Skolskjuts och elevresor

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts om det behövs. Elevens hemkommun ska göra en bedömning av behovet i varje enskilt fall. Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om vad som gäller kring skolskjuts och elevresor.

Vilka elever har rätt till skolskjuts?

Vilken rätt till skolskjuts har en elev i en kommunal förskoleklass, grundskola eller grundsärskola?

Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall gör en bedömning av om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts. En elev i en kommunal grundskola eller grundsärskola har rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Alla dessa förutsättningar prövas individuellt. Även elever i förskoleklassen har rätt till skolskjuts under samma förutsättningar som elever i grundskolan och grundsärskolan.

Huvudregeln är att man inte har rätt till skolskjuts om man går i en grundskola i en annan kommun. Däremot har man rätt till skolskjuts om hemkommunen kan anordna det utan organisatoriska och ekonomiska svårigheter för kommunen.

Ibland har en elev, med hänsyn till sina personliga förhållanden, särskilda skäl att få gå i en förskoleklass, grundskola eller grundsärskola i en annan kommun än hemkommunen. Om eleven på grund av sin skolgång måste övernatta i skolkommunen har hon eller han rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller för elever som är bosatta i den kommunen. Det är i sådana fall skolkommunen som ska se till att skolskjuts anordnas för eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

En kommuns beslut om en elevs rätt till skolskjuts kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Källor: Om skolskjuts i hemkommunen: 9 kapitlet 15 b § skollagen (förskoleklassen), 10 kap. 32 § skollagen (grundskolan), 11 kapitlet 31 § skollagen (grundsärskolan). Om skolskjuts i en annan kommun än hemkommunen: 9 kapitlet 15 c § skollagen (förskoleklassen), 10 kapitlet 33 § skollagen (grundskolan), 11 kapitlet 32 § skollagen (grundsärskolan) . Om överklagande av beslut om skolskjuts: 28 kapitlet 5 § 5 punkten skollagen.

Vad menas med hemkommun?

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Enligt skollagen är hemkommunen den kommun som man är folkbokförd i. När det gäller personer som är bosatta i Sverige utan att vara folkbokförda är hemkommunen den kommun som de stadigvarande vistas i. Om en person saknar stadigvarande vistelseort är hemkommunen den kommun som personen för tillfället uppehåller sig i. Detsamma gäller personer som har skyddad folkbokföring.

Källa: 29 kapitlet 6 § skollagen.

Har en elev i en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola rätt till skolskjuts?

Nej, en elev som går i en fristående förskoleklass, grundskola eller grundsärskola inom kommunen har som huvudregel inte rätt till kostnadsfri skolskjuts. Kommunen ska dock anordna skolskjuts för en sådan elev om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

Källor: 9 kapitlet 21 a § skollagen (förskoleklass), 10 kapitlet 40 § skollagen (grundskolan), 11 kapitlet 39 § skollagen (grundsärskolan).

Kan en elev ha rätt till skolskjuts till och från fritidshemmet?

Nej, det finns inte någon reglerad rätt för en elev att få kostnadsfri skolskjuts till och från fritidshemmet.

Det är bara elever i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola som under vissa förutsättningar kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts till och från skolan. Om en kommun ändå vill erbjuda skolskjuts för elever till och från fritidshemmet finns det inte något hinder mot det utifrån skollagen, men det är ingen skyldighet för kommunen. Det kan också finnas bestämmelser i andra lagar, exempelvis kommunallagen, som kommunen behöver beakta vid ett sådant beslut.

Elever i fritidshem vid en sameskola kan enligt Sameskolstyrelsens reglemente erbjudas skolskjuts om det finns särskilda skäl.

Källa: Sameskolstyrelsens reglemente för skolskjutsar sidan 2.

Har barn i förskola rätt till skolskjuts?

Nej, det finns inte någon rätt till skolskjuts för barn i förskolan. Det är bara elever i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan och gymnasiesärskolan som under vissa förutsättningar kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts.

Vilken rätt till skolskjuts har elever i specialskolan?

Elever i specialskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Det gäller även elever som går i förskoleklass vid en specialskola. Staten ska stå för kostnaderna för resorna.

Det är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som beslutar om kostnadsfria resor för en elev i specialskolan. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Källor: 9 kapitlet 15 d §, 12 kapitlet 25 § och 28 kapitlet 7 § 2 skollagen.

Vilken rätt till skolskjuts har elever i sameskolan?

Elever i sameskolan har rätt till de resor som krävs för utbildningen. Det gäller även elever som går i förskoleklass vid en sameskola. Staten ska stå för kostnaderna för resorna.

Det är Sameskolstyrelsen som beslutar om kostnadsfria resor för en elev i sameskolan. Beslutet kan överklagas till förvaltningsdomstol.

Elever i fritidshem vid en sameskola kan enligt Sameskolstyrelsens reglemente erbjudas skolskjuts om det finns särskilda skäl.

Källor: 9 kapitlet 15 d §, 13 kapitlet 23 § och 28 kapitlet 8 § 2 skollagen samt Sameskolstyrelsens reglemente för skolskjutsar sidan 2.

Vilken rätt finns det till kostnadsfria elevresor med skolskjuts i gymnasieskolan?

För elever i gymnasieskolan finns det inte någon rätt till skolskjuts, som det gör för exempelvis elever i grundskolan. Elevens hemkommun ska dock stå för kostnaderna för elevens dagliga resor mellan bostaden och skolan, om färdvägen är minst sex kilometer. Stödet ska ges kontant eller på annat lämpligt sätt. Skyldigheten för kommunen att ansvara för kostnader för elevresor gäller bara för elever som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen.

Källor: Lag (1991:1110) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor, förordning (1991:1120) om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor

Vilken rätt till skolskjuts har elever i gymnasiesärskolan?

Det är elevens hemkommun som i varje enskilt fall ska göra en bedömning av om eleven har rätt till kostnadsfri skolskjuts. En elev i gymnasiesärskolan har rätt till skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Detta gäller oavsett om eleven går i en kommunal eller i en fristående gymnasiesärskola inom kommunen. Kommunen är dock inte skyldig att anordna skolskjuts för en elev som går i en fristående gymnasiesärskola om det innebär att organisatoriska eller ekonomiska svårigheter uppstår för kommunen.

Rätten till skolskjuts gäller inte heller om eleven går i en annan kommuns gymnasiesärskola. Hemkommunen ska dock anordna skolskjuts även i ett sådant fall om det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen.

I vissa fall kan en elev som går i en gymnasiesärskola i en annan kommun än hemkommunen och som på grund av skolgången måste övernatta i den kommunen ha rätt till skolskjuts mellan den tillfälliga bostaden och skolan under samma förutsättningar som gäller för elever som är bosatta i kommunen. Det är då skolkommunen som ska se till att skolskjuts anordnas för eleven. Kommunens kostnader för detta ska ersättas av elevens hemkommun.

Källor: 18 kapitlet 30 § skollagen, 18 kapitlet 31 § skollagen, 18 kapitlet 35 § skollagen.

Kan en elev ha rätt till skolskjuts när delar av undervisningen ges vid en annan skola än elevens ordinarie skola?

Ja, men bara om undervisningen på den andra skolan sker i början eller slutet av skoldagen och eleven i övrigt uppfyller förutsättningarna för att ha rätt till skolskjuts.

När vi får den här frågan handlar det ofta om att en elev får sin modersmålsundervisning vid en annan skola än sin vanliga skola. Enligt Skolinspektionen har skolan ansvar för tillsynen av elever som får modersmålsundervisning vid en annan skola och under deras resa dit. Det beror på att modersmålsundervisning är en del av elevens undervisning. Men det innebär inte att eleven har rätt till skolskjuts. Skolskjuts innebär resor till och från skolan och en plats i nära anslutning till elevens hem före och efter skoldagen. Resor mellan olika undervisningslokaler är alltså inte skolskjuts i skollagens mening. Kommunen kan därför inte utifrån reglerna för skolskjuts avgöra om en elev kan gå själv till undervisningslokalen eller om eleven behöver få transport dit. Innan rektorn beslutar om att en elev ska få modersmålsundervisning i en annan skola bör rektorn eller huvudmannen i stället göra en individuell riskbedömning utifrån skolans tillsynsansvar. I den bör de redogöra för vilket behov av tillsyn eleven har på den andra skolan och under resan dit.

Har huvudmannen något tillsynsansvar när elever får skolskjuts?

Källor: 9 kapitlet 15 b §, 10 kapitlet 32 §, 11 kapitlet 31 § och 18 kapitlet 30 § skollagen samt Skolinspektionens beslut 2018-05-18 dnr 41­–2017:10970.

Vad gäller kring skolskjuts för elever med växelvis boende?

En elev i grundskolan som bor växelvis hos sina vårdnadshavare i samma kommun kan ha rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna till skolan och tillbaka, oavsett vilken av dessa adresser som eleven är folkbokförd på.

Om eleven går i skolan i sin hemkommun men bor växelvis i en annan kommun har eleven däremot inte rätt till skolskjuts mellan skolan och hemmet i den andra kommunen.

Källor: RÅ 2002 referat 91, Högsta förvaltningsdomstolens dom 2014-06-16 i mål nummer 4922-13 och Kammarrätten i Sundsvalls dom 2013-05-13 i mål nummer 2587-12.

Har elever rätt till skolskjuts när de är på prao?

Ja, en elev kan ha rätt till skolskjuts. Prao är en del av elevens utbildning och skolskjuts kan därför bli aktuellt även vid prao. Det är elevens hemkommun som tar beslut om skolskjuts. Elevens behov ska bedömas utifrån färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Skolskjutsen ska då organiseras från en plats i nära anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs, och tillbaka.

Det blir därför upp till kommunen att avgöra om en enskild elev har rätt till skolskjuts.

Källor: 10 kapitlet 32, 33 och 40 §§ skollagen.

Hur ska skolskjutsen gå till?

Måste tiderna för skolskjutsen anpassas efter elevens skoltider?

Nej, rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anpassas till varje elevs skoltider.

Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, till exempel genom att låta flera elever samåka även om det leder till väntetider för vissa elever. Väntetiden får dock inte bli orimligt lång. Vad som kan vara en rimlig väntetid för en elev måste bedömas i varje enskilt fall.

Källor: Proposition 2009/10:165 sidan 741 f. RÅ 1995 referat 12, Kammarrättens i Göteborg dom 2017-01-13, mål nummer 899-16.

Hur nära hemmet respektive skolan har eleven rätt att bli hämtad och lämnad med skolskjuts?

Rätten till skolskjuts innebär inte att skolskjutsen måste anordnas från elevens bostadsadress till skolan. Kommunen får fritt organisera skolskjutsverksamheten på lämpligt sätt, med hänsyn till bland annat trafikförhållanden. Eleverna kan till exempel hänvisas till särskilda uppsamlingsplatser i närheten av hemmet respektive skolan. Kommunen ska i det enskilda fallet särskilt beakta om eleven har en funktionsnedsättning och hämta eleven vid hemmet om eleven har behov av det.

Källa: Proposition 2009/10:165 sidan 741 och följande.

Har skolan tillsynsansvar för eleverna under skolskjutsen?

Se svaret på frågan under Tillsynsansvaret

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 28 januari 2022

Innehåll på denna sida