Frånvaro i skolan

Frånvaro kan både ha giltiga orsaker och vara ogiltig. Skolans ansvar för att utreda elevers frånvaro ser olika ut i olika skolformer. Här reder vi ut vad som gäller kring frånvaro i skolan.

Begreppen frånvaro och ogiltig frånvaro

Vad menas med frånvaro?

Enligt skollagen ska elever närvara i skolan och delta i den verksamhet som skolan anordnar för att eleverna ska få den avsedda utbildningen. Men begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Lagen säger alltså inte tydligt vad det betyder. Det innebär att det är upp till skolan och den lärare som undervisar en elev att avgöra om hen ska anses ha varit närvarande eller frånvarande.

Källor: 7 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Vad är giltig och ogiltig frånvaro?

Det finns inga definitioner i skollagen av giltig eller ogiltig frånvaro. Skolan bedömer om en elevs frånvaro är giltig eller inte. Exempel på giltiga skäl för frånvaro är sjukdom eller beviljad ledighet. Ett annat giltigt skäl är om rektorn har beslutat att en elev i förskoleklassen, grundskolan eller övriga obligatoriska skolformer ska bli befriad från skyldigheten att delta i en viss del av undervisningen. Även elever i gymnasieskolan kan i mindre omfattning befrias från vissa undervisningspass eller från annat skolarbete.

Om en elev är sjuk eller på grund av någon annan orsak inte kan delta i verksamheten ska det snabbt meddelas till skolan.

En elev som har varit frånvarande och som uppfyller villkoren för extra anpassningar eller särskilt stöd har rätt till det, oavsett om den tidigare frånvaron var giltig eller ogiltig.

Källor: 3 kapitlet 5-12 §§ och 7 kapitlet 17–19 §§ skollagen, 4 kapitlet 8 § skolförordningen, 12 kapitlet 1–2 §§ gymnasieförordningen samt 7 kapitlet 2–3 §§ förordningen om vuxenutbildning.

Ledighet i skolan

Befrielse från obligatoriska inslag i grundskolan och motsvarande skolformer

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Ansvar för att utreda elevers frånvaro

Varför behöver skolan utreda en elevs frånvaro?

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn snabbt utreda orsaken till frånvaron, oavsett om den är giltig eller ogiltig. Det gäller både i de obligatoriska skolformerna och i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Att en elev är borta mycket från skolan är en varningssignal om att hen riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda varför eleven är frånvarande så att hen kan få det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. Skolan bör avgöra vilken omfattning utredningen ska ha och hur den ska genomföras utifrån det enskilda fallet, men det är viktigt med dokumentation och uppföljning. Om det behövs fler utredningar kring eleven är det bra om dessa samordnas i en samlad utredning. Det kan till exempel handla om elevens behov av särskilt stöd eller om kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro.

Det är rektorn som bestämmer om det behövs en utredning. Om hen bedömer att det inte behövs så måste skolan inte göra en utredning. Det kan till exempel bero på att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

Källor: 2 kapitlet 8 §, 7 kapitlet 19 a §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen samt proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 58, 62–63 och 91.

Förebygga, utreda och åtgärda frånvaro

Vad innebär upprepad eller längre frånvaro?

Exakt hur många tillfällen eller hur länge en elev kan vara frånvarande innan rektorn är skyldig att påbörja en utredning är något som får avgöras i varje enskilt fall. En utredning behöver inte göras om rektorn bedömer att det inte behövs, till exempel för att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

Källor: 7 kapitlet 19 a §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen samt proposition 2017/18:182 Samling för skolan, sidan 57.

Närvaro och frånvaro under coronapandemin

Behöver smittkänsliga barn gå till skolan?

Elever som inte är sjuka eller har symptom ska som huvudregel vara på plats i skolan. Det är viktigt att elevers rätt till utbildning tillgodoses. Skolan kan dock behöva utforma individuella lösningar för elever som är särskilt känsliga för smitta för att dessa elever ska kunna ta del av utbildningen. Elever som på grund av smittkänslighet inte kan vistas tillsammans med andra elever kan behöva särskilt anpassad undervisning, exempelvis enskild undervisning, undervisning i hemmet eller särskilda åtgärder för att kunna utföra visst skolarbete hemifrån. På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 hos barn och unga.

Källor: 7 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Behöver en elev gå i skolan om elevens vårdnadshavare eller syskon tillhör en riskgrupp?

Vi har förståelse för den oro som kan finnas. Det kan finnas enstaka fall där skolan kan behöva utforma individuella lösningar för elever med vårdnadshavare eller någon annan person i hushållet som tillhör en riskgrupp. Vårdnadshavare kan ta kontakt med rektorn för en dialog om hur man kortsiktigt kan finna lösningar och prata om hur skolan arbetar med smittskydd.

Det är viktigt att elevers rätt till utbildning tillgodoses. Utgångspunkten är därför att en elev ska gå till skolan om det inte finns ett giltigt skäl till frånvaro. Giltiga skäl är till exempel sjukdom, ledighet som skolan beviljat eller att eleven följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Rektorn kan också besluta om individuella lösningar.

Källor: 7 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Har föräldrar rätt att hålla sina barn hemma från skolan även om de är friska på grund av oro för coronapandemin?

Nej, det är inte möjligt att hålla friska barn hemma från skolan på grund av oro för smitta. Om eleven inte är sjuk eller har symptom är huvudregeln att eleven ska vara i skolan. Det är ett delat ansvar mellan huvudmannen, hemkommunen och vårdnadshavare att se till att skolpliktiga barn får sin utbildning. Det är viktigt att alla hjälps åt så att barnen deltar i sin utbildning.

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om i vilka situationer elever ska stanna hemma från skolan.

Källor: 7 kapitlet 17, 20-22 §§, 15 kapitlet 16 § och18 kapitlet 16 § skollagen.

Information till förskola, grundskola och gymnasier om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats) Länk till annan webbplats.

Vad behöver skolan göra om en elev inte kommer till skolan?

Om en elev är frånvarande under en längre tid eller vid upprepade tillfällen ska skolan utreda vad frånvaron beror på.

Det är då viktigt att skolan för en dialog med elevens vårdnadshavare kring elevens frånvaro. I vissa fall behöver skolan ta kontakt med elevens hemkommun för att komma till rätta med elevens frånvaro. Vi vill i första hand uppmuntra till en dialog mellan skolan, kommunen och vårdnadshavarna. Det är viktigt att prata om hur skolan arbetar med smittskydd och se till att eleven kommer till skolan.

Källor: 7 kapitlet 19 a §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Ansvar för att utreda elevers frånvaro

Frånvaro i olika skolformer

Vad gäller kring frånvaro i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?

Elever i de obligatoriska skolformerna ska delta i den verksamhet som skolan anordnar. För att de ska slippa delta krävs ett giltigt skäl. Det gäller oavsett om en elev har skolplikt eller inte. Exempel på giltiga skäl är sjukdom eller ledighet som skolan har beviljat.

Om en elev inte kommer till skolan och inte har något giltigt skäl ska vårdnadshavarna få information om det samma dag. Skolan behöver inte meddela vårdnadshavarna samma dag om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara till exempel att frånvaron gäller elevens sista lektion för dagen.

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron. Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro och även om det gäller en elev som inte har skolplikt, till exempel en elev som är asylsökande eller papperslös. Exakt hur många tillfällen eller hur länge en elev kan vara frånvarande innan rektorn är skyldig att påbörja en utredning är något som får avgöras i varje enskilt fall. En utredning behöver inte göras om rektorn bedömer att det inte behövs, till exempel för att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

Utredningen ska genomföras i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan.

När skolan har påbörjat en utredning om en elevs frånvaro ska rektorn se till att huvudmannen får information om frånvaron så snart som möjligt. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola eller skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Källor: 7 kapitlet 17–18 och 19 a §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 706.

Ledighet i skolan

Vad gäller kring frånvaro i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Utbildningen i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan är frivillig, men de elever som väljer att gå där har närvaroplikt och är skyldiga att delta i den verksamhet som skolan anordnar för att ge utbildningen. För att en elev ska slippa delta krävs ett giltigt skäl. Exempel på giltiga skäl är sjukdom eller ledighet som skolan har beviljat.

Om en minderårig elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan inte kommer till skolan ska elevens vårdnadshavare få information om det samma dag. Skolan behöver inte meddela vårdnadshavarna samma dag om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan vara till exempel att frånvaron gäller elevens sista lektion för dagen.

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge måste rektorn utreda orsaken till frånvaron. Det gäller oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro. Exakt hur många tillfällen eller hur länge en elev kan vara frånvarande innan rektorn är skyldig att påbörja en utredning är något som får avgöras i varje enskilt fall. En utredning behöver inte göras om rektorn bedömer att det inte behövs, till exempel för att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

När det gäller elever i gymnasieskolan och vissa elever i gymnasiesärskolan ska skolan rapportera ogiltig frånvaro till Centrala studiestödsnämnden, CSN. CSN har information om hur och när rapporteringen ska ske.

Rapportera uppgifter till CSN – gymnasieskola, på CSN:s webbplats Länk till annan webbplats.

Ledighet i skolan

Källor: 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen samt 12 kapitlet 2 § gymnasieförordningen.

Vad gäller kring frånvaro i kommunal vuxenutbildning?

Inom vuxenutbildningen har skolan inte någon skyldighet att utreda orsakerna till en elevs frånvaro. Men om en elev är sjuk eller inte kan delta i utbildningen av någon annan orsak ska hen anmäla det till rektorn så snart som möjligt.

Frånvaro från vuxenutbildningen kan leda till att en elev anses ha avbrutit en kurs eller delkurs. Det gäller om båda dessa kriterier är uppfyllda:

 • Eleven har börjat på en kurs eller en delkurs och sedan uteblivit från den under mer än tre veckor i rad.
 • Frånvaron beror inte på sjukdom eller att skolan beviljat eleven ledighet.

Rektorn får besluta att eleven inte ska anses ha avbrutit kursen eller delkursen om det finns synnerliga skäl, alltså mycket starka skäl.

Källa: 7 kapitlet 1–2 §§ förordningen om vuxenutbildning.

Vem ansvarar för vad när det gäller frånvaro?

Vilket ansvar har hemkommunen vid frånvaro?

Hemkommunen ska se till att alla barn som har skolplikt får den utbildning de har rätt till, även barn som inte går i kommunens förskoleklass, grundskola eller grundsärskola. Om en elev som har skolplikt är borta från skolan ofta eller länge kan elevens hemkommun behöva samordna insatser med samhällsorgan, organisationer eller andra som berörs. Vilken typ av samverkan som behövs måste avgöras i varje enskilt fall beroende på hur de individuella behoven och situationen i övrigt ser ut.

Källor: 7 kapitlet 21 § skollagen och proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 71–72.

Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Att styra och leda arbetet med kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

Vilket ansvar har huvudmannen vid frånvaro?

I de obligatoriska skolformerna är det huvudmannen för den skola som eleven går i som ska se till att eleven fullgör sin skolgång, vilket först och främst innebär att eleven kommer till skolan och deltar i utbildningen. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola. Staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.

I såväl de obligatoriska skolformerna som i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ansvarar huvudmannen också för att skolan och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. Det är viktigt att huvudmannen stöttar rektorn i arbetet med att skapa rutiner för att främja närvaron och motverka frånvaro i skolan. Till exempel kan huvudmannen samarbeta med rektorerna om att ta fram gemensamma rutiner för de skolenheter som huvudmannen ansvarar för.

När skolan har inlett en utredning om frånvaro för en elev som har skolplikt ansvarar huvudmannen för att informera elevens hemkommun om det så snart som möjligt. Samma sak gäller när en elev som har skolplikt börjar eller slutar vid en skolenhet med en annan huvudman än hemkommunen.

Det kan finnas många olika skäl till en elevs frånvaro. Det kan exempelvis bero på att eleven har svårigheter i skolsituationen eller att eleven upplever att hen utsätts för kränkande behandling i skolan. När en elev inte kommer till skolan kan det också bero på att skolans arbete med trygghet och studiero brister. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utreda och åtgärda kränkande behandling. Huvudmannen ska även kontinuerligt och systematiskt planera, följa upp och utveckla utbildningen, som en del av det systematiska kvalitetsarbetet. Om det kommer fram att det finns brister i verksamheten ska huvudmannen se till att de åtgärdas. Brister kan till exempel visa sig vid en uppföljning eller genom att verksamheten får klagomål. När det gäller frånvaro kan det exempelvis handla om att skapa en mer tillgänglig eller på andra sätt god studiemiljö för alla elever.

Källor: 2 kapitlet 8 §, 4 kapitlet 3 och 7 §§, 6 kapitlet 10 § och 7 kapitlet 22 § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 52–53 och 61 och 63 samt SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera sidan 192.

Vilket ansvar har rektorn vid frånvaro?

Det viktigt att skolan uppmärksammar all frånvaro. En förutsättning för detta är att det finns fungerande rutiner för frånvarorapporteringen. Rektorn ansvarar för dessa rutiner.

Det är rektorn som beslutar hur elever och vårdnadshavare ska meddela frånvaro från skolan, till exempel om en elev är sjuk. Det behöver vara tydligt för vårdnadshavarna hur de ska göra.

Rektorn ansvarar också för att vårdnadshavaren får information om eleven varit frånvarande utan att ha ett giltigt skäl.

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge ska rektorn snabbt se till att frånvaron utreds. En utredning behöver inte göras om rektorn bedömer att det inte behövs, till exempel för att rektorn redan känner till orsaken till elevens frånvaro.

Så snart som möjligt efter att rektorn tagit initiativ till en utredning ska hen också se till att frånvaron anmäls till huvudmannen.

Det är viktigt att rektorn har en samlad bild av frånvaron på skolan för att kunna analysera om det finns problem som behöver åtgärdas. Den samlade bilden och skolans analys kan också kopplas till och utgöra underlag för rektorns och huvudmannens systematiska kvalitetsarbete.

Källor: 4 kapitlet 3–4 §§ skollagen, 7 kapitlet 17 och 19 a §§ skollagen, 4 kapitlet 8 § skolförordningen, 12 kapitlet 1 § gymnasieförordningen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 56–57 samt SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera sidan 85.

Vilket ansvar har lärare och annan personal på skolan vid frånvaro?

Det är viktigt att lärare eller annan personal på skolan tidigt signalerar och informerar rektorn om en elev är borta från skolan ofta eller länge så att en utredning snabbt kan komma igång.

Källor: Proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 56–58 och SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma frånvaro och agera sidan 139–141.

Vilket ansvar har elevhälsan vid frånvaro?

Om skolan gör en en utredning om en elevs frånvaro ska den genomföras i samråd med elevhälsan. För att elevhälsan ska kunna stötta skolans personal i sitt arbete med elevers frånvaro behöver elevhälsan ha en tydlig och utvecklad roll i detta arbete.

Källa: 7 kapitlet 19 a § skollagen, proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 58–59 samt SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma frånvaro och agera sidan 255–282.

Rätten till elevhälsa

Förebygga, utreda och åtgärda frånvaro

Vilket ansvar har eleven och vårdnadshavaren vid frånvaro?

Vårdnadshavare ska se till att deras barn kommer till skolan och deltar i utbildningen, alltså att barnet fullgör sin skolplikt. Om en elev inte kan komma till skolan på grund av att hen är sjuk eller av någon annan orsak ska vårdnadshavaren anmäla detta till skolan så snart som möjligt. Det gäller även elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. En elev som har fyllt 18 år kan göra frånvaroanmälan till skolan själv. Elever inom vuxenutbildningen som inte kan delta i utbildningen på grund av sjukdom eller annan orsak ska anmäla detta till rektorn så snart som möjligt.

Skolan ska genomföra utredningar om elevers frånvaro i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. Om eleven är minderårig är det viktigt att både eleven och elevens vårdnadshavare medverkar i utredningen för att skolan ska få en bild av elevens hela situation och för att kunna sätta in lämpliga åtgärder. På vilket sätt samrådet ska genomföras beror på vad som är lämpligt i det enskilda fallet. I många fall kan det innebära ett nära samarbete. I andra fall kan det mer vara fråga om att eleven och vårdnadshavaren informeras om olika steg i processen och ges möjlighet att komma med synpunkter.

Källor: 7 kapitlet 19 a - 20 § skollagen, 4 kapitlet 8 § skolförordningen,12 kapitlet 1 § gymnasieförordningen och 7 kapitlet 2 § förordningen om vuxenutbildning samt proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 58.

Ansvar för skolplikten

Information till vårdnadshavare

Vilken information ska vårdnadshavaren få om en elevs frånvaro?

Om en minderårig elev inte kommer till skolan och inte har något giltigt skäl för det ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om det samma dag. Skolan behöver inte meddela vårdnadshavarna samma dag om det finns särskilda skäl. Ett sådant skäl kan till exempel vara att frånvaron gäller elevens sista lektion för dagen.

Källor: 7 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen, proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 706.

Kan skolan informera en vårdnadshavare om frånvaro via sms eller andra digitala tjänster?

Vårdnadshavaren kan få information om en elevs frånvaro på olika sätt. Det viktiga är att man från skolans sida försäkrar sig om att vårdnadshavaren får meddelandet och förstår informationen. I de flesta fall kan det vara tillräckligt att skolan meddelar vårdnadshavaren via telefon, sms eller mejl. I mer komplexa situationer kan det krävas att hemmet och skolan avsätter tid för ett möte.

Källa: SOU 2016:94 Saknad! Uppmärksamma frånvaro och agera sidan 121.

Inaktiv frånvaro och konsekvenser av hög frånvaro

Kan det räknas som frånvaro om en elev är på plats i klassrummet men inte är aktiv under lektionen?

Begreppet frånvaro är inte specifikt reglerat. Elever ska delta i den verksamhet som skolan anordnar för att ge den utbildning som de ska få. Enligt Skolverkets bedömning är det läraren som i den enskilda situationen får avgöra om en elev har varit närvarande och deltagit i undervisningen eller inte. Men en elev som fysiskt är på plats i klassrummet borde knappast kunna bedömas som något annat än närvarande. Om eleverna inte är aktiva under lektionstid kan läraren behöva arbeta med olika åtgärder för att komma till rätta med det.

Källor: 7 kapitlet 17 § skollagen, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Kan en elev som glömt ombyteskläder till en idrottslektion få frånvaro?

Vad som ska anses som frånvaro är inte specifikt reglerat. Elever ska delta i den verksamhet som skolan anordnar för att ge den utbildning som de ska få. Enligt Skolverkets bedömning är det läraren som i den enskilda situationen får avgöra om en elev har deltagit i undervisningen eller inte. Om en elev saknar de kläder eller annat material som krävs för att kunna delta i undervisningen eller som på grund av en skada inte kan delta kan detta eventuellt innebära att läraren inte får betygsunderlag för vad eleven kan i relation till målen och kunskapskraven i kurs- eller ämnesplanen.

Källor: 7 kapitlet 17 § skollagen, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Är en elev närvarande om hen är på plats i skolan, men befinner sig i korridorer, uppehållsrum eller på skolgården under lektionen?

Enligt Skolverkets bedömning innebär det rimligen inte att eleven kan anses ha varit närvarande och deltagit i skolarbetet bara för att hen vistas i skolans lokaler, till exempel i korridorer eller uppehållsrum.

Källor: 7 kapitlet 17 § skollagen, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen.

Kan hög frånvaro ligga till grund för en utredning om en elevs behov av särskilt stöd?

Om en elev är borta från skolan ofta eller länge ska skolan utreda orsakerna till frånvaron. Hög frånvaro kan vara en signal om att skolan kan behöva utreda elevens behov av särskilt stöd. Om förutsättningarna för en sådan utredning är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. I så fall kan det vara bra att slå ihop utredningarna om frånvaro och särskilt stöd till en utredning.

Källor: 3 kapitlet 7 § och 7 kapitlet 19 a § skollagen samt proposition 2017/18:182 Samling för skolan sidan 58.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Efter hur lång sammanhängande frånvaro anses en elev ha avslutat sin utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan?

Om en elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan är borta från utbildningen under mer än en månad i följd utan att det beror på sjukdom eller ledighet som skolan beviljat, ska eleven anses ha avslutat utbildningen. Om det finns synnerliga skäl, alltså mycket starka skäl, får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen.

Källa: 12 kapitlet 4 a § gymnasieförordningen.

Efter hur lång sammanhängande frånvaro anses en elev ha avbrutit en kurs eller delkurs inom kommunal vuxenutbildning?

Om en elev inom vuxenutbildningen har påbörjat en kurs eller en delkurs men sedan är borta från den under mer än tre veckor i följd utan att det beror på sjukdom eller ledighet som skolan beviljat, ska eleven anses ha avbrutit kursen eller delkursen. Om det finns synnerliga skäl, alltså mycket starka skäl, får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avslutat kursen eller delkursen.

Källa: 7 kapitlet 1 § förordning om vuxenutbildning.

Kan hög frånvaro påverka en elevs möjlighet att få ledigt?

Ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation.

Ledighet i skolan

Frånvaro för att delta i kulturskolan

Får elever delta i kulturskolans undervisning under skoltid?

Elever får ta del av kulturskolans individuella undervisning i direkt anslutning till deras skoldag, alltså före eller efter att skoldagen börjar och slutar. Kulturskolans undervisning får också ske på håltimmar och längre raster.

Den obligatoriska verksamheten i förskoleklass och årskurs 1–2 i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan får omfatta högst sex timmar per dag. Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst åtta timmar per dag i årskurs 3–9 i grundskolan och årskurs 3–10 i specialskolan.

Det är huvudmannen för skolan som ansvarar för att alla elever fullgör sin skolgång och deltar i den verksamhet som skolan anordnar. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola eller skolans styrelse om det är en fristående skola. Skolan och kulturskolan behöver samarbeta om schemaläggningen för att kunna anpassa verksamheten så att enskilda elever ska kunna få ta del av kulturskolans aktiviteter på håltimmar eller i anknytning till skoldagens början och slut. Det finns även möjligheter att genomföra kulturskoleaktiviteter under elevernas fria tid under skoldagen.

Elever har skolplikt och en lagstadgad rätt till undervisning. Barn som går i grundskolan måste delta i den verksamhet som anordnas där. För att inte behöva gå till skolan ska de ha ett giltigt skäl, till exempel sjukdom eller ledighet som skolan beviljat. Bestämmelserna gäller även för elever som lämnar den ordinarie undervisningen för att delta i den kommunala kulturskolans verksamhet. De behöver alltså ta ledigt för att delta där.

Det är inte förenligt med bestämmelserna i skollagen att en elev generellt och regelbundet tillåts gå ifrån ordinarie undervisning för att delta i en fritidsaktivitet, till exempel individuell undervisning. Elever ska delta i verksamheten om de inte har något giltigt skäl att utebli. Skolan får bevilja ledighet för enskilda angelägenheter, men regelbunden ledighet för fritidsaktiviteter räknas inte som sådana enskilda angelägenheter som nämns i förarbetena till bestämmelsen om ledighet i skollagen.

Källor: 7 kapitlet 17–18 §§ skollagen, Skolinspektionens beslut, 2019-06-17 diarienummer 43-2018:7002.

Om skola och kulturskola på Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Kan skolan ta hjälp av kulturskolan i undervisningen?

Kulturskolans undervisning kan genomföras i helklass eller årskullsvis och vara en del av skolans undervisning beroende på hur verksamheten utformas. Om den är del av skolans undervisning ska den följa skolans styrdokument. Kulturskolan kan också ha aktivitet under skoldagen, till exempel under fritidshemmets verksamhet, men då ska det vara frivilligt för eleverna att delta. Tänk på att verksamheten inte får vara betygsgrundande. Det är viktigt att skilja på verksamheterna.

Det finns inga styrdokument som reglerar närvaro inom kulturskoleverksamhet och verksamheten sker helt på frivillig grund. Så snart en verksamhet under skoldagen blir obligatorisk faller den inom ramen för skolans uppdrag. Då gäller även skolans ansvar och reglering.

Organisera samverkan mellan skola och kulturskola

Vem ansvarar för tillsynen av en elev som deltar i kulturskolans verksamhet?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 30 mars 2022
 • Rekommendationer

  Rekommendationer främja närvaro

  Ta del av ett praktiknära stöd för såväl huvudmän och rektorer som för lärare och andra som arbetar i skolan.

 • Stöd i arbetet

  Främja närvaro och förebygga frånvaro

  Skolan ska motverka omfattande frånvaro genom att systematiskt främja närvaro. Här finns stöd till skolor och huvudmän i det arbetet.

 • Regler och ansvar

  Ledighet i skolan

  Normalt är det rektorn som beslutar om en elev ska få ledigt från skolan. Här kan du läsa om vad som gäller kring ledighet i skolan.

 • Regler och ansvar

  Skolplikt och rätt till utbildning

  Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

 • pennor i förgrunden och elever i bakgrunden Leda och organisera

  Organisera extra anpassningar och särskilt stöd

  Här finns stöd för dig som är rektor i hur du kan organisera skolans arbete med extra anpassningar och särskilt stöd.

 • Regler och ansvar

  Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar

  Läs om vad som gäller kring det kommunala aktivitetsansvaret, som innebär att kommunerna måste erbjuda insatser till ungdomar under 20 år som inte studerar i gymnasieskolan eller motsvarande.