Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet

Kunskap från vetenskapliga studier, tillsammans med de professionellas erfarenheter och kunskap, spelar en viktig roll i allt arbete i förskola och skola. Detta förtydligas i skollagen.

Skollagen slår fast att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är en så kallad ramlag, som inte specificerar vad som menas med formuleringen eller hur den kan omsättas i praktiken. För att kunna tillämpa skollagens skrivning är det viktigt att förstå innebörden av vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och hur de förhåller sig till varandra.

På senare år har forskare engagerat sig både i begreppens innebörd och hur de kan omsättas i praktiken. På skolor och förskolor runt om i landet pågår också mycket arbete med att utveckla beprövad erfarenhet. Lärares, rektorers och andra professionellas praktiska kunskap, ibland även kallad förtrogenhetskunskap eller tyst kunskap, utvecklas i handling och är en viktig förutsättning för att beprövad erfarenhet ska kunna utvecklas.

Vetenskaplig grund

Utbildning på vetenskaplig grund innebär att kunskap från vetenskapliga studier ska vara en utgångspunkt när förskolan och skolan planerar, genomför och utvärderar sin verksamhet. Kunskap från relevanta forskningsresultat ska med andra ord ligga till grund för arbetet både när det gäller innehållet i och formen för utbildningen. Detta gäller alla skolformer inklusive vuxenutbildningen.

Det betyder att verksamheten i förskola och skola inte ska stå i strid med vetenskap. Men vad forskningen säger behöver tolkas för att kunna användas på ett ändamålsenligt sätt i den egna verksamheten. Det är därför viktigt att värdera om och på vilket sätt forskningen är relevant för den egna barngruppen eller eleverna.

Beprövad erfarenhet

Beprövad erfarenhet består av kunskap som har vuxit fram i det vardagliga arbetet i förskola och skola, genom att de verksamma tillsammans prövar och omprövar, diskuterar och kritiskt granskar sin egen verksamhet. Det är alltså professionens egen, gemensamma, kunskap som växer fram över tid.

Beprövad erfarenhet är lika värdefull som vetenskapligt grundad kunskap. Att skollagen lyfter fram beprövad erfarenhet innebär ett erkännande av de professionellas kunskap om vad som fungerar, och vad som kan öka barns och elevers möjligheter att lära och utvecklas.

När blir erfarenhet beprövad?

För att erfarenhet ska kunna kallas beprövad ska undervisningen eller verksamheten problematiseras och prövas på ett strukturerat sätt. För att få syn på det som görs och vad det leder till ska arbetet dokumenteras i någon form. Dokumentationen gör också att arbetet kan diskuteras med andra och spridas vidare.

Genom att granskningen görs gemensamt i kollegiala sammanhang blir det också möjligt att utmana det invanda och lyfta fram nya perspektiv. Det är inte antalet personer som är det viktiga för granskningen, utan hur man går till väga.

I arbetet med beprövad erfarenhet är processen väsentlig, det vill säga vägen framåt och även inställningen eller förhållningssättet till det löpande arbetet. Det är viktigt att lärare, rektorer och andra verksamma inom utbildning vågar ompröva och utmana sina sätt att arbeta och organisera undervisning. För att utveckla verksamheten knyts vetenskapligt framställd kunskap ihop med kunskap från den egna verksamheten. Det vetenskapliga förhållningssättet är här centralt.

Läs mer om ett vetenskapligt förhållningssätt och vad det innebär.

Läs mer om forskningslitteracitet, det vill säga hur man använder sig av forskning.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet förutsätter varandra

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kompletterar varandra på flera sätt, och i det praktiska arbetet förutsätter de dessutom varandra. Vetenskaplig grund bidrar till att utveckla beprövad erfarenhet, och från den beprövade erfarenheten kommer kunskap om den egna verksamheten som behövs för att tolka vetenskapliga resultat. Beprövad erfarenhet kan på så sätt fördjupa forskningens slutsatser och bidra till att utveckla ny kunskap utifrån det vardagliga arbetet.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet kompletterar varandra.

Att dessa kunskapskällor kompletterar varandra innebär också att beprövad erfarenhet kan vara vägledande när det inte finns forskning att tillgå. Det omvända gäller givetvis också – om det inte finns erfarenhetsbaserad kunskap kan resultat från forskningsstudier vara behjälpliga i det fortsatta arbetet.

Läs mer om vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i kapitel 1 i kunskapsöversikten Att ställa frågor och söka svar, vars uttolkningar av begreppen delas av de fyra skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolforskningsinstitutet.

Källor:

Håkansson J. & Sundberg D. (2016). Utmärkt skolutveckling. Forskning om skolförbättring och mål-uppfyllelse. Stockholm: Natur & Kultur.

Proposition 2009/10:165. Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet.

Skolinspektionen (2019). Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet Förutsättningar och arbets-former i grundskolan. Tematisk kvalitetsgranskning. Diarienummer: 400-2017:10221.

Skollagen (2010:800).

Skolverket (2018). Skolverkets allmänna råd med kommentarer: Betyg och betygssättning. Stockholm: Skolverket.

Senast uppdaterad 21 september 2020

Innehåll på denna sida