Övergångar till och från förskoleklass

Förskoleklassen, fritidshemmet och skolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med varandra och förskolan för att stödja elevernas utveckling och lärande. Inför övergångar ska de berörda skolformerna och fritidshemmet utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen.

Färjestadens grundskola
Konkreta tips

Artikel: Övergångar till och från förskoleklass

Reflektionsfrågor

  • Hur kan vi ta reda på vilka kunskaper och erfarenheter eleverna har när de börjar i förskoleklassen?
  • Hur kan vi planera undervisningen utifrån de kunskaper och erfarenheter eleverna har?
  • Hur skapar vi samsyn i överlämnande av information mellan förskola –förskoleklass – fritidshem - skola? Vilken information behöver lämnas över? Vilka rutiner har vi för överlämning?
  • Hur involverar vi vårdnadshavare i arbetet med elevers övergångar? Hur tillvaratas vårdnadshavares kunskaper och hur kan vi vara en resurs för vårdnadshavare i övergången?
  • Hur kan äldre elever fungera som resurs till yngre elever i övergångar till och från förskoleklass? Vilka fördelar och risker finns med faddersystem?
  • Vad vet vi om elevers tankar och funderingar kring övergångar och hur tar vi tillvara på dessa frågor?

Film: Förskoleklassen - övergång och samverkan (tid 11:51 min.)

Senast uppdaterad 10 oktober 2023