Artiklar om forskning

Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet.

Läs mer om hur det går till här.

Artiklar om forskning

Kryssa för kategorier och använd sökrutan för att hitta det du letar efter.

Skolform eller verksamhet

Ämne

Fokusområde

Laddar innehåll...
600 träffar
 • 07 dec 2021 Så undervisar förskollärare om konstruktioner

  Att bygga och konstruera är ett vanligt teknikinnehåll i förskolan, men det finns inte så mycket forskning om hur undervisning om detta går till. I en studie undersöker därför forskare hur förskollärare undervisar om konstruktioner. Resultaten visar att förskollärarna använde fyra olika strategier, nämligen att engagera, vägleda, koordinera och visa.

 • 02 dec 2021 Digitala lärresurser kan främja engagemang och motivation

  Digitala lärresurser kan stimulera elevers motivation, engagemang och lärande. Men det sker inte automatiskt, utan det är mycket viktigt att läraren gör goda val av verktyg i sin planering och strukturering av elevernas arbete, visar forskning.

 • 02 dec 2021 Mödrars kamp för sina barn med diagnos

  Under de senaste decennierna har antalet barn med diagnoserna autism och ADHD ökat kraftigt. Hur diagnoserna används av olika aktörer, och däribland mödrar till barn med autism och ADHD, står i fokus för en ny doktorsavhandling. Studien visar att diagnosernas betydelse är starkt relaterade till mödrarnas sociala, ekonomiska och kulturella resurser.

 • 02 dec 2021 Viktigt att skilja på energi och materia i lärande för hållbar utveckling

  Förståelse för ekologiska samband är viktigt för lärande om hållbar utveckling. I en studie undersökte forskare hur elever i årskurs 6 resonerar om näringsvävar. Resultaten visar bland annat att elever kan ha svårt att skilja på flödet av energi och kretsloppet av materia.

 • 01 dec 2021 Skolfrånvaro är ett komplext ökande hot mot likvärdighet

  Skolfrånvaro är ett ökande hot mot likvärdighet som orsakas av olika faktorer. Skolfrånvarons komplexitet kräver systematiska kartläggningar av dessa faktorer samt välutvecklad samverkan mellan olika aktörer på olika nivåer, enligt forskningen.

 • 29 nov 2021 Statskunskap viktigast när SO-lärare rankar ämnesinnehåll

  Lärare i samhällskunskap på högstadiet är i stor utsträckning eniga om vad som är mest och minst viktigt när det gäller undervisningsinnehåll. Men det finns också stora skillnader mellan lärare på grupp- och individnivå som gör att det fortfarande finns frågetecken för ämnets likvärdighet och samstämmighet, visar en ny studie.

 • 24 nov 2021 Gester öppnar ett fönster mot flerspråkighet

  Gester är en självklar del av talet. När vi talar använder vi inte enbart munnen och talorganen, utan också resten av kroppen. Marianne Gullberg på Lunds universitet forskar om gester och andraspråksinlärning. I denna intervju berättar hon om hur olika gester kan se ut på olika språk och hur gester tillåter oss att förstå hur tvåspråkigas båda språk påverkar varandra.

 • 22 nov 2021 På spaning efter en hållbar bedömningspraktik

  Skolan behöver utveckla en bedömningskultur där goda resultat uppnås utan att hälsa och lusten till lärande påverkas negativt. I det viktiga arbetet kan begreppet hållbar bedömning vara användbart. Detta begrepp är utgångspunkt i en ny antologi, där problem med rådande bedömningspraktik lyfts fram, men där det också återfinns förslag för en förbättrad praktik.

 • 19 nov 2021 Gemensamma värderingar viktigt vid delat ledarskap

  Intresset för kollektiva aspekter av ledarskap är tydligt inom ledarskapsforskningen. Delat ledarskap mellan chefer är en del av detta och är en relevant ledningsform också för rektorer inom skola och förskola. Delat ledarskap har enligt forskningen många fördelar, men det förutsätter gemensamma värderingar, förtroende och prestigelöshet.

 • 19 nov 2021 Bristande kvalitet i individuella utvecklingsplaner

  De skriftliga individuella utvecklingsplanerna innehåller inte den typ av framåtsyftande återkoppling som kan stärka elevers lärande, visar en studie från 2019. Flickor får dock mer återkoppling av god kvalitet än vad pojkar får. Forskarna fann även att det var bättre kvalitet på återkopplingen i de skolor där föräldrarna hade högre utbildningsnivå.

 • 28 okt 2021 Pandemins inverkan på elevers hälsa och skolresultat

  Coronapandemin verkar inte ha försämrat elevernas skolresultat hitintills, men har haft andra negativa effekter. Bland annat har frånvaron ökat kraftigt i grundskolan, med exempelvis ökad utsatthet i hemmet och psykisk ohälsa som följd. Flera nya rapporter pekar på vikten av att skolor enas om gemensamma strategier och tar vara på de erfarenheter som pandemin fört med sig.

 • 22 okt 2021 Medborgarutbildning om och för migranter behöver utvecklas

  Det finns särskilda svårigheter med medborgarutbildning om ett globalt medborgarskap för migranter och om migration. Undervisningen behöver ha ett samspel mellan teori, begrepp och elevernas erfarenheter och bilder av ämnet, visar flera artiklar.

 • 19 okt 2021 Elever har låg kunskap om naturvetenskapliga undersökningar

  Naturvetenskapliga undersökningar är en viktig del av naturvetenskapen. Men trots att förmågan att genomföra dem är framskrivet i kursplanerna är det inte säkert att eleverna därmed också utvecklar kunskaper om vad som kännetecknar naturvetenskapliga undersökningar. En stor internationell studie har undersökt vilken syn elever har på detta. Resultaten från Sverige visar bland annat att de har svårt att skilja på data och evidens.

 • 19 okt 2021 Grundskolan inte designad för elever med ADHD

  När unga vuxna med ADHD-diagnos ser tillbaka på sin tid i grundskolan konstaterar flera att grundskolan var en meningslös period i deras liv. För flertalet finns positiva erfarenheter och upplevelser från de första skolåren, men därefter sker en markant vändning i motsatt riktning, enligt en ny studie.

 • 14 okt 2021 Kloka val av spelappar stärker lärandet

  Spelappar som lärresurs finns i en mängd olika varianter, och kvaliteten mellan dem skiljer sig stort. Eftersom få appar bygger på forskning eller är vetenskapligt utvärderade är det viktigt att lärare har kunskap om viktiga aspekter vid val av resurser, till exempel kopplingen till läroplanen, bra återkoppling och aktivt deltagande.

Sida 1 av 40