Samordnare för nyanländas utbildning

Vi erbjuder samtliga huvudmän i Sverige att utse en samordnare som deltar i en uppdragsutbildning för att stärka kvaliteten i utbildningen för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska, inom grund- och gymnasieskola. Det nationella kvalitetssystemet är en del av utbildningen.

Samordnarens uppdrag är att stödja huvudmannen i arbetet med att systematiskt följa upp, analysera, planera och utveckla arbetet med nyanlända elevers lärande.

Bild av steg i nyanlända elevers skolgång

Du kan ladda ner en mer utförlig bild som stöd för att planera för utbildning och undervisning för nyanlända elever. Tänk på att den mer utförliga bilden behöver ses som en helhet och rutorna inte uppfattas som en kronologisk ordning som ska följas.

Ladda ner bilden om systematisk uppföljning och planering. Pdf, 748 kB.

Så går arbetet i samordnaruppdraget till

Huvudman ansvarar för att utse samordnare kring utbildning för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska. Samordnarens roll är att stödja och representera huvudmannen i det lokala arbetet för nyanlända elever. I nuläget har cirka 170 huvudmän runt om i landet utsett samordnare.

Insatsen stödjer nationell, regional och lokal utveckling genom

  • webbstöd med information om insatsen och underlag för det lokala systematiska kvalitetsarbetet
  • uppdragsutbildningar via regionala lärosäten med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte
  • nationella samordnardialoger, en träff per år
  • erbjudande om stöd i att ta fram beprövad erfarenhet, löpande hela året
  • erbjudande om temaseminarier, 4 tillfällen per år
  • erbjudande om informationsträff för nya samordnare, en gång per år.
  • information om Skolverkets stöd för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska samlade i Insatslistan.
Samordnarinsatsens organisation på nationell, regional och lokal nivå.

Samordnarinsatsens organisation på nationell, regional och lokal nivå. Nationell nivå – Skolverket. Regional nivå – RUC. Lokal nivå – huvudman och samordnare.

Stöd för det lokala systematiska kvalitetsarbetet

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns prioritering av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Som en del i arbetet har vi tagit fram underlag för nulägesbeskrivning, nulägesbedömning och analys samt utvecklingsplan. Samordnarna får stöd i arbetet genom den uppdragsutbildning lärosäten erbjuder på uppdrag av Skolverket. I arbetet ingår även att titta på förväntade och faktiska effekter av sina insatser.

Så går arbetet till från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Uppdragsutbildning med fokus på systematiskt kvalitetsarbete och erfarenhetsutbyte

Vi stödjer samordnarna via lärosäten. Utbildningen har fokus på det systematiska kvalitetsarbetet och skolförbättring med utgångspunkt i de analyser som de deltagande huvudmännen gör. Lärosätets huvudsakliga uppgift är att stödja samordnarna i deras arbete med att, tillsammans med huvudman, systematiskt och kontinuerligt följa upp, analysera, planera och utveckla verksamheten gällande arbetet med nyanlända och flerspråkiga elevers lärande, samt att möjliggöra samverkan och erfarenhetsutbyte mellan samordnarna.

Huvudman eller samordnare redovisar i korthet i slutet av varje år påbörjade och avslutade insatser samt effekter av insatserna. På det sättet får vi en samlad bild av de faktiska behov som finns i landet och kan ta fram kompetensutvecklingsinsatser och utvecklingsstöd.

Nationella samordnardialoger

Varje år bjuder vi in alla huvudmän och deras huvudmän till nationella samordnardialoger. Syftet är att ge stöd och inspiration på nationell nivå. Innehållet för dialogerna tas fram utifrån de behov som vi har identifierat. Program på dialogerna brukar vara föreläsning från forskare, presentation av huvudmäns utvecklingsarbeten samt möjlighet till dialog och återkoppling.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Ett övergripande tema för samordnarinsatsen är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Skolverket och kursledare stödjer samordnare och huvudmän i processen för beprövad erfarenhet att välja ut områden, formulera frågeställningar, dokumentera sina erfarenheter och så småningom analysera det de har sett. Som stöd för arbetet finns vår kunskapsöversikt Att ställa frågor och söka svar.

Temaseminarier

För att ge ytterligare stöd till huvudmännens arbete i sitt val och framtagande av insatser erbjuder vi temaseminarier. Under seminarierna presenteras aktuella ämnen och områden som har identifierats.

Information till nya samordnare

Varje år bjuder vi in till ett digitalt informationsmöte till alla nya samordnare, där vi presenterar insatsen och ger möjlighet att ställa frågor. Inbjudan för att delta skickas ut till nya deltagare via kursledarna i god tid för mötet.

Anmäl ditt intresse genom att mejla samordnare@skolverket.se.

Konkreta tips

Så går arbetet till från nulägesbeskrivning till utvecklingsplan

Det är viktigt att huvudmannens och rektorns prioritering av utvecklingsinsatser bygger på en behovsanalys som har gjorts i verksamheten och att arbetet med nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska blir en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

1. Nulägesbeskrivning

Var är vi? Vi har tagit fram ett underlag för nulägesbeskrivning som kan användas som ett komplement till andra underlag som används hos huvudmannen. Nulägesbeskrivningen är ett stöd för att beskriva nuläget.

2. Analys och nulägesbedömning

Vart ska vi? Med hjälp av nulägesbeskrivningen görs en analys och nulägesbedömning som underlag för en utvecklingsplan.

3. Utvecklingsplan och planering

Vart ska vi? Hur gör vi? Utvecklingsplanen beskriver prioritering av insatser, mål och vilka förväntade effekter som insatserna ska leda till.

4. Följa upp och utvärdera insatser

Hur blev det? Med stöd av planeringen följs insatser upp och utvärderas för att ge en bild av om formulerade mål har uppfyllts och vilka effekter som syns i verksamheten.

5. Huvudmannen ansvarar för att följa upp utvecklingsarbetet kontinuerligt.

Var är vi nu? Varvet börjar om! Med utgångspunkt i den samlade bild som nu finns skapas en ny nulägesbeskrivning och ett nytt varv påbörjas.

Beskrivning av Skolverkets stöd för systematiskt kvalitetsarbete med nyanlända från nulägesbeskrivning till aktivitetsplan.
Konkreta tips

Framgångsfaktorer för nyanlända elevers mottagande och utbildning

Möjlighet till inkludering

Hur verksamheten organiseras är av central betydelse. Det är viktigt att nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska ges möjlighet till både fysisk, social, pedagogisk och självupplevd inkludering.

Hög tilltro och höga förväntningar

En inledande bedömning av elevernas kunskaper behöver göras för att kunna planera och genomföra den fortsatta utbildningen. Eleverna behöver mötas av hög tilltro och höga förväntningar och bör så snart som möjligt få tillgång till alla skolämnen i grundskolan och kurser i gymnasieskolan.

Gemensamt ansvar och förhållningssätt

Det behöver finnas en samsyn i förhållningssätt på skolan så att all personal tar ett gemensamt ansvar för nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska, både när det gäller hälsa och lärande. Alla lärare behöver ha kunskaper i språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt och särskilt behövs lärare med kompetens i svenska som andraspråk.

Konkreta tips

Underlag för ett systematiskt kvalitetsarbete

Våra underlag för systematiskt kvalitetsarbete bygger på reglering kring nyanlända elever och framgångsfaktorer som har identifierats av Skolverket och Skolinspektionen samt inom forskning om nyanlända elever och elever med annat modersmål än svenska.

Steg 1: Gör en nulägesbeskrivning.

Obs! Ifyllbar pdf
För att du ska kunna öppna och skriva i filen måste du först spara ner den till din dator. Därefter kan du öppna den i ett gratisprogram som exempelvis Acrobat Reader. Spara ner filen genom att till exempel högerklicka på länken och välj "Spara länk som...". Läs mer om ifyllbara pdf-filer


Nulägesbeskrivning (ifyllbar) OBS! Filen är uppdaterad den 12/6 2023. Pdf, 2 MB.

Exempel på ifyllt formulär Pdf, 121 kB, öppnas i nytt fönster.

Steg 2: Gör en analys och nulägesbedömning med utgångspunkt från din nulägesbeskrivning.

Analys och nulägesbedömning (ifyllbar) Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster. Filen är uppdaterad den 12 juni 2023.

Steg 3: Ta fram en utvecklingsplan utifrån analysen.

Utvecklingsplan 24 maj 2022 Pdf, 2 MB.

Presentation – styrning och planering

I den här presentationen ligger fokus på styrning, ansvar, planering och beslut för nyanlända och flerspråkiga elever. Presentationen är till för nämnder och styrelser, förvaltning och skolledning med flera.

Presentation: Introduktion till skolans arbete med nyanlända elever Powerpoint, 1 MB, öppnas i nytt fönster. (powerpoint, 2 MB)

Forskning och fördjupning

Insatslista som rör nyanländas lärande

Insatslista april 2024 Word, 296 kB.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

På skolor och förskolor runt om i landet pågår arbete med att utveckla beprövad erfarenhet. Lärares, rektorers och andra professionellas praktiska kunskap, ibland även kallad förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap, utvecklas i handling och är en viktig förutsättning för att beprövad erfarenhet ska kunna utvecklas.

Det här är vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Länk till annan webbplats.

Skolverkets kunskapsöversikt Ställa frågor och söka svar

Att ställa frågor och söka svar

Beprövad erfarenhet i nätverksform ger ringar på vattnet

Att arbeta med beprövad erfarenhet i nätverk ger förutsättningar för kollegial samverkan, ökad delaktighet, stärkt professionalitet och positiva kringeffekter. Nätverket blir en plats där praktikens frågor står i centrum. Det stod klart när elva kommuner i Norr- och Västerbotten träffades för att delta i ett nätverksmöte i Skellefteå.

Beprövad erfarenhet i nätverksform ger ringar på vattnet

Brev till huvudman

En gång per år skickar vi ut ett brev till skolhuvudmän i Sverige med nyheter och aktuell information om det pågående arbetet.

Senaste nyhetsbrevet Brev till huvudman Pdf, 284 kB, öppnas i nytt fönster.

Intervjuer med tre samordnare

Möt tre av våra samordnare som berättar om sitt arbete och vilken betydelse det har för skolor och elevers utveckling.

Dubbla insatser underlättade arbetet för nyanlända

Ökad måluppfyllelse med utvecklad studiehandledning på modersmål

Samordnaren bidrar till att behålla fokus på angelägen fråga

Pm samordnare för nyanländas lärande

Pm 2020, en sammanfattning av insatsen och dess effekter Word, 163 kB, öppnas i nytt fönster.

Nationella skolutvecklingsprogram

Den här insatsen ingår i programmet Nyanlända och flerspråkiga barns och elevers lärande.

Senast uppdaterad 26 april 2024

Innehåll på denna sida

    Relaterat