Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.

Läs mer om hur det går till här.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
608 träffar
 • 11 jan 2022 Gester gynnar språkinlärning och talproduktion

  Alla människor gestikulerar när de talar. Samtidigt är gester språkspecifika. Marianne Gullberg på Lunds universitet forskar om gester och andraspråksinlärning. I denna intervju berättar hon om hur gester och talproduktion hänger ihop, och hur man kan använda sig av gester i språkinlärningen.

 • 28 dec 2021 Så kan demokratiundervisning främja likvärdighet

  Det finns generellt sett en övertygelse om att likvärdighet är beroende av ett demokratiskt styre. Samtidigt finns det skilda demokratiska traditioner som närmar sig likvärdighetssträvanden på olika sätt. För att lärare på olika nivåer ska kunna jobba aktivt med demokrati och likvärdighet behöver de en karta över olika demokratiperspektiv och sätt att förstå likvärdighet.

 • 22 dec 2021 Skolledares betydelse och utmaningar har ökat under pandemin

  Skolledarskapet har ökat i betydelse under covid 19-pandemin, som fortfarande pågår. Skolledare har spelat betydande roller i arbetet med att ställa om till digital och hybrid undervisning, men ny forskning visar också att skolledare axlar många andra utmaningar och att de identifierar bekymmersamma problem kring likvärdig utbildning under pandemin.

 • 21 dec 2021 Hälsofrämjande arbete i praktiken

  Hälsofrämjande arbete handlar om hälsoarbete med fokus på friskfaktorer och stärkande av individers drivkraft till hälsoförändring. Axonaskolan i Skåne är ett svenskt skolexempel där ett medvetet hälsofrämjande fokus ständigt finns närvarande, med bland annat daglig fysisk aktivitet, utomhusvistelse och mat från grunden.

 • 21 dec 2021 Hemmiljön viktig för elevers studiestrategier

  Det finns anledning att problematisera hur elever ges möjlighet till goda skolresultat, menar Göran Nygren, forskare på Uppsala universitet. I en etnologisk studie visar han genom detaljerade beskrivningar av elevernas vardag, hur det arbetssätt och förhållningssätt som präglar skolorna bidrar till att miljön i hemmet blir avgörande för att nå de höga betygen.

 • 20 dec 2021 Så kan skolledare verka för likvärdighet och inkludering

  Skolledare spelar en betydande roll för likvärdig och inkluderande utbildning. En ny studie belyser relationen mellan skolledares ledarskapspraktiker och ledaregenskaper samt framgångsrikt arbete med likvärdig utbildning. Dessa handlar bland annat om att ange riktning, bygga relationer, organisera och stödja kärnprocesser, samt att etablera partnerskap med föräldrar och att se olika elevers bakgrund och förmågor som tillgångar snarare än brister.

 • 17 dec 2021 Särskilt begåvade elever behöver stimulans och samhörighet

  Elever med särskild begåvning riskerar att fara illa i det svenska skolsystemet. De behöver bli stimulerade och få möta likasinnade elever för att inte tappa motivationen eller hamna i utanförskap. Många talangfulla elever underpresterar för att passa in i skolan, enligt en ny antologi.

 • 16 dec 2021 Skolsegregationen hotar tolerans och tillit

  Skolsegregationens onda spiral är ett hot mot likvärdighet eftersom den försvårar skolans kompensatoriska uppdrag. Den bidrar till ökade skillnader i undervisningskvalitet mellan skolor, kommuner och elevgrupper. Den minskar också möjligheterna att mötas och samverka mellan olika sociala och etniska grupper, vilket i sin tur försvårar för tolerans och tillit.

 • 07 dec 2021 Så undervisar förskollärare om konstruktioner

  Att bygga och konstruera är ett vanligt teknikinnehåll i förskolan, men det finns inte så mycket forskning om hur undervisning om detta går till. I en studie undersöker därför forskare hur förskollärare undervisar om konstruktioner. Resultaten visar att förskollärarna använde fyra olika strategier, nämligen att engagera, vägleda, koordinera och visa.

 • 02 dec 2021 Digitala lärresurser kan främja engagemang och motivation

  Digitala lärresurser kan stimulera elevers motivation, engagemang och lärande. Men det sker inte automatiskt, utan det är mycket viktigt att läraren gör goda val av verktyg i sin planering och strukturering av elevernas arbete, visar forskning.

 • 02 dec 2021 Mödrars kamp för sina barn med diagnos

  Under de senaste decennierna har antalet barn med diagnoserna autism och ADHD ökat kraftigt. Hur diagnoserna används av olika aktörer, och däribland mödrar till barn med autism och ADHD, står i fokus för en ny doktorsavhandling. Studien visar att diagnosernas betydelse är starkt relaterade till mödrarnas sociala, ekonomiska och kulturella resurser.

 • 02 dec 2021 Viktigt att skilja på energi och materia i lärande för hållbar utveckling

  Förståelse för ekologiska samband är viktigt för lärande om hållbar utveckling. I en studie undersökte forskare hur elever i årskurs 6 resonerar om näringsvävar. Resultaten visar bland annat att elever kan ha svårt att skilja på flödet av energi och kretsloppet av materia.

 • 01 dec 2021 Skolfrånvaro är ett komplext ökande hot mot likvärdighet

  Skolfrånvaro är ett ökande hot mot likvärdighet som orsakas av olika faktorer. Skolfrånvarons komplexitet kräver systematiska kartläggningar av dessa faktorer samt välutvecklad samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer, enligt forskningen.

 • 29 nov 2021 Statskunskap viktigast när SO-lärare rankar ämnesinnehåll

  Lärare i samhällskunskap på högstadiet är i stor utsträckning eniga om vad som är mest och minst viktigt när det gäller undervisningsinnehåll. Men det finns också stora skillnader mellan lärare på grupp- och individnivå som gör att det fortfarande finns frågetecken för ämnets likvärdighet och samstämmighet, visar en ny studie.

 • 24 nov 2021 Gester öppnar ett fönster mot flerspråkighet

  Gester är en självklar del av talet. När vi talar använder vi inte enbart munnen och talorganen, utan också resten av kroppen. Marianne Gullberg på Lunds universitet forskar om gester och andraspråksinlärning. I denna intervju berättar hon om hur olika gester kan se ut på olika språk och hur gester tillåter oss att förstå hur tvåspråkigas båda språk påverkar varandra.

Sida 1 av 41