Pedagogisk omsorg

Kommunen ska sträva efter att erbjuda ett barn pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem om barnets vårdnadshavare önskar det. Här kan du läsa om reglerna kring pedagogisk omsorg.

Pedagogisk omsorg som verksamhetsform

Vad är pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg erbjuds som ett alternativ till förskola eller fritidshem och vänder sig till barn i samma åldrar som förskolan och fritidshemmet vänder sig till.

En form av pedagogisk omsorg är familjedaghem, där dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn i sitt eget hem eller i en särskild lokal. Men det finns fler varianter av pedagogisk omsorg, till exempel flerfamiljslösningar där familjerna alternerar i de olika familjernas hem eller i en särskild lokal.

Pedagogisk omsorg kan bedrivas i kommunal eller enskild regi. Kommunen godkänner enskilda som huvudmän och är även tillsynsmyndighet för pedagogisk omsorg med enskild huvudman.

Källor: 25 kapitlet 2 och 10 §§ skollagen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, sidan 10-11.

Vilka bestämmelser i skollagen gäller för pedagogisk omsorg?

Pedagogisk omsorg ingår i samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet. Annan pedagogisk verksamhet omfattas bara av gemensamma bestämmelser i skollagen om det står uttryckligen i lagtexten. Det innebär att en stor del av skollagen inte är tillämplig för pedagogisk omsorg. Exempel på gemensamma bestämmelser som är tillämpliga är bestämmelsen om att barnets bästa ska vara utgångspunkt för verksamheten, bestämmelserna om registerkontroll samt bestämmelserna om huvudmannens skyldighet att förebygga och vidta åtgärder mot kränkande behandling.

Källor: 1 kapitlet 2 och 10 §§, 2 kapitlet 31 §, 6 kapitlet 1 § och 25 kapitlet 2 a § skollagen.

Finns det en läroplan för pedagogisk omsorg?

Nej, det finns inte någon läroplan för pedagogisk omsorg. Enligt kommentarerna till Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg ska förskolans läroplan vara vägledande för all pedagogisk omsorg, även för sådan pedagogisk omsorg som anordnas som alternativ till utbildning i fritidshem. De mål och riktlinjer bör som framgår av läroplanen bör enligt förarbetena beaktas i huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

I övrigt gäller att pedagogisk omsorg ska stimulera barns utveckling och lärande genom pedagogisk verksamhet. I det ingår att i samarbete med hemmen främja barns allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Barnen ska förberedas för fortsatt lärande och för utbildning inom skolväsendet. Enligt förarbetena innebär det bland annat att personalen måste ha kompetens för att arbeta pedagogiskt med barn, så att barnen ges stimulans och stöd för utveckling och lärande och så att deras språkutveckling i svenska utmanas och stimuleras.

Källor: 25 kapitlet 2 § skollagen, Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, sidan 14 samt proposition 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg, sidan 50-53.

Vad gäller kring personalens utbildning och kompetensutveckling?

Systematiskt kvalitetsarbete inom pedagogisk omsorg

Annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kapitlet skollagen och är inte en del av skolväsendet. Annan pedagogisk verksamhet omfattas bara av skollagens bestämmelser om det står uttryckligen i lagtexten att verksamheten i fråga omfattas.

I samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet ingår:

  • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
  • öppen förskola
  • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
  • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis”.

Källor: 1 kapitlet 1-2 §§ och 25 kapitlet 1 § skollagen.


Erbjudande av pedagogisk omsorg

Är kommunen skyldig att erbjuda pedagogisk omsorg?

Nej, till skillnad från när det gäller erbjudande av förskola och fritidshem är det inte ett krav att kommunen måste erbjuda pedagogisk omsorg. Men kommunen ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg i stället för förskola eller fritidshem till de barn vars vårdnadshavare önskar det.

Att ”sträva efter” innebär, enligt Skolverkets allmänna råd om pedagogisk omsorg, att en kommun inte utan vidare kan avstå från att tillhandahålla pedagogisk omsorg. Ambitionsnivån måste vara att tillhandahålla omsorg åt familjer som önskar det. Om kommunen vid en viss tidpunkt inte har någon efterfrågan måste kommunen ändå planera för att tillhandahålla omsorg, när situationen förändras.

Det finns inga krav på att det måste finnas en viss form av pedagogisk omsorg i kommunen, men kommunen ska ta skälig hänsyn till vårdnadshavarnas önskemål om verksamhetsform.

Källor: 25 kapitlet 2 § skollagen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer för pedagogisk omsorg, sidan 11.

Rätt till förskola

Rätt till fritidshem

Vad gäller för kommuner som erbjuder pedagogisk omsorg och som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk?

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk och som tillhandahåller pedagogisk omsorg ska sträva efter att erbjuda pedagogisk omsorg där hela eller en väsentlig del av verksamheten bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska, om barnens vårdnadshavare begär det.

När vårdnadshavare ansöker om pedagogisk omsorg ska kommuner som erbjuder sådan verksamhet och ingår i ett förvaltningsområde fråga om de önskar plats i verksamhet som bedrivs på finska, meänkieli respektive samiska.

Källa: 25 kapitlet 5 a § skollagen.

Avgifter för pedagogisk omsorg

Vilka avgifter får finnas inom pedagogisk omsorg?

Se svaret under Avgifter

Krav på verksamheten

Vilken värdegrund ska genomsyra pedagogisk omsorg?

Förutom de gemensamma bestämmelser i skollagen som även är tillämpliga för pedagogisk omsorg finns specifika bestämmelser för pedagogisk omsorg, bland annat följande övergripande utgångspunkter:

  • Verksamheten ska utformas med respekt för barnets rättigheter och i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor.
  • Verksamheten ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
  • Var och en som verkar inom pedagogisk omsorg ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.
  • Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov samt utformas så att den främjar allsidiga kontakter och social gemenskap.

Källa: 25 kapitlet 6 § skollagen.

Vilka bestämmelser i skollagen gäller för pedagogisk omsorg?

Vilka krav finns på lokaler och barngruppernas sammansättning?

Pedagogisk omsorg ska bedrivas i ändamålsenliga lokaler i grupper med en lämplig sammansättning och storlek.

Källa: 25 kapitlet 7 § skollagen.

Vad gäller kring personalens utbildning och kompetensutveckling?

Inom pedagogisk omsorg ska det finnas personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet kan tillgodoses.

Huvudmannen ska se till att personalen som har hand om omsorgen ges möjlighet till kompetensutveckling. Enligt förarbetena kan sådan kompetensutveckling exempelvis vara kurser eller webbutbildningar. Det kan även innefatta andra insatser, som gemensam reflektion, pedagogisk handledning, litteraturstudier med mera. Kompetensutvecklingen bör enligt förarbetena utgå från det systematiska kvalitetsarbetet och en kontinuerlig analys av behoven i verksamheten och hos den enskilde medarbetaren.

Källor: 25 kapitlet 7 § skollagen och proposition 2021/22:78 Stärkt kvalitet och likvärdighet i pedagogisk omsorg, sidan 19-20.

Systematiskt kvalitetsarbete inom pedagogisk omsorg

Registerkontroll

Obligatorisk registerkontroll gäller för pedagogisk omsorg

Detta innebär obligatorisk registerkontroll

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida