Kvalitetsverkstaden

En framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete. Kvalitetsverkstaden är en hjälp i detta arbete. Använd den och arbeta tillsammans för bättre kvalitet.

 • Ett webbaserat processtöd

 • För huvudman, rektorer och lärare i skola och förskola

 • Statsbidrag finns att söka

 • Ett kontinuerligt arbete

Film: Kvalitetsverkstaden - processtöd för kvalitetsarbete (tid 0:28)

I filmen säger generaldirektör Peter Fredriksson att en framgångsfaktor för förbättrade resultat i skolan är ett genomtänkt och gediget kvalitetsarbete och uppmanar att använda Kvalitetsverkstaden.

Call to action

Skapa konto och logga in

För att ta del av Kvalitetsverkstaden skapar du först ett konto på vår utbildningsplattform. Sedan kan du logga in för att ta del av innehållet.

Skapa konto eller logga in på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av webbläsare som exempelvis Chrome när du tar del av kursens innehåll, då Internet Explorer i dagsläget inte fungerar för att ta del av kursen.

Information

Kvalitetsverkstaden riktar sig till hela organisationen

Kvalitetsverkstaden är ett processtöd som är utformat för att användas gemensamt i hela organisationen. På huvudmannanivå deltar nyckelpersoner för det systematiska kvalitetsarbetet som skolchef eller kvalitetschef tillsammans med rektorer.

På enhetsnivå kan rektor samla en arbetsgrupp som tillsammans arbetar i processtödet. Det kan exempelvis vara en ledningsgrupp, förstelärare eller arbetslagsledare.

Öka era kunskaper om kvalitetsarbete

Syftet med kvalitetsverkstaden är att:

 • Stärka förståelsen för kvalitetsarbetet
 • Förbättra resultat och likvärdighet
 • Skapa delaktighet och dialog

Kvalitetsverkstadens delar

Kvalitetsverkstaden innehåller filmer, diskussionsfrågor, självskattningar och annat utbildningsmaterial som ni studerar och arbetar med gemensamt. Materialet bygger på såväl skolforskning som praktisk erfarenhet. Ni kommer att dokumentera ert arbete löpande, så att det går att bygga vidare på i framtiden.

Del 1: Vad innebär uppdraget? Ni skapar samsyn kring vad det innebär att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete. Delen handlar bland annat om lärares lärande och det professionella ansvaret.

Del 2: Var är vi? Ni har fokus på förutsättningar, resultat och arbetsprocesser för er verksamhet. Arbetet utmynnar i en nulägesbeskrivning.

Del 3: Vart ska vi? Ni gör en analys och nulägesbedömning av er verksamhet och sätter mål och aktiviteter.

Del 4: Hur gör vi? Ni planerar aktiviteter som ska höja kvaliteten i verksamheten.

Del 5: Hur blev det? Ni utvärderar hur arbetet blev och tar ställning till på vilket sätt det ska fortlöpa.

Processtöd med aktivt deltagande

Kvalitetsverkstaden bygger på ett aktivt deltagande och erbjuder möjligheter till samarbete och kollegialt lärande. Målet är att hela organisationen ökar förståelsen för hur man arbetar för högre kvalitet och därför är det viktigt att alla involveras i arbetet.

Som deltagare guidas du genom processen. Du tar del av texter och filmer om systematiskt kvalitetsarbete som ni sedan diskuterar tillsammans. Detta varvas med frågor direkt kopplade till ert eget kvalitetsarbete.

1. Organisationen beslutar att använda processtödet

För att få en gemensam och definitiv start är det en god idé att fatta ett formellt beslut om att börja använda processtödet. Det är en fördel om beslutet förankras i utbildningsnämnden eller i styrelsen, men det kan även fattas på förvaltningsnivå eller motsvarande.

2. Huvudman utser en processledare

Efter att beslut om deltagande har fattats så utser huvudmannen en processledare som kan vara till exempel en utvecklingsledare eller motsvarande. Ett planeringsstöd finns tillgängligt för processledaren. I rollen ingår att

 • informera om Kvalitetsverkstadens syfte och upplägg
 • göra en tidsplan för arbetet
 • arrangera och leda träffarna
 • skapa grupper och följa upp arbetet i de olika grupperna
 • utse samtalsledare som ansvarar för sina grupper
 • administrera processtödet.

Presentation av kvalitetsverkstaden som processledaren kan använda Powerpoint, 130 kB, öppnas i nytt fönster. (Powerpoint, 130 kB)

Instruktioner: Kom igång som processledare Pdf, 330 kB. (Pdf, 330 kB)

3. Processledaren registrerar sig på utbildningsplattformen

När huvudmannen utsett processledaren kommer denna att

 • skapa ett konto på utbildningsplattformen
 • klicka på ”delta i kurs” på Kvalitetsverkstaden
 • anmäla sig som processledare.

Skolverket godkänner anmälan och skickar en bekräftelse.

Registrera dig på vår utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Därefter registrerar processledaren sina skolenheter, så att det blir möjligt för deltagarna att ange rätt skolenhet när de i sin tur registrerar sig.

4. Deltagare anmäler sig på utbildningsplattformen

Varje deltagare

 • skapar ett konto på utbildningsplattformen
 • klickar på ”delta i kurs” på Kvalitetsverkstaden
 • anmäler sig som deltagare.

Processledaren godkänner alla anmälningarna och skickar en bekräftelse till varje deltagare inom tre dagar.

Registrera dig på vår utbildningsplattform Länk till annan webbplats.

Kollegialt lärande på arbetsplatsen

Arbetet med Kvalitetsverkstaden sker lokalt inom den egna organisationen. Processtödet finns tillgängligt på Skolverkets utbildningsplattform, men förutsätter också regelbundna möten.

Belöning

Därför ska ni delta

 • Stärka förståelsen för kvalitetsarbetet
 • Förbättra resultat och likvärdighet
 • Skapa delaktighet och dialog.
Ansvar

Planera för kontinuerligt arbete

Det behövs en struktur och en tidsplanering för när träffarna ska genomföras. Anpassa detta efter lokala förhållanden och behov. Beräkna en halvdag för varje träff. Avsätt också tid för arbete mellan träffarna.

Lagar och regler

Statsbidrag för en likvärdig skola

Statsbidraget som ni kan använda för att stärka det systematiska kvalitetsarbetet heter "Statsbidrag för en likvärdig skola". Det får användas till att utöka pågående insatser eller genomföra nya insatser som stärker likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan.

Statsbidrag för en likvärdig skola 2021

Forskning och fördjupning

Kontakt

Kvalitetsverkstaden och kvalitetsarbete

Maria Elmér, undervisningsråd:
E-post till maria.elmer@skolverket.se

Niklas Mörk, undervisningsråd:
E-post till niklas.mork@skolverket.se

Ann-Britt Sten Hodin, undervisningsråd:

E-post till ann-britt.sten.hodin@skolverket.se

Statsbidrag

E-post till statsbidrag.likvardigskola@skolverket.se

Senast uppdaterad 17 november 2021

Frågor och svar

Kvalitetsverkstaden, där allt material och samarbetsytorna finns, ligger på Skolverkets utbildningsplattform Länk till annan webbplats.. Du skapar ett konto och loggar in. Sedan anmäler du dig på startsidan.

 • Regler och ansvar

  Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

  Här kan du läsa om vilka som har ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet och vad ansvaret innebär.

 • lärare samarbetar Leda och organisera

  Arbeta systematiskt

  Här har vi samlat stöd om systematiskt kvalitetsarbete för dig som är rektor eller huvudman.

 • Kurser och utbildningar

  Leda förändring

  Materialet ger dig som är huvudman eller skolledare fördjupade kunskaper och vägledning i att leda ett förändringsarbete.