Tidiga och samordnade insatser för barn och unga

Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få stöd i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. För det krävs en förbättrad och utvecklad samverkan mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Här hittar du stöd för sådant arbete.

Film: Livet är inte så lätt (tid 2:25)

Filmen Livet är inte så lätt är framtagen i arbetet för att sprida information om vikten av tidiga och samordnade insatser. Det kan bli bättre för många barn och unga om skola, vård och socialtjänst agerar tillsammans, i tid.

Förbättrad samordning för barns bästa

Samordning behövs för att skapa en helhet kring insatser för barn och unga som är i behov av stöd från flera aktörer. Det ställer krav på att aktörer utvecklar kunskap och kompetens om långsiktig samverkan och samordning. Tidiga och samordnade insatser handlar om att barn och unga ska få insatser i ett tidigt skede av en ogynnsam utveckling. Insatserna ska vara organiserade som en väl fungerande helhet ur barnets eller den unges perspektiv och det är viktigt att barnet och den unge får vara delaktig.

Regeringen har gett Skolverket och Socialstyrelsen i uppdrag att tillsammans genomföra ett treårigt utvecklingsarbete för en förbättrad samverkan för barns och ungas bästa. Uppdraget startade 2017 och pågår fram till 2021 då det slutredovisas.

I uppdraget ingår att:

  • kartlägga och identifiera goda exempel på samverkan
  •  beskriva juridiska och strukturella hinder för samverkan
  • följa upp, utvärdera och sprida resultatet till kommuner och andra viktiga aktörer.

Läs mer om uppdraget om förbättrad samverkan för barns bästa på regeringens webbplats.länk till annan webbplats

Delredovisning av uppdraget Tidiga och samordnade insatser för barn och unga (2017-2018)

Nationellt stöd till utvecklingsarbeten

Skolverket och Socialstyrelsen ger stöd till 36 utvecklingsarbeten runt om i Sverige. Syftet med att stödja och följa dessa utvecklingsarbeten är att identifiera hinder och framgångsfaktorer för samverkan, och därmed få kunskap om vad som behövs för att etablera hållbara strukturer för TSI i kommuner och regioner.

Alla utvecklingsarbeten är indelade i fem nätverk, där varje nätverk har en samordnare. Utvecklingsarbetena erbjuds tillgång till en digital projektarbetsplats och stöd i systematisk uppföljning.

Målet med nätverken är:

  • att främja arbetet för tidiga och samordnade insatser
  • öka kunskapen om lokala utvecklingsarbeten och juridiska och strukturella förutsättningar
  • öka kunskap och byta erfarenheter om hinder och framgångsfaktorer
  • främja spridning till andra aktörer som arbetar med tidiga samordnade insatser
  • bidra till en långsiktig kunskapsutveckling över tid och fortsatt erfarenhetsutbyte
  • stärka barnrätts-, jämställdhets- och funktionsrättsperspektivet

Ett urval utvecklingsarbeten får en utbildning i praktisk samverkan som ges av fyra geografiskt spridda lärosäten. Utbildningen har både teoretiska och praktiska inslag anpassade efter det lokala utvecklingsarbetets behov. Syftet är att ge god kunskap om samverkan och förutsättningar för ett långsiktigt arbete med tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

Triangel som visar strukturen för Tidiga och samordnade insatser, indelat i spridning, nätverk, utbildning.

Strukturen för Tidiga och samordnade insatser, indelning i spridning, nätverk och utbildning.

Reportage från utvecklingsarbeten i Sverige

Ta del av inspirerande reportage och intervjuer med olika utvecklingsarbeten, forskare och andra nyckelpersoner, både med koppling till TSI och annat förebyggande arbete för barn och unga som riskerar att fara illa.

Varför är samverkan och samordning ofta så svårt?

Alla är överens om att samverkan ska ske, och det finns mängder av arbetsmodeller och verktyg som ska underlätta. Ändå blir det långt ifrån alltid verklighet. Forskaren Mats Tyrstrup förklarar vad det kan bero på, och om vilka strategier som kan få arbetet över verksamhetsgränserna att fungera bättre.

Forskaren Mats Tyrstrup om samordning, gränser och organisatoriska mellanrumlänk till annan webbplats

Skottlandsmodellen GIRFEC: tidig samverkan runt barn och unga

I Skottland arbetar alla kommuner enligt samma modell för att samordna tidiga insatser för barn och unga. Modellen heter Getting it right for every child (GIRFEC) och ger skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården konkreta verktyg för att stötta barn tidigt och med så lite byråkrati som möjligt.

Utvecklingsledaren Bill Alexander om Skottlandsmodellen, implementering och ledarskaplänk till annan webbplats

Socialsekreteraren Hanna Meason om att jobba utifrån GIRFEC i Skottlandlänk till annan webbplats

Läs mer om Skottlandsmodellen på Kunskapsguidenlänk till annan webbplats

Förstärkt första linje

Första linjen för barn och unga är de verksamheter som först tar emot barn och ungdomar som visar tidiga tecken på psykisk ohälsa. Det kan vara verksamheter från exempelvis elevhälsan, socialtjänsten och primärvården.

Många regioner och kommuner förstärker första linje-arbetet för tidiga, samordnade insatser på olika sätt, ofta genom samverkan i tvärprofessionella team. Några arbetar elevhälsobaserat, vilket betyder att skolan, elevhälsan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården arbetar tillsammans för att erbjuda förebyggande och tidiga insatser med elevhälsan som gemensam arena och skolan som bas.

Ett annat sätt att utveckla första linje-arbetet kan vara att förstärka vårdcentralens roll och barnkompetens, till exempel med barnpsykolog. Så har man gjort i kommunerna Ale, Tjörn, Kungälv och Stenungsund, där man också har startat så kallade SIMBA-team för tvärprofessionell samverkan. Uppföljningen har visat att ansvarsgränserna blivit tydligare, till exempel mellan vårdcentralen och barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Dessutom har både återremisserna och administrationen minskat.

SIMBA: ett förstärkt första linjen för barn och unga med psykisk ohälsalänk till annan webbplats

Föreläsningar om tidiga och samordnade insatser

Den 5 december 2018 höll Socialstyrelsen och Skolverket en nationell konferens i Stockholm om tidiga och samordnade insatser för barn och unga. Konferensen vände sig till alla som var intresserade av samverkan kring barn och unga. Syftet var att inspirera och bygga kunskap, samt sprida information och lärdomar från pågående utvecklingsarbeten.

Här kan du ta del av de föreläsningar som hölls under konferensen:

Marjana Tornmalm - Vägar till förbättrad samordning av insatser för barn med funktionsnedsättningarPDF (pdf, 900 kB)

Anja Romqvist - Ett folkhälsoperspektiv på insatser för barn och ungaPDF (pdf, 2 MB)

Rosita Brolin - Barn som omsorgsgivarePDF (pdf, 1 MB)

Anette Wickström - Hur mår våra ungdomar idag?PDF (pdf, 528 kB)

Per Germundsson - Samverkan - förutsättningar och fallgroparPDF (pdf, 1 MB)

Anette Bolin - Team AgeraPDF (pdf, 2 MB)

Origo - Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våldPDF (pdf, 1 MB)

Shanti Ingeström - Unga direktPDF (pdf, 761 kB)

Åsa Mattson - Barns rätt som anhörigaPDF (pdf, 2 MB)

Film: Ta del av filmade inslag från konferensen (tid: 15 minuter)länk till annan webbplats

Film: "Hur mår våra ungdomar idag" (tid: 35 minuter)länk till annan webbplats
Anette Wickström, biträdande professor, Linköpings Universitet, i filmad föreläsning från konferensenlänk till annan webbplats

Mer om stödjande och samverkande insatser för barn och unga

Tre barn som springer på en äng.
Senast uppdaterad 27 februari 2020