Registerkontroll

När ny personal ska anställas i förskolan och skolan samt inom annan pedagogisk verksamhet ska en registerkontroll göras. Här kan du läsa om vad som gäller kring registerkontroll.

Registerkontroll – för barns och ungas trygghet

Varför finns det en skyldighet att visa upp ett registerutdrag?

Syftet med bestämmelserna om registerkontroll är att skydda barn och unga mot sexualbrott och andra grova brott.

Reglerna bygger på en avvägning mellan två viktiga skyddsintressen – å ena sidan intresset av att minska riskerna för övergrepp mot barn och å andra sidan skyddet för den personliga integriteten. Med barn menas personer under 18 år.

Källor: Proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidan 14-16 och proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidan 8.

Obligatorisk registerkontroll

I vilka verksamheter gäller obligatorisk registerkontroll?

Obligatorisk registerkontroll gäller i

 • förskolan
 • förskoleklassen
 • fritidshemmet
 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan
 • annan pedagogisk verksamhet.

För att arbetsgivare ska få anställa, anlita eller ta emot någon i dessa verksamheter måste personen visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, ett så kallat registerutdrag.

Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.

Vad innebär obligatorisk registerkontroll?

Skollagens bestämmelser om registerkontroll innebär att den som erbjuds en anställning i en verksamhet där obligatorisk registerkontroll gäller ska visa upp ett utdrag ur belastningsregistret, ett så kallat registerutdrag, för den som erbjuder anställningen. Det gäller även för personer som inte ska anställas, men som erbjuds eller tilldelas arbete inom verksamheten på i huvudsak samma villkor som vid en anställning.

Registerkontroll ska också göras på personer som under utbildning till en lärar- eller förskollärarexamen eller yrkesutbildning inom kommunal vuxenutbildning tilldelas plats för verksamhetsförlagd del av utbildningen inom en verksamhet som omfattas av obligatorisk registerkontroll. Detsamma gäller för deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program som tilldelas plats för arbetspraktik eller annan programinsats inom sådan verksamhet.

Utdraget ska vara högst ett år gammalt.

Den som inte har visat upp ett registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.

Går det att göra undantag från den obligatoriska registerkontrollen om man behöver rekrytera personal snabbt?

Nej. Kravet på registerkontroll gäller även om ett rekryteringsbehov skulle uppstå plötsligt. Verksamheten måste alltid kunna bedrivas på ett säkert sätt utan att barn eller unga riskerar att utsättas för övergrepp. När arbetsgivare planerar att rekrytera personal måste de ta hänsyn till den tid det tar att genomföra registerkontrollen på den som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidorna 17–18.

Får en person som har anteckningar om brott i sitt registerutdrag anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten?

Barns och ungas trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Det finns inte något förbud mot att anställa, anlita eller ta emot en person som har anteckningar om brott i sitt registerutdrag. Registerutdraget ensamt ger inte något svar på om en person är lämplig för ett visst arbete. Att en person har straffats för ett brott behöver inte innebära att hen måste vara olämplig att utföra vissa uppgifter för all framtid. Det är viktigt att tänka på att registerutdraget bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om någon är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Oavsett om någons registerutdrag innehåller anteckningar om brott eller inte behöver arbetsgivaren säkerställa att personen är lämplig för det aktuella arbetet även på andra sätt, exempelvis genom att ta referenser.

Källor: 1 kapitlet 10 § skollagen, proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidorna 16–17 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, sidorna 25–26.

Gäller kravet på obligatorisk registerkontroll även vid visstidsanställningar?

Ja. Kravet på obligatorisk registerkontroll gäller oavsett anställningsform eller anställningens varaktighet. Kravet gäller även när personal på annat sätt anlitas eller tas emot i verksamheten på i huvudsak samma villkor som vid en anställning.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidan 20.

För vilka personer är det obligatoriskt att visa upp ett registerutdrag?

Alla som erbjuds en anställning i en verksamhet som omfattas av obligatorisk registerkontroll måste visa upp ett registerutdrag. Alla sökande ska alltså inte visa upp ett registerutdrag, utan bara den som faktiskt erbjuds en anställning i någon form.

Kravet på registerkontroll omfattar personal som har direktkontakt med barn, till exempel rektorer, lärare och fritidspedagoger. Men även administrativ personal, vaktmästare, lokalvårdare, kökspersonal och annan personal omfattas.

Ibland anställs inte personer, men de erbjuds eller tilldelas ett arbete inom verksamheten på i huvudsak samma villkor som vid en anställning. De ska också visa upp ett registerutdrag. Det gäller för:

 • uppdragstagare
 • anställda hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, exempelvis anställda vid bemanningsföretag eller företag som sköter stödfunktioner som städning, fastighetsskötsel eller skolskjuts på entreprenad
 • anställda inom annan kommunal verksamhet.

Att ett arbete utförs på i huvudsak samma villkor som vid en anställning betyder att det ska vara fråga om regelbundna eller återkommande arbetsuppgifter, som annars hade utförts eller skulle kunna utföras av anställda i verksamheten.

Registerutdrag ska också visas upp av:

 • förskollärar- och lärarstudenter
 • vissa elever inom komvux
 • deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program som ska göra arbetspraktik eller någon annan programinsats
 • personer som är 15 år eller äldre och är folkbokförda där pedagogisk omsorg ska bedrivas. Kommunen ansvarar för att begära att registerutdraget visas upp. Dessa personer omfattas dock inte av kravet på registerkontroll om de den 1 januari 2023 var folkbokförda på den aktuella adressen och det redan då bedrevs pedagogisk omsorg där.

Den som inte har visat upp ett registerutdrag får inte anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Om en person som är 15 år eller äldre och folkbokförd där pedagogisk omsorg ska bedrivas inte visar upp ett registerutdrag på begäran av kommunen får verksamheten inte bedrivas.

Källor: 2 kapitlet 31 § och 25 kapitlet 2 a § skollagen, punkt 2 till övergångsbestämmelserna till lag (2022:241) om ändring i skollagen, proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, sidorna 19–21, proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, sidorna 9–14, samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidorna 280–281.

Återkallelse av godkännande för pedagogisk omsorg om registerutdrag inte visas upp

Vilka personer omfattas inte av den obligatoriska registerkontrollen?

Personer som bara utför tillfälliga arbetsuppgifter behöver inte visa upp något registerutdrag, till exempel en elektriker som anlitats för att utföra vissa reparationsarbeten.

Andra som inte omfattas av den obligatoriska registerkontrollen är till exempel:

 • barns och elevers personliga assistenter
 • föräldrar som deltar i verksamheter där deras barn vistas
 • handledare eller annan personal på arbetsplatser där elever i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan genomför arbetsplatsförlagt lärarande (apl).

Föräldrar i föräldrakooperativa förskolor behöver inte heller visa upp något registerutdrag, även om de utför arbetsuppgifter som annars skulle kunna utföras av anställda. Det beror på att de inte utför arbetet på grund av ett anställnings- eller uppdragsavtal med huvudmannen för förskolan.

Personer som är folkbokförda på en adress där det bedrivs pedagogisk omsorg omfattas inte av den obligatoriska registerkontrollen, om de den 1 januari 2023 var folkbokförda på den aktuella adressen och det redan då bedrevs pedagogisk omsorg där.

Om någon avslutat en anställning, ett uppdrag, en praktik eller motsvarande och erbjuds att anställas, anlitas eller tas emot igen inom ett år behöver hen inte visa upp något registerutdrag.

Källor: 2 kapitlet 31 och 33 §§ skollagen, punkt 2 till övergångsbestämmelserna till lag (2022:241) om ändring i skollagen, proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, sidorna 13–14 och 16 samt proposition 2020/21:152 Vissa insatser för ökad lärarkompetens, sidan 45.

Vad gäller om någon tidigare haft en anställning i en verksamhet med obligatorisk registerkontroll och sedan ska anställas igen?

Om någon avslutat en anställning, ett uppdrag, en praktik eller motsvarande och erbjuds att anställas, anlitas eller tas emot igen inom ett år behöver hen inte visa upp något registerutdrag.

I dessa fall har arbetsgivaren alltså möjlighet att göra undantag från huvudregeln att alla som anställs, anlitas eller tas emot i verksamheten måste visa upp ett registerutdrag.

Ett skäl för arbetsgivaren att göra ett sådant undantag kan vara att det bara har gått en kort tid sedan personen anställdes för första gången och då visade upp ett registerutdrag. Ett annat skäl kan vara att arbetsgivaren har god kännedom om den sökande för att hen haft en tidsbegränsad anställning vid flera tillfällen och under en längre tid.

Källor: 2 kapitlet 32 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidan 20.

Vad gäller kring registerkontroll för personer som inte är svenska medborgare eller som har vistats kort tid i Sverige?

Barns och ungas trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

I verksamheter som omfattas av obligatorisk registerkontroll får arbetsgivare inte anställa, anlita eller ta emot någon som inte har visat upp ett registerutdrag. Det gäller både svenska och utländska medborgare.

Om en medborgare i ett annat EU-land ansöker om ett utdrag inhämtar polisen även uppgifter om personen som finns i kriminalregistret i det landet.

Det är viktigt att komma ihåg att registerkontrollen bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om en person är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Det kan också finnas andra nödvändiga åtgärder inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet som gäller barns och elevers trygghet. Det bör exempelvis finnas rutiner för hur ny personal tas emot och introduceras och rutiner för hur arbetet ska utföras. Det är också viktigt att man har en ständigt pågående diskussion kring frågor om barn och elevers säkerhet.

Källor: 1 kapitlet 10 §, 2 kapitlet 31 § och 4 kapitlet 3-8 §§ skollagen, 9 § lag (1998:620) om belastningsregister och 22 c § förordningen (1999:1134) om belastningsregister.

Kan ett utdrag ur ett annat lands belastningsregister användas för registerkontroll?

Stöd i arbetet

Systematiskt säkerhetsarbete i förskola och skola

Annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kapitlet skollagen och är inte en del av skolväsendet. Annan pedagogisk verksamhet omfattas bara av skollagens bestämmelser om det står uttryckligen i lagtexten att verksamheten i fråga omfattas.

I samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet ingår:

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis”.

Källor: 1 kapitlet 1-2 §§ och 25 kapitlet 1 § skollagen.


Frivillig registerkontroll

Får en arbetsgivare göra en registerkontroll i verksamheter där registerkontroll inte är obligatoriskt?

Ja, även i verksamheter där registerkontroll inte är obligatoriskt har en arbetsgivare rätt att begära att ett registerutdrag ska visas upp av den som ska anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten. Men bara om arbetet innebär att hen ska ha direkt och regelbunden kontakt med barn. Med barn avses personer under 18 år. Detta brukar kallas för frivillig registerkontroll. Om arbetsgivaren väljer att inte begära att ett registerutdrag ska visas upp finns det inget förbud mot att anställa, anlita eller ta emot personen i verksamheten. Reglerna kring frivillig registerkontroll skiljer sig på det sättet mot vad som gäller för de verksamheter där registerkontroll är obligatorisk.

Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Vilka personer kan en arbetsgivare göra en frivillig registerkontroll på?

Om arbetet innebär direkt och regelbunden kontakt med barn har arbetsgivaren rätt att begära att ett registerutdrag ska visas upp av den som erbjuds en anställning. Samma sak gäller för personer som inte ska anställas, men som erbjuds eller tilldelas uppgifter som innebär direkt och regelbunden kontakt med barn i en verksamhet där registerkontroll inte är obligatorisk.

Det gäller för:

 • uppdragstagare
 • anställda hos någon som ingått avtal med den som bedriver verksamheten, exempelvis anställda vid bemanningsföretag eller företag som sköter stödfunktioner som städning eller fastighetsskötsel på entreprenad
 • praktikanter.

Om arbetsgivaren eller uppdragsgivaren väljer att inte begära att ett registerutdrag visas upp, finns det inget förbud mot att anställa, anlita eller ta emot personen i verksamheten. Det är en skillnad jämfört med vad som gäller i verksamheter där registerkontroll är obligatorisk.

Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, sidorna 29–30.

Vad menas med direkt och regelbunden kontakt med barn?

Begreppet direkt och regelbunden kontakt med barn innebär att någon har återkommande och nära kontakter med barn i sitt arbete. Med barn menas personer under 18 år. Det handlar om arbeten där arbetsuppgifterna till stor del består av att undervisa, sköta, ta hand om eller på något annat sätt ha en personlig kontakt med barn. Kravet på regelbundenhet innebär att det ska handla om återkommande direktkontakt med barn. Vad som kan anses vara regelbundet beror på vilken verksamhet det handlar om. Annat som kan vara relevant för bedömningen av vad som räknas som direkt och regelbunden kontakt med barn är vilken typ av kontakter det rör sig om, vilken intensitet som kontakterna har och om det alltid finns med en vårdnadshavare eller någon annan vuxen.

Ytterst är det arbetsgivaren som får avgöra om en persons arbetsuppgifter innebär direkta och regelbundna kontakter med barn.

Källor: 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, sidan 45.

När och för vem ska registerutdraget visas upp?

När under anställningsprocessen ska registerkontrollen göras?

Arbetsgivaren kan bara begära att ett registerutdrag ska visas upp av den som faktiskt erbjuds en anställning eller som ska anlitas eller tas emot i verksamheten. Det är alltså inte meningen att registerutdraget ska visas upp tidigare i processen, exempelvis i samband med ansökan eller när man kallar några av de sökande till intervju. Samma princip gäller om arbetsgivaren ska anlita någon, till exempel via ett bemanningsföretag. Då ska arbetsgivaren vänta med att begära att ett registerutdrag visas upp tills det är klart vem hos bemanningsföretaget som tilldelats arbetet.

Registerutdraget ska utgöra en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare eller uppdragsgivare avgör om en person är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Registerkontrollen behöver därför göras innan beslutet om att anställa, anlita eller ta emot någon fattats.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidan 33.

Vem ansvarar för att genomföra registerkontrollen? Vem ska registerutdraget visas upp för?

Det är huvudmannen för verksamheten som har det yttersta ansvaret för barnens säkerhet och som ska ha det avgörande inflytandet över vilken personal som ges tillträde till verksamheten. Det är också huvudmannen som ansvarar för att genomföra den obligatoriska registerkontrollen av personer som erbjuds anställning. Den som erbjuds anställning inom en verksamhet med obligatorisk registerkontroll ska visa upp registerutdraget för den som erbjuder anställningen. Om någon ska anlitas eller tas emot i en verksamhet med obligatorisk registerkontroll utan att få en anställning ska hen visa upp registerutdraget för den inom verksamheten som beslutar om att anlita eller ta emot personal på sådant sätt.

I verksamheter där registerkontroll är frivillig gäller motsvarande princip, det vill säga att det är för arbetsgivaren som registerutdraget på begäran ska visas upp. Om någon ska anlitas eller tas emot i en sådan verksamhet utan att få en anställning ska registerutdraget på begäran visas upp för den som beslutar om att anlita eller ta emot uppdragstagare och praktikanter.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen, 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, proposition 2007/08:28 Utvidgad registerkontroll inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg, sidan 16 samt proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, sidan 30.

Hur ska det dokumenteras att någon har visat upp ett registerutdrag?

Kan arbetsgivaren kontrollera om registerutdraget är äkta?

Om den som erbjuds anställning, anlitas eller tas emot i verksamheten visar upp ett digitalt utdrag ur belastningsregistret kan huvudmannen kontrollera utdragets äkthet med hjälp av polisens kontrolltjänst för digitala registerutdrag.

Kontrolltjänst för digitala registerutdrag, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Måste ett nytt registerutdrag visas upp varje år?

Nej. Arbetsgivare kan bara begära att ett registerutdrag visas upp i samband med att de erbjuder någon en anställning eller har valt ut någon som ska anlitas eller tas emot i verksamheten.

En arbetsgivare har inte rätt att utifrån skollagen eller lagen om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn kräva att personer som redan anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten ska visa upp ett nytt registerutdrag vid ett senare tillfälle.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och 1 och 3 §§ lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidan 21.

Dokumentera registerkontrollen

Ska arbetsgivaren dokumentera att ett registerutdrag har visats upp?

En kontroll av ett registerutdrag ska dokumenteras genom en anteckning om att utdraget har visats upp. Anteckningen ska göras av den inom verksamheten som beslutar om att anställa, anlita eller ta emot någon. Någon annan dokumentation av kontrollen får inte göras. Det får alltså inte göras några anteckningar om innehållet i registerutdraget. Det gäller både vid obligatorisk registerkontroll och frivillig registerkontroll.

Källor: 2 kapitlet 32 § skollagen och 5 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn samt proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, sidorna 32–33.

Har man rätt att få tillbaka ett registerutdrag som man tidigare har lämnat in?

Tidigare gällde vid obligatorisk registerkontroll att registerutdraget inte bara skulle visas upp, utan utdraget skulle lämnas in till arbetsgivaren. Ett utdrag som någon tidigare har lämnat in ska på begäran lämnas tillbaka i original.

Källa: Punkt 3 i övergångsbestämmelserna till lag (2021:452) om ändring i skollagen.

Begäran om registerutdrag samt innehåll

Kan ett utdrag ur ett annat lands belastningsregister användas för registerkontroll?

Nej. Den registerkontroll som ska göras enligt skollagen avser ett utdrag ur det svenska belastningsregistret. För att begära ut ett sådant utdrag behöver man inte vara svensk medborgare.

För en person som bara hunnit vistas kort tid i Sverige kommer utdraget i de allra flesta fall vara tomt. Skollagens krav på registerkontroll är dock uppfyllt när ett utdrag ur belastningsregistret som är högst ett år gammalt har visats upp.

Det är viktigt att komma ihåg att registerutdraget inte ensamt ger något svar på om en person är lämplig för ett visst arbete. Registerkontrollen är bara en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om en person är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Även om en person inte har några anteckningar i belastningsregistret behöver arbetsgivaren säkerställa att hen är lämplig för det aktuella arbetet på andra sätt, exempelvis genom att ta referenser.

Källa: 2 kapitlet 31 § skollagen.

Vad gäller kring registerkontroll för personer som inte är svenska medborgare eller som har vistats kort tid i Sverige?

Hur gammalt får ett registerutdrag vara?

Ett registerutdrag får inte vara äldre än ett år. Det gäller både vid obligatorisk registerkontroll och frivillig registerkontroll.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen och 4 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn.

Hur begär man ut ett registerutdrag?

Det är Polismyndigheten som lämnar ut utdrag ur belastningsregistret, vilket innebär att det är dit man vänder sig. Begäran görs av den som registerutdraget gäller via polisens e-tjänst för registerutdrag. Har man inte möjlighet att använda e-tjänsten finns blanketter som ska fyllas i och skickas till polisen.

Källor: 1 och 9 §§ lag (1998:620) om belastningsregister.

Begär ett utdrag ur belastningsregistret, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vilken information finns i registerutdraget?

Registerutdraget visar om en person blivit dömd för vissa allvarliga brott, i regel under de senaste tio åren. I utdraget finns bara uppgifter om sexualbrott och barnpornografibrott, samt mord, dråp, grov misshandel, människorov och grovt rån. Det handlar alltså om brott som innebär mycket allvarliga kränkningar av andra människor.

Ett registerutdrag får inte vara äldre än ett år.

Källor: 2 kapitlet 31 § skollagen, 4 § lag (2013:852) om registerkontroll av personer som ska arbeta med barn, 9 och 17 §§ lag (1998:620) om belastningsregister samt 22 § förordning (1999:1134) om belastningsregister.

Vem ansvarar för att begära ut registerutdraget?

Det är bara den som ska visa upp ett registerutdrag som kan begära att få ett utdrag från Polismyndigheten.

Utdraget skickas till den som utdraget gäller. Den person som registerutdraget gäller har alltså möjlighet att själv ta del av uppgifterna i utdraget innan det visas upp för den som gör registerkontrollen.

Källa: 9 § lag (1998:620) om belastningsregister.

Information till arbetsgivare om utdrag ur belastningsregistret, Polismyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Registerkontrollen är bara en del av bedömningsunderlaget

Vad kan förskolor, skolor och annan pedagogisk verksamhet göra mer för att säkerställa barns och elevers trygghet?

Barns och ungas trygghet och säkerhet måste alltid komma i första hand.

Det är viktigt att komma ihåg att registerutdraget bara är en del av bedömningsunderlaget när en arbetsgivare ska avgöra om någon är lämplig att anställa, anlita eller ta emot i verksamheten. Registerutdraget ensamt ger inte något svar på om en person är lämplig för ett visst arbete. Även om en person inte har några anteckningar i belastningsregistret behöver arbetsgivaren säkerställa att hen är lämplig för det aktuella arbetet på andra sätt, exempelvis genom att ta referenser.

I registerutdraget står det inte om en person har begått handlingar som hen inte dömts för. Ett registerutdrag utan anteckningar om brott är givetvis inte heller någon garanti för att personen inte kommer att begå brott efter att hen anställts, anlitats eller tagits emot i verksamheten. Därför är det viktigt att kontinuerligt arbeta för en trygg miljö även på andra sätt. Det bör exempelvis finnas rutiner för hur ny personal tas emot och introduceras och rutiner för hur arbetet ska utföras. Det är också viktigt att man har en ständigt pågående diskussion kring frågor om barns och elevers säkerhet.

Källor: 1 kapitlet 10 § och 4 kapitlet 3-8 §§ skollagen, 22 § förordningen (1999:1134) om belastningsregister, proposition 1999/2000:123 Lämplighetsprövning av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnomsorg, sidorna 16–18 och proposition 2012/13:194 Stärkt skydd för barn mot sexuella övergrepp, sidorna 25–26.

Får en person med anteckningar om brott i registerutdraget anställas, anlitas eller tas emot i verksamheten?

Går det att göra undantag från den obligatoriska registerkontrollen om man behöver rekrytera personal snabbt?

Vad gäller kring registerkontroll för personer som inte är svenska medborgare eller som har vistats kort tid i Sverige, till exempel asylsökande?

Stöd i arbetet

Systematiskt säkerhetsarbete i förskola och skola

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 01 februari 2024

Innehåll på denna sida