Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Nedan kan du söka efter artiklar utifrån område, ämne och skolform.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
627 träffar
 • 18 aug 2022 Så kan uppkopplade leksaker bidra till lek och lärande

  Uppkopplade leksaker kan bidra till lek och lärande visar studier utförda i fyra olika länder. Pedagogers stöd är viktigt vid användning av leksakerna, sedan kan barnen ta kontroll över när och hur leksakerna används. Barnen använder då sin fantasi för att kombinera analoga och digitala leksaker.

 • 11 aug 2022 Individualisering är nyckeln vid skolövergångar för barn med intellektuell funktionsnedsättning

  Välfungerande övergångar mellan förskola och skola för barn med intellektuell funktionsnedsättning ställer krav på att förskollärare, mottagande lärare och vårdnadshavare samarbetar. Individuella anpassningar är A och O för att nå gemensamma mål, enligt en nyligen publicerad studie.

 • 06 jul 2022 Kunskapskris, betygskris, ordningskris – är den svenska skolan i kris?

  I den allmänna debatten talas det ofta om skolans kris. En ny antologi undersöker varför och ger samtidigt läsaren redskap för att sätta krisutropen i ett politiskt och historiskt sammanhang.

 • 05 jul 2022 Kartläggning i förskoleklass sker på bekostnad av undervisning

  2019 infördes obligatoriska kartläggningsmaterial för lärare att använda i förskoleklass i syfte att tidigt kunna identifiera vilka sexåringar som riskerar att inte uppfylla bedömningskriterierna i årskurs 1 och 3. Nu visar forskning att materialen har hjälpt lärare att identifiera elever som är i behov av stödinsatser. Samtidigt har tiden som lagts på kartläggning skett på bekostnad av undervisning.

 • 01 jul 2022 Ritande kan stödja barns och elevers lärande i naturvetenskap

  Att rita kan hjälpa barn att lära sig naturvetenskap och om hur bilder används inom naturvetenskapen. Forskare har undersökt hur lärare genomför aktiviteter där barn och elever i yngre åldrar får rita i den naturvetenskapliga undervisningen. Resultaten visar hur upplägget påverkar vilket lärande som blir möjligt. Att lärarens syfte, normer och det material som finns tillgängligt samspelar har betydelse för barns och elevers lärande.

 • 13 jun 2022 Lärandegemenskaper leder till ökad undervisningskvalitet

  En finsk forskningsstudie visar att skolors strategier och insatser för att etablera lärandegemenskaper kan leda till högre grad av kollegialitet, tillit, engagemang och professionellt samarbete mellan skolans lärare. Deltagande lärare menar bland annat att närvaron av undervisande kollegor i det egna klassrummet har berikat och utvecklat undervisningen.

 • 20 maj 2022 Varierande samstämmighet mellan styrdokument och lärares betygssättning i historia

  Samstämmigheten varierar mellan styrdokument och de bedömningssituationer gymnasielärare utformar i ämnet historia. Det finns skillnader i hur lärare tolkar styrdokument, vilket bland annat resulterar i att de lägger olika betoning på olika kognitiva dimensioner i sina bedömningar. Det visar en studie från Linnéuniversitetet.

 • 17 maj 2022 Arbete med hållbar utveckling kan öka elevernas kritiska tänkande

  Med ett upplägg som har utgångspunkt i att vara gemensamt, teoretiskt och utforskande har undervisning i och om hållbar utveckling förutsättningar att utveckla elevernas kritiska och analytiska tänkande. Att detta kan fungera redan i mellanstadiet i årskurs 4 visar Henning Bengtsson i sin avhandling.

 • 16 maj 2022 Så kan undervisningspraktiken i fritidshem beskrivas

  Fritidshemmets undervisning ska vara kompletterande. Men fritidshemslärare tolkar detta på olika sätt, vilket får konsekvenser för hur kompletteringsuppdraget genomförs i fritidshem. Fritidshemslärare beskriver att leken är det vanligaste sättet att bedriva en undervisning som kan ses som inbäddad, då ett ämnesinnehåll ofta är integrerat i vardagliga aktiviteter. Det visar två studier.

 • 13 maj 2022 Positiva kamratrelationer är en skyddsfaktor vid skolövergångar

  Skolövergångar är för elever ofta förenade med lärarbyten, anpassning till nya lärmiljöer och pedagogiska förhållningssätt, högre krav och ett breddat undervisningsinnehåll. Inte minst kan nya klassammansättningar bli en källa till oro. Positiva kamratrelationer är en skyddsfaktor som hjälper eleven att hantera utmaningar i samband med en övergång, men de bidrar också till bättre skolprestationer, enligt en forskningsöversikt.

 • 29 apr 2022 Formativt bedömningsverktyg underlättar kommunikation

  Lärare som har använt det formativa bedömningsverktyget för andraspråksutveckling Bygga svenska upplever det som positivt och viktigt. De uppskattar särskilt att verktyget fokuserar på tidiga faser i språkutvecklingen och att det underlättar kommunikationen med elever och vårdnadshavare. Ett problem är dock att det saknas tid och mandat för andraspråksläraren att informera kollegor om elevernas språkutveckling, visar en ny studie.

 • 29 apr 2022 Inställningen till klassrum är en vattendelare vid skolbyggen

  Forskning om skolbyggnader och utbildningsmiljöer är ett växande och mångvetenskapligt område. Ord som ny, innovativ och modern är vanliga i skolbyggnadsprojekt och skapar en bild av att vi befinner oss i en brytningstid. Den upplevelsen intresserar forskningen.

 • 27 apr 2022 Kinestetisk musikalitet har en central roll i barns lärande

  Kinestetisk musikalitet kan beskrivas som ett rörelsesinne som gör det möjligt att samspela med, lära sig om och förstå världen. Den här artikeln erbjuder pedagoger stöd i att analysera sin verksamhet och planera för en undervisning i rörelse. Här föreslås didaktiska idéer som gäller dans utifrån observation av barns lek, men också rörlighet i andra ämnen såsom språk och matematik.

 • 07 apr 2022 Språkutveckling kan gynnas av digitalt samskrivande

  Digitalt samskrivande kan vara språkutvecklande och bidra till att elever utvecklar sitt skrivande. Men för att nå dit krävs stöd för elever samt en medvetenhet från lärare kring vad som kan utgöra fallgropar vid digitalt samskrivande, visar flera studier.

 • 04 apr 2022 Elevengagemang är positivt för politiskt deltagande och förtroende

  Politiskt deltagande kräver resurser hos individen. Elever kan skaffa sig sådana resurser genom att delta i demokrati, till exempel genom rollspel eller elevråd och studentmöten. Detta har positiva effekter för ett aktivt och utvecklande demokratiskt medborgarskap, visar en ny studie.

Sida 1 av 42