Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
714 träffar
 • 17 jun 2024 Negativ självuppfattning kan leda till ångest i talsituationer hos andraspråksinlärare

  Att uppleva ångest när man använder ett andraspråk leder till att man undviker samtalssituationer. En ny studie visar att faktorer som ökat talflyt, ett större engagemang från samtalspartnern och flera sociala relationer är kopplade till mindre språkångest.

 • 13 jun 2024 Fritidshemmets pedagogik utgör en stor potential för lärande i matematik

  I läroplanen lyfts matematik fram som ett område som fritidshemmets undervisning ska behandla. För att fritidshemmets potential att bidra positivt till elevers lärande i matematik ska tillvaratas, är det viktigt att skapandet av matematik utgår från fritidshemmets specifika pedagogiska arbetsformer.

 • 23 maj 2024 Hela-skolan-perspektiv på lärande för hållbar utveckling kräver tålamod från skolledare

  Det är viktigt att skolledare skapar stödjande strukturer vid införande av ett hela-skolan-perspektiv på lärande för hållbar utveckling. Det visar en studie där forskare undersökte hur ett skolutvecklingsprojekt med detta som syfte utvecklade sig. Bland annat såg de att de skolor som lyckades väl hade en sammanhållen organisation.

 • 08 maj 2024 Intensiv och individuell lästräning för unga elever som riskerar lässvårigheter ger goda resultat

  Strukturerad ljudbaserad lästräning i kombination med direktavkodning och textsamtal, förbättrar avkodning, läsflyt och läsförståelse hos unga elever som riskerar lässvårigheter. Här sammanfattas en svensk studie där andraklassare fått en-till-en-undervisning under 21 timmar fördelat över 9 veckor.

 • 03 maj 2024 Kunskap ställs mot välmående i arbetet med problematisk skolfrånvaro

  När lärare, rektorer och andra aktörer samverkar runt elever med problematisk skolfrånvaro påverkas de av sina professioners normer, traditioner och uppdrag. Det kan leda till att skolans kunskapsuppdrag underordnas omsorgen om elevers välmående. På kort sikt kan det verka rimligt, men på lång sikt kan det vara problematiskt, enligt forskarna Ola Strandler och Martin Harling.

 • 26 apr 2024 Så påverkar styrdokumenten bildämnets undervisning

  Skolans mål- och resultatstyrning har påverkat bildundervisningen under 2000-talet. En sammanställning av forskningsstudier visar att tematiska arbeten och värdegrundsfrågor prioriteras lägre, medan betygskriterier ofta får avgöra vad som ses som giltig kunskap. Studierna pekar på behovet av att förstärka bildämnets didaktik och hur ämnet kan integrera teman och olika kunskapsområden.

 • 18 apr 2024 Utforska TAKK som specialpedagogiskt hjälpmedel i förskolans undervisning

  Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – TAKK – har blivit ett allt vanligare verktyg i det språkutvecklande arbetet i förskolan. Linda Pallas forskning ger insyn i hur yrkesverksamma beskriver användningen av TAKK i förskolans undervisning och belyser de didaktiska aspekterna av TAKK-användningen.

 • 26 mar 2024 Policyer behöver tolkas av skolans personal för att omsättas i praktiken

  Skolans personal och elever förhandlar ständigt om de policyer som är tänkta att styra verksamheten. Två aktuella svenska studier undersöker sådana förhandlingar. I ena fallet handlar det om fritidshemmets skolifiering och i andra fallet om lärares arbete med anpassningar.

 • 22 feb 2024 Varierande bedömningsformer behövs för att alla elever ska kunna visa sina kunskaper

  En forskningsöversikt har kartlagt mötet mellan områdena specialpedagogik och kunskapsbedömning, med fokus på val av bedömningsformer. Resultatet visar att lärares val av bedömningsform har stor betydelse för en rättvis bedömning av kunskaper. Gällande val av bedömningsform framkommer att lärare behöver ta hänsyn till elevers olika bakgrund och förutsättningar.

 • 19 feb 2024 Lärares professionsutveckling gynnas av att eleverna är delaktiga

  Elever är centrala aktörer i skolan. Trots det är de sällan delaktiga i lärares professionsutveckling. Forskning visar hur de kan göras delaktiga och vad det kan tillföra.

 • 01 feb 2024 Att uppfatta nyanser i förortssvenska är viktigt för att inte stigmatisera ungdomar

  Personer som bor utanför ”orten” uppfattar förortssvenskan som en enda variant av slang. Eftersom slang är stigmatiserande i massmedia och majoritetssamhället, kan generaliseringen leda till negativa konsekvenser för unga förortsbor, menar Ellen Bijvoet och Karin Senter. Forskarna visar också vilken roll förortssvenskan och dess nyanser har för ungdomars identitetsskapande.

 • 26 jan 2024 Utveckling av funktionella kunskaper för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  En ny forskningsöversikt sammanfattar nordisk forskning om utvecklingen av funktionella kunskaper hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studien skisserar forskningsfältet, ger uppslag för undervisningen och pekar samtidigt på stora forskningsbrister.

 • 16 jan 2024 Att arbeta med guidad lek i förskolans undervisning

  Guidad lek är ett lekbaserat undervisningssätt som har uppmärksammats på senare år. Förskollärare kan på ett målmedvetet sätt använda guidad lek och lekövningar i till exempel språkundervisningen, för att gynna och stödja barns språkande och kulturella lärande, särskilt i flerspråkiga förskolor.

 • 11 jan 2024 Förbättrad matematikundervisning kräver samlade krafter från alla nivåer

  Det finns många goda lärare som på egen hand arbetar hårt för att göra sin undervisning bättre. Men om undervisningen ska förbättras i stor skala räcker inte det. Resultat från ett unikt storskaligt forskningsprojekt i USA visar att det kräver ett sammanhängande system där mål, undervisningsmaterial, extra stöd till elever i behov samt organisation för lärares lärande bildar en helhet.

 • 10 jan 2024 Digitala spel visar störst effekt på elevers lärande när de används under kortare perioder

  Två forskningsöversikter från 2022 visar att användningen av digitala spel hade måttliga positiva effekter på elevers studieprestationer och motivation i matematik och naturvetenskap. Effekterna var som störst i början och tenderade att avta med tiden. Detta pekar på några viktiga faktorer för lärare att förhålla sig till, vid användning av digitala spel i undervisningen.

Sida 1 av 48