Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer.

två elever läser i klssrummet

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Det handlar bland annat om att utbyta erfarenheter och information inför övergångar.

Konkreta tips

Samverkan mellan förskola och skola

För att lyckas med samverkan bör

 • ledningen stödja den, ge mandat och resurser, och fråga efter uppföljning och utvärdering
 • huvudmän utforma gemensamma rutiner för övergångar och samverkan mellan och inom skolformer
 • rektorn ge personalen förutsättningar att ha de samtal som behövs
 • förskolan, fritidshemmen och skolan skapa en tydlig struktur och ansvarsfördelning vid övergångar samt hur samverkan ska bedrivas.

Dokumentera rätt information

Dokumentationen i förskolan och skolan ska

 • vara kortfattad och distinkt
 • innehålla aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens och elevernas utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av
 • ha sakligt innehåll, det vill säga inte innehålla värdeladdade ord eller uppgifter om personliga egenskaper.

Syftet med dokumentationen är att ge mottagaren tillräcklig och relevant information för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsinhämtning.

Dokumentationen har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd. I skollagen finns krav på dokumentation för exempelvis

 • resultat från uppföljning av tidiga stödinsatser inom ramen för läsa-skriva-räkna-garantin
 • individuella utvecklingsplaner
 • utredningar för att bedöma elevers stödbehov
 • åtgärdsprogram
 • beslut om anpassad studiegång
 • individuella studieplaner för nyanlända elever.
Ansvar

Rutiner för avlämnande skolor

Informera vårdnadshavare

Ge information tidigt till alla vårdnadshavare, exempelvis på föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur ni arbetar med övergångar och vilken dokumentation ni kommer att lämna över till mottagande skola.

Låt vårdnadshavare och elev vara delaktiga

Låt vårdnadshavare och elev vara delaktiga under övergången. Det kan bidra till förtroendefulla relationer mellan vårdnadshavare, elev och personal.

Elever i behov av särskilt stöd

Innan en elev i behov av särskilt stöd byter skola, är det betydelsefullt att den avlämnande skolan pratar med vårdnadshavaren och eleven. Beskriv för vårdnadshavare och elev den information som kan vara ett stöd för eleven vid övergången. Be om tillåtelse att lämna informationen till den mottagande skolan. Det kan till exempel vara något i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, en utredning om elevs behov av särskilt stöd eller ett åtgärdsprogram. Bjud in vårdnadshavare, eleven och personalen på den nya skolan till ett samtal.

En skola, som lämnar över information om en elev till en annan skola, behöver bedöma om uppgifterna omfattas av sekretess eller tystnadsplikt.

Sekretess och tystnadsplikt

Rutiner för mottagande skolor

Informera vårdnadshavare

Ge information tidigt till alla vårdnadshavare, exempelvis på ett föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur skolan arbetar för kontinuiteten i skolgången. Beskriv också hur skolan arbetar kring extra anpassningar och särskilt stöd.

Elever i behov av särskilt stöd

Om en elev är i behov av särskilt stöd, fråga vårdnadshavaren om det finns en utredning, ett åtgärdsprogram eller annat underlag från tidigare skolor. Ta reda på när utredningarna gjordes, de kan behöva göras om. Lyssna på hur eleven och vårdnadshavaren upplevde den tidigare skolgången och vad de tycker är viktigt att ni känner till. Det är viktigt att överlämnandet blir bra om eleven har fått en ny vårdnadshavare vid till exempelvis en familjeplacering − särskilt om eleven kommer mitt i terminen eller bara ska stanna några månader i klassen.

När en nyanländ elev byter skola eller skolform

När en nyanländ elev byter skola eller skolform finns det en risk för att viktig information går förlorad. För eleven är det därför viktigt att den information som framkommit i kartläggningen och genom andra bedömningar överförs på rätt sätt.

Den avlämnande skolan behöver göra en bedömning av vilka uppgifter ska lämnas. Den mottagande skolan behöver informera den avlämnande skolan om att man har tagit emot eleven.

Ladda ner klickbar PDF om överlämningar PDF (pdf, 379 kB)eller klicka på länkarna nedan under respektive skolform.

Förskoleklass

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska.

Hitta språket & Hitta matematiken

I förskoleklass är kartläggningsmaterialen Hitta språket och Hitta matematiken obligatoriska.

Hitta språket & Hitta matematiken

Vuxenutbildning

Vuxenutbildningen ska utgå från individens behov, förutsättningar och tidigare kunskaper. När en elev börjar i vuxenutbildningen så kan exempelvis följande information vara relevant.

Resultat från kartläggningen av nyanlända vuxna - litteracitetlänk till annan webbplats

Individuell studieplanlänk till annan webbplats

Betyg

Bygga svenska åk 7-9/gymnasietlänk till annan webbplats

Kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Validering

Kompetenskartläggninglänk till annan webbplats

Vuxenutbildningen ska utgå från individens behov, förutsättningar och tidigare kunskaper. När en elev börjar i vuxenutbildningen så kan exempelvis följande information vara relevant.

Resultat från kartläggningen av nyanlända vuxna - litteracitetlänk till annan webbplats

Individuell studieplanlänk till annan webbplats

Betyg

Bygga svenska åk 7-9/gymnasietlänk till annan webbplats

Kartläggning av yrkeskunskaper på gymnasial nivå

Validering

Kompetenskartläggninglänk till annan webbplats

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 12 april 2021

Relaterat