Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
706 träffar
 • 22 feb 2024 Varierande bedömningsformer behövs för att alla elever ska kunna visa sina kunskaper

  En forskningsöversikt har kartlagt mötet mellan områdena specialpedagogik och kunskapsbedömning, med fokus på val av bedömningsformer. Resultatet visar att lärares val av bedömningsform har stor betydelse för en rättvis bedömning av kunskaper. Gällande val av bedömningsform framkommer att lärare behöver ta hänsyn till elevers olika bakgrund och förutsättningar.

 • 19 feb 2024 Lärares professionsutveckling gynnas av att eleverna är delaktiga

  Elever är centrala aktörer i skolan. Trots det är de sällan delaktiga i lärares professionsutveckling. Forskning visar hur de kan göras delaktiga och vad det kan tillföra.

 • 01 feb 2024 Att uppfatta nyanser i förortssvenska är viktigt för att inte stigmatisera ungdomar

  Personer som bor utanför ”orten” uppfattar förortssvenskan som en enda variant av slang. Eftersom slang är stigmatiserande i massmedia och majoritetssamhället, kan generaliseringen leda till negativa konsekvenser för unga förortsbor, menar Ellen Bijvoet och Karin Senter. Forskarna visar också vilken roll förortssvenskan och dess nyanser har för ungdomars identitetsskapande.

 • 26 jan 2024 Utveckling av funktionella kunskaper för elever med intellektuell funktionsnedsättning

  En ny forskningsöversikt sammanfattar nordisk forskning om utvecklingen av funktionella kunskaper hos elever med intellektuell funktionsnedsättning. Studien skisserar forskningsfältet, ger uppslag för undervisningen och pekar samtidigt på stora forskningsbrister.

 • 16 jan 2024 Att arbeta med guidad lek i förskolans undervisning

  Guidad lek är ett lekbaserat undervisningssätt som har uppmärksammats på senare år. Förskollärare kan på ett målmedvetet sätt använda guidad lek och lekövningar i till exempel språkundervisningen, för att gynna och stödja barns språkande och kulturella lärande, särskilt i flerspråkiga förskolor.

 • 11 jan 2024 Förbättrad matematikundervisning kräver samlade krafter från alla nivåer

  Det finns många goda lärare som på egen hand arbetar hårt för att göra sin undervisning bättre. Men om undervisningen ska förbättras i stor skala räcker inte det. Resultat från ett unikt storskaligt forskningsprojekt i USA visar att det kräver ett sammanhängande system där mål, undervisningsmaterial, extra stöd till elever i behov samt organisation för lärares lärande bildar en helhet.

 • 10 jan 2024 Digitala spel visar störst effekt på elevers lärande när de används under kortare perioder

  Två forskningsöversikter från 2022 visar att användningen av digitala spel hade måttliga positiva effekter på elevers studieprestationer och motivation i matematik och naturvetenskap. Effekterna var som störst i början och tenderade att avta med tiden. Detta pekar på några viktiga faktorer för lärare att förhålla sig till, vid användning av digitala spel i undervisningen.

 • 09 jan 2024 Musiklärare kan uppleva att ökat fokus på bedömning sker på bekostnad av handlingsutrymme

  En studie som undersökt bedömningspraktiken hos fem musiklärare i grundskolan betonar musikämnets särart som en aspekt vid bedömning och betygsättning. Samtidigt tycks musiklärarnas bedömningspraktik kantas av allmänna och bekanta problem inom bedömning och betygsättning, som förväntningar om ökad dokumentation och svårigheter att nå likvärdighet.

 • 08 jan 2024 Transspråkande pedagogik gynnar både enspråkiga och flerspråkiga elever

  Både enspråkiga och flerspråkiga elever blev bättre på att använda komplexa grammatiska strukturer på engelska när läraren använde sig av metoder från transspråkande i pedagogiken. Att ge utrymme för elevernas alla språk verkar gynna alla elever. Detta visade en storskalig tysk studie som undersökte transspråkande i undervisningen i främmande språk.

 • 03 jan 2024 Virtuell och förstärkt verklighet kan stödja elevers lärande och bidra till ökat intresse för naturvetenskap

  Forskning visar att användandet av förstärkt verklighet och virtuell verklighet i undervisningen kan skapa möjligheter att visualisera hur abstrakta fenomen ter sig och fungerar på ett mer detaljerat sätt. Detta möjliggör i sin tur att elever kan göra mer detaljerade observationer och analyser av fenomenen, vilket kan bidra till ökad begreppsförståelse och vilja att lära sig mer.

 • 22 dec 2023 Reflektionsverktyget T-Core kan ge stöd inför användning av digital teknik

  Lärare kan behöva stöd för att avgöra om digital teknik främjar elevers lärande och om tekniken ska integreras i undervisningen. Forskning visar att lärarstudenter som fått arbeta med det ämnesdidaktiska verktyget T-Core utvecklade en djupare reflektion och en medvetenhet om och hur användning av digital teknik kan hjälpa eleverna att förstå ett särskilt innehåll.

 • 20 dec 2023 Värderelationell undervisning i fritidshem är ett sätt att möta elevers olika behov

  I fritidshemmet möts elever med olika förutsättningar och behov, vilket är komplext men samtidigt betydelsefullt att ta med sig i undervisningssituationer för att skapa ett fritidshem som är inkluderande. Forskning visar att undervisningen är beroende av dels hur lärare i fritidshem ser på fritidshemmets uppdrag, dels hur de anser att elevers behov av stöd ska utformas.

 • 19 dec 2023 Barns tidigare erfarenheter är värdefulla resurser vid kreativt lärande för hållbar utveckling

  Kreativt arbete kan gynna barns lärande för hållbar utveckling i förskolan. En studie kom fram till fem viktiga aspekter som kan vara till hjälp för förskollärare när de guidar barnen. När barnen kommit bortom de lösningar som de redan känner till kan förskolläraren fortsätta att stödja den kreativa processen med positiva estetiska omdömen.

 • 15 dec 2023 För att nå framgång med professionsutveckling behövs ett kollektivt ansvar

  Professionsutveckling ska inte hanteras som om den vore lärares individuella ansvar. Forskning visar att en samarbetande kultur och ett gemensamt engagemang för att utveckla varandras undervisning är en förutsättning för att lärares lärande ska påverka elevers lärande.

 • 11 dec 2023 Vad och hur minns ungdomar som flytt till Sverige?

  Historikern Emma Halls studie av hur en grupp ensamkommande unga minns sin flykt och ankomsten till Sverige erbjuder kunskap som kan vara värdefull för de vuxna i skolan som möter ensamkommande flyktingbarn i sin yrkespraktik. Det handlar om minnen av den fysiska rörelse som flykten innebar, men också om minnets rörlighet.

Sida 1 av 48