Förebygg kriser och öka säkerheten genom främjande och förebyggande arbete

I det främjande och förebyggande arbetet med säkerhet och krisberedskap är ett långsiktigt värdegrundsarbete lika viktigt som att kartlägga risker. På den här sidan kan du läsa mer om hur er förskola eller skola kan arbeta.

Skolbyggnad

Tydliga värderingar och goda relationer lägger grunden för en trygg miljö i skolan. Det handlar om att vi vuxna visar att vi bryr oss. Att vi lyssnar nyfiket på vad barnen och eleverna säger och jobbar aktivt mot mobbing och kränkningar. Arbetet med värdegrunden sker varje dag i klassrummet, på skolgården och i fritidshemmet. När ni gör det minskar till exempel risken för att elever begår brott i skolan.

Kartläggning för att identifiera risker

För att kunna förhindra oönskade händelser i skolan behöver personalen känna till var, när och hur barn och elever riskerar att fara illa. Det är en kartläggning som personalen gör tillsammans med eleverna. Därefter kan åtgärder tas fram som kan förebygga att allvarliga händelser inträffar. De flesta oönskade händelserna i skolan eller förskolan har det på något sätt förvarnats om, eller kan efteråt förklaras av att någon varit utsatt för kränkningar eller olika former av mobbning.

Kartläggningen kan till exempel handla om att följa upp och analysera

  • förhållanden i elevernas miljö och skolsituation som kan innebära risk för skador, ohälsa, utsatthet och kränkningar
  • vilka platser i skolan som eleverna upplever trygga respektive otrygga
  • skolk och försämrade skolresultat
  • risker för diskriminering och annan kränkande behandling
  • kränkningsärenden som förekommit på skolan
  • orosanmälningar till socialtjänsten
  • även mindre händelser som kan leda till konflikter och kriser
  • rutiner för att undvika att obehöriga kommer in i skolan lokaler
  • platser med risk för anlagda bränder
  • eventuella hot.

Framgångsfaktorer i det brottsförebyggande arbetet

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan förebygger frånvaro bland annat genom att systematiskt främja en god lärmiljö, göra tidiga anpassade insatser och samarbeta med vårdnadshavare.

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Utveckla skolans samverkan med vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Här finns stöd samlat för dig som vill identifiera skolans styrkor och ringa in utvecklingsområden som har att göra med skolans samverkan med hem och vårdnadshavare.

Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

Samverka externt för att möta barns och elevers behov

För att barn och elever ska få rätt stöd i rätt tid behöver skolan ibland samverka med andra aktörer. Här får du som arbetar i skolledning eller elevhälsa stöd kring extern samverkan för barn och elever som riskerar en ogynnsam utveckling.

Extern samverkan för att tidigt möta barns och elevers behov

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser (TSI) handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan förskola/skola, hälso- och sjukvård, socialtjänst och andra verksamheter. Här hittar du stöd för sådant arbete.

Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Krisberedskap för förskolor och skolor

Alla förskolor och skolor ska ha beredskap för olika typer av kriser som kan inträffa och som påverkar säkerheten och undervisningen. Här kan du som rektor ta del av grunderna för hur ni kan förebygga kriser och minska allvarliga konsekvenser när en kris uppstår.

Krisberedskap för förskolor och skolor

Senast uppdaterad 01 februari 2024

Innehåll på denna sida