Registerkontroll

I de flesta skolformer gäller obligatorisk registerkontroll, alltså att ny personal ska lämna in ett registerutdrag. Men i vissa fall gäller frivillig registerkontroll, att arbetsgivaren kan välja om ny personal ska visa upp ett registerutdrag. Här kan du läsa om vad som gäller kring registerkontroll.

Registerkontroll – för barns och ungas trygghet

Varför finns det en skyldighet att lämna registerutdrag?

Syftet med bestämmelserna om registerkontroll är att stärka barns och ungas skydd mot sexualbrott och andra grova brott.

Reglerna bygger på en sammanvägning av två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Med barn menas personer under 18 år.

Källor: Proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 16 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 24.

Vad kan vi göra mer för att garantera barns och elevers trygghet?

Det är viktigt att komma ihåg att registerutdraget bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om någon är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Registerutdraget i sig ger inte något svar på om en person är lämplig för ett visst arbete. Även om en person inte har några anteckningar i belastningsregistret behöver arbetsgivaren säkerställa att hen är lämplig för det aktuella arbetet på andra sätt, exempelvis genom att ta referenser.

I registerutdraget står det inte om en person har begått handlingar som hen inte dömts för eller om hen har begått brott i andra länder. Ett registerutdrag utan anteckningar om brott är givetvis inte heller någon garanti för att personen inte kommer att begå brott efter att hen anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten. Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta för en trygg miljö även på andra sätt. Det bör exempelvis finnas rutiner för hur ny personal tas emot och introduceras och rutiner för hur arbetet ska utföras. Det är också viktigt att man har en ständigt pågående diskussion kring frågor om säkerhet på arbetsplatsen. Barns och ungas trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Källor: 22 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister, proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidorna 16–18 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidorna 25–26.

Får en person med anteckningar om brott i registerutdraget anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten?

Går det att göra undantag från den obligatoriska registerkontrollen om man behöver rekrytera personal snabbt?

Vad gäller kring registerkontroll för personer som inte är svenska medborgare eller som har vistats kort tid i Sverige, till exempel asylsökande?

Förebygga incidenter som kan leda till kriser

När krävs registerutdrag?

I vilka verksamheter gäller obligatorisk registerkontroll?

Obligatorisk registerkontroll gäller i

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • fritidshemmet
 • grundskolan
 • grundsärskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • annan pedagogisk verksamhet.

För att arbetsgivare ska få anställa, anlita eller ta emot någon i dessa verksamheter måste den personen lämna ett registerutdrag.

Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.

Vad är annan pedagogisk verksamhet?

Med annan pedagogisk verksamhet menas

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis".

Källa: 25 kapitlet 1 § skollagen.

Med annan pedagogisk verksamhet menas

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis".

Källa: 25 kapitlet 1 § skollagen.

I vilka verksamheter gäller frivillig registerkontroll?

Frivillig registerkontroll gäller inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det innebär att en arbetsgivare har rätt att begära att ett registerutdrag ska visas upp av den som ska anställas, anställas eller tas emot i verksamheten. Men bara om arbetet innebär att hen ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn. Om arbetsgivaren väljer att inte begära att ett registerutdrag ska visas upp finns det inget förbud mot att anställa, anlita eller ta emot personen i verksamheten. Det är en skillnad jämfört med vad som gäller i verksamheter där registerkontroll är obligatorisk.

Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Går det att göra undantag från den obligatoriska registerkontrollen om man behöver rekrytera personal snabbt?

Nej. Kravet på registerkontroll gäller även om en vakans i personalen skulle uppstå plötsligt och snabbt behöver fyllas. Verksamheten måste alltid kunna bedrivas på ett bra sätt utan att barn eller unga riskerar att utsättas för övergrepp. När arbetsgivare planerar att rekrytera personal måste de ta hänsyn till den tid det tar att begära in ett registerutdrag från den som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Källa: proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidorna 17–18.

Vad innebär skyldigheten att lämna in eller visa upp ett registerutdrag?

I de flesta skolformer gäller obligatorisk registerkontroll, alltså att arbetsgivare måste kräva ett registerutdrag från dem de planerar att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Det gäller inom

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • fritidshemmet
 • grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan
 • annan pedagogisk verksamhet.

Det innebär också att den som inte lämnat ett registerutdrag inte får anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

En arbetsgivare kan också begära att någon som ska anställas, anlitas eller tas emot i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan visar upp ett registerutdrag. Men det gäller bara om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn. Denna registerkontroll är frivillig för arbetsgivaren att göra.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen samt 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Får en person som har anteckningar om brott i sitt registerutdrag anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten?

Det finns inte något förbud mot att anställa, anlita eller ta emot en person som har anteckningar om brott i sitt registerutdrag. Registerutdraget i sig ger inte något svar på om en person är lämplig för ett visst arbete. Att en person har straffats för något brott innebär normalt inte att hen måste vara olämplig att utföra vissa uppgifter för all framtid. Det är viktigt att tänka på att registerutdraget bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om någon är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Oavsett om någons registerutdrag innehåller anteckningar om brott eller inte behöver arbetsgivaren säkerställa att personen är lämplig för det aktuella arbetet även på andra sätt, exempelvis genom att ta referenser. Barns och ungas trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Källor: Proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidorna 16–17 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 25–26.

Gäller kravet på registerkontroll även visstidsanställningar?

Ja. Kravet på registerkontroll gäller oavsett om det är fråga om en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 20.

Vem ska lämna in eller visa upp ett registerutdrag?

För vilka personer är det obligatoriskt att lämna ett registerutdrag?

Alla som erbjuds en anställning i en verksamhet där obligatorisk registerkontroll gäller måste lämna ett registerutdrag. Alla sökande ska alltså inte lämna ett registerutdrag, utan bara den som faktiskt erbjuds en anställning. Det gäller oavsett om det är fråga om en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning.

Kravet på registerkontroll omfattar alla som ska anställas i verksamheten. Det gäller personal som har direktkontakt med barn, till exempel rektorer, lärare och fritidspedagoger. Men det gäller också administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare och kökspersonal med flera.

Ibland anställs inte personer, men de erbjuds eller tilldelas ett arbete inom verksamheten på i huvudsak samma villkor som vid en anställning. De ska också lämna in ett registerutdrag. Det gäller för

 • uppdragstagare
 • anställda hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, exempelvis anställda vid bemanningsföretag eller företag som sköter stödfunktioner som städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på entreprenad
 • anställda inom annan kommunal verksamhet.

Att ett arbete utförs på i huvudsak samma villkor som vid en anställning betyder att det ska vara fråga om regelbundna eller återkommande arbetsuppgifter, som annars hade utförts eller skulle kunna utföras av anställda i verksamheten. Personer som bara utför tillfälliga arbetsuppgifter behöver inte lämna in något registerutdrag, till exempel en elektriker som anlitats för att utföra vissa reparationsarbeten.

Registerutdrag ska också lämnas in av

 • förskollärar- och lärarstudenter
 • vissa elever inom komvux
 • deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program som ska göra arbetspraktik eller någon annan programinsats.

Den som inte lämnat in ett registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg sidorna 19–21, proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg sidorna 9–14, samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidorna 280–281.

Vilka personer omfattas inte av den obligatoriska registerkontrollen?

Personer som bara utför tillfälliga arbetsuppgifter behöver inte lämna in något registerutdrag, till exempel en elektriker som anlitats för att utföra vissa reparationsarbeten.

Andra som inte omfattas av den obligatoriska registerkontrollen är till exempel

 • barns och elevers personliga assistenter
 • föräldrar som deltar i verksamheter där deras barn vistas
 • vuxna familjemedlemmar till dagbarnvårdare i familjedaghem.

Föräldrar i föräldrakooperativa förskolor behöver inte heller lämna in något registerutdrag, även om de utför arbetsuppgifter som annars skulle kunna utföras av anställda. Det beror på att de inte utför arbetet på grund av ett anställnings- eller uppdragsavtal med huvudmannen för förskolan.

Om någon avslutat en anställning, ett uppdrag, en praktik eller motsvarande och erbjuds att anställas, anlitas eller tas emot igen inom ett år behöver hen inte heller lämna något registerutdrag.

Källor: 2 kapitlet 31–32 §§ skollagen och proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg sidorna 13–14 och 16.

Vilka personer är det frivilligt för arbetsgivaren att göra en registerkontroll på?

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan gäller frivillig registerkontroll. Det betyder att den som erbjuds en anställning där måste visa upp ett registerutdrag om arbetsgivaren begär det. Men det gäller bara personer som ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn i sitt arbete.

Samma sak gäller för personer som inte ska anställas, men som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Det gäller för

 • uppdragstagare
 • anställda hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, exempelvis anställda vid bemanningsföretag eller företag som sköter stödfunktioner som städning eller fastighetsskötsel på entreprenad
 • praktikanter.

Även föräldrar som ska utföra arbetsuppgifter i en grupp som det egna barnet ingår i måste visa upp ett registerutdrag om arbetsgivaren begär det. Men bara om det finns ett avtal om anställning, ett uppdragsavtal eller om det sker inom ramen för en praktik. Därför omfattas till exempel inte föräldrar i föräldrakooperativa förskolor av den frivilliga registerkontrollen, eftersom deras arbete inte utförs på grund av en anställning eller ett uppdrag.

Vid frivillig registerkontroll ska registerutdraget bara visas upp och inte lämnas in.

Om arbetsgivaren eller uppdragsgivaren väljer att inte begära att ett registerutdrag visas upp, finns det inget förbud mot att anställa, anlita eller ta emot personen i verksamheten. Det är en skillnad jämfört med vad som gäller i verksamheter där registerkontroll är obligatorisk.

Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidorna 29–30.

Vad menas med direkt och regelbunden kontakt med barn?

Begreppet direkt och regelbunden kontakt med barn innebär att någon har återkommande och nära kontakter med barn i sitt arbete. Med barn menas personer under 18 år. Det handlar om arbeten där arbetsuppgifterna till stor del består av att undervisa, sköta, ta hand om eller på något annat sätt ha en personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att det ska handla om återkommande direktkontakt med barn. Vad som kan anses vara regelbundet beror på vilken verksamhet det handlar om. Annat som kan vara relevant för bedömningen av vad som räknas som direkt och regelbunden kontakt med barn är vilken typ av kontakter det rör sig om, vilken intensitet som kontakterna har och om det alltid finns med en vårdnadshavare eller någon annan vuxen.

Ytterst är det arbetsgivaren som får avgöra om en persons arbetsuppgifter innebär direkta och regelbundna kontakter med barn.

Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 45.

Omfattas praohandledare av den obligatoriska registerkontrollen?

Det är inte specifikt reglerat om praohandledare måste lämna in registerutdrag. I verksamheter som omfattas av obligatorisk registerkontroll är det ytterst huvudmannen som får ta ställning till om det krävs att en viss person lämnar ett registerutdrag.

Men registerutdrag ska bara lämnas in av personer som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheter som omfattas av obligatorisk registerkontroll. En praohandledare borde sällan behöva lämna ett registerutdrag eftersom hen arbetar på en arbetsplats utanför skolan. Praohandledaren ska förmodligen varken anställas på skolan eller utföra arbete på i huvudsak samma villkor som vid en anställning.

Om en elev gör prao på en gymnasieskola eller gymnasiesärskola bestämmer arbetsgivaren om praohandledaren måste visa upp ett registerutdrag. Gymnasieskolor och gymnasiesärskolor omfattas inte av obligatorisk registerkontroll, men arbetsgivaren kan ändå välja att frivilligt göra en registerkontroll av personer som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Men det gäller bara om arbetet innebär att personen ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Vem räknas som praktikant?

Med praktikant menas en person som deltar i

 • verksamhetsförlagd utbildning inom gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan, till exempel lärarstudenter som genomför en del av sin utbildning på en skola
 • praktik inom ramen för en utbildning
 • arbetspraktik som anordnas av Arbetsförmedlingen.

Uppdragsgivaren får i varje enskilt fall ta ställning till om praktiken innebär att praktikanten kan anses ha direkta och regelbundna kontakter med barn. Den som gör praktik inom ramen för en utbildning på grundskole- eller gymnasienivå utför ofta praktiken under kortare perioder. Ofta är även ordinarie personal med. Det gör att kontakten med barnen inte alltid kan ses som direkt och regelbunden. Som praktik räknas både arbetsplatsförlagt lärande (apl) och annan praktik som ingår i introduktionsprogrammen.

Källor: 3 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 46–47.

Vad gäller om någon tidigare haft en anställning i en verksamhet med obligatorisk registerkontroll och nu ska anställas igen?

Om någon avslutat en anställning, ett uppdrag, en praktik eller motsvarande och erbjuds att anställas, anlitas eller tas emot igen inom ett år behöver hen inte lämna något registerutdrag.

I dessa fall har arbetsgivaren möjlighet att göra undantag från huvudregeln att alla som anställs, anlitas eller tas emot i verksamheten måste lämna in ett registerutdrag.

Ett skäl för arbetsgivaren att göra ett sådant undantag kan vara att det bara har gått en kort tid sedan personen anställdes för första gången och då lämnade ett registerutdrag. Ett annat skäl kan vara att arbetsgivaren har god kännedom om den sökande för att hen haft en tidsbegränsad anställning vid flera tillfällen och under en längre tid. Men för att arbetsgivaren ska få göra undantag och inte begära in ett registerutdrag får det inte ha gått mer än ett år sedan den förra anställningen, uppdraget, praktiken eller motsvarande avslutades.

Källor: 2 kapitlet 32 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 20.

Vad gäller kring registerkontroll för personer som inte är svenska medborgare eller som har vistats kort tid i Sverige, till exempel asylsökande?

I verksamheter där obligatorisk registerkontroll gäller får arbetsgivare inte anställa, anlita eller ta emot någon som inte har lämnat ett registerutdrag. De måste göra en registerkontroll av såväl svenska som utländska medborgare.

Om en medborgare i ett annat EU-land ansöker om ett utdrag inhämtar Polisen även uppgifter från det land där hen är medborgare.

Det är viktigt att komma ihåg att registerkontrollen bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om en person är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Det kan också finnas andra nödvändiga åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som gäller barns och elevers trygghet. Det är särskilt viktigt att tänka på om det inte är möjligt att få fram ett registerutdrag. Det bör exempelvis finnas rutiner för hur ny personal tas emot och introduceras och rutiner för hur arbetet ska utföras. Det är också viktigt att man har en ständigt pågående diskussion kring frågor om säkerhet på arbetsplatsen. Barns och ungas trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Källa: 22 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Vilka personer är det frivilligt för arbetsgivaren att göra en registerkontroll på?

Förebygga incidenter som kan leda till kriser

När och till vem ska registerutdraget lämnas?

När under anställningsprocessen ska registerkontrollen göras?

Arbetsgivaren kan bara begära ett registerutdrag från någon som faktiskt erbjuds en anställning eller som ska anlitas eller tas emot i verksamheten. Det är alltså inte meningen att registerutdraget ska begäras in tidigare i processen, exempelvis i samband med ansökan eller när man kallar några av de sökande till intervju. Samma princip gäller om arbetsgivaren ska anlita någon, till exempel via ett bemanningsföretag. Då ska arbetsgivaren vänta med att begära in ett registerutdrag tills det är klart vem hos bemanningsföretaget som tilldelats arbetet.

Registerutdraget ska utgöra en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare eller uppdragsgivare avgör om en person är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Registerkontrollen behöver därför göras innan beslutet om att anställa, anlita eller ta emot någon fattats.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 33.

Vem ansvarar för att genomföra registerkontrollen? Vem ska registerutdraget lämnas till eller visas upp för?

Det är huvudmannen för verksamheten, alltså arbetsgivaren, som har det yttersta ansvaret för barnens säkerhet och som ska ha det avgörande inflytandet över vilken personal som ska få arbeta i verksamheten. Det är också arbetsgivaren som ansvarar för att genomföra den obligatoriska registerkontrollen av personer som erbjuds anställning. Därför ska den som erbjuds anställning inom en verksamhet med obligatorisk registerkontroll lämna registerutdraget till arbetsgivaren. Om någon ska anlitas eller tas emot i en verksamhet med obligatorisk registerkontroll utan att få en anställning ska hen lämna registerutdraget till den inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot personal.

Inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är registerkontrollen frivillig, men där gäller ändå motsvarande princip. Det vill säga att den som erbjuds en anställning ska visa upp ett registerutdrag för arbetsgivaren på begäran.

Om någon ska anlitas eller tas emot i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan utan att få en anställning ska hen på begäran visa upp registerutdraget för den som beslutar om att anlita eller ta emot uppdragstagare och praktikanter. Observera att vid frivillig registerkontroll ska registerutdraget bara visas upp och inte lämnas in.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen, 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg sidan 16 samt proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 30.

Hur ska man dokumentera att någon har lämnat in eller visat upp ett registerutdrag?

Måste man lämna in eller visa upp ett nytt registerutdrag varje år?

Nej. Arbetsgivare kan bara begära ett registerutdrag i samband med att de erbjuder någon en anställning eller har valt ut någon som ska anlitas eller tas emot i verksamheten. En arbetsgivare har inte rätt att kräva att personer som redan anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten ska lämna in eller visa upp ett nytt registerutdrag vid ett senare tillfälle.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 21.

Dokumentera och återlämna registerutdrag

Hur ska man dokumentera att någon har lämnat in eller visat upp ett registerutdrag?

I verksamheter med obligatorisk registerkontroll krävs det att de som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten lämnar in ett registerutdrag. Registerutdraget ska lämnas tillbaka om den som har lämnat in det begär det, men då bör arbetsgivaren behålla en kopia.

I gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är registerkontrollen frivillig. Då kan arbetsgivaren eller uppdragsgivaren begära att de som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten visar upp ett registerutdrag. Men arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får inte behålla registerutdraget. Arbetsgivaren eller uppdragsgivaren får inte heller dokumentera registerkontrollen på något annat sätt än genom att göra en anteckning om att ett registerutdrag har visats upp. Anteckningen får inte innehålla några uppgifter om själva innehållet i registerutdraget.

Källor: 2 kapitlet 31§ skollagen och 5 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp sidan 32–33.

Har man rätt att få tillbaka ett registerutdrag som man lämnat in?

Ja, om någon som lämnat ett registerutdrag begär det ska registerutdraget lämnas tillbaka i original. Arbetsgivaren bör behålla en kopia av utdraget för att i efterhand kunna styrka att bestämmelserna om registerkontroll följts.

Källa: 2 kapitlet 33 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg sidan 21.

Ansökan och innehåll

Hur gammalt får ett registerutdrag vara?

Ett registerutdrag får inte vara äldre än ett år.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och 4 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Hur ansöker man om registerutdrag?

Det är Polismyndigheten som lämnar ut utdrag ur belastningsregistret och ansökan görs hos Polisen. Det kallas för att man gör en begäran om ett utdrag. Begäran ska fyllas i och skrivas under av den som registerutdraget gäller.

Det finns olika typer av registerutdrag och begäran görs på olika blanketter beroende på vilket utdrag man vill ha. Det finns ett särskilt registerutdrag för dem som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheter som omfattas av obligatorisk registerkontroll enligt skollagen. Ett annat registerutdrag gäller för dem som ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret enligt bestämmelserna i lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, det som kallas för frivillig registerkontroll.

Källor: 1 och 9 §§ lag (1998:620) om belastningsregister.

Ansök om ett registerutdrag hos Polisenlänk till annan webbplats

Vilken information finns i registerutdraget?

De olika registerutdragen visar om en person blivit dömd för vissa allvarliga brott, i regel under de senaste tio åren. I utdraget finns bara uppgifter om sexualbrott och barnpornografibrott, samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Det handlar alltså om brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

Ett registerutdrag får inte vara äldre än ett år.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen, 4 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, 9 och 17 §§ lag (1998:620) om belastningsregister samt 22 § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Vem ansvarar för att begära ut registerutdraget?

Det är bara den som ska lämna in eller visa upp ett registerutdrag som kan begära att få ett utdrag från Polismyndigheten.

Utdraget skickas med brev till den som utdraget gäller. Det finns inget krav på att registerutdraget ska lämnas in till arbetsgivaren eller uppdragsgivaren i ett oöppnat kuvert. Den person som registerutdraget gäller har alltså möjlighet att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det lämnas till eller visas upp för den som gör registerkontrollen.

Källa: 9 § lag (1998:620) om belastningsregister.

Information till arbetsgivare om utdrag ur belastningsregistret på Polisens webbplatslänk till annan webbplats

Vad händer om bestämmelserna om obligatorisk registerkontroll inte följs?

Skolinspektionen kan inom ramen för sin tillsyn kritisera en huvudman som inte följt bestämmelserna om registerkontroll. På samma sätt kan kommuner kritisera verksamheter som de har tillsyn över och som inte följt reglerna om registerkontroll. Kommuner har tillsyn över

 • fristående förskolor
 • fristående fritidshem (som inte anordnas vid en fristående skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola)
 • annan fristående pedagogisk verksamhet i kommunen.

Om en kommun eller region beslutat att anställa, anlita eller ta emot någon som inte lämnat ett obligatoriskt registerutdrag kan beslutet komma att upphävas om det överklagas till förvaltningsrätten enligt kommunallagen.

Källor: 26 kapitlet 3–4 och 10–18 §§ och 28 kapitlet 18 § skollagen samt 13 kapitlet kommunallagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 07 juni 2021

Innehåll på denna sida