Tillsynsansvaret

Huvudmän för förskolor, skolor och fritidshem har ansvar för att barn och elever som deltar i verksamheten får den tillsyn de behöver. Här hittar du svar på frågor om vad tillsynsansvaret innebär.

Förskolors, skolors och fritidshems tillsynsansvar

Vad innebär tillsynsansvaret och vilket tillsynsansvar för barn och elever har förskolor, skolor och fritidshem?

Den som har vårdnaden om ett barn har enligt föräldrabalken tillsynsansvar för barnet. Behovet av tillsyn beror på barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Det finns inga bestämmelser i skolans författningar om tillsynsansvaret för barn och elever. Men när ett barn är i förskolan, skolan eller fritidshemmet går tillsynsansvaret över från barnets vårdnadshavare till huvudmannen, som har det yttersta ansvaret för verksamheten. Det framgår av praxis från Högsta domstolen samt beslut från Skolinspektionen och Justitieombudsmannen (JO).

Förskolan, skolan eller fritidshemmet måste se till att barnet

 • får sina behov tillgodosedda
 • inte skadas
 • inte skadar något eller någon annan.

Att kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken och NJA 1984 s. 764.

Justitieombudsmannens webbplats Länk till annan webbplats.

Skolinspektionens webbplats Länk till annan webbplats.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

När gäller tillsynsansvaret?

Vid vilken tidpunkt övergår tillsynsansvaret för ett barn i förskolan till huvudmannen, och vid vilken tidpunkt går tillsynsansvaret tillbaka till barnets vårdnadshavare?

När ett barn vistas i förskolan övergår tillsynsansvaret från barnets vårdnadshavare till förskolan. Men vid vilken specifik tidpunkt som förskolan ska anses ha tagit över tillsynsansvaret, respektive när tillsynsansvaret går tillbaka till barnets vårdnadshavare, är något som måste bedömas utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Enligt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan är det lämpligt att personalen klargör för barnets vårdnadshavare när de anser att denne övertar tillsynsansvaret för barnet.

Källor: NJA 1984 s. 784 och Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2017:6) med kommentarer om måluppfyllelse i förskolan, sidan 11.

Har huvudmannen ansvar för tillsynen av elever i skolan före och efter dagens första respektive sista lektion?

Skolan har ansvar för tillsynen av eleverna under hela skoldagen, vilket även inkluderar raster, men ansvaret kan också gälla under en viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion. Hur långt tillsynsansvaret sträcker sig beror på de lokala förhållandena. Om exempelvis en buss med elever regelbundet kommer till skolan 15 minuter före den första lektionen får skolan, enligt JO, anses ha tillsynsansvar för eleverna under den tiden.

Källa: JO:s ämbetsberättelse 1977/78 sidan 344.

Har huvudmannen tillsynsansvar för elever när viss undervisning, exempelvis undervisning i modersmål, moderna språk eller idrott och hälsa, ges vid en annan skola?

Ja. Huvudmannen har tillsynsansvar för eleverna under hela skoldagen. Skolinspektionen har i beslut som gällde modersmålsundervisning uttalat att modersmål är ett ämne bland andra ämnen som ingår i en elevs utbildning. Om en elev ska få modersmålsundervisning vid en annan skola omfattar huvudmannens tillsynsansvar därför även denna tid och den eventuella resan dit. Det innebär, enligt Skolinspektionen, att rektorn innan ett beslut om modersmålsundervisning vid en annan skola tas, förutsätts göra en bedömning av elevens behov av tillsyn vid den andra skolan och under förflyttningen dit samt hur detta behov kan tillgodoses.

Källor: JO:s ämbetsberättelse 1977/78 sidan 344 samt Skolinspektionens beslut 2013-08-30 diarienummer 41-2013:1861 och Skolinspektionens beslut 2018-05-18 diarienummer 41-2017:10970.

Kan en elev ha rätt till skolskjuts när viss undervisning ges vid en annan skola?

Har huvudmannen tillsynsansvar vid skolresor och utflykter?

Ja, under förutsättning att skolresan eller utflykten är en del av utbildningen. Hur långt huvudmannens tillsynsansvar sträcker sig varierar dock beroende på det enskilda barnets eller elevens ålder och mognad samt övriga omständigheter. Skolverket har i ett beslut i ett enskilt ärende betonat vikten av att huvudmannen i samband med skolresor och liknande aktiviteter utarbetar enhetliga rutiner för sitt tillsynsansvar.

Källa: Skolverkets beslut 2008-07-09 diarienummer 51-2008:799.

Kulturskola och tillsynsansvar

Vem ansvarar för tillsynen av en elev som deltar i kulturskolans undervisning under skoldagen?

Om en elev ska delta i kulturskolans undervisning under skoldagen är det viktigt att huvudmannen och kulturskolan klargör vem som har tillsynsansvaret för eleven under denna tid. Det gäller oavsett om kulturskolans undervisning äger rum i skolans lokaler eller på annan plats. Tillsynsansvaret för elever som deltar i kulturskolans undervisning berörs i Skolverkets och Kulturrådets gemensamma informationsmaterial om samverkan mellan skola och kulturskola.

Källa: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken.

Ledighet för att delta i kulturskolan

Stöd i arbetet

Samverkan mellan skola och kulturskola, Kulturrådets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida

  • Regler och ansvar

   Frånvaro i skolan

   Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

  • Regler och ansvar

   Egenvård i förskolan och skolan

   Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i förskolan eller skolan. Här hittar du information om vad som gäller då.

  • Regler och ansvar

   Studiero och disciplinära åtgärder

   Det ska finnas ordningsregler på alla skolor och i fritidshemmet. Här kan du läsa om vad som gäller kring studiero och disciplinära åtgärder.