Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
690 träffar
 • 06 dec 2023 Musik kan vara en förenande eller utestängande kraft i mångkulturella skolmiljöer

  Ny forskning visar att musikaktiviteter inte automatiskt främjar inkludering av nyanlända elever i grundskolan, utan att inkluderingens omfattning beror på vilka aktiviteter som väljs och hur de organiseras. För att musik ska vara en resurs för inkludering behöver lärare och rektorer arbeta medvetet på flera nivåer i skolans organisation, inte bara i förberedelseklasser.

 • 29 nov 2023 Det krävs en ökad medvetenhet om möjligheter och risker med värderingsövningar i skolan

  Genom värderingsövningar kan lärare undervisa om svåra och kontroversiella men viktiga frågor. Men metoden kan innebära ett risktagande för elever när de uttrycker sina åsikter i kamratgruppen. Det finns både positiva och kritiska röster från internationell forskning om värderingsövningar i skolan. Med en ökad medvetenhet om möjligheter och risker kan lärare använda metoden på ett bättre sätt.

 • 21 nov 2023 Så hjälper erkänd lärare i Japan elever att fokusera på viktigt matematiskt innehåll

  Det japanska sättet att undervisa matematik har fått stor uppmärksamhet. En studie som följt en japansk lärare visar att läraren stimulerar eleverna till matematiskt tänkande genom att hjälpa dem att fokusera på lektionsmålet och använda sig av deras idéer i undervisningen.

 • 17 nov 2023 Vänskap ger mening till elevernas skolvardag

  Skolan erbjuder rum och scener för elevernas sociala relationer. En avhandling i sociologi utforskar hur högstadieelever skapar och definierar vänskap, och visar att eleverna både kan använda och utmana skolans kunskapsprojekt i sitt vänskapande.

 • 13 nov 2023 Skolledare och lärare bör ta en aktörsroll vid samverkan för professionsutveckling

  Det är vanligt att skolledare och lärare samverkar med forskare och andra aktörer som en strategi för lärares professionsutveckling. Samverkan kan stärka men också motverka en sådan utveckling. Alla parter kan dock påverka förutsättningarna för lärande i planerade och pågående samverkansprojekt.

 • 02 nov 2023 Det finns en variation i hur elever ser på ekonomins roll i hållbar utveckling

  I en studie undersökte forskare vilka argument som elever på gymnasiet använder när de diskuterar kopplingen mellan ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling. Resultaten visar att det finns en stor variation i hur elever kopplar samman den ekonomiska dimensionen av hållbar utveckling med de sociala och ekologiska dimensionerna.

 • 12 okt 2023 Bildundervisningens inramning påverkar elevers förståelse och genomförande

  De senaste kursplanerna i bild i Lgr11 och Lgr22 betonar ämnets betydelse för elevernas deltagande i samhället och den roll bilder spelar i vardagen. Förändringen i kursplanen gör bildämnet till ett mer samhällsorienterat kommunikationsämne, från att tidigare varit konstbetonat. Men forskning visar att det finns en skillnad mellan lärarnas intentioner och elevernas förståelse av bildundervisning.

 • 29 sep 2023 Lärares medvetenhet, eftertanke och planering är avgörande vid användning av dynamiska matematikprogram

  Dynamiska matematikprogram, exempelvis Geogebra, kan användas i undervisningen för att öka elevernas möjligheter till utveckling av kreativa matematiska resonemang. För att potentialen i programmet ska komma till sin rätt visar denna forskningssammanfattning att läraren behöver förstå både sin roll i undervisningen och vikten av att eleverna får möjlighet till ett utforskande arbetssätt.

 • 29 sep 2023 Så kan lärare bedöma interaktionell språkfärdighet

  Det är svårt att bedöma elevers förmåga att samtala på ett andra- eller främmande språk. Enligt ny forskning kan lärare ta hjälp av elevers förmåga att utföra sociala handlingar, visa aktivt lyssnande och använda komplex grammatik på målspråket. Ett fokus på få men viktiga sekvenser i samtalet underlättar dessutom bedömningen.

 • 21 sep 2023 Digital multimodal text kan underlätta för lärare att följa och bedöma elevers lärande

  Teknikutvecklingen och den svenska skolans betoning på digital kompetens har lett till fler elevarbeten som blandar text, bild, film och ljud. En studie om hur lärare upplever bedömning av innehållet i digital multimodal text beskriver både utmaningar och möjligheter. Det är mer tidskrävande, men ökar möjligheten att följa elevers process i arbetet och lärandet.

 • 15 sep 2023 Vänd på uppgifterna och öppna upp för mer lärande i matematik

  Matematikuppgifter har en central roll i undervisningen i matematik. För lärandet är det särskilt centralt att elever får arbeta med att finna lösningar på problemuppgifter. Två studier ger exempel på hur man kan öka elevers möjligheter till problemlösning genom att omformulera befintliga uppgifter från läromedel.

 • 12 sep 2023 För att indikera en språkstörning behöver ordförrådet sättas i relation till språkexponering

  För att utreda om flerspråkiga barn har en språkstörning är det viktigt att sätta ordförrådets storlek i relation till hur mycket barnen blir exponerade för sina respektive språk. Enbart storleken på ordförrådet räcker inte som indikator. Barn med språkstörning har dessutom ofta en sen språkutveckling eller språksvårigheter i släkten.

 • 05 sep 2023 Socialt lärande är en viktig del av fritidshemmets undervisande kultur

  I fritidshemmet är socialt lärande en central del av uppdraget. Trots det sker inte alltid arbetet med detta område på ett systematiskt sätt. Genom att se socialt lärande som en del av fritidshemmets undervisande kultur kan det kompletterande uppdraget synliggöras och bli en integrerad del i undervisningen.

 • 30 aug 2023 Stora möjligheter till lärande för hållbar utveckling på fritidshemmet

  Fritidshemmet har en förbisedd potential när det gäller lärande för hållbar utveckling. Det menar Annika Manni och Eva Knekta vid Umeå universitet, som i en studie har undersökt hur personal i fritidshemmet ser på sitt uppdrag. Resultaten visar att personalen tycker att lärande för hållbar utveckling är viktigt, men att det är svårt att prioritera det.

 • 28 aug 2023 De strejkande eleverna vill egentligen gå i skolan

  Unga är inte mindre politiskt engagerade i dag än tidigare. Men deras politiska handlande söker sig nya former. När Elisabeth Kring analyserar skolstrejk för klimatet med hjälp av filosofen Hanna Arendts idéer växer en komplex bild av relationen mellan vuxna och barn fram. Krings forskning gör det möjligt att tänka kring skolstrejkande elever på ett helt nytt sätt. De överger inte skola och barndom för att de vill, utan för att de upplever att de måste.

Sida 1 av 46