Systematiskt säkerhetsarbete i skola och förskola

Att arbeta med frågor som rör säkerhet och krisberedskap måste vara en naturlig del av den ordinarie vardagliga verksamheten. På den här sidan kan du läsa mer om hur arbetet med säkerhet och krisberedskap blir systematiskt.

Fyrfältare med orden Tillitsfulla relationer, Rutiner och säkerhet, Kartlägg och åtgärda risker samt Öva på krisplanen.

Barn och elever har rätt till en trygg och säker miljö. Vantrivsel hos barn och elever, skadegörelse, kränkningar, mobbning och olyckshändelser kan i värsta fall leda till en större kris för hela skolan. Mot den bakgrunden är det angeläget att skolor och förskolor utgår från en helhetssyn på barns och elevers situation, i arbetet för en trygg och säker miljö.

Ett framgångsrikt arbete med säkerhet behöver vara en del av den ordinarie verksamheten och det systematiska kvalitetsarbetet på förskolan eller skolan.

Förtroendefulla relationer är avgörande

Tydliga värderingar, som efterlevs och förtroendefulla relationer lägger grunden för en trygg och säker skola. En trygg miljö med vuxna som är uppmuntrande och bryr sig är en av de viktigaste främjande och brottsförebyggande åtgärderna.

Det främjande värdegrundsarbetet behöver pågå kontinuerligt med uthållighet. Skolan behöver planera, genomföra, följa upp och analysera vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Att ha tydligt uppsatta mål och långsiktighet är en förutsättning för att det ska ge resultat.

Rutiner och säkerhetskultur

Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risker och säkerhetsfrågor. För ett framgångsrikt arbete med säkerhet behöver arbetet vara en del av den ordinarie verksamheten i förskolan och skolan. Det innebär att det är en del i skolans arbete och känt av all personal. Ledningen behöver prioritera och hanterar säkerhets­frågor på alla nivåer i verksamheten.

Öka medvetenheten – kartlägg och åtgärda risker

Det är viktigt att kontinuerligt analysera risker och sårbarheter i verksamheten. Det bidrar till att öka medvetenheten och kunskapen om hot, risker och sårbarhet, hos all personal. Det ger även ansvariga underlag för att planera arbetet med krisberedskap och krisplaner.

Öva på krisplanen

Ett systematiskt säkerhetsarbete omfattar även förekomsten av en krisplan för verksamheten. Arbetet med att ta fram krisplanen är lika viktigt som att ha en aktuell krisplan. För en fungerande krisberedskap är det avgörande att personalen deltar i planeringsprocessen. All personal behöver känna till krisplanen och veta hur de ska agera vid en kris.

Forskning och fördjupning

Ansvar och befogenheter

I skollagen finns krav på att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete både på huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. Det finns även krav på systematiskt arbetsmiljöarbete i arbetsmiljölagstiftningen.

Huvudmannens ansvar för krisberedskap är inte tydligt i skollagen men det utgår från vissa allmänna bestämmelser i skolans författningar och annan lagstiftning. Där framgår att förskolans eller skolans huvudman är skyldig att försäkra sig om att elever och personal har en trygg och säker arbetsmiljö.

Rektorn behöver känna till arbetsmiljölagstiftningens krav på att kartlägga risker i verksamheten. I skollagen finns krav på systematiskt kvalitetsarbete. Det finns flera bestämmelser i olika lagstiftningar som skolor kan behöva ha koll på i arbetet med säkerhet och krisberedskap.

Personalen i förskola och skola har en viktig roll i att upptäcka när barn far illa eller när det finns risk för det. Ibland behöver personalen göra en anmälan till en annan myndighet, till exempel socialtjänsten eller polisen.

Anmälan till andra myndigheter, till exempel polisen eller socialtjänsten

Varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Detta ska göras även på förskole- och skolenhetsnivå. I arbetsmiljölagstiftningen finns krav på systematiskt arbetsmiljöarbete.

Systematiskt kvalitetsarbete

Lagar och regler om arbetsmiljö, Arbetsmiljöverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Arbetsmiljölagen gäller i skolan. Enligt skollagen ska utbildningen utformas på ett sådant sätt att alla elever garanteras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Även om bestämmelser inte gäller i förskolan ska huvudmannen erbjuda förskolebarnen en säker miljö.

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder

Personalen på skolor och förskolor har ett tillsynsansvar. Det innebär att de måste se till att barnen och eleverna inte kommer till skada. Detta ansvar utgår från att barn och elever har rätt till trygghet enligt skollagen och läroplanerna, att arbetsgivaren har ett ansvar enligt arbetsmiljölagen och att det finns praxis inom området.

Tillsynsansvaret

Ansvar

Diskussionsfrågor

Här finns exempel på diskussionsfrågor som kan användas tillsammans med personalen för att öka kunskaperna, få en nulägesbild och hitta förbättringsområden.

  • Vet du vad du ska göra om en allvarlig olycka, brand eller ett våldsdåd inträffar?
  • Vet du hur larmen fungerar i verksamhetens lokaler?
  • Har du koll på vilka rutiner som gäller för besökare?
  • Vet du vem du ska kontakta vid kris?
  • Har du kännedom om verksamhetens krisplan?
  • Vem har ansvaret för att barn och elever är säkra när de vistas i er verksamhet?
  • På vilket sätt arbetar verksamheten med att förebygga ohälsa och kränkningar hos barn och unga?
  • Kartlägger verksamheten incidenter och hot som kan leda till kris?
  • Är säkerhet och krisberedskap en del av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete?
Senast uppdaterad 12 april 2024

Innehåll på denna sida