Rekommendationer för arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro

Våra rekommendationer på området främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro är ett praktiknära stöd för såväl huvudmän och rektorer som för lärare och andra som arbetar i skolan.

Det här är Skolverkets rekommendationer

Skolverkets rekommendationer tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med rekommendationerna är att stödja huvudmän, förskolor, skolor och andra verksamheter i utvecklingsarbetet och på så sätt stärka likvärdigheten inom ett utvalt område.

Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer till huvudmän

Led och styr det närvarofrämjande arbetet och sprid kunskap om frågor kring närvaro och frånvaro i skolorna

För att öka kunskapen och stärka likvärdigheten bör huvudmannen uppmärksamma frågorna om närvaro och frånvaro genom att till exempel vid möten med rektorerna sprida kunskap om vad forskning visar eller utarbeta gemensamma planer för det närvarofrämjande arbetet i skolorna. Tydliga rutiner kan underlätta samarbetet med till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, däribland barn- och ungdomspsykiatrin (BUP).

Ta hänsyn till och förebygg kända risker för frånvaro

Det underlättar om ansvariga på huvudmannanivån utformar goda rutiner för det systematiska arbetet med övergångar, eftersom risken för frånvaro ökar när en elev byter klass eller skola. Även förflyttningar mellan skolbyggnader utanför skolområdet och håltimmar utgör risker för att en elev avviker från skolan.

Stötta och följ upp rektorernas arbete med uppföljningen av skolornas frånvarostatistik

Tillförlitlig rapportering av frånvaro och närvaro är centralt för att kunna analysera skolornas frånvarostatistik och för att ge underlag till det främjande och förebyggande arbetet. Det är viktigt att ansvariga på huvudmannanivån bidrar med stöd till rektorn i det arbetet. För att främja likvärdighet och anpassa stöd efter skolors olika behov kan närvarodata vara en kvalitetsindikator som kan ge vägledning vid planering och resursfördelning.

Skapa övergripande rutiner för frånvaroutredningar och ge stöd till rektorn i det åtgärdande arbetet

För att stärka likvärdigheten mellan huvudmannens skolor är det bra att det finns övergripande rutiner om frånvaroutredningar. Genom att ge respons till rektorn om de insatser som skolan har satt in kan ansvariga på huvudmannanivån följa arbetet på skolan och vara en viktig stödfunktion i rektorns arbete.

Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer till rektorer

Sprid kunskap till all skolpersonal om skolnärvarons betydelse för eleverna

Det är viktigt att all skolpersonal har kunskap om vilka konsekvenser frånvaro kan få för den enskilda eleven och att skolnärvaro utgör en viktig skyddsfaktor. I detta arbete är elevhälsans personal en viktig tillgång.

Även studie- och yrkesvägledare kan bidra med kunskap, exempelvis genom motiverande insatser. Rektorn kan också sprida information om aktuell forskning, utarbeta planer för arbetet tillsammans med skolans personal samt återkommande lyfta frågor om närvaro och frånvaro på personalmöten.

Led skolans personal i det främjande arbetet för att stärka elevernas anknytning till skolan

Trivs eleverna i skolan minskar deras frånvaro. Det kan låta enkelt men kan ändå vara avgörande. Tydliga ramar för undervisningen, hög delaktighet, lärare som är goda förebilder, tillit mellan lärare och elever och ordningen på skolan bidrar till elevernas trivsel. Även goda relationer mellan hem och skola är av betydelse.

Förebygg frånvaro genom att uppmärksamma och tidigt agera på frånvaro

När en elev har återkommande frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd för att förebygga ytterligare frånvaro. Det kan till exempel handla om att ha tätare kontakt med eleven och elevens vårdnadshavare eller göra anpassningar i lärmiljön. Ett annat exempel kan vara att ha regelbundna avstämningar mellan skolan och elevens handledare under arbetsplatsförlagt lärande eller annan praktik.

Förebygg kända risker för frånvaro vid schemaläggningar, förflyttningar och övergångar

Vid schemaläggning och annan planering av verksamheten är det viktigt att rektorn så långt det är möjligt minimerar antalet håltimmar eftersom det utgör en risk för frånvaro.

Vid förflyttningar mellan lokaler utanför skolans område är det viktigt att rektorn bedömer behovet av tillsyn eller andra åtgärder i den enskilda situationen. Personal kan till exempel följa med mellan olika lokaler och platser för att minska risken för att elever avviker.

En annan känd risk för fortsatt eller ökad frånvaro för en elev är övergångar, till exempel mellan skolor och årskurser. Goda rutiner för arbetet med övergångar kan förebygga risker för frånvaro och främja närvaro.

Följ upp och analysera frånvarostatistik och vidta åtgärder tillsammans med elevhälsan och övrig skolpersonal för att öka närvaron på skolan

Vid en analys av skolans frånvarostatistik kan lämpliga åtgärder bli tydliga. Åtgärderna kan till exempel handla om att stärka tryggheten, anpassa schemaläggningen och möjliggöra för en mer tillgänglig lärmiljö. Informera vårdnadshavare och äldre elever om skolans frånvarostatistik för att göra dem delaktiga i det närvarofrämjande arbetet.

Se till att rutinerna för frånvaroutredningar genomförs på ett likvärdigt sätt

Det ligger inom rektorns ansvar enligt skollagen att frånvaro skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Det är viktigt att rektorn verkar för att den som gör en frånvaroutredning i samråd med elevhälsans personal följer huvudmannens och skolans rutiner samt pratar med eleven, vårdnadshavarna och lärarna om

  • relationer, trivsel, trygghet i skolan eller på praktik och arbetsplatsförlagt lärande (apl)
  • undervisningen i alla ämnen
  • orsaker i hemförhållanden och
  • vilka skyddsfaktorer som kan bidra till att stärka närvaron.

Genom samtal med eleven och elevens vårdnadshavare kan skolan få viktig information om vad som skulle kunna stärka närvaron.
Erbjud gärna eleven alternativa kontaktvägar om eleven inte kan eller vill träffas på plats.

Se till att åtgärderna för att öka en elevs närvaro utvärderas i närtid och kan ändras om de inte fungerar

För att det inte ska gå för lång tid, och för att de åtgärder som sätts in ska ge önskad effekt, kan det vara viktigt med täta uppföljningar. Ibland kan en insats behöva förändras för att bättre svara mot elevens individuella behov.

Se till att lärmiljön anpassas pedagogiskt och socialt för att underlätta för en elev med hög eller upprepad frånvaro att komma tillbaka till skolan

För en elev som har varit frånvarande kan det vara svårt att komma tillbaka till skolan. Eleven kan oroa sig för att få frågor från klasskamrater och vuxna och för att inte klara det skolarbete som eleven har missat. Rektorn kan underlätta genom att planera för återgången tillsammans med eleven, elevens vårdnadshavare och elevhälsans personal.

Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer till lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal

Medverka aktivt i skolans främjande arbete för att stärka elevernas anknytning till skolan

För att eleverna ska trivas och vilja vara i skolan är det viktigt med positiva förväntningar och tillitsfulla relationer, samt att de ramar som finns för undervisningen och ordningen på skolan är tydliga och kända. Betydelsen av närvaro, och att skolans personal som goda förebilder värnar om lektionstider och inte avbryter lektioner i onödan, är också angeläget i det främjande arbetet.

Informera vårdnadshavarna om vikten av närvaro och erbjud olika kontaktvägar till skolan

För att skapa förståelse för hur viktigt det är att eleverna deltar i undervisningen kan läraren lyfta frågan vid föräldramöten och utvecklingssamtal. En variation av kontaktvägar, till exempel mejlkontakt, telefon eller sms, kan underlätta för vårdnadshavarna i kontakten med skolan, men behöver förstås också anpassas efter skolans och lärarens förutsättningar.

Förebygg frånvaro genom att uppmärksamma och tidigt agera på frånvaro

Problem med frånvaro kan till exempel handla om pedagogiska eller sociala faktorer. Försök att ta reda på vad frånvaron beror på och visa i mötet med eleverna att de är saknade i skolan när de inte är där. När en elev har återkommande ströfrånvaro eller sammanhängande frånvaro, behöver personalen agera direkt i enlighet med skollagen och skolans rutiner.

Fokusera på elevens styrkor och det som fungerar

I en frånvaroutredning uppmärksammas de svårigheter och problem som gör att eleven inte kommer till skolan. I kontakten med eleven och elevens vårdnadshavare är det viktigt att lyfta fram elevens styrkor och det som fungerar bra i skolan.

Underlätta för elever som har varit frånvarande att komma tillbaka till undervisningen och skolan

När en elev har varit mycket frånvarande är det viktigt att elevens återgång till skolan förbereds. Det kan till exempel handla om att anpassa elevens arbetsuppgifter så att de inte upplevs som övermäktiga eller, om eleven själv vill det, förbereda klasskamraterna på hur elevens återgång kommer att gå till.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 11 augusti 2023.