Leda digitalisering

Kompetensutvecklingen vänder sig till rektorer, skolchefer och huvudmän i förskola, skola och vuxenutbildning. Den ger kunskaper och vägledning i att leda digitaliseringen.

Skolpersonal som sitter kring ett bord och samtalar

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Leda digitalisering finns på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Använd materialet och organisera kompetensutvecklingen på det sätt som fungerar bäst för er.

Gå direkt till modulen Leda digitalisering på Lärportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Supporten för lärportalen når du via larportalen@skolverket.se

Därför ska du delta

 • Du får ökad kunskap kring vad digitalisering innebär
 • Du får ökad förståelse för hur det kan påverka skolans verksamhet
 • Du får möjlighet att förankra förändringsarbetet med digitalisering i din organisation
 • Du får ökad färdighet att leda digitaliseringen i din organisation.

För vem

Rektorer, skolchefer och huvudmän som:

 • Identifierat digitalisering är ett utvecklingsområde för organisationen
 • Vill lära dig mer om digitaliseringens möjligheter
 • Ser behov av att lära känna sin organisations styrkor och utvecklingsområden
 • Önskar kompetensutveckling tillsammans med kollegor
 • Önskar ett processtöd för utvecklingsarbete.

Det här får du

Leda digitalisering är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän. Det handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden.

Arbetet görs i flera steg så att huvudmannen eller skolchefen och rektorer når en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet med digitaliseringen ska fördelas och ledas. Resultatet blir en utvecklingsplan som ska följas upp och eventuellt revideras regelbundet. Det är viktigt att även arbetet med den digitala infrastrukturen och kompetensutvecklingen får ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

Samtidigt får du som deltagare ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå. Du får en inblick i hur den påverkar samhället och skolan. Du utvecklar en ökad förståelse för dess potential för undervisning och administration och hur den potentialen kan realiseras. Allt detta ger dig bättre förutsättningar att leda en organisations digitala utveckling.

Det finns inget statsbidrag för den här satsningen.

Var

Kompetensutvecklingen sker lokalt inom den egna organisationen.

Omfattning

Modulen Leda digitalisering består av sex delar. Rekommenderad tidsåtgång är 24 veckor totalt.

Planera och organisera för Leda digitalisering

Huvudmannen eller skolchefen organiserar verksamheten så att deltagarna har möjlighet att genomföra kompetensutvecklingen. Bjud gärna in medarbetare med kunskap om digitalisering till planeringen.

Även utvecklingsledare, strateger eller motsvarande på huvudmannanivå kan bidra.

Roller

Vi rekommenderar att huvudmannen utser en processledare och en handledare per arbetsgrupp.

Processledaren informerar om syftet med kompetensutvecklingen samt organiserar och leder den. I uppgiften ingår också att samla handledarna för en gemensam planering och uppföljning av insatsen.

Processledaren bör vara en person med god kunskap omorganisationen. Det är en fördel om personen också har kunskaper om digitalisering.

Handledaren leder gruppens arbete och diskussioner och ansvarar för att gruppen följer processen. I uppgiften ingår också att förbereda arbetet med modulen genom att orientera sig i materialet på Lärportalen.

Handledaren är en av deltagarna i arbetsgruppen. Handledaren kan vara en skolledare så väl som person från huvudmannanivå. Det är en fördel om personen är en god samtalsledare.

Struktur och flexibilitet

Insatsen kan genomföras snabbare, till exempel genom att göra moment A och B i samma vecka, eller långsammare om så behövs. Det går också att välja bort delar. Del tre och sex bör inte uteslutas eftersom de innehåller en effektkedja och en utvecklingsplan.

Arbetsgrupper

Processledaren skapar arbetsgrupper med 3−6 deltagare. Det är bra om grupperna är blandade så att till exempel rektorer, verksamhetschefer, kvalitetschefer och utvecklingsledare arbetar i tillsammans. Det är ett sätt att förankra arbetet på olika nivåer i ledningen.

Frågor att ha med sig

 • Hur ska vi organisera deltagandet?
 • Vilka ska delta i insatsen? Finns det deltagare som vi bör prioritera? Vilka ska inte delta?
 • Hur delar vi in deltagarna i grupper? Vilka befintliga grupper finns? Behöver vi skapa nya?
 • Behöver vi skapa förutsättningar för handledarnas uppdrag?
 • Hur ofta ska processledare och handledare mötas??
 • Kan friskoleorganisation och kommun samarbeta?
 • Hur startar vi insatsen?
 • Hur informerar vi deltagarna om arbetet?

Till modulen Leda digitalisering på Lärportalen länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 23 oktober 2019