmanna- skolenhets- respektive förskolenivå för att utveckla utbildningen.

Senast uppdaterad 04 april 2024

Innehåll på denna sida

    Relaterat