På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna för förskolan, skolan och vuxenutbildningen gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att skolor och huvudmän kan få göra vissa undantag.

De tillfälliga betämmelserna finns samlade här: Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor

De tillfälliga bestämmelserna gör det möjligt att besluta om undantag från delar av skolförfattningarna om en skola på grund av vissa omständigheter behöver stänga. Det gäller exempelvis bestämmelser om

 • distans- och fjärrundervisning
 • lärotider
 • entreprenad.

En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de nya tillfälliga reglerna.

Pedagogisk omsorg

Om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det. Här kan du läsa om vad regelverket säger om pedagogisk omsorg.

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Huvudmannen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. Det finnas många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till exempel

 • en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem
 • en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal
 • flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal
 • fristående huvudmän som anställer personal i bolagsform. Verksamheten bedrivs då oftast i de anställdas hem.

Källa: 25 kapitlet 2 och 8 §§ skollagen.

Vilka skillnader finns mellan pedagogisk omsorg och förskola eller fritidshem?

 • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.
 • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
 • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning.

Krav på pedagogisk omsorg

Vad styr pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att

 • lokalerna ska vara ändamålsenliga
 • det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses
 • verksamheten ska utgå från barnets bästa
 • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek.

Källa: 25 kapitlet 6 och 7 §§ skollagen.

Om pedagogisk omsorg i skollagen på Riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Förskolans läroplan

Allmänna råd

Det finns allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Råden bör följas om inte den som är ansvarig för verksamheten kan visa att bestämmelserna i skollagen uppfylls på annat sätt.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg

Avgifter för pedagogisk omsorg

Vilka avgifter får finnas inom pedagogisk omsorg?

Se svaret under Avgifter

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 30 mars 2020