Kvalitetsverkstaden

En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Kvalitetsverkstaden är en hjälp under huvudmannens hela verksamhetsår. Använd den och arbeta tillsammans för bättre kvalitet.

 • För huvudman samt rektorer i skola och förskola

 • Under ett läsår, kontinuerligt

 • På Utbildningsplattformen och arbetsplatsen

 • Statsbidrag finns att söka

Film: Kvalitetsverkstaden - processtöd för kvalitetsarbete (tid 0:28)

I filmen säger generaldirektör Peter Fredriksson att en framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete och uppmanar att använda Kvalitetsverkstaden.

Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av Kvalitetsverkstaden skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen. Vi arbetar för en ökad funktionalitet i mobiltelefoner, men har valt att i första hand prioritera större skärmar.

Information

Kvalitetsverkstaden riktar sig till huvudmannaorganisationen

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som är utformat för att användas gemensamt i huvudmannaorganisationen. Deltar gör rektorer i grundskola och förskola, samt nyckelpersoner för det systematiska kvalitetsarbetet hos huvudmannen som skolchef eller kvalitetschef.

I den lilla organisationen kan rektor i grundskola eller förskola samla en arbetsgrupp. Det kan vara en ledningsgrupp, förstelärare eller arbetslagsledare. Tillsammans arbetar man i processtödet. En annan möjlighet kan vara att samverka med en annan förskola eller skola.

Öka era kunskaper om kvalitetsarbete

Syftet med kvalitetsverkstaden är att:

 • Stärka förståelsen för kvalitetsarbetet
 • Förbättra resultat och likvärdighet
 • Skapa delaktighet och dialog

Kvalitetsverkstadens delar

Kvalitetsverkstaden innehåller filmer, diskussionsfrågor, självskattningar och annat utbildningsmaterial som ni studerar och arbetar med gemensamt. Materialet bygger på såväl skolforskning som praktisk erfarenhet. Ni kommer att dokumentera ert arbete löpande, så att det går att bygga vidare på i framtiden.

Del 1: Vad innebär uppdraget? Ni skapar samsyn kring vad det innebär att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Delen handlar bland annat om lärares lärande och det professionella ansvaret.

Del 2: Var är vi? Ni har fokus på förutsättningar, resultat och arbetsprocesser för er verksamhet. Arbetet utmynnar i en nulägesbeskrivning.

Del 3: Vart ska vi? Ni gör en analys och nulägesbedömning av er verksamhet och sätter mål och aktiviteter.

Del 4: Hur gör vi? Ni planerar aktiviteter som ska höja kvaliteten i verksamheten.

Del 5: Hur blev det? Ni utvärderar hur arbetet blev och tar ställning till på vilket sätt det ska fortlöpa.

Processtöd med aktivt deltagande

Kvalitetsverkstaden bygger på ett aktivt deltagande och erbjuder möjligheter till samarbete och kollegialt lärande. Målet är att hela organisationen ökar förståelsen för hur man arbetar för högre kvalitet och därför är det viktigt att alla involveras i arbetet.

Som deltagare guidas du genom processen. Du tar del av filmer om systematiskt kvalitetsarbete som ni sedan diskuterar tillsammans. Detta varvas med frågor direkt kopplade till ert eget kvalitetsarbete.

1. Organisationen beslutar att använda processtödet

För att få en gemensam och definitiv start är det en god idé att fatta ett formellt beslut om att börja använda processtödet. Det är en fördel om beslutet förankras i utbildningsnämnden eller i styrelsen, men det kan även fattas på förvaltningsnivå eller motsvarande.

2. Huvudman utser en processledare

Efter att beslut om deltagande har fattats så utser huvudmannen en processledare som kan vara till exempel en utvecklingsledare eller motsvarande. Ett planeringsstöd finns tillgängligt för processledaren. I rollen ingår att

 • informera om Kvalitetsverkstadens syfte och upplägg
 • göra en tidsplan för arbetet
 • arrangera och leda träffarna
 • skapa grupper och följa upp arbetet i de olika grupperna
 • utse samtalsledare som ansvarar för sina grupper
 • administrera processtödet.

Presentation av kvalitetsverkstaden som processledaren kan användaPowerpoint (powerpoint, 147 kB)

Instruktioner: Kom igång som processledarePDF (pdf, 330 kB)

3. Processledaren registrerar sig på utbildningsplattformen

När huvudmannen utsett processledaren kommer denna att

 • skapa ett konto på utbildningsplattformen
 • klicka på ”delta i kurs” på Kvalitetsverkstaden
 • anmäla sig som processledare.

Skolverket godkänner anmälan och skickar en bekräftelse inom tre dagar.

Registrera dig på vår utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Därefter registrerar processledaren sina skolenheter, så att det blir möjligt för deltagarna att ange rätt skolenhet när de i sin tur registrerar sig.

4. Deltagare anmäler sig på utbildningsplattformen

Varje deltagare

 • skapar ett konto på utbildningsplattformen
 • klickar på ”delta i kurs” på Kvalitetsverkstaden
 • anmäler sig som deltagare.

Processledaren godkänner alla anmälningarna och skickar en bekräftelse till varje deltagare inom tre dagar.

Registrera dig på vår utbildningsplattformlänk till annan webbplats

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Arbetet med Kvalitetsverkstaden sker lokalt inom den egna organisationen. Processtödet finns tillgängligt på Skolverkets utbildningsplattform, men förutsätter också regelbundna fysiska möten.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Stärka förståelsen för kvalitetsarbetet
 • Förbättra resultat och likvärdighet
 • Skapa delaktighet och dialog.
Ansvar

Planera för kontinuerligt arbete

Vi rekommenderar att organisationen gör arbetet under ett läsår i en första omgång. Därmed löper insatsen parallellt med kvalitetsåret.

Det behövs en struktur och en tidsplanering för när träffarna ska genomföras, men det finns goda möjligheter att anpassa detta efter lokala förhållanden och behov. Beräkna en halvdag för varje träff. Avsätt också tid för arbete mellan träffarna hos huvudmannen och på de olika enheterna.

Efter arbetet med processtödet fortsätter kvalitetsarbetet förstås – men nu på ett mer strukturerat sätt som hela organisationen kan förstå syftet med.

Lagar och regler

Statsbidrag för en likvärdig skola

Statsbidraget ska användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan - exempelvis det systematiska kvalitetsarbetet.

Statsbidrag för en likvärdig skola 2020

Statsbidrag för en likvärdig skola 2021

Forskning och fördjupning

Kontakt

Kvalitetsverkstaden och kvalitetsarbete

Maria Elmér, undervisningsråd:
E-post till maria.elmer@skolverket.se

Niklas Mörk:
E-post till niklas.mork@skolverket.se

Statsbidrag

E-post till statsbidrag.likvardigskola@skolverket.s

Senast uppdaterad 07 juli 2020

Frågor och svar

Kvalitetsverkstaden, där allt material och samarbetsytorna finns, ligger på Skolverkets utbildningsplattformlänk till annan webbplats. Du skapar ett konto och loggar in. Sedan anmäler du dig på startsidan.

Ja, BRUKlänk till annan webbplats är kvar just nu. Innehållet i BRUK finns och gäller fortfarande. Hur det kommer att hanteras framöver är ännu inte beslutat.

Väldigt mycket! BRUKlänk till annan webbplats är ett verktyg för självvärdering i arbetslagen. Kvalitetsverkstaden är ett webbaserat processtöd som förskolechefer, skolledare och representant för skolhuvudmannen arbetar med tillsammans. Det är ett verktyg som leder till att man också genomför sitt systematiska kvalitetsarbete. Webbaserade samarbetsytor ingår och en lagringsfunktion så att man bygger upp sitt innehåll över tid och sparar.

 • Regler och ansvar

  Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

  Här kan du läsa om vilka som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och vad ansvaret innebär.

 • Leda och organisera

  Arbeta systematiskt

  Här har vi samlat stöd om systematiskt kvalitetsarbete för dig som är rektor eller huvudman.

 • Kurser och utbildningar

  Leda förändring

  Materialet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.