Tillsynsansvaret

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver samt att barn inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Här kan du läsa om vad tillsynsansvaret innebär.

Skolans och förskolans tillsynsansvar

Vilket tillsynsansvar har skolan och förskolan?

Förskola, skola och fritidshem har ett tillsynsansvar för barn och elever. Detta tillsynsansvar är inte reglerat i lag, vilket däremot gäller för det tillsynsansvar som vårdnadshavarna har för sina barn. Men vårdnadshavarnas tillsynsansvar anses övergå till skolhuvudmannen under den tid som barnet eller eleven vistas i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver samt att ett barn inte kommer till skada eller orsakar skada för någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Detta innebär att tillsynsansvaret i regel är mer omfattande för barn i förskola och skolans lägre årskurser. Det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen ser ut samt ser till att all personal får kompetensutveckling och har fungerande rutiner.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, Skolverkets tillsynsbeslut (2003:593), Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

När gäller tillsynsansvaret?

Har skolan tillsynsansvar för eleverna före eller efter dagens första och sista lektion?

Skolans tillsynsansvar omfattar hela skoldagen, men kan även omfatta viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion. Hur långt tillsynsansvaret sträcker sig beror på de lokala förhållandena. Om exempelvis en buss med skolbarn regelbundet kommer till skolan 15 minuter före den första lektionen, får skolan anses ha tillsynsansvar under denna tid.

Källa: JO:s ämbetsberättelse 1977/78 sidan 344.

Finns det ett tillsynsansvar i samband med skolskjuts?

Skolhuvudmannens tillsynsansvar för barn och elever omfattar normalt inte resan med skolskjuts. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen slagit fast att resor till och från skolan inte kan likställas med tid då eleven vistas i skola. Men när eleven väl kommer till skolan övergår tillsynsansvaret till skolan. Skolan har också ett ansvar att förvissa sig om att eleven är med på skolskjutsen. Även om skolan inte har tillsynsansvar under resan till och från skolan är skolan skyldig att agera vid exempelvis kränkande behandling i samband med skolskjuts.

Skolinspektionen har konstaterat att elever som får modersmålsundervisning vid en annan skola omfattas av skolans tillsynsansvar under resan dit. Det beror på att modersmålsundervisning är en del av elevens undervisning. Innan beslut om modersmålsundervisning i en annan skola tas bör rektor därför göra en bedömning av elevens behov av tillsyn vid den andra skolan och under resan dit.

Källor: 9 kapitlet 21 a §, 10 kapitlet 32-33 §§, 11 kapitlet 31-32 §§ och 18 kapitlet 30-31 §§ skollagen, Högsta förvaltningsdomstolen 2013 referens 82, Skolverkets tillsynsbeslut diarienummer 51-2006:271, Skolinspektionens beslut om tillsynsansvar vid resa till modersmålsundervisning: diarienummer 41-2013:1861.

Senast uppdaterad 19 augusti 2019
 • Regler och ansvar

  Frånvaro i skolan

  Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

 • Regler och ansvar

  Egenvård i förskolan och skolan

  Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i förskolan eller skolan. Här hittar du information om vad som gäller då.

 • Regler och ansvar

  Studiero och disciplinära åtgärder

  Det ska finnas ordningsregler på alla skolor och i fritidshemmet. Här kan du läsa om vad som gäller kring studiero och disciplinära åtgärder.