Rekommendationer för arbetet med att främja närvaro samt förebygga och åtgärda frånvaro

Våra rekommendationer på området främja närvaro och förebygga och åtgärda frånvaro är ett praktiknära stöd för såväl huvudmän och rektorer som för lärare och andra som arbetar i skolan.

Skolverkets rekommendationer tar sin utgångspunkt i vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Syftet med rekommendationerna är att stödja huvudmän, förskolor, skolor och andra verksamheter i utvecklingsarbetet och på så sätt stärka likvärdigheten inom ett utvalt område.

Mer om rekommendationer, stöd och krav på sidan Så styrs skolan

Skolverket rekomenderar

Skolverkets rekommendationer till huvudmän

Led och styr det närvarofrämjande arbetet och sprid kunskap om frågor kring närvaro och frånvaro i skolorna

För att öka kunskapen och stärka likvärdigheten kan huvudmannen tillsammans med rektorerna uppmärksamma frågan och till exempel vid gemensamma möten ta del av vad forskning visar och utarbeta gemensamma planer för det främjande arbetet. Tydliga rutiner kan underlätta samarbetet med till exempel socialtjänsten och hälso- och sjukvården, däribland barn och ungdomspsykiatrin (BUP).

Ta hänsyn till och förebygg kända risker för frånvaro

Det underlättar om du som arbetar på huvudmannanivå har goda rutiner för det systematiska arbetet med övergångar eftersom risken för frånvaro ökar när en elev byter klass eller skola. Även förflyttningar mellan skolbyggnader utanför skolområdet och håltimmar utgör risker för att en elev avviker från skolan.

Stötta och följ upp rektorernas arbete med uppföljningen av skolornas frånvarostatistik

Tillförlitlig rapportering av frånvaro och närvaro är centralt för att kunna analysera närvarodata och för att ge underlag till främjande och förebyggande arbete. Det är viktigt att du som arbetar på huvudmannanivå bidrar med stöd till rektorerna i det arbetet. För att främja likvärdighet och anpassa stöd efter skolors olika behov kan närvarodata vara en kvalitetsindikator som kan vägleda dig vid planering och resursfördelning.

Skapa gemensamma rutiner för frånvaroutredningar och ge stöd till rektorerna i det åtgärdande arbetet

För att stärka likvärdigheten mellan huvudmannens skolor är det bra att det finns rutiner kring vilka frågor som är viktiga att ställa vid en frånvaroutredning. Genom att ge respons till rektorn om de insatser som satts in kan du som arbetar på huvudmannanivån följa arbetet på skolenhetsnivån och vara en viktig stödfunktion i rektorns arbete.

Skolverkets rekommendationer till rektorer

Sprid kunskap till all skolpersonal om skolnärvarons betydelse för eleverna

Det är viktigt att all skolpersonal har kunskap om vilka konsekvenser elevers frånvaro kan få för den enskilda eleven och att skolnärvaro utgör en viktig skyddsfaktor. I detta arbete är elevhälsans personal en viktig tillgång.

Även studie- och yrkesvägledare kan bidra med kunskap. Du som rektor kan tillsammans med skolans personal till exempel ta del av aktuell forskning, utarbeta planer för arbetet samt återkommande lyfta frågor om närvaro och frånvaro på gemensamma möten.

Led skolans personal i det främjande arbetet för att stärka elevernas anknytning till skolan

Trivs eleverna i skolan minskar deras frånvaro. Det kan låta enkelt men kan ändå vara avgörande. Tydliga ramar för undervisningen, hög delaktighet, lärare som är goda förebilder, tillit mellan lärare och elever samt ordningen på skolan bidrar till elevernas trivsel. Även goda relationer mellan hem och skola är av betydelse.

Förebygg frånvaro genom att uppmärksamma och tidigt agera på frånvaro

När en elev har återkommande frånvaro är det viktigt att tidigt sätta in stöd för att förebygga ytterligare frånvaro. Det kan till exempel handla om att ha tätare kontakt med omyndiga elevers vårdnadshavare eller göra anpassningar i lärmiljön. Ett annat exempel kan vara att ha regelbundna avstämningar mellan skola och elevers handledare under en praktikperiod.

Förebygg kända risker för frånvaro vid schemaläggningar, förflyttningar och övergångar

Vid schemaläggning och annan planering av verksamheten är det viktigt att du som rektor så långt det är möjligt väger in risker exempelvis genom att minimera antalet håltimmar.

Vid förflyttningar mellan lokaler utanför skolans område är det viktigt att du bedömer behovet av stödåtgärder i den enskilda situationen. Personal kan till exempel följa med mellan olika lokaler och platser för att minska risken för att elever avviker.

En annan känd risk är att en elevs frånvaro riskerar att fortsätta eller öka vid övergångar. Goda rutiner för arbetet med övergångar kan förebygga risker för frånvaro och främja närvaro.

Följ upp och analysera frånvarostatistik, och vidta åtgärder för att öka närvaron på skolan tillsammans med elevhälsan och övrig skolpersonal

När du som rektor analyserar frånvarostatistiken kan lämpliga åtgärder bli tydliga. Åtgärderna kan till exempel handla om att stärka trygghet, anpassa schemaläggningen och möjliggöra för en mer tillgänglig lärmiljö. Informera vårdnadshavare och äldre elever om skolans frånvarostatistik. för att göra dem delaktiga i det närvarofrämjande arbetet.

Se till att den som gör en frånvaroutredning i samråd med elevhälsans personal pratar med eleven, vårdnadshavare och lärare om:

 • relationer, trivsel, trygghet i skolan eller på praktik/apl,
 • undervisningen i alla ämnen,
 • orsaker i hemförhållanden och
 • vilka skyddsfaktorer som kan bidra till att stärka närvaron.

Genom samtal med eleven och elevens vårdnadshavare kan skolan få viktig information om vad som skulle kunna stärka närvaron. Erbjud gärna eleven alternativa kontaktvägar om eleven inte kan eller vill träffas på plats.

Se till att åtgärderna för att öka en elevs närvaro utvärderas i närtid och kan ändras om de inte fungerar

För att det inte ska gå för lång tid och för att de åtgärder som sätts in ska ge önskad effekt, kan det vara viktigt med täta uppföljningar. Ibland kan en insats behöva förändras för att bättre svara mot elevens individuella behov.

Se till att lärmiljön anpassas pedagogiskt och socialt för att underlätta för elever med hög eller upprepad frånvaro att komma tillbaka till skolan

För en elev som har varit frånvarande kan det vara svårt att komma tillbaka till skolan. Eleven kan oroa sig för att få frågor från klasskamrater och vuxna och för att inte klara det skolarbete som eleven har missat. Du som rektor kan underlätta genom att planera för återgången tillsammans med eleven, omyndiga elevers vårdnadshavare och elevhälsans personal.

Skolverkets rekommendationer till lärare, elevhälsa och övrig skolpersonal

Medverka aktivt i skolans främjande arbete för att stärka elevernas anknytning till skolan

För att eleverna ska trivas och vilja vara i skolan är det viktigt med positiva förväntningar och tillitsfulla relationer, samt att de ramar som finns för undervisningen och ordningen på skolan är tydliga och kända. Betydelsen av närvaro och att ni som förebilder värnar lektionstider och inte avbryter lektioner i onödan, är också angeläget i det främjande arbetet.

Informera vårdnadshavarna om vikten av närvaro och erbjud olika kontaktvägar till skolan

För att skapa förståelse för hur viktigt det är att eleverna deltar i undervisningen kan du lyfta frågan vid föräldramöten och utvecklingssamtal. En variation av kontaktvägar, till exempel mejlkontakt, telefon eller sms, kan underlätta för vårdnadshavarna i kontakten med skolan, men behöver förstås också anpassas efter skolans och lärarens förutsättningar.

Förebygg frånvaro genom att uppmärksamma och tidigt agera på frånvaro

Problem med frånvaro kan till exempel handla om pedagogiska eller sociala faktorer. Ta reda på vad frånvaron beror på och visa i mötet med eleverna att de är saknade. När en elev har återkommande ströfrånvaro eller sammanhängande frånvaro, behöver du agera direkt och i enlighet med skolans rutiner.

Fokusera på elevens styrkor och det som fungerar

I en frånvaroutredning uppmärksammas de svårigheter och problem som gör att eleven inte kommer till skolan. I kontakten med eleven och omyndiga elevers vårdnadshavare är det viktigt att lyfta fram elevens styrkor och det som fungerar bra i skolan.

Underlätta för elever som har varit frånvarande att komma tillbaka till undervisningen och skolan

När en elev har varit mycket frånvarande är det viktigt att ni förbereder återgången till skolan. Det kan till exempel handla om att anpassa elevens arbetsuppgifter så att de inte upplevs som övermäktiga eller, om eleven själv vill det, förbereda klasskamraterna på hur elevens återgång kommer att gå till.

Forskning och fördjupning
Senast uppdaterad 21 oktober 2021.
 • Kurser och utbildningar

  Främja motivation och närvaro

  Denna modul på Lärportalen tar upp vad som kan påverka elevers motivation för skolarbete och även konkreta arbetssätt för med att främja skolnärvaro.

 • Kurser och utbildningar

  Delaktighet och inflytande i undervisningen

  Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Materialet finns på Lärportalen.

 • Kurser och utbildningar

  Främja likabehandling

  Lär dig mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet finns på Lärportalen.