Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.

Läs mer om hur det går till här.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
578 träffar
 • 24 jun 2021 Allt mer administration för rektorer på komvux

  Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) har tre uppdrag: ett bildningsuppdrag, ett kompensatoriskt uppdrag och ett arbetsmarknadspolitisk uppdrag. Men marknadsanpassningen av utbildningssektorn har lett till att skolledarrollen kräver andra kvalifikationer än pedagogiska. Rektorns uppdrag har fått karaktären av administrativt snarare än pedagogiskt ledarskap, visar aktuell forskning.

 • 24 jun 2021 Skolans betydelse för subjektifiering riskerar att glömmas bort

  När utbildning fokuserar på att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt inför arbetsliv och vidare studier riskerar vi att glömma bort att skolan också har andra viktiga syften, som att utveckla eleverna till självständiga individer. Att ge dem möjlighet att vara fria subjekt i sina egna liv, med visad hänsyn till andra, kräver tid, stöd och avbrott i skolvardagen.

 • 17 jun 2021 Elever uppskattar svenska som andraspråk trots negativa diskurser

  Intervjuer med elever i svenska som andraspråk (SVA) visade att de associerade ämnet med negativa diskussioner om invandring och språkfärdigheter. Att eleverna trots detta inte bytte till ämnet svenska berodde på att de upplevde att de lärde sig mer i SVA. Lärarnas stöttning uppskattades högt och uppfattades som väsentligt, enligt en studie från Stockholms universitet.

 • 11 jun 2021 Hälsofrämjande arbete på schemat kan ge friskare elever

  Schemalagd tid för hälsofrämjande arbete stärker skolors förutsättningar att arbeta mer aktivt hälsofrämjande, och därmed förbättra elevers möjlighet och motivation till sundare hälsobeteenden och levnadsvanor. Det visar flera studier.

 • 04 jun 2021 Konspirationsteorier kan leda till dialog om kritiskt tänkande

  Att använda konspirationsteorier i undervisningen ökar elevernas engagemang och kan bidra till historisk reflektion och kontextförståelse. Men det kräver att lärarna använder särskilda strategier, visar en ny studie.

 • 26 maj 2021 Förskollärare vill vara professionella i digitaliseringen

  Förskollärare vill att de digitala inslagen i verksamheten har ett genomtänkt och tydligt syfte, med målen i fokus. De ser ett behov av att den pedagogiska digitaliseringen skiljer sig från hemmets, samt har hög lärarnärvaro, visar en ny avhandling.

 • 19 maj 2021 Distansundervisning kräver tillit och struktur

  I distansundervisning är det extra viktigt med tillit och gemenskap, vilket läraren kan skapa med mer medvetna aktiviteter och genom att ta en aktiv roll vid grupparbeten. Det långsammare sättet att interagera med eleverna kräver också tydligare instruktioner och struktur än en vanlig lektion, visar flera studier.

 • 07 maj 2021 Uppskattade matriser kan leda till ensidig kunskapssyn

  Matriser uppskattas av elever och bidrar till att de förstår vad som förväntas av dem. Men matriserna kan även bidra till betygsfokus och en ensidig syn på kunskap som betonar kvantitet. De kan också bidra till att bibehålla skillnader mellan elever, enligt en ny studie.

 • 27 apr 2021 Finska läromedel används annorlunda i Sverige

  Det går inte att lyfta in finska läromedel i Sverige och tro att de automatiskt förändrar undervisningspraktiken. Finska lärare utgår från lärarhandledningen och har helklassundervisning som grund, medan svenska lärare behåller sitt fokus på individuellt arbete. Det visar en ny avhandling.

 • 23 apr 2021 Health literacy är en del av hela skolans arbete

  Skolan kan stödja och uppmuntra till en mer aktiv och hälsosam livsstil genom att främja elevers delaktighet i hälsofrågor. Det handlar bland annat om att i utbildningen som helhet utveckla elevernas hälsolitteracitet, ett begrepp som kan vägleda skolans professionella i arbetet.

 • 13 apr 2021 Kroppen skapar kunskap i förskolan

  Barns lärande sker genom kroppen och alla sinnen. Därför behöver förskolläraren lyssna in och använda sin kropp i mötet med barnen, för att stärka deras erfarenheter genom gester, mimik och rörelser, visar flera olika studier.

 • 08 apr 2021 Inkluderande undervisning är en förutsättning för lärande i matematik

  Elever med begränsade förkunskaper inom ett visst matematikområde presterar också lägst efter undervisningens genomförande, visar analyser av en learning study. Inte heller de elever som från början har uppnått den kunskap och förståelse som undervisningen syftar till, utvecklas vidare i sitt lärande.

 • 30 mar 2021 Känslor är viktiga för skolledares beslutsfattande

  Vilken betydelse har känslorna för skolledares beslutsfattande? Den frågan ställer sig forskaren Yinying Wang, som menar att känslor kompletterar de kognitiva aspekterna av beslutsfattande. Genom ökad medvetenhet om känslornas betydelse i olika faser kan ledarskapet utvecklas.

 • 02 mar 2021 Ärlighet och tillit är viktigt för återkoppling på lågstadiet

  I återkopplingssamtal mellan lärare och elever i lågstadieklassrum strävar lärare efter att anpassa återkopplingen efter elevers behov, och eleverna strävar efter att förstå och skapa mening. Ärlighet i vad som kommuniceras är centralt liksom behovet av tillit i relationen mellan lärare och elever.

 • 23 feb 2021 Digital kompetens är en likvärdighets- och demokratifråga

  Förskolans och skolans arbete för att utveckla den digitala kompetensen hos barn, ungdomar och vuxna bör vara en likvärdighets- och demokratifråga. För att utveckla denna nyckelkompetens krävs bland annat att den integreras i förskolans och skolans olika aktiviteter och ämnen samt i arbetet mot våld.

Sida 1 av 39