Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
681 träffar
 • 21 sep 2023 Digital multimodal text kan underlätta för lärare att följa och bedöma elevers lärande

  Teknikutvecklingen och den svenska skolans betoning på digital kompetens har lett till fler elevarbeten som blandar text, bild, film och ljud. En studie om hur lärare upplever bedömning av innehållet i digital multimodal text beskriver både utmaningar och möjligheter. Det är mer tidskrävande, men ökar möjligheten att följa elevers process i arbetet och lärandet.

 • 15 sep 2023 Vänd på uppgifterna och öppna upp för mer lärande i matematik

  Matematikuppgifter har en central roll i undervisningen i matematik. För lärandet är det särskilt centralt att elever får arbeta med att finna lösningar på problemuppgifter. Två studier ger exempel på hur man kan öka elevers möjligheter till problemlösning genom att omformulera befintliga uppgifter från läromedel.

 • 12 sep 2023 För att indikera en språkstörning behöver ordförrådet sättas i relation till språkexponering

  För att utreda om flerspråkiga barn har en språkstörning är det viktigt att sätta ordförrådets storlek i relation till hur mycket barnen blir exponerade för sina respektive språk. Enbart storleken på ordförrådet räcker inte som indikator. Barn med språkstörning har dessutom ofta en sen språkutveckling eller språksvårigheter i släkten.

 • 05 sep 2023 Socialt lärande är en viktig del av fritidshemmets undervisande kultur

  I fritidshemmet är socialt lärande en central del av uppdraget. Trots det sker inte alltid arbetet med detta område på ett systematiskt sätt. Genom att se socialt lärande som en del av fritidshemmets undervisande kultur kan det kompletterande uppdraget synliggöras och bli en integrerad del i undervisningen.

 • 30 aug 2023 Stora möjligheter till lärande för hållbar utveckling på fritidshemmet

  Fritidshemmet har en förbisedd potential när det gäller lärande för hållbar utveckling. Det menar Annika Manni och Eva Knekta vid Umeå universitet, som i en studie har undersökt hur personal i fritidshemmet ser på sitt uppdrag. Resultaten visar att personalen tycker att lärande för hållbar utveckling är viktigt, men att det är svårt att prioritera det.

 • 28 aug 2023 De strejkande eleverna vill egentligen gå i skolan

  Unga är inte mindre politiskt engagerade i dag än tidigare. Men deras politiska handlande söker sig nya former. När Elisabeth Kring analyserar skolstrejk för klimatet med hjälp av filosofen Hanna Arendts idéer växer en komplex bild av relationen mellan vuxna och barn fram. Krings forskning gör det möjligt att tänka kring skolstrejkande elever på ett helt nytt sätt. De överger inte skola och barndom för att de vill, utan för att de upplever att de måste.

 • 18 aug 2023 Så kan rektorer leda det komplexa arbetet med skolans digitalisering

  Ledarskapet spelar en viktig roll i arbetet med skolans digitalisering. En gemensam vision och ett systematiskt och aktivt stöd på olika nivåer som främjar forum för erfarenhetsbyte är några viktiga faktorer i arbetet. I aktuell forskning framhålls även värdet av att fokusera på kopplingar mellan didaktiskt användande av digital teknik och läroplanen.

 • 16 aug 2023 Kan robotar hjälpa elever som inte kan delta i det fysiska klassrummet?

  Aktuell forskning från Norge, Danmark och Storbritannien visar att elever i dessa länder, som brottas med sjukdom, kan stödjas i att fortsätta delta i skolans sociala sammanhang och ta del av undervisningen med hjälp av så kallade telepresence-robotar. Studierna visar att robotarna kan hjälpa elever att ha kontakt med klasskamrater och delta i undervisningen, men att användning av dem inte sker helt utan utmaningar.

 • 14 aug 2023 Delaktighetsmodellen behöver utvidgas för elevers inkludering

  Delaktighetsmodellen är ett sätt att stödja elevers rätt till delaktighet i skolan. Enligt en nyligen publicerad forskningsartikel kan modellen främja inkluderande lärmiljöer. Men för att skolor fullt ut ska bli inkluderande och alla elever få det stöd och de utmaningar de behöver föreslår forskarna att modellen utvidgas med aspekterna motivation och utmaning .

 • 09 aug 2023 Elevsamarbeten vid individuella inlämningar sker i det dolda för läraren

  En studie som undersökt högstadieelevers strategier för att hjälpa varandra med individuella inlämningsuppgifter väcker frågan om sådana uppgifter verkligen kan spegla elevernas individuella prestationer. Individuella inlämningsuppgifter tycks snarare i vissa fall vara ett samarbete som sker i det dolda, bortom lärares vetskap. Uppgifterna kan också innebära en social press för elever om att dela med sig av sitt arbete.

 • 27 jun 2023 Vad som sägs och hur det sägs påverkar lärande i kollegiala samtal

  I dag används kollegiala samtal ofta som metod för professionellt lärande. De kollegiala samtalen resulterar dock inte alltid i lärande. Forskningsresultat om vad som sker i samtalen kan förklara varför, och hjälpa deltagarna att förstå hur samtalen kan utvecklas och stärkas.

 • 22 jun 2023 Lärarens roll är central i litteraturhistorieundervisningen

  Läraren och det litteraturdidaktiska ledarskapet spelar en större roll för elevernas intresse än vad tidigare forskning har uppmärksammat. Det visar Jonas Johansson i sin studie av gymnasiets litteraturhistorieundervisning.

 • 15 jun 2023 Kan begreppet antropocen användas i stället för hållbar utveckling i undervisningen?

  Utbildning för hållbar utveckling har kritiserats för att bli för instrumentell. Som alternativ har undervisning med utgångspunkt i begreppet antropocen prövats. Undervisningen vrids då mot frågor och upplevelser som har med ömsesidighet att göra. Flera studier visar på en möjlig nära relation mellan vetenskapliga perspektiv och didaktiskt nytänkande.

 • 09 jun 2023 Pojkar är mindre medvetna om hållbarhet än flickor

  Flickor är ofta mer medvetna om hållbarhet än pojkar, och skillnaden är större för äldre elever än för yngre. Skillnaderna är även större på skolor som är certifierade inom lärande för hållbar utveckling. Allra störst är skillnaden inom den sociala dimensionen av hållbar utveckling, visar en studie.

 • 08 jun 2023 Digitala observationsunderlag bidrar till lärares professionsutveckling

  Digitala observationer ger lärare möjligheter att synliggöra sin faktiska undervisningspraktik och ta ansvar för kollegiets undervisnings- och professionsutveckling. Forskning visar att analyser av digitala observationsunderlag bidrar till utveckling av undervisning och lärande, men kräver mod och tillit mellan kollegor.

Sida 1 av 46