På grund av spridningen av covid-19 gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna gäller fortfarande, men de tillfälliga bestämmelserna innebär att huvudmän i en del fall kan få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna. En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de tillfälliga reglerna.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

Tillsynsansvaret

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för att barn och elever får den tillsyn de behöver samt att barn inte kommer till skada eller orsakar andra skada. Här kan du läsa om vad tillsynsansvaret innebär.

Skolans och förskolans tillsynsansvar

Vilket tillsynsansvar har skolan och förskolan?

Förskolan, skolan och fritidshemmet har ansvar för tillsynen av barn och elever. Det ansvaret är inte uttryckligen reglerat i någon lag, till skillnad från det tillsynsansvar som vårdnadshavare har för sina barn som regleras i föräldrabalken. Men vårdnadshavarnas ansvar för tillsynen går över till skolhuvudmannen när barnet eller eleven är i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Tillsynsansvaret innebär att barn och elever

 • får sina behov tillgodosedda
 • inte skadas
 • inte skadar något eller någon annan.

I ansvaret ingår också att bevaka att barnet får en tillfredsställande försörjning och utbildning.

Vårdnadshavare ska se till att de själva eller någon annan har uppsikt över deras barn och göra vad som behövs för att de inte ska skada någon annan. Kravet på tillsyn varierar beroende på barnets ålder, mognad och övriga omständigheter. Det innebär i de flesta fall att ansvaret för tillsynen är större när det gäller barn som går i förskolan och skolans lägre årskurser. Det är viktigt att huvudmannen är tydlig med hur tillsynsansvaret för barnen ser ut, ser till att all personal får kompetensutveckling och har fungerande rutiner.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken och NJA 1984 s. 764, JO dnr 4162-1991 samt Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan sidan 11. Följande är exempel på beslut där Skolinspektionen bland annat har gjort en bedömning av förskolans, skolans eller fritidshemmets tillsynsansvar: Skolinspektionens beslut 2012-01-20 dnr 41-2011:4689, Skolinspektionens beslut (gällande förskola) 2015-04-30 dnr 41-2014:5740, Skolinspektionens beslut 2015-09-25 dnr 41-2015:3672, Skolinspektionens beslut 2015-10-29 dnr 41-2014:6805 och Skolinspektionens beslut 2015-12-15 dnr 41-2015:6380.

Vad händer om någon skadar sig under skoldagen?

Huvudmannen har det yttersta ansvaret för hur förskolor och skolor ska göra när ett barn eller en elev skadat sig. Rektorn bör ha rutiner för hur skolan ska agera då.

När det handlar om elevernas arbetsmiljö i skolan gäller arbetsmiljölagen. Arbetsmiljöverket ansvarar för att inspektera att skolor och huvudmän följer arbetsmiljölagen.

Men arbetsmiljölagen omfattar inte barn i förskolan och elever i fritidshemmet. Huvudmannen ansvarar för att dessa barn och elever får vara i en god miljö. Kommunen är huvudman för kommunala förskolor och skolor medan styrelsen är huvudman för fristående förskolor och skolor. Staten är huvudman för specialskolan och sameskolan.

Källor: 2 kapitlet 10 §, 6 kapitlet 3–4 §§, 8 kapitlet 8 § och 14 kapitlet 9 § skollagen, 1 kapitlet 3 § och 7 kapitlet 1 § arbetsmiljölagen samt Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan och Skolverkets allmänna råd för fritidshem.

Kan en skola ringa föräldrar och be dem hämta en elev som har eller orsakar problem under skoldagen?

Skolan och elevens vårdnadshavare har ett gemensamt ansvar och ska samarbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en elevens skolgång. Men i första hand är det skolans ansvar att hantera situationer som uppstår under skoldagen. Normalt är det enda tillfälle då skolan kan kräva att vårdnadshavare hämtar en elev om hen blivit avstängd med omedelbar verkan.

Om en elev har svårigheter i skolsituationen och extra anpassningar inte är tillräckligt ska skolan utreda om hen har behov av särskilt stöd. Skolan ska ge eleven och elevens vårdnadshavare möjlighet att delta i en sådan utredning. Om en elev stör undervisningen eller uppträder olämpligt på något annat sätt kan skolan också vidta olika disciplinära åtgärder, till exempel utvisning ur klassrummet.

Källor: 3 kapitlet 5–12 §§ och 5 kapitlet 6–24 §§ skollagen samt läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet avsnitt 2.4.

Tillsynsansvaret under coronapandemin

Vem har tillsynsansvar för eleven när skolan är stängd eller när eleven får undervisning på distans?

När en elev är hemma eller får undervisning hemma på distans är det inte skolan som har tillsynsansvar för eleven. Det är vårdnadshavaren som har ansvaret för att eleven får den tillsyn som behövs.

Möjlighet till ersättning för vab om en skola helt eller delvis stänger (Försäkringskassans webbplats)länk till annan webbplats

När gäller tillsynsansvaret?

Har skolan ansvar för tillsynen av elever före eller efter dagens första och sista lektion?

Skolan har ansvar för tillsynen av eleverna under hela skoldagen, men ansvaret kan också gälla under en viss tid före dagens första lektion och efter dagens sista lektion. Hur långt tillsynsansvaret sträcker sig beror på de lokala förhållandena. Ett exempel är om en buss med skolbarn regelbundet kommer till skolan 15 minuter före den första lektionen. Då får skolan anses ha tillsynsansvar under den tiden.

Källor: JO:s ämbetsberättelse 1977/78 sidan 344 samt Skolverkets tillsynsbeslut 2003-09-12 dnr 51-2003:593, 51-2003:1352 och 51-2003:1394.

Har huvudmannen något tillsynsansvar när elever får skolskjuts?

Normalt har skolans huvudman inte något ansvar för tillsynen när elever får skolskjuts. Högsta förvaltningsdomstolen har nämligen slagit fast att resor till och från skolan inte kan jämföras med den tid då en elev är i skolan. Men när eleven väl kommit till skolan övergår ansvaret för tillsynen till skolan. Enligt Skolinspektionen har skolan också ansvar för att ta reda på om eleven är med på skolskjutsen när den kommer till skolan. Även om skolan inte har tillsynsansvar under resan till och från skolan så måste skolan agera om någon till exempel utsätts för kränkande behandling i samband med skolskjutsen.

Enligt Skolinspektionen har skolan ansvar för tillsynen av elever som får modersmålsundervisning vid en annan skola och under deras resa dit. Det beror på att modersmålsundervisning är en del av elevens undervisning. Men det innebär inte att eleven har rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resor till och från skolan och en plats i nära anslutning till elevens hem före och efter skoldagen. Resor mellan olika undervisningslokaler är alltså inte skolskjuts i skollagens mening. Innan rektorn beslutar om att en elev ska få modersmålsundervisning i en annan skola bör rektorn eller huvudmannen därför göra en individuell riskbedömning utifrån skolans tillsynsansvar. I den bör de redogöra för vilket behov av tillsyn eleven har på den andra skolan och under resan dit.

Källor: 9 kapitlet 15 b §, 10 kapitlet 32 §, 11 kapitlet 31 § och 18 kapitlet 30 § skollagen, Högsta förvaltningsdomstolen 2013 referens 82, Skolverkets tillsynsbeslut 2006-12-13 dnr 51-2006:271, Skolinspektionens beslut 2009-03-05 dnr 41-2008:473 samt Skolinspektionens beslut 2018-05-18 dnr 41-2017:10970.

Skolskjuts och elevresor

Kulturskola och tillsynsansvar

Vem ansvarar för tillsynen av en elev som deltar i kulturskolans verksamhet?

Om kulturskolans undervisning sker i skolans lokaler under skoldagen är det skolan som har tillsynsansvaret för eleven. Om eleven lämnar skolområdet för att gå till kulturskolan behöver skolan och kulturskolan klargöra vem som har tillsynsansvaret.

Frånvaro för att delta i kulturskolans aktiviteter

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken och Skolverkets tillsynsbeslut 2003-09-12 dnr 51-2003:593, 51-2003:1352 och 51-2003:1394 samt Skolverkets allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 04 februari 2021
 • Regler och ansvar

  Frånvaro i skolan

  Rektorn är skyldig att utreda upprepad och längre frånvaro. Här kan du läsa om vad som gäller kring frånvaro i skolan.

 • Regler och ansvar

  Egenvård i förskolan och skolan

  Ibland behöver ett barn eller en elev en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i förskolan eller skolan. Här hittar du information om vad som gäller då.

 • Regler och ansvar

  Studiero och disciplinära åtgärder

  Det ska finnas ordningsregler på alla skolor och i fritidshemmet. Här kan du läsa om vad som gäller kring studiero och disciplinära åtgärder.