Överlämning vid skolbyte

När en elev byter skola kan skolan som eleven lämnar behöva göra en överlämning av uppgifter till den nya skolan. Det gäller så väl vid övergång mellan skolformer som inom skolformer. Här kan du läsa om vad som gäller kring överlämning vid skolbyte.

När behövs en överlämning av uppgifter?

När behöver skolor göra en överlämning av uppgifter?

När en elev byter skola är den skola som eleven lämnar skyldig att lämna över uppgifter om eleven till den nya skolan. Det gäller både när en elev byter skolenhet inom samma skolform och när en elev byter till en skolenhet inom en annan skolform. De uppgifter som ska överlämnas är sådana uppgifter som behövs för att underlätta övergången för eleven. Informationen lämnas till den skola som enligt ett beslut om skolplacering eller antagning ska ta emot eleven. Informationen får inte ligga till grund för urval vid skolplacering eller antagning. 

När en elev byter skolform från grundskolan eller anpassade grundskolan till gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan ska elevens nya skola skyndsamt informera skolan som eleven lämnar om att skolan har tagit emot eleven. Det gäller inte om det inte behövs.

Det är elevens behov som ska styra om skolan ska göra en överlämning av uppgifter om eleven. Elevens behov bör också styra vilka uppgifter som överlämnas till den nya skolenheten. Enligt förarbetena innebär det att det till exempel inte behövs någon särskild överlämning för många elever som övergår från grundskolan till gymnasieskolans nationella program. När det gäller elever som behöver stöd är det enligt förarbetena i princip alltid angeläget att skolan lämnar över information. Då blir det lättare för elevens nya skola att sätta in stödåtgärder redan i början av elevens fortsatta utbildning. Det är viktigt att överlämningen utgår från elevens behov och vad som är bäst för eleven.

I skollagen finns det också bestämmelser om överlämning av resultatet av den uppföljning av stöd som ska göras i slutet av förskoleklassen och i slutet av lågstadiet i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Det är den lärare som ska ansvara för eleven i nästa årskurs som ska få ta del av resultatet av uppföljningen. Detta gäller även om eleven inte har bytt skola.

Källor: 3 kapitlet 4 b och 12 j §§ skollagen, proposition 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla sidan 58–63.

Vid vilka övergångar gäller skyldigheten att lämna över uppgifter?

Reglerna gäller när en elev övergår från en skolform till en annan av skolformerna nedan. De gäller också när en elev byter skolenhet inom någon av dessa skolformer.

  • Förskoleklassen
  • Grundskolan
  • Anpassade grundskolan
  • Specialskolan
  • Sameskolan
  • Gymnasieskolan
  • Anpassade gymnasieskolan

Källor: 3 kapitlet 12 j § skollagen.

Vilka uppgifter ska lämnas över?

Vilka uppgifter kan skolan behöva lämna över?

Den skola som eleven lämnar är skyldig att lämna över uppgifter som är relevanta för att underlätta för elevens fortsatta skolgång. Vilka uppgifter som är relevanta att lämna över beror på elevens studiesituation och när under skoltiden övergången sker. Det är viktigt att skolan som eleven slutar vid gör en noggrann bedömning av vilka uppgifter som är lämpliga att lämna över till den nya skolan. I förarbetena finns det exempel på uppgifter som kan behöva överlämnas.

Extra anpassningar och särskilt stöd

När det gäller extra anpassningar och särskilt stöd kan skolan behöva lämna över uppgifter om vilka stödinsatser eleven har. Om det finns ett åtgärdsprogram bör skolan även lämna över det. Ibland kan det vara relevant att lämna över den utredning som ligger till grund för åtgärdsprogrammet. I vissa fall kan skolan behöva komplettera uppgifterna om stödinsatser som en elev har fått med uppgifter om elevens kunskapsutveckling, studieresultat eller studiesituation i övrigt. Dessa uppgifter kan vara relevanta att lämna över även om eleven inte har behov av extra anpassningar eller särskilt stöd, till exempel om en elev byter skola under ett pågående läsår och inte har hunnit få betyg. I en sådan situation kan skolan även behöva lämna över information om tidigare undervisningsinnehåll.

Elever som behöver särskilda utmaningar och stimulans

Elever som av olika skäl behöver särskilda utmaningar och stimulans i undervisningen behöver också ofta en överlämning. Det kan till exempel handla om särskilt begåvade elever. Överlämningen kan handla om hur deras kunskaper har utvecklats och hur huvudmannen har arbetat med olika insatser för att så långt som möjligt stärka dem i deras utveckling.

Nyanlända elever

För nyanlända elever kan det vara relevant att lämna över resultatet av kartläggningen av den nyanlända elevens kunskaper.

Andra uppgifter som rör elevens studiesituation

Det kan även finnas andra uppgifter som har att göra med elevens studiesituation och som är relevanta att lämna över. Det kan till exempel handla om åtgärder för att motverka frånvaro för en elev med problematisk frånvaro.

Uppgifter som inte behöver lämnas över

I förarbetena finns också exempel på uppgifter om en elev som inte behöver lämnas över. Ett exempel är uppgifter om extra anpassningar som en elev haft tidigare men inte längre behöver. Ett annat exempel är uppgifter av personlig karaktär som på något sätt kan vara negativa för eleven. De uppgifter som lämnas över ska ta sin utgångspunkt i målen för utbildningen men inte beskriva elevens egenskaper.

Sekretess och tystnadsplikt

När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter. Det kan till exempel handla om skolor i olika kommuner eller skolor som är inordnade under olika nämnder.

Skolor som har en offentlig huvudman omfattas av offentlighetsprincipen och bestämmelserna i offentlighets- och sekretesslagen. För fristående skolor finns bestämmelser om tystnadsplikt i skollagen. Frågor om sekretess kan prövas av en domstol eller tillsynsmyndighet, till exempel Justitieombudsmannen.

Källor: 3 kapitlet 12 j § och 29 kapitlet 14 § skollagen, offentlighets- och sekretesslagen samt proposition 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla.

Dialog med elev och vårdnadshavare

Vad är viktigt i dialogen med elev och vårdnadshavare vid överlämningar?

Enligt förarbetena måste skolan som eleven lämnar, innan den gör en överlämning, göra en bedömning av om överlämningen verkligen behövs. Om skolan bedömer att en överlämning behövs måste den också bedöma vilka uppgifter som är relevanta att lämna över till den nya skolan. Bedömningen ska utgå från vad eleven behöver för sin fortsatta skolgång. Detta behöver enligt förarbetena oftast göras i samråd med eleven och när det behövs även med elevens vårdnadshavare.

Enligt skollagen ska barnets bästa vara utgångspunkt i all verksamhet när det gäller barn under 18 år. Skolan ska så långt det är möjligt ta reda på vilken inställning barnet har. Elever och vårdnadshavare har rätt till insyn och information. Enligt förarbetena är det viktigt att skolan tar hänsyn till det och kommunicerar med eleven och ibland även vårdnadshavaren om vilka uppgifter som lämnas över till den nya skolan och varför.

Enligt förarbetena är det också viktigt att överlämningsarbetet görs på ett systematiskt sätt så att det finns rutiner, professionell dokumentation och kommunikation med elever och vårdnadshavare inför övergångar. Då blir det lättare att undvika situationer där man är oense om vad en eventuell överlämning behöver omfatta. Om skolan och eleven eller vårdnadshavaren ändå inte är överens om vad som ska lämnas över kan det finnas skäl för skolan att göra ännu en bedömning. Den behöver utgå från vad som är bäst för barnet och från om överlämningen av uppgifter verkligen behövs för att underlätta övergången. En sådan bedömning måste göras utifrån barnets ålder.

Källor: 1 kapitlet 10 § och 3 kapitlet 12 j § skollagen, proposition 2017/18:183 En gymnasieutbildning för alla sidan 67.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 05 september 2023