Ansvar för systematiskt kvalitetsarbete

All utbildning inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planeras, följas upp och utvärderas. Här kan du läsa om reglerna för det systematiska kvalitetsarbetet.

Ansvar för det systematiska kvalitetsarbetet

Vilka regler gäller för systematiskt kvalitetsarbete på huvudmannanivå?

Alla huvudmän inom skolväsendet ska systematiskt och kontinuerligt planera och följa upp utbildningen. Orsakerna till uppföljningens resultat ska även analyseras. Det innebär att det inte är tillräckligt med enbart en sammanställning eller beskrivning av resultatet. Utifrån analysen ska huvudmannen genomföra insatser för att utveckla utbildningen.

Källor: 4 kapitlet 3 § skollagen samt proposition 2021/22:160 Skolans arbete med trygghet och studiero, sidan 226.

Vilka regler gäller för systematiskt kvalitetsarbete på förskoleenhets- och skolenhetsnivå?

Rektorn ansvarar för att sådan planering, uppföljning, analys och utveckling av utbildningen som ska göras på huvudmannanivå även genomförs på förskoleenhets- eller skolenhetsnivå. Kvalitetsarbetet på enhetsnivå ska genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. Barn i förskolan, vårdnadshavare till barn i förskolan samt vårdnadshavare till elever i skolan ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Källa: 4 kapitlet 4 § skollagen.

Vad är förskoleenheter och skolenheter?

Vad ska inriktningen på det systematiska kvalitetsarbetet vara?

Inriktningen ska vara att de mål som finns för utbildningen i skollagen och andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls.

Källa: 4 kapitlet 5 § skollagen.

Stöd i arbetet

Systematiskt kvalitetsarbete

Finns det någon skyldighet att dokumentera arbetet?

Ja, det systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras. Det gäller både på huvudmannanivå och enhetsnivå.

Källa: 4 kapitlet 6 § skollagen.

Vad gäller om kvalitetsarbetet visar att det finns brister i verksamheten?

Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten är huvudmannen skyldig att se till att nödvändiga åtgärder vidtas. Det gäller oavsett om bristerna framkommer i samband med det systematiska kvalitetsarbetet, genom klagomål eller på annat sätt.

Källa: 4 kapitlet 7 § skollagen.

Vilket ansvar har en huvudman för utbildningen och för hantering av klagomål?

Vad gäller kring systematiskt kvalitetsarbete inom annan pedagogisk verksamhet?

En kommun ska systematiskt följa upp och utvärdera annan pedagogisk verksamhet. Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det finns brister i verksamheten ska kommunen se till att nödvändiga åtgärder vidtas.

För pedagogisk omsorg som bedrivs i stället för förskola eller fritidshem gäller också att den ansvariga kommunala eller enskilda huvudmannen systematiskt och kontinuerligt ska planera, följa upp och utveckla verksamheten. Huvudmannens kvalitetsarbete ska dokumenteras.

Källor: 25 kapitlet 7-8 §§ skollagen.

Vad gäller kring hantering av klagomål mot annan pedagogisk verksamhet?

Pedagogisk omsorg

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kapitlet skollagen och är inte en del av skolväsendet. Annan pedagogisk verksamhet omfattas bara av skollagens bestämmelser om det står uttryckligen i lagtexten att verksamheten i fråga omfattas.

I samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet ingår:

  • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
  • öppen förskola
  • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
  • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis”.

Källor: 1 kapitlet 1-2 §§ och 25 kapitlet 1 § skollagen.


Systematiskt arbetsmiljöarbete

Vilka regler gäller för det systematiska arbetsmiljöarbetet?

Kraven på en god arbetsmiljö regleras i arbetsmiljölagstiftningen. På Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om arbetsmiljölagstiftningen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete.

Lagar och andra regler om arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 20 maj 2024

Innehåll på denna sida