Skolskjuts och elevresor

Elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola har under vissa förutsättningar rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan. Elever i gymnasieskolan kan ha rätt till kostnadsfria elevresor. Här hittar du svar på frågor om skolskjuts, elevresor samt resor kopplade till utbildning i specialskolan och sameskolan.

Rätt till skolskjuts

Vilken rätt till skolskjuts har elever i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola?

En elev i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola har rätt till kostnadsfri skolskjuts om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

När en elev ansöker om skolskjuts ska hemkommunen göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Elever som väljer att gå i en annan skola än den skola där hemkommunen annars skulle ha placerat dem har bara rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen. Detsamma gäller som huvudregel när elever väljer att gå i en annan kommuns skola. Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen innebär begreppet ”ekonomiska svårigheter” att hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en annan skola än den kommunen anvisat om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

Källor: 9 kapitlet 15 b §, 10 kapitlet 32 § och 11 kapitlet 31 § skollagen samt Högsta förvaltningsdomstolens dom 2013-12-04, mål nr 501-13.

Skolskjuts för vissa elever som måste övernatta i en annan kommun

Det finns särskilda bestämmelser för elever som har tagits emot i en annan kommuns skola därför att de på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens skola. Om eleven måste övernatta i skolkommunen har eleven rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som de elever som är hemmahörande i skolkommunen. Skolkommunen ansvarar för att anordna skolskjuts. Kostnaderna ska ersättas av elevens hemkommun.

Källor: 9 kapitlet 15 c §, 10 kapitlet 33 § samt 11 kapitlet 32 § skollagen.

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Vilken rätt till skolskjuts har elever i fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola?

För elever som går i fristående skolor i sin hemkommun gäller samma regler som för de elever som har valt att gå i en annan kommunal skola än den skola där hemkommunen annars skulle ha placerat dem. Det innebär att elever i fristående skolor inom hemkommunen kan ha rätt till skolskjuts om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen innebär begreppet ”ekonomiska svårigheter” att hemkommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för en elev som valt en fristående skola inom hemkommunen om det kan ske utan merkostnader för kommunen.

En elev som går i en fristående skola i en annan kommun än hemkommunen har däremot inte rätt till skolskjuts.

Källor: 9 kapitlet 21 a §, 10 kapitlet 40 § och 11 kapitlet 39 § skollagen samt Högsta förvaltningsdomstolens dom 2013-12-04, mål nr 7298-12.

Vilken rätt till skolskjuts har elever i gymnasiesärskola?

En elev som går i en gymnasiesärskola med en kommun eller en region som huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts inom hemkommunen, om det behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

När en elev ansöker om skolskjuts ska hemkommunen göra en helhetsbedömning av omständigheterna i det enskilda fallet.

Elever som väljer att gå i en annan kommuns gymnasiesärskola, eller en fristående gymnasiesärskola inom hemkommunen, har rätt till skolskjuts om det kan anordnas utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för hemkommunen.

Elever som går i en fristående gymnasiesärskola i en annan kommun än hemkommunen har inte rätt till skolskjuts.

Kammarrätten i Göteborg har uttalat att i de fall en kommun inte har någon egen gymnasiesärskola, utan hänvisar elever till andra kommuners gymnasiesärskolor med stöd av samverkansavtal, måste situationen jämställas med om eleven går i hemkommunens egen gymnasiesärskola. En kammarrätts dom är inte i sig prejudicerande och då det finns fyra kammarrätter kan praxis variera mellan dessa. Domen från Kammarrätten i Göteborg kan ge viss vägledning utifrån hur omständigheterna har bedömts i det enskilda fallet.

Källor: 18 kapitlet 27, 30 och 35 §§ skollagen samt Kammarrättens i Göteborg dom 2017-01-13, mål nr 899-16.

Skolskjuts för vissa elever som måste övernatta i en annan kommun

Vissa elever som går i gymnasiesärskolan i en annan kommun än sin hemkommun, och som på grund av skolgången måste övernatta i den andra kommunen, har rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och den plats där utbildningen bedrivs under samma förutsättningar som gäller för elever som är hemmahörande i skolkommunen. Det gäller inte alla elever, utan elever som har tagits emot i den andra kommunen enligt vissa angivna bestämmelser i skollagen.

Skolkommunen ansvarar för att anordna skolskjuts. Kostnaderna ska ersättas av elevens hemkommun.

Källa: 18 kapitlet 31 § skollagen.

Kan en elev ha rätt till skolskjuts när exempelvis undervisning i modersmål, moderna språk eller idrott och hälsa ges vid en annan skola än elevens ordinarie skola?

Ja, men bara om undervisningen på den andra skolan sker i början eller slutet av skoldagen och eleven i övrigt uppfyller kraven för rätt till skolskjuts.

Det förekommer att elever får en del av sin undervisning i en annan skola än den skola där de är inskrivna. Skolinspektionen har i ett beslut som gällde modersmålsundervisning uttalat att huvudmannen för den ordinarie skolan har tillsynsansvar i en sådan situation, inklusive under resan till och från den andra skolan. Detta eftersom modersmålsundervisning är en del av elevens utbildning. Men det är inte samma sak som att eleven skulle ha rätt till skolskjuts.

Skolskjuts innebär resor mellan den plats där utbildningen bedrivs och en plats i anslutning till elevens hem före och efter skoldagen. Resor mellan olika undervisningslokaler under skoldagen utgör inte skolskjuts. Bestämmelserna om skolskjuts är därför inte tillämpliga när skolan avgör om en elev kan ta sig själv till undervisningslokalen eller om eleven behöver få transport dit.

Källor: 9 kapitlet 15 b §, 10 kapitlet 32 §, 11 kapitlet 31 § och 18 kapitlet 30 § skollagen samt Skolinspektionens beslut 2018-05-18 dnr 41-2017:10970.

Har huvudmannen tillsynsansvar när elever får skolskjuts?

Har huvudmannen tillsynsansvar när exempelvis undervisning i modersmål, moderna språk eller idrott och hälsa ges vid en annan skola?

Vad gäller kring skolskjuts för elever med växelvist boende?

En elev som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Källor: RÅ 2002 referat 91 och HFD 2014 referat 34.

Har elever rätt till skolskjuts när de är ute på prao?

Elever som genomför prao kan ha rätt till skolskjuts. Prao är en del av utbildningen och skolskjuts kan därför bli aktuellt vid prao om eleven behöver det, enligt samma bestämmelser som gäller för utbildningen i övrigt. Det är hemkommunen som beslutar om en elev har rätt till skolskjuts. Precis som i andra sammanhang anordnas skolskjutsen mellan en plats i anslutning till elevens hem och den plats där utbildningen, i detta fall praon, bedrivs.

Källor: 10 kapitlet 32- 33 och 40 §§ samt 11 kapitlet 31-32 och 39 §§ skollagen.

Vilken rätt till skolskjuts har elever i kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola?

Har elever i lovskola rätt till skolskjuts?

Ja, elever i obligatoriskt anordnad lovskola och frivilligt anordnad avräkningsbar lovskola kan ha rätt till skolskjuts. Samma bestämmelser om skolskjuts gäller som för grundskolan i övrigt.

Källor: 10 kapitlet 3, 32 och 40 §§ skollagen samt proposition 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola, sidan 17– 18.

Lovskola

Har elever som deltar i extra studietid rätt till skolskjuts?

Extra studietid är en del av utbildningen i grundskolan. I förarbetena har regeringen uttalat att kommunens skyldighet att under vissa förutsättningar erbjuda skolskjuts bör omfatta även elever som deltar i extra studietid. Elever ska inte behöva avstå från att delta i extra studietid för att de har en lång resväg till skolan.

Källor: 10 kapitlet 32 och 40 §§ skollagen samt proposition 2021/22:111 Mer tid till lärande – extra studietid och utökad lovskola, sidan 20.

Extra studietid i grundskolan

Har elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet?

Nej, elever har inte rätt att få skolskjuts till och från fritidshemmet.

Om en kommun ändå vill erbjuda skolskjuts för elever till och från fritidshemmet finns det inte något hinder för det i skollagen, men det är ingen skyldighet för kommunen. Det kan också finnas bestämmelser i andra lagar, exempelvis kommunallagen, som kommunen behöver beakta vid ett sådant beslut.

Elever i fritidshem vid en sameskola kan enligt Sameskolstyrelsens reglemente erbjudas skolskjuts om det finns särskilda skäl.

Källa: Sameskolstyrelsens reglemente för skolskjutsar, sidan 2.

Vilka regler gäller för resor för elever i sameskolan?

Har barn i förskola rätt till skolskjuts?

Nej, det finns inte någon rätt till skolskjuts för barn i förskola.

Organisation av skolskjuts

Måste tiderna för skolskjutsen anpassas efter elevens schema?

Nej, rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas exakt till varje elevs skoltider.

Kommunen har frihet att i viss utsträckning samordna transporterna även om det leder till väntetider för vissa elever. Väntetiden får dock inte bli orimligt lång. Vad som kan vara en rimlig väntetid för en elev måste bedömas i varje enskilt fall.

Källor: Proposition 2009/10:165 Den nya skollagen-för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 380-381 och RÅ 1995 referat 12.

Hur nära hemmet och skolan har eleven rätt att bli hämtad och lämnad med skolskjuts?

Skolskjuts ska anordnas till och från en plats i anslutning till elevens hem. Enligt förarbetena står det kommunen fritt att organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt med beaktande av bland annat trafikförhållandena. Det finns inte något generellt hinder mot att elever exempelvis hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i hemmets respektive skolans närhet. Enligt förarbetena ska kommunen dock i det enskilda fallet särskilt beakta en elevs eventuella funktionsnedsättning och om behov finns hämta eleven vid elevens hem.

Källor: 9 kapitlet 15 b §, 10 kapitlet 32 § och 11 kapitlet 31 § skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen-för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 380-381 och sidan 471-472.

Har skolhuvudmannen tillsynsansvar när elever får skolskjuts?

Se svaret under Tillsynsansvaret

Resor för elever i specialskolan

Vilka regler gäller för resor för elever i specialskolan?

Elever i specialskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Det gäller även elever som går i förskoleklass vid en specialskola. Staten ska stå för kostnaderna för resorna.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som beslutar om kostnadsfria resor för en elev i specialskolan.

Källor: 9 kapitlet 15 d §, 12 kapitlet 25 § och 28 kapitlet 7 § 2 skollagen samt förordning (SKOLFS 1991:39) om ersättning till vissa funktionshindrade elever m.fl. för resor.

Resor för elever i sameskolan

Vilka regler gäller för resor för elever i sameskolan?

Elever i sameskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Det gäller även elever som går i förskoleklass vid en sameskola. Staten ska stå för kostnaderna för resorna.

Det är Sameskolstyrelsen som beslutar om kostnadsfria resor för en elev i sameskolan.

Elever i fritidshem vid en sameskola kan enligt Sameskolstyrelsens reglemente erbjudas skolskjuts om det finns särskilda skäl.

Källor: 9 kapitlet 15 d §, 13 kapitlet 23 § och 28 kapitlet 8 § skollagen samt Sameskolstyrelsens reglemente för skolskjutsar, sidan 2.

Elevresor i gymnasieskolan

Vilken rätt till kostnadsfria resor har elever i gymnasieskolan?

Elever i gymnasieskolan har inte rätt till skolskjuts. Om en elev har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen ska elevens hemkommun dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, förutsatt att färdvägen är minst sex kilometer. Detsamma gäller för en elev som inte har uppnått åldern för att ha rätt till studiehjälp i form av studiebidrag enligt studiestödslagen, men som i övrigt uppfyller villkoren för bidraget.

Stödet för elevresorna ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt som kommunen bestämmer. Kommunen får bestämma hur resorna ska ske.

Källor: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor samt förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Överklagande

Vilka regler gäller kring överklagande av beslut om skolskjuts?

Överklagande till förvaltningsdomstol

Beslut om skolskjuts för elever i förskoleklass, grundskola eller grundsärskola som har valt den skola där kommunen skulle ha placerat dem får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller beslut om skolskjuts för elever som har tagits emot i en annan kommuns förskoleklass, grundskola eller grundsärskola därför att de på grund av personliga förhållanden har särskilda skäl att gå i den kommunens skola, och som måste övernatta i skolkommunen.

Även beslut om skolskjuts för elever som går i gymnasiesärskola med offentlig huvudman inom hemkommunen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol. Detsamma gäller vissa beslut om skolskjuts för elever i gymnasiesärskolan som har tagits emot i en gymnasiesärskola med offentlig huvudman i en annan kommun, och som måste övernatta i skolkommunen. Det är dock bara om eleverna har tagits emot i den andra kommunen enligt vissa angivna bestämmelser i skollagen som beslutet om skolskjuts kan överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Källa: 28 kapitlet 5 § skollagen.

Laglighetsprövning

Andra beslut om skolskjuts än ovanstående får enbart överklagas enligt kommunallagens bestämmelser om laglighetsprövning. En laglighetsprövning kan leda till att förvaltningsrätten antingen godkänner eller upphäver beslutet, men prövningen kan inte leda till att själva innehållet i beslutet ändras.

Källa: 28 kapitlet 18 § skollagen.

Får beslut om resor som krävs för utbildning i specialskolan överklagas?

Ja, Specialpedagogiska skolmyndighetens beslut om resor som krävs för utbildning i specialskolan får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Källa:: 28 kapitlet 7 § skollagen.

Får beslut om resor som krävs för utbildning i sameskolan överklagas?

Ja, Sameskolstyrelsens beslut om resor som krävs för utbildning i sameskolan får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Källa: 28 kapitlet 8 § skollagen.

Får en kommuns beslut om kostnadsfria elevresor i gymnasieskolan överklagas?

I den lag som reglerar kommuners skyldighet att stå för kostnaderna för vissa elevresor finns inga bestämmelser om överklagande. Det innebär att beslut enligt dessa bestämmelser endast kan bli föremål för laglighetsprövning.

Källor: 13 kapitlet kommunallagen samt lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 30 augusti 2022