Främja närvaro och förebygga frånvaro

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet.

lärare pratar med elever
Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer för att främja närvaro och förebygga frånvaro

Rekommendationer tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet och syftar till att tydliggöra den bästa tillgängliga kunskapen inom området. Syftet med rekommendationerna är att stödja huvudmän, förskolor och skolor i utvecklingsarbetet och på så sätt stärka likvärdigheten inom ett utvalt område. För dem som redan har kommit långt i arbetet kan rekommendationerna framstå som grundläggande. Rekommendationerna kan då istället ses som en bekräftelse på ett fungerande arbetssätt.

Rekommendationer belyser hur arbetet kan utföras för att hålla en hög kvalitet och ska ses som vägledande – ett konkret och praktiknära stöd. Avsikten är inte att rekommendationerna ska vara heltäckande eller uttömmande.

Mer om vad som är krav och vad som är tänkt som rekommendationer eller stöd på sidan Så styrs skolan

Skolverkets rekommendationer till huvudmän

Led och styr det närvarofrämjande arbetet och sprid kunskap om frågor kring närvaro och frånvaro i skolorna.

För att öka kunskapen och stärka likvärdigheten kan huvudmannen tillsammans med rektorerna uppmärksamma frågan och till exempel vid gemensamma möten ta del av vad forskning visar och utarbeta gemensamma planer för det främjande arbetet. Tydliga rutiner kan underlätta samarbetet med till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, däribland barn och ungdomspsykiatrin (BUP).

Ta hänsyn till och förebygg kända risker för frånvaro.

Det underlättar om du som arbetar på huvudmannanivå har goda rutiner för det systematiska arbetet med övergångar eftersom risken för frånvaro ökar när en elev byter klass eller skola. Även förflyttningar mellan skolbyggnader utanför skolområdet och håltimmar utgör risker för att en elev avviker från skolan.

Stötta och följ upp rektorernas arbete med uppföljningen av skolornas frånvarostatistik.

Tillförlitlig rapportering av frånvaro och närvaro är centralt för att kunna analysera närvarodata och för att ge underlag till främjande och förebyggande arbete. Det är viktigt att du som arbetar på huvudmannanivå bidrar med stöd till rektorerna i det arbetet. För att främja likvärdighet och anpassa stöd efter skolors olika behov kan närvarodata vara en kvalitetsindikator som kan vägleda dig vid planering och resursfördelning.

Skapa gemensamma rutiner för frånvaroutredningar och ge stöd till rektorerna i det åtgärdande arbetet.

För att stärka likvärdigheten mellan huvudmannens skolor är det bra att det finns rutiner kring vilka frågor som är viktiga att ställa vid en frånvaroutredning. Genom att ge respons till rektorn om de insatser som satts in kan du som arbetar på huvudmannanivån följa arbetet på skolenhetsnivån och vara en viktig stödfunktion i rektorns arbete.

Skolverkets rekommendationer till rektorer

Sprid kunskap till all skolpersonal om skolnärvarons betydelse för eleverna.

Det är viktigt att all skolpersonal har kunskap om vilka konsekvenser elevers frånvaro kan få för den enskilda eleven och att skolnärvaro utgör en viktig skyddsfaktor. I detta arbete är elevhälsans personal en viktig tillgång. Även studie- och yrkesvägledare kan bidra med kunskap. Du som rektor kan tillsammans med skolans personal till exempel ta del av aktuell forskning, utarbeta planer för arbetet samt återkommande lyfta frågor om närvaro och frånvaro på gemensamma möten.

Led skolans personal i det främjande arbetet för att stärka elevernas anknytning till skolan.

Trivs eleverna i skolan minskar deras frånvaro. Det kan låta enkelt men kan ändå vara avgörande. Tydliga ramar för undervisningen, hög delaktighet, lärare som är goda förebilder, tillit mellan lärare och elever samt ordningen på skolan bidrar till elevernas trivsel. Även goda relationer mellan hem och skola är av betydelse.

Förebygg frånvaro genom att uppmärksamma och tidigt agera på frånvaro.

När en elev har återkommande frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd för att förebygga ytterligare frånvaro. Det kan till exempel handla om att ha tätare kontakt med omyndiga elevers vårdnadshavare eller göra anpassningar i lärmiljön. Ett annat exempel kan vara att ha regelbundna avstämningar mellan skola och elevers handledare under en praktikperiod.

Förebygg kända risker för frånvaro vid schemaläggningar, förflyttningar och övergångar.

Vid schemaläggning och annan planering av verksamheten är det viktigt att du som rektor så långt det är möjligt väger in risker exempelvis genom att minimera antalet håltimmar.
Vid förflyttningar mellan lokaler utanför skolans område är det viktigt att du bedömer behovet av stödåtgärder i den enskilda situationen. Personal kan till exempel följa med mellan olika lokaler och platser för att minska risken för att elever avviker.
En annan känd risk är att en elevs frånvaro riskerar att fortsätta eller öka vid övergångar. Goda rutiner för arbetet med övergångar kan förebygga risker för frånvaro och främja närvaro.

Följ upp och analysera frånvarostatistik, och vidta åtgärder för att öka närvaron på skolan tillsammans med elevhälsan och övrig skolpersonal.

När du som rektor analyserar frånvarostatistiken kan lämpliga åtgärder bli tydliga. Åtgärderna kan till exempel handla om att stärka trygghet, anpassa schemaläggningen och möjliggöra för en mer tillgänglig lärmiljö. Informera vårdnadshavare och äldre elever om skolans frånvarostatistik. för att göra dem delaktiga i det närvarofrämjade arbetet.

Se till att den som gör en frånvaroutredning i samråd med elevhälsans personal pratar med eleven, vårdnadshavare och lärare om:

-relationer, trivsel, trygghet i skolan eller på praktik/apl,
-undervisningen i alla ämnen,
-orsaker i hemförhållanden och
-vilka skyddsfaktorer som kan bidra till att stärka närvaron.

Genom samtal med eleven och elevens vårdnadshavare kan skolan få viktig information om vad som skulle kunna stärka närvaron. Erbjud gärna eleven alternativa kontaktvägar om eleven inte kan eller vill träffas på plats.

Se till att åtgärderna för att öka en elevs närvaro utvärderas i närtid och kan ändras om de inte fungerar.

För att det inte ska gå för lång tid och för att de åtgärder som sätts in ska ge önskad effekt, kan det vara viktigt med täta uppföljningar. Ibland kan en insats behöva förändras för att bättre svara mot elevens individuella behov.

Se till att lärmiljön anpassas pedagogiskt och socialt för att underlätta för elever med hög eller upprepad frånvaro att komma tillbaka till skolan.

För en elev som har varit frånvarande kan det vara svårt att komma tillbaka till skolan. Eleven kan oroa sig för att få frågor från klasskamrater och vuxna och för att inte klara det skolarbete som eleven har missat. Du som rektor kan underlätta genom att planera för återgången tillsammans med eleven, omyndiga elevers vårdnadshavare och elevhälsans personal.

Skolverkets rekommendationer till lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal

Medverka aktivt i skolans främjande arbete för att stärka elevernas anknytning till skolan.

För att eleverna ska trivas och vilja vara i skolan är det viktigt med positiva förväntningar och tillitsfulla relationer, samt att de ramar som finns för undervisningen och ordningen på skolan är tydliga och kända. Betydelsen av närvaro och att ni som förebilder värnar lektionstider och inte avbryter lektioner i onödan, är också angeläget i det främjande arbetet.

Informera vårdnadshavarna om vikten av närvaro och erbjud olika kontaktvägar till skolan.

För att skapa förståelse för hur viktigt det är att eleverna deltar i undervisningen kan du lyfta frågan vid föräldramöten och utvecklingssamtal. En variation av kontaktvägar, till exempel mejlkontakt, telefon eller sms, kan underlätta för vårdnadshavarna i kontakten med skolan, men behöver förstås också anpassas efter skolans och lärarens förutsättningar.

Förebygg frånvaro genom att uppmärksamma och tidigt agera på frånvaro.

Problem med frånvaro kan till exempel handla om pedagogiska eller sociala faktorer. Ta reda på vad frånvaron beror på och visa i mötet med eleverna att de är saknade. När en elev har återkommande ströfrånvaro eller sammanhängande frånvaro, behöver du agera direkt och i enlighet med skolans rutiner.

Fokusera på elevens styrkor och det som fungerar.

I en frånvaroutredning uppmärksammas de svårigheter och problem som gör att eleven inte kommer till skolan. I kontakten med eleven och omyndiga elevers vårdnadshavare är det viktigt att lyfta fram elevens styrkor och det som fungerar bra i skolan.

Underlätta för elever som har varit frånvarande att komma tillbaka till undervisningen och skolan.

När en elev har varit mycket frånvarande är det viktigt att ni förbereder återgången till skolan. Det kan till exempel handla om att anpassa elevens arbetsuppgifter så att de inte upplevs som övermäktiga eller, om eleven själv vill det, förbereda klasskamraterna på hur elevens återgång kommer att gå till.

Konkreta tips

Det behövs ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet.

Forskning visar att skolan kan göra mycket för att elever inte ska förlora värdefull tid i skolan. Skolan kan främja närvaro bland annat genom tidiga insatser och genom att ha individens behov i fokus. Detta kräver ett systematiskt och samordnat arbete som inkluderar alla i skolan. Det är viktigt att all skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro, utifrån sin roll och sitt uppdrag.

Huvudmannens uppdrag är att ge stöd till rektorn i arbetet med att skapa rutiner för att främja närvaron. Det kan till exempel handla om att ta fram gemensamma rutiner för skolor som huvudmannen ansvarar för.

Rektorns uppdrag är att ta fram rutiner för frånvarorapportering, men också för att systematiskt leda skolans arbete för att skapa trygghet och studiero. Elevhälsans uppdrag är en viktig del i det arbetet.

Lärare behöver på olika sätt bidra till en god lärandemiljö genom att till exempel bygga tillitsfulla relationer till eleverna och genom att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare och andra som arbetar i skolan ska också följa de rutiner som finns för att rapportera frånvaro.

Det är viktigt att varje skola undersöker vad de behöver göra för att deras elever ska trivas i skolan. Skolans samlade elevhälsa är viktig i det arbetet, såväl på övergripande nivå som på grupp- och individnivå. I arbetet med att främja elevers närvaro i skolan lyfter forskningen fram vikten av att arbeta förebyggande och systematiskt utifrån områdena

 • organisation och systematik
 • god lärandemiljö
 • trygghet och delaktighet.

Ansvar i skolfrågor:

Organisera skolan för att främja närvaro

Hur en skola eller skolenhet är organiserad kan främja elevernas närvaro. Forskning visar att det är viktigt att arbeta med följande faktorer:

 • helhetsperspektiv och systematik i arbetet med närvaro i skolan
 • ett gott skolklimat
 • främjande och förebyggande elevhälsoarbete
 • trygga övergångar mellan skolformer
 • dialog och samverkan med vårdnadshavare och det omgivande samhället.

Skolan behöver arbeta systematiskt för att främja närvaro. I det arbetet är god lärmiljö och ett tryggt skolklimat är viktiga områden. För att veta om arbetet med att främja närvaron fungerar behöver skolan regelbundet granska och kartlägga den egna verksamheten. Kartläggningen och eventuella åtgärder ska genomföras utifrån kunskap om vad som främjar elevers lärande och utveckling.

Hälsa och lärande går hand i hand. När elever mår bra behöver skolan lägga mindre tid på att förebygga och åtgärda problem och frånvaro. Lärande och hälsa påverkas på många sätt av samma generella faktorer. Det är därför viktigt att den samlade elevhälsan är med i arbetet med att främja närvaro. På övergripande nivå kan det till exempel handla om elevernas arbetsmiljö. Ett annat exempel på när den samlade elevhälsan kan vara ett viktigt stöd är hur man arbetar med övergångar mellan årskurser och stadier inom en skola eller skolenhet. För en del elever kan det ibland också vara svårt att hantera bytet mellan olika lektioner, särskilt när elever måste förflytta sig. Inom den samlade elevhälsan finns kunskaper om förhållandena på skolan som är väsentliga i sammanhanget.

Stöd i arbetet:

 • Hur arbetar ni för att främja elevernas närvaro?
 • Hur arbetar ni med att följa upp elevernas frånvaro?
 • Finns det något i ett nuvarande arbetssätt ni vill förändra? Vad och varför?

God lärmiljö främjar närvaron

God lärmiljö i skolan kan i sig främja elevers närvaro. När undervisningen anpassas till elevernas behov främjar det deras motivation att delta i utbildningen. God lärmiljö omfattar många olika delar. Det handlar om allt ifrån att ta fram scheman med få håltimmar till att skapa tillitsfulla relationer och stimulerande undervisning. Utifrån olika roller och uppdrag ansvarar huvudman, rektor, lärare och den samlade elevhälsan på olika sätt i det arbetet.

Exempel på vad som främjar både närvaron och lärandet:

 • undervisning som är anpassad till eleverna och som stimulerar och motiverar dem att lära sig
 • att elever får delaktighet och inflytande
 • trygghet och studiero
 • att elever har tillitsfulla relationer till lärare och skolkamrater
 • tät kontakt mellan elever och lärare
 • scheman med så få håltimmar som möjligt.

Undervisning som håller hög kvalitet och som är anpassad efter elevers olika förutsättningar och behov främjar deras lärande och närvaro. Det är också viktigt att undervisningen är varierad. Det ska vara tydligt för eleverna vad de ska göra och det ska gå att redovisa uppgifter på olika sätt.

För att öka elevernas möjligheter till inflytande och delaktighet i skolan behöver de ha kunskap om såväl sina rättigheter som skyldigheter. Eleverna behöver bli erkända och bekräftade och känna sig inkluderade i undervisningen och i skolan.

Ibland behöver elever extra stöd i undervisningen. Då är det viktigt att skolan erbjuder extra anpassningar. Om det inte räcker behöver rektorn se till att en utredning om särskilt stöd påbörjas så fort som möjligt. Det är också viktigt att lärare och annan personal har höga men rimliga förväntningar på eleverna, eftersom det har stor betydelse för elevernas motivation och utveckling. Elever som är motiverade och som känner sig delaktiga trivs bättre i skolan.

God lärandemiljö främjas också av tydligt ledarskap och av tillitsfulla relationer, både mellan lärare och elever och mellan eleverna i klassen och i skolan. Detta gäller även mellan lärare. För att elever ska kunna delta fullt ut i undervisningen behöver det vara ett tryggt skolklimat där eleverna känner sig som en del i gruppen. Det är viktigt att alla tar ansvar för det arbetet utifrån sin roll och sitt uppdrag.

På individnivå är det alltid viktigt att elever och vårdnadshavare får vara delaktiga i arbetet med att främja närvaro. I samtalen med vårdnadshavare och elever behöver skolpersonalen tydligt förmedla vikten av utbildning och skola samt beskriva hur skolan arbetar för att främja elevers närvaro. Vårdnadshavare och elever behöver känna till skolans rutiner för att förebygga och åtgärda frånvaro.

Stöd i arbetet:

 • Hur arbetar ni idag med att främja en god lärmiljö utifrån de exempel som lyfts fram?
 • Finns något i nuvarande arbetssätt som ni ser behov av att förändra? I så fall vad?
 • Hur kan ni gå vidare i det arbetet? Vem behöver göra vad?

Trygghet och delaktighet främjar närvaro

Trygga elever lär sig bäst. Gott skolklimat, som präglas av trygghet och arbetsro bidrar till ökad närvaro. Det gör även goda relationer mellan elever, mellan elever och vuxna och mellan vuxna. Det är viktigt att elever är motiverade och känner delaktighet. Det ökar deras trivsel och därmed närvaron i skolan.

Exempel på vad som främjar trygghet och delaktighet:

 • att slippa trakasserier och kränkande behandling i och utanför skolan
 • en känsla av att det är möjligt att lyckas i skolarbetet
 • goda kamratrelationer och social kompetens
 • att bli lyssnad på och att ha inflytande över sin skolvardag.

Det finns flera sätt arbeta med tillitsfulla relationer mellan skolpersonalen, elevgruppen och med den enskilda eleven. På individnivå kan det i undervisningen till exempel handla om att ge eleven regelbunden återkoppling om hur det går i skolan, att uppmärksamma eleven och att låta elevens intressen ta plats i undervisningen.

När det gäller elever som grupp är det viktigt att arbeta för gemenskapen i klassen och i skolan överlag. Det har en stor betydelse för elevers trivsel och motivation. Därför behöver skolans personal främja goda relationer mellan elever, både inom en klass och mellan olika klasser och årskurser. Skolpersonalen kan främja relationer mellan elever till exempel genom att

 • observera gruppdynamiken och fördela roller och ansvarsområden utifrån det
 • inom undervisningen organisera samarbeten mellan klasser eller årskurser
 • ge eleverna ansvar för gemensamma projekt som en klass - eller skoltidning
 • arbeta med fadderverksamhet.

När elever kan påverka sin skolgång ökar det deras motivation och trivsel i skolan. En förutsättning för att ha inflytande är att elever känner till både till sina rättigheter och sina skyldigheter. Några sätt att arbeta främjande med elevers delaktighet är att lyssna till deras egna åsikter och tankar och bekräfta dem.

Med det här verktyget kan ni få koll på ert arbete med trygghet och studiero:
Koll på trygghet och studiero Länk till annan webbplats.

Stöd i arbetet:

 • Hur arbetar ni idag med att främja trygghet och delaktighet?
 • Finns något i nuvarande arbetssätt som ni ser behov av att förändra? I så fall vad?
 • Hur kan ni gå vidare i det arbetet? Vem behöver göra vad?

Förebygga, utreda och åtgärda frånvaro

På individnivå är syftet med en utredning att få svar på varför eleven så ofta är borta från skolan så att man kan sätta in rätt insatser för att minska frånvaron. Därför ska utredningen ha fokus på orsaker som har med skolan att göra, även om läraren också kan vara uppmärksam på andra orsaker. I utredningen är det viktigt att tala med eleven och lyssna in hur eleven själv upplever sin skolsituation. Det är också viktigt att tala med elevens vårdnadshavare och med de lärare och den skolpersonal som undervisar eleven eller som eleven möter i skolan. Samtalen behöver både ha fokus på hur eleven uppfattar undervisningen och den sociala miljön.

I vissa fall räcker det med en enkel utredning. I andra fall krävs det en mer allsidig utredning. Den kan i sin tur visa att elevens frånvaro bottnar i till exempel diskriminering eller ett behov av särskilt stöd. Då krävs det andra former av underlag för att skolan ska kunna ge eleven det stöd som behövs. En samlad bedömning behöver ligga till grund för de insatser och åtgärder som skolan sätter in.

Det är viktigt att skolan diskuterar åtgärderna tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Rektorn behöver se till att insatserna följs upp och utvärderas. Om åtgärderna inte leder till att eleven börjar delta i utbildningen behöver skolan försöka med andra insatser. I utredningen kan det framkomma mer komplexa orsaker till att en elev är frånvarande. Det kan till exempel handla om en kombination av olika faktorer i hemmet, i skolan och hos individen. Här kan samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och vårdnadshavare vara avgörande.

Film: Relation och motivation (tid 07:03)

Forskarna Martin Hugo och David Wästerfors resonerar om hur skolan kan bli meningsfull för elever. Filmen Har tagits fram i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Även giltig frånvaro kan påverka elevers skolresultat. Det är därför bra att rektorn har rutiner för att hantera ledigheter och för att informera elever och vårdnadshavare.

Stöd i arbetet:

 • Vilka rutiner har ni för frånvarorapportering?
 • Hur gör ni rutinerna kända för lärare, skolpersonal, elever och vårdnadshavare?
 • Hur utreder ni frånvaro på individnivå?
 • Hur aggregerar ni frånvaroutredningar till grupp/ämne/skolnivå?
 • Hur är ansvaret för frågor om frånvaro och närvaro fördelat på din skola eller skolenhet?

Checklista för att utreda frånvaro

 • Prata med eleven, vårdnadshavarna och elevens lärare om orsakerna till frånvaron.
 • Undersök om eleven har problem med relationer, trivsel, eller trygghet i skolan.
 • Undersök om eleven har svårigheter i undervisningen.
 • Undersök om frånvaron beror på hemförhållanden.
 • Undersök om det finns några frisk- eller skyddsfaktorer som kan bidra till att förändra situationen.
Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 26 februari 2024
 • Kurser och utbildningar

  Uppmärksamhet, samspel och kommunikation

  Denna modul på Lärportalen tar bland annat upp vad som kan påverka elevers motivation för skolarbete och även konkreta arbetssätt för med att främja skolnärvaro.

 • Kurser och utbildningar

  Delaktighet och inflytande i undervisningen

  Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Materialet finns på Lärportalen.

 • Kurser och utbildningar

  Främja likabehandling

  Lär dig mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet finns på Lärportalen.