Intensivsvenska Samsyn – gynna nyanlända elevers parallella språk- och kunskapsutveckling på introduktionsprogram

Utbildningen vänder sig till hela arbetslag. Arbetslagen ska bestå av ämneslärare i olika ämnen och som undervisar nyanlända elever på gymnasieskolans introduktionsprogram. Utbildningen utvecklar era kunskaper i intensivsvenska med samsyn, samordning och synlighet i utbildning och undervisning.

 • För arbetslag som undervisar nyanlända elever

 • Startar vårterminen 2025

 • Pågår i tre terminer

Call to action

Ansök till utbildningen

Skolledare och processledare ingår i en initieringsfas under hösten 2024.
Själva utbildningen pågår från och med vårterminen 2025 till och med vårterminen 2026.

Utbildningen vänder sig till hela arbetslag. Arbetslagen ska bestå av ämneslärare i olika ämnen som undervisar nyanlända elever på introduktionsprogrammen. En enskild person kan inte anmäla sig till utbildningen.

Arbetslagen förväntas, med stöd från skolledningen, genomföra ett strukturerat kollektivt utvecklingsarbete på skolan.

För att bli antagen till utbildningen behöver arbetslaget uppfylla följande kriterier:

 • Deltagare i arbetslaget undervisar nyanlända elever på gymnasieskolans introduktionsprogram.
 • Arbetslaget motiverar sitt intresse att delta i utbildningen.
 • Arbetslaget deltar i hela utbildningen vilken pågår under tre terminer.
 • Rektor stödjer och följer upp arbetslagets process löpande under utbildningen.

Ansökningsformulär

Ansök för arbetslaget Länk till annan webbplats.

Antalet platser är begränsat och Skolverket gör ett urval.

Informationsträffar om utbildningen våren 2024

Anmäl dig till en digital informationsträff om utbildningen Intensivsvenska Samsyn.

Information

Om utbildningen

Utbildningen ger dig kunskap som bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet inom skolutveckling, ämnesdidaktik och genrepedagogik. Du får också handledning i att omsätta dina nya kunskaper i planering och genomförande av undervisningen på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Utbildningen är framtagen av forskargruppen Intensivsvenska vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet. Utbildningen leds av forskarna. Deras arbete inkluderar utvärdering och förbättring av de insatser som görs samt uppföljning av den utvecklingsorganisation som byggs upp på de skolor som deltar. En viktig del av detta är också utvecklingen av ny vetenskaplig kunskap. Som deltagare får du möjlighet att bidra till att dels bygga beprövad erfarenhet, dels utveckla ny kunskap.

Mål med utbildningen

 • Arbetslaget får förutsättningar för ett gemensamt utvecklingsarbete, där utbildningen struktureras och progressionen i undervisningen i de olika skolämnena synliggörs.
 • Ämneslärare, inklusive lärare i svenska som andraspråk, utvecklar och etablerar strukturer och rutiner för organisering av undervisning tillsammans.
 • Arbetslaget skapar ett gemensamt arbetssätt som främjar elevernas lärande med syfte att öka likvärdighet och optimeringen av deras parallella språk- och kunskapsutveckling.
 • Ämneslärare, inklusive lärare i svenska som andraspråk, genomför en samordnad och synlig plan för undervisningen som sätter elevens lärprocess i centrum och som tar sikte på att samtliga elever utifrån sina förutsättningar når så långt som möjligt i enlighet med utbildningens mål.
 • En ändamålsenlig utvecklingsorganisation byggs upp i samarbete med Skolverket och forskargruppen.

Upplägg och omfattning

Skolledare och processledare ingår i en initieringsfas under hösten 2024. Själva utbildningen är uppbyggd i två steg och pågår i tre terminer – från och med vårterminen 2025 till och med vårterminen 2026.

Steg ett pågår i en termin och handlar om praktiknära kompetensutveckling med ett systematiskt arbetssätt. Du kommer att få omsätta det du lärt dig i planering och genomförande av utbildning och undervisning på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Steg två pågår i två terminer. Den andra och tredje terminen fokuserar på implementering av arbetssätt och metoder samt utvärdering och uppföljning av processer, resultat och effekter.

Se processen som illustration Pdf, 565 kB.

En illustration av tre vuxna som pratar med varandra.

Termin ett

 • Utbildningen inleds med en gemensam digital träff för alla arbetslag.
 • Varje skola får stöd i att etablera en utvecklingsorganisation som inkluderar respektive skolas processledarteam. Det är denna grupp som leder, sprider och ansvarar för att kapacitet byggs upp långsiktigt i arbetslaget. Respektive processledarteam deltar i fyra enskilda digitala träffar med Skolverket och forskare för kompetensutveckling och processtöd (varje träff pågår i tre timmar).
 • Gemensam konferens för alla deltagare (datum för konferensen publiceras senare).

Arbetslagen ska träffas lokalt och arbetar på egen hand med kompetensutveckling och utvecklingsarbete mellan träffarna enligt utbildningens syfte och mål.

Termin två

 • Terminen inleds med en gemensam digital träff för alla arbetslag samt rektorer för respektive skola.
 • Varje skolas processledarteam deltar i tre enskilda digitala träffar med Skolverket och forskare för kompetensutveckling och processtöd (varje träff pågår i tre timmar).

Arbetslagen ska träffas lokalt och arbeta på egen hand med implementering av modeller, arbetssätt och särskilda satsningar mellan träffarna enligt utbildningens syfte och mål.

Termin tre

 • Varje skolas processledarteam deltar i två enskilda digitala träffar med Skolverket och forskare för kompetensutveckling och processtöd (varje träff pågår i tre timmar).
 • Gemensam konferens för alla deltagare (datum för konferensen publiceras senare).

Arbetslagen ska träffas lokalt och arbeta på egen hand med implementering av modeller, arbetssätt och särskilda satsningar mellan träffarna enligt syfte och mål med utbildningen.

Belöning

Kursintyg

Under utbildningen ska respektive arbetslag dokumentera, följa upp och utvärdera arbetet systematiskt. Dokumentationen ska samlas löpande enligt anvisningar. Kursintyg lämnas till både arbetslag och enskilda deltagare efter inlämning av komplett dokumentation.

Ansvar

Utbildningen är kostnadsfri

Huvudmän och rektorer ansvarar för att ge deltagare tid och de förutsättningar som krävs för att delta.

I första hand sker träffarna digitalt. Under förutsättning att skolorna själva kan bekosta resor, kost och logi kan de gemensamma konferenserna under termin ett och tre arrangeras av Stockholms universitet. Det kommer att vara möjligt att delta digitalt på konferenserna.

Forskning och fördjupning

Utbildningen är riktad till arbetslag

Utbildningen är riktad till arbetslag som undervisar nyanlända elever på gymnasieskolans introduktionsprogram.

Det är en fördel men inte ett krav om skolledare tidigare har deltagit i Skolverkets nätverk för introduktionsprogram och/eller webbkursen ”Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram – styrning”.

Om Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - styrning Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 30 januari 2024