Tillsynsansvaret

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver samt att barn inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Det är svårt att ge generella svar om tillsynsansvarets omfattning eftersom detta varierar beroende på barnets ålder och mognad samt övriga omständigheter. Här kan du läsa om vad tillsynsansvaret innebär.

Förskolans och skolans tillsynsansvar

Vad innebär tillsynsansvaret och vilket tillsynsansvar har förskolan och skolan?

Det finns inga bestämmelser i skollagstiftningen som reglerar tillsynsansvaret för barn och elever. Enligt föräldrabalken har barnets vårdnadshavare ett tillsynsansvar. Vårdnadshavare ska se till att de själva eller någon annan har uppsikt över barnet och göra vad som behövs för att barnet inte ska skada någon annan. I ansvaret ingår också att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning. Men vårdnadshavarnas ansvar för tillsynen anses gå över till huvudmannen när barnet eller eleven är i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse eller motsvarande om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Tillsynsansvaret innebär alltså att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning samt att se till att barnet

 • får sina behov tillgodosedda
 • inte skadas
 • inte skadar något eller någon annan.

Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Det innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser.

Tillsynsansvaret behöver planeras noggrant och det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen och eleverna ser ut, ser till att all personal får kompetensutveckling samt har fungerande rutiner.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken och NJA 1984 s. 764, JO diarienummer 4162-1991 samt Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan, sidan 11. Följande är exempel på beslut där Skolinspektionen bland annat har gjort en bedömning av förskolans, skolans eller fritidshemmets tillsynsansvar: Skolinspektionens beslut 2015-04-30 diarienummer 41-2014:5740, Skolinspektionens beslut 2015-09-25 diarienummer 41-2015:3672, Skolinspektionens beslut 2018-10-02 diarienummer 41-2018:1542, Skolinspektionens beslut 2018-02-26 diarienummer 41-2017:4362, Skolinspektionens beslut 2019-08-29 diarienummer 2019:4766 och Skolinspektionens beslut 2019-11-11 diarienummer 2019:8717.

Vad gäller om ett barn eller en elev skadar sig i förskolan eller skolan?

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för hur förskolor och skolor ska göra när ett barn eller en elev skadat sig. Rektorn bör ha rutiner för hur skolan ska agera då. Vad som krävs för att ha tillsyn över barn och elever måste bedömas vid varje enskilt tillfälle utifrån faktorer som till exempel barnets ålder och mognad, barngruppens sammansättning och risker i den fysiska miljön.

När det handlar om elevernas arbetsmiljö i skolan gäller arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att skolor och huvudmän följer arbetsmiljölagen.

Men arbetsmiljölagen omfattar inte barn i förskolan och elever i fritidshemmet. Huvudmannen ansvarar för att dessa barn och elever får vara i en god miljö. Kommunen är huvudman för kommunala förskolor och skolor, medan styrelsen eller motsvarande är huvudman för fristående förskolor och skolor. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Källor: 2 kapitlet 10 §, 6 kapitlet 3–4 §§, 8 kapitlet 8 § och 14 kapitlet 9 § skollagen, 1 kapitlet 3 § och 7 kapitlet 1 § arbetsmiljölagen samt Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan och Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Kan en skola ringa föräldrar och be dem hämta en elev som orsakar problem under skoldagen?

Skolan och elevens vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar och ska samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en elevens skolgång. Men i första hand är det skolans ansvar att hantera situationer som uppstår under skoldagen. Normalt är det enda tillfälle då skolan kan kräva att vårdnadshavare hämtar en elev om hen blivit avstängd med omedelbar verkan.

Om en elev har svårigheter i skolsituationen och extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan utreda om hen har behov av särskilt stöd. Skolan ska ge eleven och elevens vårdnadshavare möjlighet att delta i en sådan utredning. Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt på något annat sätt kan skolan också vidta olika disciplinära åtgärder, till exempel utvisning ur klassrummet.

Källor: 3 kapitlet 5–12 §§ och 5 kapitlet 6–24 §§ skollagen samt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet avsnitt 2.4.

Trygghet, studiero och disciplinära åtgärder

När gäller tillsynsansvaret?

Har huvudmannen ansvar för tillsynen av elever före eller efter dagens första och sista lektion?

Skolan har ansvar för tillsynen av eleverna under hela skoldagen, vilket även inkluderar raster, men ansvaret kan också gälla under en viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion. Hur långt tillsynsansvaret sträcker sig beror på de lokala förhållandena. Ett exempel är om en buss med skolbarn regelbundet kommer till skolan 15 minuter före den första lektionen. Då får skolan anses ha tillsynsansvar under den tiden.

Källor: JO:s ämbetsberättelse 1977/78 sidan 344 samt Skolverkets tillsynsbeslut 2003-09-12 diarienummer 51-2003:593, 51-2003:1352 och 51-2003:1394.

Har huvudmannen tillsynsansvar när elever får skolskjuts?

Normalt har skolans huvudman inte något ansvar för tillsynen när elever får skolskjuts. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen slagit fast att resor till och från skolan inte kan jämföras med den tid då en elev är i skolan. Men när eleven väl kommit till skolan övergår ansvaret för tillsynen till skolan. I ett beslut har Skolinspektionen uttalat att skolan har ett ansvar att förvissa sig om att eleven är med på skolskjutsen när den kommer till skolan och om så inte är fallet, undersöka varför eleven saknas.

Även om skolan inte har tillsynsansvar under resan till och från skolan så måste skolan agera om någon till exempel utsätts för kränkande behandling i samband med skolskjutsen.

Källor: 6 kapitlet 10 § skollagen, Högsta förvaltningsdomstolen 2013 referens 82 samt Skolinspektionens beslut 2009-03-05 diarienummer 41-2008:473 och Skolinspektionens beslut 2014-05-20 diarienummer 41-2013:4957.

Skolskjuts och elevresor

Har huvudmannen tillsynsansvar för elever när viss undervisning, exempelvis undervisning i modersmål, moderna språk eller idrott och hälsa, ges vid en annan skola?

Ja, huvudmannen har tillsynsansvar när elever får en del av undervisningen vid en annan skola än den skola där de är inskrivna. Skolinspektionen har i beslut som gällde modersmålsundervisning uttalat att huvudmannen har ansvar för tillsynen av elever som får modersmålsundervisning vid en annan skola, inklusive under resan till och från den andra skolan. Detta eftersom modersmålsundervisning är en del av elevens utbildning.

Innan rektorn beslutar att en elev ska få undervisning i en annan skola bör rektorn eller huvudmannen göra en individuell riskbedömning utifrån skolans tillsynsansvar. I den bör de redogöra för vilket behov av tillsyn eleven har på den andra skolan och under resan dit.

Källor: Skolinspektionens beslut 2009-01-23 diarienummer 41-2008:40 samt Skolinspektionens beslut 2018-05-18 diarienummer 41-2017:10970.

Kan en elev ha rätt till skolskjuts när viss undervisning ges vid en annan skola?

Har huvudmannen tillsynsansvar vid skolresor och utflykter?

Ja, om skolresan är en del av utbildningen och sker under skoltid. Det finns inga nationellt fastställda riktlinjer för skolresor eller utflykter. Varje skola måste ta fram och utveckla rutiner och riktlinjer för sådana aktiviteter och vad eleverna har att förhålla sig till.

Källor: Skolverkets beslut 2005-06-27 diarienummer 51-2005:1577 och Skolverkets beslut 2008-07-09 diarienummer 51-2008:799.

Kulturskola och tillsynsansvar

Vem ansvarar för tillsynen av en elev som deltar i kulturskolans verksamhet?

Om kulturskolans undervisning sker i skolans lokaler under skoldagen är det skolan som har tillsynsansvaret för eleven. Om eleven lämnar skolområdet för att gå till kulturskolan behöver skolan och kulturskolan klargöra vem som har tillsynsansvaret.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken och Skolverkets tillsynsbeslut 2003-09-12 diarienummer 51-2003:593, 51-2003:1352 och 51-2003:1394 .

Ledighet för att delta i kulturskolan

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 29 december 2022
 • Regler och ansvar

  Frånvaro i skolan

  Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

 • Regler och ansvar

  Egenvård i förskolan och skolan

  Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i förskolan eller skolan. Här hittar du information om vad som gäller då.

 • Regler och ansvar

  Studiero och disciplinära åtgärder

  Det ska finnas ordningsregler på alla skolor och i fritidshemmet. Här kan du läsa om vad som gäller kring studiero och disciplinära åtgärder.