Övergångar inom och mellan skolor och skolformer

Genom samverkan och bra rutiner kan barn och elever ges en trygg och bra övergång mellan och inom olika skolformer.

två elever läser i klssrummet

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Det handlar bland annat om att utbyta erfarenheter och information inför övergångar.

Samverka mellan förskolan och skolan

För att lyckas med samverkan bör

 • ledningen stöjda den, ge mandat och resurser, och fråga efter uppföljning och utvärdering
 • huvudmän utforma gemensamma rutiner för övergångar och samverkan mellan och inom skolformer
 • rektorn ge personalen förutsättningar att ha de samtal som behövs
 • förskolan, fritidshemmen och skolan skapa en tydlig struktur och ansvarsfördelning vid övergångar samt hur samverkan ska bedrivas.

Dokumentera rätt information

Dokumentationen i förskolan och skolan ska

 • vara kortfattad och distinkt
 • innehålla aktuell och relevant information kopplat till progressionen i barnens och elevernas utveckling, lärande och det undervisningsinnehåll de tagit del av
 • ha sakligt innehåll, det vill säga inte innehålla värdeladdade ord eller uppgifter om personliga egenskaper.

Syftet med dokumentationen är att ge mottagaren tillräcklig och relevant information för att säkerställa att det sker en progression i elevernas kunskapsinhämtning. Dokumentationen har även stor betydelse för att barn och elever i behov av särskilt stöd ska få anpassningar och rätt typ av stöd. I skollagen finns krav på dokumentation för exempelvis

 • resultat från uppföljning av tidiga stödinsatser inom ramen för läsa-skriva-räkna-garantin
 • individuella utvecklingsplaner
 • utredningar för att bedöma elevers stödbehov
 • åtgärdsprogram
 • beslut om anpassad studiegång
 • individuella studieplaner för nyanlända elever.

3 kap. 8-12 j §§ skollagen §§, 10 kap. 10 § och 13 § skollagen etc. arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Skolverkets allmänna råd för arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

6 kap. 17–18 §§ skolförordningen, avgångsintyg, på riksdagens webbplatslänk till annan webbplats

Rutiner för avlämnande skolor

 1. Ge tidigt information till alla vårdnadshavare, exempelvis på föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur ni arbetar med övergångar och vilken dokumentation ni kommer att lämna över till mottagande skola.
 2. Låt vårdnadshavarna vara delaktiga under övergången. Det bidrar till att förtroendefulla relationer mellan vårdnadshavare och personalen. Låt också eleven vara så delaktig som möjligt.
 3. Innan en elev med behov av särskilt stöd byter skola, är det bra att denavlämnande skolan pratar med vårdnadshavaren och eleven. När ni har information som kan hjälpa eleven på nästa skola, beskriv det för vårdnadshavaren och eleven. Be om deras tillåtelse att lämna informationen till den mottagande skolan. Det kan vara till exempel något i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, en utredning om elevs behov av särskilt stöd eller ett åtgärdsprogram. Bjud in vårdnadshavare, eleven och personalen på den nya skolan till ett samtal n.

Om vårdnadshavaren inte går med på att ni lämnar dokumentation vidare kan det vara möjligt att göra det ändå.

 • En kommunal grundskola kan lämna över information till en annan kommunal skola i samma kommun om den anser att det gynnar barnets bästa. Skolorna ska också lyda under samma skolnämnd (myndighet).
 • Generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagen (10 kap. 27 §) ger i vissa fall kommunala grundskolor möjlighet att lämna ut uppgifter till gymnasieskolor, fristående skolor, andra kommuner eller huvudmän om det är uppenbart att intresset att uppgifterna lämnas ut är viktigare än intresset att uppgifterna skyddas. Generalklausulen gäller inte för hälso- och sjukvård och socialtjänst eller för fristående skolor.

Rutiner för mottagande skolor

 1. Ge tidigt information till alla vårdnadshavare, exempelvis på ett föräldramöte och vid utvecklingssamtal. Beskriv hur ni arbetar på skolan för kontinuiteten i skolgången. Beskriv också hur ni ger extra anpassningar eller särskilt stöd.
 2. Om en elev har behov av särskilt stöd, fråga vårdnadshavaren om det finns en utredning, ett åtgärdsprogram eller annat underlag från tidigare skolor. Ta reda på när utredningarna gjordes, de kan behöva göras om. Lyssna på hur eleven och vårdnadshavarna upplevde den tidigare skolgången och vad de tycker det är viktigt att ni känner till. Det är extra viktigt att överlämnandet blir bra om barnet har fått en ny vårdnadshavare vid till exempelvis en familjeplacering − särskilt om eleven kommer mitt i terminen eller bara ska stanna några månader i klassen.


Senast uppdaterad 06 november 2019