Leda elevhälsan i skolan

Lärande och hälsa går hand i hand och därför är det betydelsefullt hur skolledare leder arbetet med elevhälsan. Skolan är en skyddande faktor och det är viktigt att fokusera på det som fungerar bra.

Elevhälsa ska finnas för elever i

  • förskoleklassen
  • grundskolan, anpassade grundskolan, sameskolan och specialskolan
  • gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan.

Huvudmannen får anordna elevhälsa för elever inom kommunal vuxenutbildning men det är inte något krav.

Elevhälsan ska enligt skollagen främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas. När skolarbetet har fokus på det som får elever att må bra behövs mindre tid för det förebyggande och åtgärdande arbetet. Pedagogerna och elevhälsans personal kan bidra på olika sätt genom att arbeta i tvärprofessionella team.

Elevhälsan är en del av skolans verksamhet och behöver därför ingå i skolans systematiska kvalitetsarbete. Systematiskt innebär att arbetet är strukturerat och långsiktigt. Utgångspunkten i arbetet är att identifiera områden som är särskilt angelägna att utveckla för att uppfylla målen.

Huvudmannen organiserar elevhälsan utifrån lokala förhållandena. Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Elevhälsan kan organiseras exempelvis så här:

  • anställning direkt på skolan
  • centralt organiserad av huvudmannen
  • utlagd på enskild utförare på entreprenad.

Elevhälsa, regler och ansvar

Så fungerar systematiskt kvalitetsarbete

Vägledning för elevhälsan

Vägledning för elevhälsan beskriver hur elevhälsans arbete kan bidra till en hälsofrämjande skolutveckling och undanröja hinder för enskilda elevers lärande. Det samlade materialet tar upp hur elevhälsan kan organiseras och vilka regler som gäller och även om dokumentation och sekretess.

Vägledning för elevhälsan, Socialstyrelsen Länk till annan webbplats.

Samverkan för elevens bästa

Elevhälsans interna samverkan kan ske på olika nivåer, dels inom elevhälsan, dels med skolledningen, lärare och övrig personal på skolan. Den externa samverkan kan ske med hälso- och sjukvården och socialtjänsten samt andra aktörer runt eleverna.

Samarbete med elevers vårdnadshavare

Grunden i samarbetet med vårdnadshavarna är att utveckla en dialog och därmed skapa en tillitsfull relation. Vårdnadshavare har ofta en god kunskap om sitt barn och kan bidra med viktiga pusselbitar.

Skolan och hemmet - exempel och forskning om lärares samarbete med elevernas vårdnadshavare

Samarbete inom elevhälsoteamet

Inom elevhälsan behöver de medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatserna samverka i ett tvärprofessionellt team. Den breda kompetensen gör det lättare att tidigt planera det främjande och förebyggande arbetet, och att kontinuerligt följa upp, utvärdera och analysera arbetet. En viktig del är att undanröja hinder för lärande på organisations-, grupp- och individnivå. Detta förutsätter att elevhälsan har tid för samarbete och reflektion.

Barn som far illa

Samarbete inom skolan

Elevhälsan behöver ha ett nära samarbete med skolans övriga personal för att kunna stötta det klassrumsnära förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Att delta på arbetslagsmöten kan vara ett sätt att konkret främja och förebygga utifrån det lokala sammanhanget. På den arenan kan man tillsammans tvärprofessionellt utforma anpassningar på organisations-, grupp- och individnivå. Ett syfte med en samlad elevhälsa är att undanröja hinder för lärande och arbeta med anpassningar. Arbetet kan även resultera i beslut om andra åtgärder för eleven. För att det ska vara möjligt behöver elevhälsan och skolans övriga personal samarbeta.

Samverkan mellan skolformer

För att kunna följa elevernas lärande och forma utbildningen på bästa sätt behövs samverkan mellan skolformer. Det handlar om att försäkra att viktig pedagogisk information inte går förlorad i övergångar inom och mellan olika skolformer. Detta gynnar alla elever, och speciellt elever som behöver extra anpassningar och särskilt stöd. Här finns material som handlar om hur man kan ta ett gemensamt ansvar för välfungerande övergångar:

Övergång och samverkan inom och mellan skolformer

Samverkan med andra verksamheter

I det förebyggande och hälsofrämjande arbetet kan skolan även ta stöd av andra. Det kan vara till exempel ungdomsmottagningar, barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och Polisen. Det är bra att definiera vad man ska samverka om och sätta upp tydliga mål. Man behöver också dokumentera vem som gör vad och planera hur arbetet ska följas upp. Samverkan tar inte bort ansvaret för att utföra de egna arbetsuppgifterna. Det innebär till exempel att när elevhälsans personal misstänker att en elev far illa och gör en anmälan till socialtjänsten har skolan fortfarande ansvar för att utifrån sitt kompetensområde hjälpa eleven. Målet för samverkan är att insatser skapas utifrån en helhet för eleven. En utgångspunkt är att elev och vårdnadshavare bör involveras i arbetet.

Extern samverkan för att tidigt möta barns och elevers behov

För att barn och elever ska få rätt stöd i rätt tid behöver skolan ibland samverka med andra aktörer. Här får du som arbetar i skolledning eller elevhälsa stöd kring extern samverkan för barn och elever som riskerar en ogynnsam utveckling.

Stöd kring extern samverkan

Senast uppdaterad 21 mars 2024

Innehåll på denna sida