Fler vägar till forskning

Här hittar du länkar till söktjänster och tidskrifter med forskning som berör förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Längst ned på sidan finns också länkar till andra skolmyndigheter som publicerar forskning.

Söktjänster

Skolverket. I vår publikationsdatabas hittar du bland annat redovisningar, rapporter, kommentarmaterial och kunskapsöversikter som Skolverket tagit fram.

Skolverkets publikationsdatabaslänk till annan webbplats

Google Scholar. I den här databasen kan du söka bland en bredd av vetenskapliga artiklar, abstrakt, avhandlingar, böcker och andra typer av publikationer på svenska, engelska och flertalet andra språk. Databasen är omfattande och det erbjuds söktips och möjligheter att filtrera dina sökningar.

Google Scholarlänk till annan webbplats

NB-ECEC. I databasen Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC) kan du söka efter skandinavisk forskning med inriktning mot förskola och pedagogisk omsorg.

NB-ECEClänk till annan webbplats

SwePub. I databasen Swepub samlas vetenskapliga artiklar, konferensbidrag och avhandlingar som publicerats vid svenska lärosäten och myndigheter.

SwePublänk till annan webbplats

LIBRIS. I den nationella söktjänsten LIBRIS hittar du information om titlar på svenska bibliotek. Här finns också information om sökteknik.

LIBRISlänk till annan webbplats

DiVA. DiVA är en söktjänst och ett öppet arkiv där du bland annat kan söka avhandlingar, konferensbidrag, bokkapitel och studentuppsatser från de flesta svenska lärosäten.

DiVAlänk till annan webbplats

Forskning.se. Forskning.se publicerar nyheter om forskningsresultat från landets lärosäten och forskningsinstitut inom ett antal ämnesområden, samt egna fördjupande artiklar om aktuella ämnen där olika forskare ger sina perspektiv. Redaktionens uppdrag är att se till att resultaten från svensk forskning når ut brett i samhället. Bakom forskning.se står ett antal myndigheter och stiftelser som finansierar forskning, samt landets lärosäten.

Forskning.selänk till annan webbplats

Tidskrifter

Nordisk Barnehageforskning. I tidskriften Nordisk Barnehageforskning publiceras forsknings- och utvecklingsartiklar på nordiska språk och engelska med relevans för förskolan.

Nordisk Barnehageforskninglänk till annan webbplats

Scandinavian Journal of Educational Research. Här hittar du expertgranskade artiklar på engelska om nordisk forskning som berör förskola och skola.

Scandinavian Journal of Educational Researchlänk till annan webbplats

Designs for Learning. Här hittar du expertgranskade artiklar med fokus på nordisk praktiknära forskning och digitala verktyg.

Designs for Learninglänk till annan webbplats

Educare. Skriftserien Educare hittar du expertgranskade artiklar skrivna på nordiska språk och engelska om undervisning, lärande och utbildningsvetenskap med fokus på Norden och Baltikum.

Educarelänk till annan webbplats

Utbildning & Demokrati. I tidskriften Utbildning & Demokrati publiceras expertgranskade artiklar på nordiska språk och engelska med fokus på pedagogik, didaktik och utbildningspolitik.

Utbildning & Demokratilänk till annan webbplats

Forskul. I tidskriften Forskning om undervisning och lärande (Forskul) expertgranskade artiklar på svenska om forskning som berör förskolan och skolans samtliga ämnesområden.

Forskning om undervisning och lärandelänk till annan webbplats

Utbildning och Lärande. I tidskriften Utbildning och Lärande hittar du expertgranskade artiklar, litteraturöversikter, bokrecensioner och publicering av intervjuer på nordiska språk och engelska som berör frågor inom olika pedagogiska praktiker och professionella, yrkesorienterade sammanhang.

Utbildning och Lärandelänk till annan webbplats

Ämnesdidaktiska tidskrifter

ATENA Didaktik. Tidskriften vänder sig till dig som är intresserad av hur undervisning kan utvecklas genom att basera den på forskning och beprövad erfarenhet inom de naturvetenskapliga ämnenas och teknikämnets didaktik.

ATENA Didaktiklänk till annan webbplats

NJVET. I tidskriften Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET) publiceras expertgranskade artiklar med fokus på nordisk yrkesutbildning skrivna på nordiska språk och engelska.

Nordic Journal of Vocational Education and Traininglänk till annan webbplats

NorDiNa. I tidskriften Nordic Studies in Science Education (NorDiNa) publiceras expertgranskade artiklar om undervisning och lärande inom ämnesområdena naturvetenskap, teknik och geografi. Artiklarna är skrivna på nordiska språk och engelska.

Nordic Studies in Science Educationlänk till annan webbplats

Nämnaren. I tidskriften Nämnaren publiceras artiklar inom matematikdidaktik. Artiklarna är på svenska och kompletteras med bland annat förslag på undervisningsaktiviteter, arbetsblad för utskrift och fördjupande texter.

Nämnarenlänk till annan webbplats

Techne. I tidskriften Techne hittar du expertgranskade artiklar inom slöjdpedagogik och slöjdvetenskap på nordiska språk och engelska.

Technelänk till annan webbplats

Nordidactica. I tidskriften Journal of Humanities and Social Science Education publiceras ämnesdidaktisk forskning på nordiska språk och engelska som berör ämnesområdena geografi, historia, samhällskunskap, statsvetenskap och religion. Förutom expertgranskade artiklar hittar du recensioner, konferensinformation, beskrivningar av projekt eller annat aktuellt från fältet.

Nordidacticalänk till annan webbplats

Moderna språk. I den här tidskriften hittar du expertgranskade artiklar med inriktning mot undervisning i engelska, tyska, franska, spanska, italienska och portugisiska.

Moderna språklänk till annan webbplats

FormAkademisk. En vetenskaplig tidskrift för design och designdidaktik med relevans för förskolans och skolans undervisning i estetiska ämnen. Artiklarna publiceras på norska och engelska.

FormAkademisklänk till annan webbplats

SSSF. I tidskriften Scandinavian Sport Studies Forum publiceras expertgranskade artiklar på nordiska språk och engelska om idrottsvetenskap med didaktisk relevans för undervisning i idrott och hälsa.

SSSFlänk till annan webbplats

The Nordic Journal of Literacy Research. Tidskriften publicerar expertgranskade artiklar om litteracitet i en Nordisk kontext. Artiklarna är skrivna på svenska, danska, norska och engelska.

The Nordic Journal of Literacy Researchlänk till annan webbplats

Nordand – Nordisk tidsskrift för andraspråksforskning. Tidskriften publicerar expertgranskade vetenskapliga artiklar, debattartiklar och litteraturrecensioner inom nordiska språk som andraspråk.

Nordandlänk till annan webbplats

Svenskläraren. Svensklärarföreningens medlemstidning handlar om svenskundervisning. Artiklarna rör pedagogik, forskning, språk, barn- och ungdomslitteratur, med mera.

Svensklärarenlänk till annan webbplats

SO-didaktik. Tidskriften publicerar artiklar skrivna av forskare och lärare om undervisning i de fyra ämnena geografi, historia, religion och samhällskunskap.

SO-didaktiklänk till annan webbplats

Andra skolmyndigheter

Skolforskningsinstitutet. Myndigheten verkar för att undervisningen i förskolan och skolan bedrivs på vetenskaplig grund. På Skolforskningsinstitutets webbplats hittar du olika typer av forskningssammanställningar:

  • Systematiska översikter. En publikationsform där myndigheten sammanställer och analyserar internationell forskning inom ett väl avgränsat område i syfte att besvara specifika frågeställningar.
  • Skolforskningsinstitutet sammanfattar och kommenterar. En publikationsform där myndigheten bevakar internationella forskningsöversikter för att kunna ta tillvara vetenskaplig kunskap som kan vara till nytta för verksamma inom svensk förskola och skola.
  • Läs, lyssna och inspireras. Genom Skolforskningsportalen får du tillgång till olika hjälpmedel och inspirationskällor för att upptäcka, utforska och lära dig mer om myndighetens forskningssammanställningar.

Skolforskningsinstitutetlänk till annan webbplats

Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Här hittar du Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. Myndigheten bevakar och sprider specialpedagogisk forskning. Den bedriver också egen utvecklingsverksamhet för att forskningsresultaten ska bli användbara i praktiken och utveckla skolans verksamheter. På SPSM:s webbplats hittar du olika typer av publikationer:

  • Skrifter och lägesrapporter. Dessa innefattar myndighetens FoU-skrifter som i en populärvetenskaplig ton presenterar kunskap som har en tydlig förankring i beprövad erfarenhet och i vetenskap. Dessutom hittar du olika aktuella lägesrapporter och publikationer från European Agency.
  • Aktuellt om forskning. Här presenteras nyheter inom det specialpedagogiska området. Myndigheten bevakar främst svensk och nordisk forskning, som är publicerad i expertgranskade tidskrifter.
  • På webbplatsen hittar du även aktuella avhandlingar inom specialpedagogik från svenska lärosäten.

Specialpedagogiska skolmyndighetenlänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 18 oktober 2021

Innehåll på denna sida