På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna för förskolan, skolan och vuxenutbildningen gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att skolor och huvudmän kan få göra vissa undantag.

De tillfälliga betämmelserna finns samlade här: Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor

De tillfälliga bestämmelserna gör det möjligt att besluta om undantag från delar av skolförfattningarna om en skola på grund av vissa omständigheter behöver stänga. Det gäller exempelvis bestämmelser om

 • distans- och fjärrundervisning
 • lärotider
 • entreprenad.

En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de nya tillfälliga reglerna.

Tillsynsansvaret

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver samt att barn inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Här kan du läsa om vad tillsynsansvaret innebär.

Skolans och förskolans tillsynsansvar

Vilket tillsynsansvar har skolan och förskolan?

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för tillsynen av barn och elever. Det ansvaret är inte uttryckligen reglerat i någon lag, det tillsynsansvar som vårdnadshavare har för sina barn. Men vårdnadshavarnas ansvar för tillsynen går över till skolhuvudmannen när barnet eller eleven är i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Tillsynsansvaret innebär att barn och elever

 • får den tillsyn de behöver
 • inte skadas
 • inte skadar något eller någon annan.

I ansvaret ingår också att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning.

Vårdnadshavare ska se till att de själva eller någon annan har uppsikt över deras barn och göra vad som behövs för att de inte ska skada någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Det innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser. Det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen ser ut, ser till att all personal får kompetensutveckling och har fungerande rutiner.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, Skolverkets tillsynsbeslut (2003:593) dnr 51-2003:593, 51:2003:1352 och 51-2003:1394, Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Vad händer om någon skadar sig under skoldagen?

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för hur förskolor och skolor ska göra när ett barn eller en elev skadat sig. Rektorn bör ha rutiner för hur skolan ska agera då.

När det handlar om elevernas arbetsmiljö i skolan gäller arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att skolor och huvudmän följer arbetsmiljölagen.

Men arbetsmiljölagen omfattar inte barn i förskolan och elever i fritidshemmet. Huvudmannen ansvarar för att dessa barn och elever får vara i en god miljö. Kommunen är huvudman för kommunala förskolor och skolor medan styrelsen är huvudman för fristående förskolor och skolor. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Källor: 2 kapitlet 10 §, 6 kapitlet 3–4 §§, 8 kapitlet 8 § och 14 kapitlet 9 § skollagen, 1 kapitlet 3 § och 7 kapitlet 1 § arbetsmiljölagen, Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Kan en skola ringa föräldrar och be dem hämta en elev som har eller orsakar problem under skoldagen?

Skolan och elevens vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar och ska samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en elevens skolgång. Men i första hand är det skolans ansvar att hantera situationer som uppstår under skoldagen. Normalt är det enda tillfälle då skolan kan kräva att vårdnadshavare hämtar en elev om hen blivit avstängd med omedelbar verkan.

Om en elev har svårigheter i skolsituationen ska skolan utreda om hen har behov av särskilt stöd. Skolan ska ge eleven och elevens vårdnadshavare möjlighet att delta i en sådan utredning. Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt på något annat sätt kan skolan också vidta olika disciplinära åtgärder, till exempel utvisning ur klassrummet.

Källor: 3 kapitlet 6–12 §§ och 5 kapitlet 6–24 §§ skollagen, avsnitt 2.4 Skola och hem förordningen (SKOLFS 2010:37), läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet.

Vart kan man vända sig om man har synpunkter på hur förskolan, skolan eller fritidshemmet hanterar sitt tillsynsansvar?

Om du har synpunkter eller klagomål kan du i första hand vända dig till rektorn. Rektorn har rätten att besluta om förskolans eller skolans inre organisation. I nästa steg kan du vända dig till huvudmannen för verksamheten. Kommunen är huvudman för kommunala förskolor och skolor, medan styrelsen är huvudman för fristående förskolor och skolor. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Du kan också göra en anmälan till Skolinspektionen, som är tillsynsmyndighet för skolväsendet. Om anmälan handlar om en förskola eller ett fritidshem med en fristående huvudman är det inte Skolinspektionen utan kommunen som är tillsynsmyndighet. Då kan du göra en anmälan till kommunen.

Källor: 2 kapitlet 10 §, 2 kapitlet 2, 4 och 5 §§, 26 kapitlet 3–4 §§ skollagen.

När gäller tillsynsansvaret?

Har skolan ansvar för tillsynen av elever före eller efter dagens första och sista lektion?

Skolan har ansvar för tillsynen av eleverna under hela skoldagen, men ansvaret kan också gälla under en viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion. Hur långt tillsynsansvaret sträcker sig beror på de lokala förhållandena. Ett exempel är om en buss med skolbarn regelbundet kommer till skolan 15 minuter före den första lektionen. Då får skolan anses ha tillsynsansvar under den tiden.

Källa: JO:s ämbetsberättelse 1977/78 sidan 344.

Har huvudmannen något tillsynsansvar när elever får skolskjuts?

Normalt har skolans huvudman inte något ansvar för tillsynen när elever får skolskjuts. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen slagit fast att resor till och från skolan inte kan jämföras med den tid då en elev är i skolan. Men när eleven väl kommit till skolan övergår ansvaret för tillsynen till skolan. Skolan har också ansvar för att ta reda på om eleven är med på skolskjutsen. Även om skolan inte har tillsynsansvar under resan till och från skolan så måste skolan agera om någon till exempel utsätts för kränkande behandling i samband med skolskjutsen.

Enligt Skolinspektionen har skolan ansvar för tillsynen av elever som får modersmålsundervisning vid en annan skola och under deras resa dit. Det beror på att modersmålsundervisning är en del av elevens undervisning. Innan rektorn beslutar om att en elev ska få modersmålsundervisning i en annan skola bör hen därför göra en bedömning av vilket behov eleven har av tillsyn på den andra skolan och under resan dit.

Källor: 9 kapitlet 21 a §, 10 kapitlet 3233 §§, 11 kapitlet 3132 §§ och 18 kapitlet 3031 §§ skollagen, Högsta förvaltningsdomstolen 2013 referens 82, Skolverkets tillsynsbeslut diarienummer 51-2006:271, Skolinspektionens beslut om tillsynsansvar vid resa till modersmålsundervisning: diarienummer 41-2013:1861.

Kulturskola och tillsynsansvar

Vem ansvarar för tillsynen av en elev som deltar i kulturskolans verksamhet?

Om kulturskolans undervisning sker i skolans lokaler under skoldagen är det skolan som har tillsynsansvaret för eleven. Om eleven lämnar skolområdet för att gå till kulturskolan behöver skolan och kulturskolan klargöra vem som har tillsynsansvaret.

Frånvaro för att delta i kulturskolans aktiviteter

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, Skolverkets tillsynsbeslut (2003:593) dnr 51-2003:593, 51:2003:1352 och 51-2003:1394, Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 24 mars 2020
 • Regler och ansvar

  Frånvaro i skolan

  Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

 • Regler och ansvar

  Egenvård i förskolan och skolan

  Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i förskolan eller skolan. Här hittar du information om vad som gäller då.

 • Regler och ansvar

  Studiero och disciplinära åtgärder

  Det ska finnas ordningsregler på alla skolor och i fritidshemmet. Här kan du läsa om vad som gäller kring studiero och disciplinära åtgärder.