Skolplikt och rätt till utbildning

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och rätt till utbildning. Skolplikt innebär att barn ska delta i skolans verksamhet. Rätt till utbildning innebär att barn har rätt till kostnadsfri utbildning.

Vad är skolplikt och rätt till utbildning?

Skolplikt innebär att barn måste gå i skolan och delta i den verksamhet som anordnas i skolan, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om det finns synnerliga skäl kan den kommun barnet bor i (hemkommunen) fatta beslut om att barnet får fullgöra skolplikten på annat sätt. Det är ovanligt att en kommun fattar ett sådant beslut. Rätt till utbildning innebär att barn som omfattas av skolplikten har rätt till kostnadsfri utbildning. Det finns också en del barn som inte omfattas av skolplikten men som ändå har rätt till utbildning.

Källor: 7 kapitlet 2 – 7 och 15 §§ skollagen samt 2 kapitlet 18 § regeringsformen.

När börjar skolplikten?

Från och med höstterminen 2018 är förskoleklassen obligatorisk. Detta innebär att skolplikten börjar höstterminen det kalenderår då barnet fyller sex år. Om det finns särskilda skäl, och om barnets vårdnadshavare begär det, kan barnets hemkommun besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. De flesta skolpliktiga barn går först i förskoleklassen och sedan i grundskolan. De kan också gå i grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan.

Källa: 7 kapitlet 10 § skollagen.

När upphör skolplikten?

För de flesta elever så upphör skolplikten efter att eleven avslutat årskurs 9, vilket är detsamma som utgången av vårterminen det tionde året efter att eleven börjat i skolan.

För elever i specialskolan upphör skolplikten efter att eleven avlutat årskurs 10, vilket är detsamma som utgången av vårterminen det elfte året.

Om en elev uppnår alla grundskolans kunskapskrav i förtid så upphör skolplikten, men eleven har ändå rätt att gå klart den högsta årskursen. Om en elev inte har gått ut den högsta årskursen när skolplikten annars skulle ha upphört så ska skolplikten förlängas med ett år. Skolplikten fortsätter dock inte efter att eleven har fyllt 18 år. Det är barnets hemkommun som prövar frågan om förlängd skolplikt. För elever i specialskolan prövas frågan av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Källa: 7 kapitlet 12 − 14 §§ skollagen.

Vem ansvarar för att skolplikten uppfylls?

Ansvaret för att skolplikten uppfylls är delat mellan flera parter. Barnets vårdnadshavare ansvarar för att barnet kommer till skolan. Huvudmannen för den skola som eleven går i ska se till att eleven fullgör sin skolgång. Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för sameskolan och specialskolan.

Barnets hemkommun ansvarar för att barn som inte går i grundskola eller grundsärskola får den utbildning de ska ha. När en skolpliktig elev börjar eller slutar vid en fristående skola, eller utan giltig orsak har omfattande frånvaro, ska skolans huvudman snarast informera hemkommunen om detta.

Källa: 7 kapitlet 20 − 22 §§ skollagen.

Kan man börja grundskolan ett år tidigare eller senare?

Ja, det är möjligt i vissa fall. En skola får ta emot ett barn i förskoleklass till höstterminen det kalenderår då barnet fyller fem år. Då omfattas barnet inte av skolplikt men av närvaroskyldighet.

Om barnet gått ut förskoleklass ett år tidigt så får barnet sedan börja i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan. Ett barn kan också få börja i någon av de skolformerna till höstterminen det år då barnet fyller sex år, utan att först ha gått i förskoleklass. Det gäller om barnets vårdnadshavare begär det och om barnet har förutsättningar att klara av att börja tidigare i skolan.

Om det finns särskilda skäl och om barnets vårdnadshavare begär det så kan hemkommunen besluta att skolplikten ska skjutas upp till höstterminen det kalenderår då barnet fyller sju år. Men om ett barn, som är utrett och tillhör särskolans målgrupp, har fått sin skolplikt uppskjuten ett år så kan vårdnadshavarna begära att barnet ska få hoppa över förskoleklassen och börja årskurs 1 när barnet är 7 år. Barnets vårdnadshavare kan i så fall begära det hos hemkommunen.

Källor: 7 kapitlet 10 och 11 − 11 b §§ skollagen och regeringens proposition 2017/18:9 Skolstart vid sex års ålder från sidan 42.