Utveckla skolans samverkan med hem och vårdnadshavare

Förtroendefulla relationer och en väl fungerande samverkan mellan skola och vårdnadshavare ökar elevens utvecklingsmöjligheter. Här finns stöd samlat för dig som vill identifiera skolans styrkor och ringa in utvecklingsområden som har att göra med skolans samverkan med hem och vårdnadshavare. Stödmaterialet vänder sig till rektorer, lärare och övrig skolpersonal i grundskolan och motsvarande skolformer, samt fritidshemmet.

Identifiera skolans behov

Det är viktigt att identifiera vilka orsaker som kan ligga bakom eventuella brister för att kunna välja lämplig åtgärd. Därför innehåller materialet en checklista med tio påståenden som kan hjälpa er att identifiera styrkor och utvecklingsbehov med samverkan med vårdnadshavare på er skola. Det tar ca 60 minuter att genomföra checklistan om man räknar med tillhörande diskussioner i ett arbetslag på ca 4-8 personer. Dokumentera era diskussioner när ni tar er igenom checklistan.

Diskutera gemensamt

När ni har identifierat vilka områden skolan behöver utveckla vidare behöver det fortsatta fokuset ligga på arbetet framåt. Till exempel kan ni diskutera följande:

Är ni eniga om hur ni ska arbeta vidare med de områden som ni har funnit brister inom i checklistan? Prioritera arbetet utifrån era förutsättningar.

Genomföra

Stödmaterial till det fortsatta arbetet hittar ni under varje påstående. Texternas utgångspunkt är framgångsfaktorer som främjar god samverkan. Alla texter inleds med fallbeskrivningar och har vidare en fördjupad forskningsdel som följs av diskussionsfrågor som stöd för ert utvecklingsarbete. Fundera på hur ni kan arbeta vidare med resultatet med hjälp av materialet.

Resultat och analys

Dokumentera gärna hur ni arbetar vidare och försök att vara konkreta och tydliga med arbetssätt, ansvarsfördelning, tidsramar, uppföljning och utvärdering.

Film: Så kan skolan samverka med vårdnadshavare (tid: 03:00 min.)

Den här filmen kan ni använda som en introduktion till ert arbete. Filmen förklarar varför samverkan med vårdnadshavare är en utmaning för många skolor. Du får veta vilka vinster en god samverkan kan ge och några viktiga tips för att utveckla detta på din skola. Konsekvenserna av en otillräcklig eller undermålig samverkan med vårdnadshavare kan leda till minskad likvärdighet.

Checklista för att utveckla er skolas samverkan med hem och vårdnadshavare

Den inledande texten till varje påstående är tänkt som en hjälp för er att förstå sammanhanget ur vilken frågan är ställd för att synliggöra eventuella utvecklingsbehov.

Pdf:en nedan innehåller alla påståenden i materialet nedan med ifyllbara kommentarsfält. Antalet tecken du kan fylla i är begränsat.

Utveckla samverkan, 10 påståenden Pdf, 340 kB, öppnas i nytt fönster.

Koll på

Vårt systematiska kvalitetsarbete

Skolan behöver kontinuerligt utvärdera och utveckla samverkansformerna med vårdnadshavare som en del av det systematiska kvalitetsarbetet för att se om vi når ut till alla våra vårdnadshavare och om vi ger alla möjlighet till delaktighet i sina barns skolgång.

1. På vår skola har vi en gemensam strategi som kontinuerligt utvärderas för att möjliggöra för hem och vårdnadshavare att bli delaktiga i frågor som rör elevens skolgång.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Samverkansformer och öppna kommunikationskanaler av Ann S. Pihlgren

Koll på

Våra strategier för samverkan

I skolor som styrs med läroplanen som grund är ramar, överenskommelser, förhållningssätt och förväntningar tydliga och gemensamma. Detta underlättar goda kontakter med vårdnadshavarna och verksamheten som genom detta kan sätta upp nödvändiga professionella gränser om så krävs.

2. På vår skola har vi en gemensam strategi för möten och samverkan med alla vårdnadshavare.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Samverkan med föräldrar och vårdnadshavare - en teoretisk modell av Ann S. Pihlgren

Koll på

Kommunikation med vårdnadshavare

När skolan har många olika kanaler för kommunikation och möten med vårdnadshavare underlättar det för personalen att kunna möta familjerna utifrån deras olika behov, livssituationer, förväntningar och krav.

3. På vår skola har vi en överenskommelse om gemensamma förhållningssätt i kontakter med vårdnadshavare och hemmen som all personal förstår och agerar utifrån.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Samverkansformer och öppna kommunikationskanaler av Ann S. Pihlgren

Koll på

Vår syn på vårdnadshavare som viktig resurs

Lärarna på vår skola betraktar vårdnadshavare som viktiga resurser, som bidrar med kunskaper och erfarenheter med vilja och ambition att stödja barnets kunskapsutveckling.

4. På vår skola är vårdnadshavarna kompetenta resurser i elevernas lärande.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Föräldrasamverkan i mellanrummet av Åsa Wedin

Föräldrars livserfarenheter som resurs i flerspråkiga skolor, Max strandberg

Koll på

Hur vi underlättar vårdnadshavares närvaro på fysiska träffar

Brist på kunskaper om skolsystemet, lärarnas arbetssätt och språkförbristningar, kan utgöra hinder för hur vårdnadshavare kan bli värdefulla samtalspartners. Skolan å andra sidan har förväntningar på vårdnadshavares delaktighet och engagemang och är kanske omedvetna om vårdnadshavarens situation och förutsättningar att närvara.

5. På vår skola skapar vi förutsättningar för att alla vårdnadshavare erbjuds och har möjlighet att närvara på fysiska träffar.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Föräldramöten som dialog och kunskapsutveckling av Gudrun Svensson

Koll på

Vårt likvärdiga bemötande

Vår skola respekterar vårdnadshavare som de viktiga vuxna de är för sina barn. Vi är medvetna om vårdnadshavares olikheter, engagemang, förväntningar, ambition och vilja att stödja sina barn.

6. På vår skola finns det vårdnadshavare som vi inte möter med respekt.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Delaktighet – rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare av Gudrun Svensson

Samarbete med föräldrar och vårdnadshavare utifrån ett interkulturellt förhållningssätt präglas av nyfikenhet på andra.
Föräldrasamverkan – ömsesidighet, dialog och erkännande, Lars Erikson

Föräldrars livserfarenheter som resurs i flerspråkiga skolor, Max strandberg

Koll på

Hur vi ser styrkan i mångfald

Genom att skolpersonalen intar ett interkulturellt förhållningssätt öppnar man även upp för social interaktion och möten mellan personal och vårdnadshavare med olika etnisk och kulturell bakgrund.

7. På vår skola synliggör vi elevernas språk och kultur.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Föräldrasamverkan i mellanrummet av Åsa Wedin

Koll på

Vårt normkritiska arbete

Skolan som institution, och dess lärare, står i en maktposition gentemot vårdnadshavare och elever. Genom att skapa en medvetenhet om dessa förhållanden kan större förståelse för föräldrar och barn med olika bakgrund skapas.

8. Rektor och skolpersonal på vår skola agerar normkritiskt i alla kontakter med hem och vårdnadshavare genom att göra perspektivbyten för att hela tiden försöka se frågor ur barns, elevers, vårdnadshavares, personalens och skolans perspektiv.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Delaktighet – rättighet och möjlighet för flerspråkiga elevers vårdnadshavare av Gudrun Svensson

Förhållningssätt till samverkan med föräldrar av Lars Erikson

Koll på

Fritidshemmet som relationsskapare

Fritidshemmet kan vara en aktiv resurs för att skapa starka relationer med föräldrar och vårdnadshavare. Fritidshemmet beskrivs i forskning som en viktig förmedlingsarena mellan hem och skola. Personalen i fritidshem blir representanter också för skolans värld eftersom de träffar vårdnadshavarna oftare än skolpersonalen, som en ”spindel i nätet”.

9. Vi ser fritidshemmet som en resurs för att medverka till integration av elever och deras hem eller vårdnadshavare.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Fritidshemmets samverkan med hem och vårdnadshavare av Catarina Andishmand

Föräldrasamverkan – ömsesidighet, dialog och erkännande, Lars Erikson

Koll på

Vår information vid kriser

Under kristider, som till exempel under covid-19-pandemin, har rektorer snabbt behövt ställa om undervisningen. De har då på olika sätt kontaktat hem och vårdnadshavare för att informera om de rekommendationer och krav som myndigheter ställer på skolan.

10. På vår skola har vi en plan för hur vi hanterar kontakter och informerar vårdnadshavare under kristider.

 • Stämmer
 • Stämmer delvis
 • Stämmer inte

Krisberedskap i samverkan med hemmen av Ann S. Pihlgren och Jilda Semb Sürüp

Senast uppdaterad 19 oktober 2023.

Relaterat