Polisen har arbetat med att påskynda processen för utdrag ur belastningsregistret för vikarier eftersom behovet i dagsläget är stort på många håll i landet.

Läs mer och ansök om utdrag för arbete inom skola eller förskola på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Registerkontroll

Alla som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheter där obligatorisk registerkontroll krävs måste visa upp registerutdrag. Här kan du läsa om vad som gäller för registerkontroll.

När krävs registerutdrag?

I vilka verksamheter gäller kravet på att lämna ett registerutdrag?

Obligatorisk registerkontroll gäller för

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • fritidshemmet
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • annan pedagogisk verksamhet.

Med annan pedagogisk verksamhet menas

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet
 • omsorg under den tid då kommunen inte erbjuder förskola eller fritidshem.

För att arbetsgivare ska få anställa, anlita eller ta emot någon (till exempel som praktikant) i de här verksamheterna måste den personen visa upp ett registerutdrag.

Arbetsgivaren kan också kräva att någon som ska anställas, anlitas eller tas emot i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan visar upp ett registerutdrag. Det gäller om personen ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Vilka personer måste visa eller lämna ett registerutdrag?

Alla som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheter där obligatorisk registerkontroll krävs måste lämna ett registerutdrag. Det gäller även kökspersonal, vaktmästare, administrativ personal med flera. Med anställda menas även

 • uppdragstagare
 • de som är anställda hos någon som har ingått avtal med den som bedriver verksamheten
 • lärarstudenter
 • vissa vuxenstuderande
 • deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program.

För gymnasieskolan och gymnasiesärskolan finns frivillig registerkontroll. Den gäller bara personal som ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn i sitt arbete. Med anställda menas här även

 • uppdragstagare
 • de som är anställda hos någon som har ingått avtal med den som bedriver verksamheten
 • de som gör praktiktjänstgöring.

Arbetsgivare kan även göra frivilliga registerkontroller av föräldrar som arbetar eller utför uppdrag i en grupp där det egna barnet ingår.

Vid frivillig registerkontroll ska registerutdraget enbart visas upp och inte lämnas in.

Vad gäller för personer som inte är svenska medborgare eller som har vistats kort tid i Sverige, till exempel asylsökande?

Kravet på att de som söker arbete eller praktik i skolan ska lämna in ett registerutdrag gäller alla, såväl svenska som utländska medborgare. Det är en viktig bestämmelse i skollagen och det finns inga undantag. Arbetsgivare får inte anställa, anlita eller ta emot någon (till exempel som praktikant) som inte har lämnat registerutdrag.

Om en medborgare i ett annat EU-land ansöker om ett utdrag inhämtar polisen även uppgifter från det land där personen är medborgare.

Källa: Polismyndighetens inhämtande av uppgifter om medborgare i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen: 22 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Fler åtgärder för barns och elevers trygghet

Vad kan vi göra mer för att garantera barns och elevers trygghet?

Registerutdraget är bara en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska bedöma om någon är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten (till exempel som praktikant). Arbetsgivaren måste också kontrollera att den man tänkt anställa är lämplig på andra sätt, till exempel genom att ta referenser. I registerutdraget står det inte om en person har begått handlingar som hen inte dömts för, om hen begått brott efter att hen anställts eller om hen har begått brott i andra länder.

Därför är det viktigt att även på andra sätt arbeta för en trygg miljö. Det är också viktigt att det finns rutiner för hur ny personal tas emot och introduceras, att det finns rutiner för hur arbetet ska utföras och att man på arbetsplatsen har en ständigt pågående diskussion kring frågor om säkerhet.

Källa: 22 § tredje och sjätte styckena förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Var ansöker jag om registerutdrag?

Du ansöker om registerutdrag hos Polisen.

Ansök om registerutdrag hos Polisenlänk till annan webbplats

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 16 april 2020