Pedagogisk omsorg

Om ett barns vårdnadshavare vill att barnet ska få pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem ska kommunen sträva efter att erbjuda det. Här kan du läsa om vad regelverket säger om pedagogisk omsorg.

Vad är pedagogisk omsorg?

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–12 år) som de barn och elever som går i förskola och på fritidshem. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande. Kommunen ska systematiskt följa upp och utvärdera verksamheten.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. En fristående huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från kommunen.

Det finnas många olika sorters fristående huvudmän som bedriver pedagogisk omsorg, till exempel

 • en person som bedriver pedagogisk omsorg i sitt eget hem
 • en eller flera personer som bedriver pedagogisk omsorg i en särskild lokal
 • flerfamiljslösningar där barnen turas om att vara i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal
 • fristående huvudmän som anställer personal i bolagsform. Verksamheten bedrivs då oftast i de anställdas hem.

Källa: 25 kapitlet 2, 8 och 10 §§ skollagen.

Vilka skillnader finns mellan pedagogisk omsorg och förskola eller fritidshem?

 • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.
 • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
 • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. För pedagogisk omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt.

Källor: 1 kapitlet 1-3 §§, 2 kapitlet 13-14 §§ och 25 kapitlet 7 § skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 527.

Krav på pedagogisk omsorg

Vad styr pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg styrs av skollagen, främst kapitel 25. Även skollagens bestämmelser om åtgärder mot kränkande behandling gäller för pedagogisk omsorg. Förskolans läroplan är vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg.

Enligt skollagen gäller för all pedagogisk omsorg att

 • verksamheten ska utgå från barnets bästa
 • var och en ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling
 • lokalerna ska vara ändamålsenliga
 • barngrupperna ska ha en lämplig sammansättning och storlek
 • det ska finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Källor: 6 kapitlet 1 § och 25 kapitlet 6-7 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 526-528.

Om pedagogisk omsorg i skollagen på Riksdagens webbplats Länk till annan webbplats.

Förskolans läroplan

Allmänna råd

Det finns allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg. Råden bör följas om inte den som är ansvarig för verksamheten kan visa att bestämmelserna i skollagen uppfylls på annat sätt.

Allmänna råd för pedagogisk omsorg

Avgifter för pedagogisk omsorg

Vilka avgifter får finnas inom pedagogisk omsorg?

Se svaret under Avgifter

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 29 juli 2022