Frånvaro i skolan

Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

Information till vårdnadshavare

Vilken information ska vårdnadshavaren få om en elevs frånvaro?

Om en omyndig elev inte kommer till skolan och inte har något giltigt skäl för det ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare får information om det samma dag. Men om det finns särskilda skäl behöver det inte ske samma dag. Ett sådant skäl kan vara att frånvaron gäller elevens sista lektion före skoldagens slut.

Källor: 7 kapitlet 17 §, 15 kapitlet 16 § och 18 kapitlet 16 § skollagen, regeringens proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet sidan 339-340 och 413, samt Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan.

Kan man ge information om frånvaro till en vårdnadshavare via sms eller andra digitala tjänster?

Vårdnadshavaren kan få information om en elevs frånvaro på olika sätt. Det viktiga är att man från skolans sida försäkrar sig om att vårdnadshavaren får meddelandet och förstår informationen. I de flesta fall kan det vara tillräckligt att skolan meddelar vårdnadshavaren via telefon, sms eller e-post. I mer komplexa situationer kan det krävas att hemmet och skolan avsätter tid för ett möte.

Källa: Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan sidan 20. 

Upprepad och lång frånvaro

Vilket ansvar har skolan att utreda frånvaro?

Rektorn har en skyldighet att utreda upprepad och längre frånvaro, såväl giltig som ogiltig. Omfattande frånvaro är en varningssignal om att en elev riskerar att inte klara av sin utbildning. Det är viktigt att utreda orsaker till frånvaro så att eleven kan få det stöd som behövs för att uppnå målen med utbildningen. Utredningens omfattning och form bör avgöras i det enskilda fallet men det är viktigt med dokumentation och uppföljning. Om det finns behov av att göra fler utredningar är det bra om dessa samordnas i en utredning. Det kan till exempel handla om behov av särskilt stöd eller om kränkande behandling. Huvudmannen ansvarar för att skolenheten och rektorn får förutsättningar att uppmärksamma och utreda elevers frånvaro. En utredning behövs bara om den bedöms som nödvändig.

Källa: 7 kapitlet 19 a §, 15 kapitlet 16 § och 18 kap. 16 § skollagen.

Efter hur lång sammanhängande frånvaro anses en elev ha avslutat sin utbildning i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan?

Om en elev i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan frånvarar från utbildningen under mer än en månad i följd utan att det beror på sjukdom eller beviljad ledighet ska eleven anses ha avslutat utbildningen. Om det finns synnerliga skäl får rektorn besluta att eleven inte ska anses ha avslutat utbildningen.

Källa: 12 kapitlet 4 a § gymnasieförordningen.

Senast uppdaterad 14 november 2019