Leda digitalisering – ett stöd för verksamhetsutveckling

Processtödet vänder sig till rektorer och huvudmän i förskola, skola och vuxenutbildning. Det ger kunskaper och vägledning i att leda digitaliseringsarbetet.

 • För rektorer och huvudmän

 • Processtöd

 • Lärportalen, på arbetsplatsen

 • Omfattning cirka 24 veckor

Skolpersonal som sitter kring ett bord och samtalar
Call to action

Materialet finns på Lärportalen

Modulen Leda digitalisering – ett stöd för verksamhetsutveckling finns på Lärportalen. Ingen inloggning behövs. Använd materialet och organisera insatsen på det sätt som fungerar bäst för er.

Modulen är uppdaterades den 13 april 2023.

Modulen Leda digitalisering på Lärportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Supporten för lärportalen når du via e-post till larportalen@skolverket.se


Information

Processtöd för rektorer och huvudmän

Processtödet riktar sig till rektorer och huvudmän som:

 • identifierat att digitalisering är ett utvecklingsområde för organisationen
 • vill lära sig mer om digitaliseringens möjligheter
 • ser behov av att lära känna sin organisations styrkor och utvecklingsområden
 • önskar kompetensutveckling tillsammans med kollegor
 • önskar ett processtöd för utvecklingsarbete.

Inga särskilda förkunskaper krävs.

Arbetet görs i flera steg så att huvudmannen och rektorer når en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet ska fördelas och ledas. Resultatet blir en utvecklingsplan som ska följas upp och eventuellt revideras regelbundet. Det är viktigt att arbetet med digitalisering är en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Samtidigt får du som deltagare ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå. Du får en inblick i hur den påverkar samhället och skolan. Du utvecklar en ökad förståelse för dess potential för undervisning och administration och hur den potentialen kan realiseras. Allt detta ger dig bättre förutsättningar att leda en organisations digitala utveckling.

Det finns inget statsbidrag att söka för den här modulen

Film: Introduktion (tid 1 minut)

Filmen ger en introduktion till modulen Leda digitalisering - ett stöd för verksamhetsutveckling.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Kompetensutvecklingen sker lokalt inom den egna organisationen.

Modulen tar 24 veckor

Modulen Leda digitalisering består av sex delar. Rekommenderad tidsåtgång är 24 veckor totalt.

Belöning

Därför ska du delta

 • Du får ökad kunskap kring vad digitalisering innebär
 • Du får ökad förståelse för hur det kan påverka skolans verksamhet
 • Du får möjlighet att förankra förändringsarbetet med digitalisering i din organisation
 • Du får ökad färdighet att leda digitaliseringen i din organisation.
Ansvar

Planera och organisera arbetet med modulen

Huvudmannen eller rektor organiserar verksamheten så att deltagarna har möjlighet att genomföra modulen. Bjud gärna in medarbetare med kunskap om digitalisering till planeringen.

Struktur och flexibilitet

Det är viktigt att anpassa arbetet efter lokala förutsättningar. Det kan handla om hur insatsen organiseras eller hur den genomförs. Insatsen kan genomföras snabbare, till exempel genom att göra moment A och B i samma vecka, eller långsammare om så behövs. Det går också att prioritera delar eller moment.

Förslag på organisation – Flera skolor/förskolor

Om ni är en huvudman som genomför insatsen med flera skolenheter eller förskolor rekommenderar vi att ni utser:

 • processledare
 • centrala arbetsgrupper
 • handledare
 • lokala arbetsgrupper

Processledaren organiserar och leder insatsen i samverkan med handledarna. Processledaren bör vara en person med god kunskap om organisationen. Det är en fördel om personen också har kunskaper om digitalisering.

I de centrala arbetsgrupperna kommer ni att arbeta med moment B och D i modulen. Moment A är en individuell förberedelse, moment C görs i de lokala arbetsgrupperna. Ni kommer att diskutera, planera och utbyta erfarenheter. De centrala arbetsgrupperna kan bestå av 3-6 deltagare. Det är bra om grupperna består av flera roller och perspektiv, till exempel rektorer, verksamhetschefer, kvalitetschefer och utvecklingsledare. Det är ett sätt att förankra arbetet på olika nivåer.

Handledarna leder de centrala arbetsgruppernas arbete och diskussioner samt ansvarar för att gruppen följer processen. I uppgiften ingår också att tillsammans med processledaren förbereda arbetet med modulen genom att orientera sig i materialet på Lärportalen. Handledarna är en av deltagarna i arbetsgruppen. Handledaren kan vara en rektor så väl som person från huvudmannanivå. Det är en fördel om personen är en god samtalsledare.

Rektorer från deltagande skolor och förskolor skapar en arbetsgrupp på lokal nivå med 3-6 deltagare. Det är bra om den lokala arbetsgruppen består av flera olika roller och perspektiv, till exempel rektor, lärare, förstelärare, specialpedagoger med mera. I de lokala arbetsgrupperna kommer ni att arbeta med aktiviteterna i moment C. Resultaten från aktiviteterna tas med till de centrala grupperna.

Förslag på organisation – en skola/förskola

Om ni genomför insatsen på en skola eller förskola rekommenderar vi att ni utser:

 • processledare/handledare
 • lokal arbetsgrupp.

Processledaren organiserar och leder insatsen, handledaren leder samtalen i den lokala arbetsgruppen. Detta kan vara samma person.

I den lokala arbetsgruppen kommer ni att arbeta med moment B, C och D i modulen. Moment A är en individuell förberedelse. Det är bra om den lokala arbetsgruppen består av flera olika roller och perspektiv, till exempel rektor, lärare, förstelärare, specialpedagoger, representant för huvudman med mera.

Frågor att fundera över inför arbetet med modulen:

 • Hur ska vi organisera deltagandet?
 • Vilka ska delta i insatsen? Finns det deltagare som vi bör prioritera? Vilka ska inte delta?
 • Hur delar vi in deltagarna i grupper? Vilka befintliga grupper finns?
 • Behöver vi skapa förutsättningar för processledaren och handledarnas uppdrag?
 • Hur ofta ska processledare och handledare mötas?
 • Kan friskoleorganisation och kommun samarbeta?
 • Hur startar vi insatsen?
 • Hur informerar vi deltagarna om arbetet?
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 08 augusti 2023
 • Stöd i arbete

  Skolans digitalisering

  Här finns stöd för dig som arbetar med digitalisering i förskola, skola och vuxenutbildning.