Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram – styrning

Upptäck, förebygg och åtgärda hinder på gymnasieskolans introduktionsprogram. Utveckla din kunskap om hur du kan planera för styrning och uppföljning av utbildningen.

  • För huvudmän och rektorer

  • Webbkurs på utbildningsplattformen (kursen tar cirka 5 h)

  • Riktat processtöd i nätverksform (fyra träffar)

På bilden syns fem vuxna människor som sitter runt ett bord och diskuterar med varandra. De har varsin dator framför sig. På bordet finns också block och pennor.
Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av kursen skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet. När du är inloggad på ditt konto hittar du utbildningen genom att söka efter "Utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram - Styrning" i sökfältet på sidan.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

Kurs för huvudmän, rektorer och nyckelpersoner

Utbildningen vänder sig till huvudmän, rektorer och andra nyckelpersoner med uppdrag att utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram. Tidsåtgången varierar utifrån lokala behov. Inga förkunskaper krävs.

Webbkurs i fem delar

Webbkursen består av fem delar, en sammanfattning samt en kursutvärdering. Varje del består av film, text, ljudfiler, reflektionsfrågor som syftar till att ge ökad kunskap och förståelse för kopplingen mellan styrning och det systematiska kvalitetsarbetet. Där finns också bildspel, underlag för dialog och vägledningar som en lokal utvecklingsgrupp kan använda i sitt arbete.

I materialet finns också länkar till Skolverkets nationella skolutvecklingsprogram kopplat till de olika delarnas områden.

Välj bland delarna och ta del av dem i den ordning du vill beroende på behov i din organisation.

Del 1 - Styrning av introduktionsprogrammen

I denna del visar vi kopplingen mellan introduktionsprogrammens styrning och det systematiska kvalitetsarbetet, samt hur det kan bidra till utvecklingen av introduktionsprogrammen. I fokus är huvudmannens plan för utbildning, elevens individuella studieplan och uppföljning av elevers kunskapsutveckling.

Del 2 - Huvudmannens plan för utbildning

I denna del vägleder vi dig i att se hur huvudmannens plan för utbildning kan fungera som underlag för uppföljning av utbildning i de olika programmen. Här hittar du också information om vad den ska och kan innehålla för att stödja planering av utbildning på introduktionsprogrammen.

Del 3 - Elevens individuella studieplan

I denna del presenterar vi de individuella studieplanernas centrala roll i planering av den enskilde elevens utbildning, där betydelsen av elevens utbildningsmål är i fokus. Vi fokuserar även på den individuella studieplanens roll vid uppföljning av verksamheten för att kunna se om skolans åtgärder stödjer elevens vidare väg i sin utbildning.

Del 4 - Uppföljning av elevers kunskapsutveckling

I denna del tar vi upp utmaningen med uppföljning av elevers kunskapsutveckling innan godkända betyg. Här belyser vi behovet av att synliggöra elevens faktiska kunskapsprogression bland annat genom att systematiskt ta tillvara skolprofessionens kunskap om eleverna.

Del 5 - Effektkedjan som planeringsinstrument

I denna del presenterar vi effektkedjan som planeringsinstrument och hur den kan bidra till att du får en överblick på vad som behöver utvecklas på introduktionsprogrammen för att uppnå verksamhetens önskade läge.

Belöning

Därför ska du delta

Kursen strävar efter att ge ökad kunskap om och stödja den lokala utvecklingsprocessen och huvudmännens ansvar i att

  • upprätta eller revidera en plan för utbildning
  • planera för den individuella studieplanen för varje elev
  • planera för uppföljning av elevers kunskapsutveckling innan godkända betyg.
Forskning och fördjupning

Anmäl dig till vårt nätverk

Nätverket riktar sig till representanter från skolförvaltningen samt rektorer som vill utveckla gymnasieskolans introduktionsprogram.

Nätverket ger dig möjlighet att öka din förståelse för varför utvecklingen av introduktionsprogrammen ska ske, vad som behöver göras samt hur det kan ske.

Arbetet utgår från huvudmannens plan för utbildning, elevens individuella studieplan samt uppföljning av elevers kunskapsutveckling innan godkända betyg. Dessa är viktiga komponenter i arbetet med styrning av introduktionsprogrammen och ingår i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Med ökad förståelse för hur introduktionsprogrammen styrs kan huvudmän förebygga, upptäcka och åtgärda hinder i utbildningssystemet och därmed utveckla introduktionsprogrammen. Nätverket utgår ifrån de lokala behov som deltagarna har identifierat. I nätverket får deltagarna driva det interna utvecklingsarbetet framåt med stöd av input från Skolverket, interna gruppsamtal och inspiration från övriga nätverksdeltagare.

Vi utgår ifrån webbkursen under fyra nätverksträffar och stöttar er i processen att utveckla verksamheten. Du behöver inte ha gått kursen innan du deltar i nätverket.

Nätverket består av fyra digitala tillfällen 09:00 - 15:00 under 2024.

  • 21 mars
  • 19 april
  • 11 sept
  • 10 okt

Huvudmannens tänkta process för att involvera alla nivåer i styrkedjan under och efter arbete i nätverk

Se bilden med intern process som högupplöst pdf Pdf, 407 kB.

Målgrupp

Nätverket riktar sig till arbetsgrupper med representanter för huvudmän, rektorer samt andra nyckelpersoner som har identifierat introduktionsprogrammen som ett utvecklingsområde.

Deltagande

En förutsättning för deltagande i nätverket är att det finns en övergripande arbetsgrupp med mandat att driva förändringsarbetet. Deltagare får tillfälle att möta olika perspektiv och erfarenheter. Arbetet sker i process mellan myndigheten och deltagande huvudmän där varje arbetsgrupp utformar och leder sin lokala verksamhetsutveckling. Det är en fördel om alla introduktionsprogrammen i kommunen är representerade.

Anmäl dig senast 29 februari 2024

Anmälan görs individuellt, men för att kriterierna för deltagande i nätverket ska vara uppfyllda behöver representanter från huvudmanna- och rektorsnivå vara med.

Anmälan till nätverk 2024 Länk till annan webbplats.

Har du frågor kring intresseanmälan kontakta
camilla.holmberg@skolverket.se eller luisella.galina.hammar@skolverket.se

Intensivsvenska Samsyn

Utbildningen vänder sig till arbetslag som undervisar nyanlända elever. Utbildningen utvecklar dina kunskaper i intensivsvenska med samsyn, samordning och synlighet i utbildning och undervisning.

Intensivsvenska Samsyn

Senast uppdaterad 13 februari 2024