Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.

Läs mer om hur det går till här.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
584 träffar
 • 24 sep 2021 Språkexponering förutsäger språkfärdighet bäst

  För att bäst förutsäga elevers språkkunskaper måste man ta hänsyn till den samlade språkexponeringen över hela livet, i samspel med barnens socioekonomiska förutsättningar. Först efter en viss mängd språkexponering gynnas barn med mer priviligierad bakgrund, visar en engelsk studie.

 • 16 sep 2021 Distansundervisning gynnas av metoder för aktivt deltagande

  När distansundervisning ersätter närundervisning blir det viktigt att lägga fokus på metoder som främjar aktivt lärande för att öka elevernas engagemang. Då krävs det också att lärarna är medvetna om elevers olika förutsättningar som kan skilja sig än mer åt än de skillnader man finner i klassrummet.

 • 10 sep 2021 Föräldraskapsstöd kan främja lärande och hälsa

  Samverkan mellan skola och hem gynnar barnets lärande och mående. Föräldraskapsstöd kan också främja tillitsbyggande arbete mellan skola och hem. Forskning visar att stödet ser ut på olika sätt och behöver utformas efter behov och ålder, enligt en ny kunskapsöversikt.

 • 10 sep 2021 Elever har ojämn kunskap om tekniska system

  Tekniska system finns nästan överallt i samhället, men det är ett område som innehåller utmaningar för undervisningen. I en ny studie beskriver forskare hur elevers nivåer av kunskap varierar inom olika aspekter av tekniska system. En slutsats är att det kan vara värt för lärare att satsa på områden med särskilda utmaningar, till exempel deras syften och styrning, och andra aspekter av tekniska system som inte syns.

 • 10 sep 2021 Didaktiska val under pandemin kan fånga upp indirekt lärande

  Under coronapandemin har svenska gymnasielärare ansträngt sig för att distansundervisningen ska vara så lik ordinarie undervisning som möjligt, enligt en ny svensk studie. Det gör att lärare ofta missar att använda själva pandemin som undervisningsinnehåll, något som skulle kunna ta tillvara det indirekta lärande som sker i denna nya situation.

 • 08 sep 2021 Förskollärare bör få reflektera över värdefulla möten

  Vardagliga möten mellan barn och vuxna är en viktig och grundläggande del av förskoleprofessionen som bör få utrymme i verksamheten och i det kollegiala samtalet. Den slutsatsen dras i en studie om förskolan.

 • 24 jun 2021 Allt mer administration för rektorer på komvux

  Den kommunala vuxenutbildningen (komvux) har tre uppdrag: ett bildningsuppdrag, ett kompensatoriskt uppdrag och ett arbetsmarknadspolitisk uppdrag. Men marknadsanpassningen av utbildningssektorn har lett till att skolledarrollen kräver andra kvalifikationer än pedagogiska. Rektorns uppdrag har fått karaktären av administrativt snarare än pedagogiskt ledarskap, visar aktuell forskning.

 • 24 jun 2021 Skolans betydelse för subjektifiering riskerar att glömmas bort

  När utbildning fokuserar på att eleverna ska lära sig så mycket som möjligt inför arbetsliv och vidare studier riskerar vi att glömma bort att skolan också har andra viktiga syften, som att utveckla eleverna till självständiga individer. Att ge dem möjlighet att vara fria subjekt i sina egna liv, med visad hänsyn till andra, kräver tid, stöd och avbrott i skolvardagen.

 • 17 jun 2021 Elever uppskattar svenska som andraspråk trots negativa diskurser

  Intervjuer med elever i svenska som andraspråk (SVA) visade att de associerade ämnet med negativa diskussioner om invandring och språkfärdigheter. Att eleverna trots detta inte bytte till ämnet svenska berodde på att de upplevde att de lärde sig mer i SVA. Lärarnas stöttning uppskattades högt och uppfattades som väsentligt, enligt en studie från Stockholms universitet.

 • 11 jun 2021 Hälsofrämjande arbete på schemat kan ge friskare elever

  Schemalagd tid för hälsofrämjande arbete stärker skolors förutsättningar att arbeta mer aktivt hälsofrämjande, och därmed förbättra elevers möjlighet och motivation till sundare hälsobeteenden och levnadsvanor. Det visar flera studier.

 • 04 jun 2021 Konspirationsteorier kan leda till dialog om kritiskt tänkande

  Att använda konspirationsteorier i undervisningen ökar elevernas engagemang och kan bidra till historisk reflektion och kontextförståelse. Men det kräver att lärarna använder särskilda strategier, visar en ny studie.

 • 26 maj 2021 Förskollärare vill vara professionella i digitaliseringen

  Förskollärare vill att de digitala inslagen i verksamheten har ett genomtänkt och tydligt syfte, med målen i fokus. De ser ett behov av att den pedagogiska digitaliseringen skiljer sig från hemmets, samt har hög lärarnärvaro, visar en ny avhandling.

 • 19 maj 2021 Distansundervisning kräver tillit och struktur

  I distansundervisning är det extra viktigt med tillit och gemenskap, vilket läraren kan skapa med mer medvetna aktiviteter och genom att ta en aktiv roll vid grupparbeten. Det långsammare sättet att interagera med eleverna kräver också tydligare instruktioner och struktur än en vanlig lektion, visar flera studier.

 • 07 maj 2021 Uppskattade matriser kan leda till ensidig kunskapssyn

  Matriser uppskattas av elever och bidrar till att de förstår vad som förväntas av dem. Men matriserna kan även bidra till betygsfokus och en ensidig syn på kunskap som betonar kvantitet. De kan också bidra till att bibehålla skillnader mellan elever, enligt en ny studie.

 • 27 apr 2021 Finska läromedel används annorlunda i Sverige

  Det går inte att lyfta in finska läromedel i Sverige och tro att de automatiskt förändrar undervisningspraktiken. Finska lärare utgår från lärarhandledningen och har helklassundervisning som grund, medan svenska lärare behåller sitt fokus på individuellt arbete. Det visar en ny avhandling.

Sida 1 av 39