Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Här hittar du stöd för planering, genomförande och utveckling i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar, KAA.

De allmänna råden för kommunernas aktivitetsansvar innehåller de bestämmelser som hemkommunen måste följa i arbetet med aktivitetsansvaret. Hemkommunen kan organisera arbetet med sitt aktivitetsansvar som man finner lämpligt, så länge som kommunen uppfyller kraven enligt skollagen.

Skolverkets allmänna råd, Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar Länk till annan webbplats.

Regler och ansvar för kommunernas aktivitetsansvar

Film: Kommunernas aktivitetsansvar (03:50)

Se denna film för att få en samsyn på ansvar och organisation av KAA. Ni kan använda filmen som start på ert arbete tillsammans i kommunen för att organisera aktivitetsansvaret.

Tydlig ansvarsfördelning och rutiner för varje del i processen

Det är viktigt med en tydlig ansvarsfördelning inom kommunen och att det finns avsatta resurser för arbetet med aktivitetsansvaret. Arbetet med kommunens aktivitetsansvar behöver en tydlig ansvarsfördelning där det till exempel finns rutiner för:

 • informationshantering vid studieavbrott och information om elever som är i riskzonen för avbrott, i och utanför kommunen,
 • hur ofta och på vilket sätt ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska kontaktas och
 • hur man tillvaratar barns och ungdomars åsikter och erfarenheter kring situationen
 • ändamålsenlig resurstilldelning
 • uppföljning och utvärdering
 • samverkan

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, Kvalitet, styra, följa upp och utveckla, utbildning Länk till annan webbplats.

Identifiera olika aktörer för samverkan

Hemkommunen bör identifiera vilka aktörer inom kommunen och även i civilsamhället som kan vara aktuella för samverkan. Det kan till exempel vara aktörer som skola, socialförvaltning, fritidsverksamhet och arbetsförmedling. Arbetet med samverkan kan vara ett av de områden som beskrivs i en handlingsplan. I den kan man även ange mätbara mål, som till exempel vilka aktörer som identifierats för samverkan, när eller hur ofta samverkan ska ske, samt förväntade resultat som är mät- och utvärderingsbara.

Ansvar för att löpande identifiera, informera och kontakta ungdomar

Hemkommunens insatser för ungdomarna ska ske så snabbt som möjligt. Därför är det viktigt att identifiering av unga sker nära tiden då skolplikten upphör. Identifiering ska ske i situationer när ungdomar inte börjar, inte fullföljer sin utbildning, eller när en ungdom avslutar en utbildning utan examensbevis.

Rutiner för regelbunden informationshantering och kontakt

Kommunens löpande arbete med att identifiera, informera och kontakta, måste bedrivas regelbundet under hela året. Det övergripande arbetet görs i flera steg, till exempel som nedan:

 • hemkommunen skaffar sig information om ungdomars sysselsättning och registrerar denna information,
 • hemkommunen kommer i kontakt med berörda ungdomar, exempelvis genom brev, telefonsamtal, sms, hembesök och sociala medier, och
 • hemkommunen erbjuder lämpliga individuella åtgärder.

Följ CSN:s rutiner för rapportering om ogiltig frånvaro

För att effektivisera administrationen är det viktigt att huvudmannens rutiner för rapportering till hemkommunen, överensstämmer med CSN:s rutiner för rapportering om ogiltig frånvaro. Skolkommunen har en skyldighet att meddela elevens hemkommun om deras elev har en hög ogiltig frånvaro.

Uppgifter om betyg

Kommunen har möjlighet att hämta uppgifter från betygsdatabasen, BEDA, som förvaltas av Universitets- och högskolerådet.

Beda Länk till annan webbplats.

Mer om åtgärder och registerhantering

Exempel på kommuners ekonomiska stöd till ungdomar inom kommunernas aktivitetsansvar

Det är upp till varje enskild kommun att avgöra om ekonomiska stöd kan erbjudas en ungdom som omfattas av Kommunernas aktivitetsansvar, och vilket stöd som i så fall erbjuds. I de fall kommunerna ger ekonomiskt stöd, så löser de det på olika sätt, exempelvis genom att:

 • ungdomar inom KAA som inte går i skolan, men som har praktik, får motsvarande studiebidraget från kommunen.
 • ungdomen erbjuds vid genomförande av praktik i hemkommunens verksamhet, ersättning motsvarande studiebidraget. Busskort och ersättning för måltider erbjuds vid behov.

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor Länk till annan webbplats.

Motivationshöjande samtal inför individuell åtgärd

Skolinspektionens granskning (2018) av kommuners arbete med aktivitetsansvaret, visar att motivationshöjande samtal spelar stor roll för att erbjuda ungdomar olika lösningar. Åtgärderna som erbjuds behöver vara individuellt behovsanpassade och syfta till att ungdomar i första hand återgår till eller påbörjar utbildning, eller alternativa åtgärder.

Exempel på åtgärder som erbjuds ungdomar kan vara introduktionsprogram, kommunal vuxenutbildning (gymnasienivå), folkhögskolans allmänna kurser, studiemotiverande kurser på folkhögskola, praktik med mera.

Dokumentationsansvar

Kommunen ska dokumentera de insatser som ges till de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar. Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga individuella åtgärder.

Hemkommunen bör:

Se till att det finns förutsättningar och rutiner så att berörd personal kan dokumentera insatser till ungdomar som tillhör målgruppen för aktivitetsansvaret.

Dokumentationsansvar för stöd och delaktighet för ungdomarna

Kommunernas insatser för ungdomar som omfattas av aktivitetsansvaret ska dokumenteras på ett lämpligt sätt.

 • Dokumentationen ska vara ett stöd för den unge och kommunen, att utifrån en kartläggning av ungdomens mål, behov och förväntningar, komma överens om lämpliga individuella åtgärder.
 • Dokumentationen och de överenskommelser av åtgärder som gemensamt beslutas, kan på så sätt utgöra ett underlag för att professionalisera mötet mellan ungdomen och kommunens personal samt leda till en tydligare arbetsprocess.
 • Dokumentationen ger den unge delaktighet och kan innebära att ungdomen enklare förstår hur man exempelvis kan återgå till utbildning.
 • Dokumentationen kan också vara ett viktigt underlag för uppföljning och utvärdering av insatserna och på så sätt utveckla kvaliteten i kommunens verksamhet.
 • Kommunens skyldighet att dokumentera gäller de insatser som kommunen gör för den berörda ungdomen. Det innebär att uppgifter av känslig karaktär inte ska dokumenteras. Om det ändå förekommer sådana uppgifter gäller bestämmelserna om sekretess till skydd för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, 21 kap. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Skolverket erbjuder webbinarium kring arbetet med inrapporteringen av uppgifter för statistiken om kommunernas aktivitetsansvar (KAA). Vad ligger bakom statistiken? Hur hänger statistiken ihop med det praktiska arbetet i de olika KAA-verksamheterna på kommunerna?

Webbinariet fokuserar på de instruktioner och den mall för inrapportering som finns på SCB:s inrapporteringssida och vad de kan betyda i praktiken.

Håll utkik efter nästa tillfälle i Skolverkets kalender
Skriv KAA i sökfältet.

Att föra register över ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar

Kommunerna ska enligt skollagen föra ett register över de ungdomar som omfattas av kommunernas aktivitetsansvar.

Registerföring i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

Inspiration och stöd i arbetet med kommunernas aktivitetsansvar

Workshop för verksamhetsutveckling och nätverksbyggande

Skolverket erbjuder stöd för verksamhetsutveckling av kommunernas aktivitetsansvar. På begäran kommer vi och genomför en heldags workshop med er. Syftet med denna dag är att utveckla KAA-verksamheten och nätverkssamverkan mellan kommuner. Därför ser vi helst att fler kommuner deltar tillsammans.
Om KAA workshop

Anmäl ert intresse. Vi tar då kontakt för fortsatt planering.

E-post till kaa@skolverket.se

Inspirationsföreläsningar om kommunernas aktivitetsansvar på film

Kommuner och fristående huvudmän har delat med sig av erfarenheter om kommunernas aktivitetsansvar under dialogkonferenser arrangerade av Skolverket. Det handlar om hur de organiserar och arbetar dels med kommunernas aktivitetsansvar, dels med studiebevis för att få fler att fullfölja sina studier. Skolverket har filmat två av dessa föreläsningar för att ge inspiration till andra att arbeta vidare med kommunernas aktivitetsansvar.

Karlstads kommun berättar: Så arbetar vi med kommunernas aktivitetsansvar

I denna föreläsning får du ta del av Karlstad kommuns erfarenheter av aktivitetsansvaret, och de berättar om sina framgångsfaktorer.

Hermods gymnasium berättar: Så arbetar vi för att behålla våra elever

I denna föreläsning kan du ta del av hur Hermods gymnasium i Göteborg arbetar för att få elever med studiebevis att fullfölja sina studier till en gymnasieexamen eller motsvarande.

Filmerna med föreläsningar om kommunernas aktivitetsansvar

Utbildning i att organisera studie- och yrkesvägledning i undervisningen, för att öka motivation och kunskap.

Målgruppen för KAA är nu mer träffsäkert

Från och med den 1 juli 2018 omfattar inte kommunernas aktivitetsansvar ungdomar som går ett introduktionsprogram. Ungdomar som har folkbokförts vid en ålder då de inte har skolplikt omfattas av aktivitetsansvaret.

Konsekvenserna av ändringarna i lagen innebär att kommunernas aktivitetsansvar;

 • inte ska omfatta ungdomar som går ett introduktionsprogram.
 • ska omfatta ungdomar som har folkbokförts vid en ålder då de inte har skolplikt om de uppfyller övriga kriterier.

Ändringarna i lagen förtydligar att kommunernas aktivitetsansvar;

 • inte ska omfatta ungdomar som har en gymnasieexamen, vilket innebär att ungdomar med studiebevis ska omfattas.
 • inte ska omfatta ungdomar med gymnasiebevis avseende anpassad gymnasieskola.
 • inte ska omfatta ungdomar som har fullföljt utbildning som motsvarar gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan med godkänt resultat vilket enligt förarbetena kan inkludera elever med avlagd International Baccalaureate (IB), gymnasieutbildning utomlands med avlagd examen samt folkhögskola med intyg om grundläggande behörighet till högskola eller yrkeshögskola.
Senast uppdaterad 15 februari 2024

Innehåll på denna sida