Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer.

två elever läser i klssrummet

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Goda rutiner vid övergångar bidrar till barns eller elevers trygghet och möjliggör ett förebyggande arbete för att utforma en god mottagande lärmiljö. Det handlar bland annat om att utbyta erfarenheter och information inför övergångar.

Konkreta tips

Samverkan mellan förskola och skola

Framgångsfaktorer för en god samverkan kan vara att

 • ledningen stödjer den, ger mandat och resurser samt frågar efter uppföljning och utvärdering
 • huvudmän utformar gemensamma rutiner för övergångar och samverkan mellan och inom skolformer
 • rektorn ger personalen förutsättningar att ha de samtal som behövs
 • förskolan, fritidshemmen och skolan skapar en tydlig struktur och ansvarsfördelning vid övergångar samt för hur samverkan ska bedrivas.

Dokumentera rätt information

För förskolan finns inget krav på att dokumentation ska överlämnas. Det är information om det undervisningsinnehåll som barnen har haft möjlighet att möta i förskolan som kan lämnas över.

Syftet med dokumentationen vid övergångar inom och mellan skolor och skolformer är att ge mottagande skola tillräcklig och relevant information för att säkerställa att det sker en progression i varje barns och elevs utveckling och lärande.

För att lyckas i arbete med överlämningar är det viktigt att dokumentationen

 • innehåller aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens och elevernas utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av
 • har sakligt innehåll, det vill säga inte innehåller värdeladdade ord eller uppgifter om personliga egenskaper.

Syftet med dokumentationen är att ge mottagaren tillräcklig och relevant information för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsinhämtning.

Dokumentationen har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd. I skollagen finns krav på dokumentation för exempelvis

 • resultat från uppföljning av tidiga stödinsatser inom ramen för läsa-skriva-räkna-garantin
 • individuella utvecklingsplaner
 • utredningar för att bedöma elevers stödbehov
 • åtgärdsprogram
 • beslut om anpassad studiegång
 • individuella studieplaner för nyanlända elever.
Ansvar

Rutiner för avlämnande skolor

Informera vårdnadshavare

Ge information tidigt till alla vårdnadshavare, exempelvis på föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur ni arbetar med övergångar och vilken dokumentation ni kommer att lämna över till mottagande skola.

Låt vårdnadshavare och elev vara delaktiga

Låt vårdnadshavare och elev vara delaktiga under övergången. Det kan bidra till förtroendefulla relationer mellan vårdnadshavare, elev och personal.

Dialog med elever och vårdnadshavare Länk till annan webbplats.

Elever i behov av särskilt stöd

Innan en elev i behov av särskilt stöd byter skola, är det betydelsefullt att den avlämnande skolan pratar med vårdnadshavaren och eleven. Beskriv för vårdnadshavare och elev den information som kan vara ett stöd för eleven vid övergången. Be om tillåtelse att lämna informationen till den mottagande skolan. Det kan till exempel vara något i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, en utredning om elevs behov av särskilt stöd eller ett åtgärdsprogram. Bjud in vårdnadshavare, eleven och personalen på den nya skolan till ett samtal.

En skola, som lämnar över information om en elev till en annan skola, behöver bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

Sekretess och tystnadsplikt

Rutiner för mottagande skolor

Informera vårdnadshavare

Ge information tidigt till alla vårdnadshavare, exempelvis på ett föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur skolan arbetar för kontinuiteten i skolgången. Beskriv också hur skolan arbetar kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Elever i behov av särskilt stöd

Om en elev är i behov av särskilt stöd, fråga vårdnadshavaren om det finns en utredning, ett åtgärdsprogram eller annat underlag från tidigare skolor. Ta reda på när utredningarna gjordes, de kan behöva göras om. Lyssna på hur eleven och vårdnadshavaren upplevde den tidigare skolgången och vad de tycker är viktigt att ni känner till.

När en nyanländ elev byter skola eller skolform

När en nyanländ elev byter skola eller skolform finns det en risk för att viktig information går förlorad. För eleven är det därför viktigt att den information som framkommit i kartläggningen och genom andra bedömningar överförs på rätt sätt.

Den avlämnande skolan behöver göra en bedömning av vilka uppgifter ska lämnas. Den mottagande skolan behöver informera den avlämnande skolan om att man har tagit emot eleven.

Ladda ner klickbar PDF angående nyanlända som byter skola eller skolform  Pdf, 260 kB.eller klicka på länkarna nedan under respektive skolform.

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska.

Hitta språket & Hitta matematiken

Resultat från kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper årskurs 1-3

Nationella bedömningsstöd i årskurs 1-3

Nationella prov i årskurs 3

Bedömningsstödet: Nya språket lyfter

Bygga svenska i årskurs 1-3

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Studiehandledning på modersmål

Prioriterad timplan

Resultat från kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper årskurs 4-6

Resultat från nationella prov

Nya språket lyfter

Bygga svenska i årskurs 4-6

Individuell utvecklingsplan (IUP)

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Studiehandledning på modersmål

Prioriterad timplan

Resultat från kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, årskurs 7-9

Bygga svenska 7-9/gymnasiet

Individuell studieplan

Resultat från nationella prov (i årskurs 6)

Betyg

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Anpassad timplan

Prioriterad timplan årskurs 7-9

Studiehandledning på modersmål

Resultat från kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper, gymnasiet

Individuell studieplan gymnasiet

Bygga svenska 7-9/gymnasiet

Betyg eller skriftlig bedömning av elevens kunskapsutveckling i varje ämne

Gymnasieintyg eller sammanställning

Extra anpassningar och Särskilt stöd

Vuxenutbildningen ska utgå från individens behov, förutsättningar och tidigare kunskaper. När en elev börjar i vuxenutbildningen så kan exempelvis följande information vara relevant.

Resultat från kartläggningen av nyanlända vuxna - litteracitet

Individuell studieplan

Betyg

Bygga svenska åk 7-9/gymnasiet

Kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Validering

Kompetenskartläggning

Forskning och fördjupning

Borttagna blanketter

Tidigare fanns blanketter publicerade på denna sida med exempel på innehåll vid övergångar. Blanketterna är borttagna då de inte längre bedöms motsvara det stöd som de ursprungligen var tänkta att utgöra. Inga nya blanketter planeras att publiceras i deras ställe.

Senast uppdaterad 15 april 2024

Relaterat