På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna för förskolan, skolan och vuxenutbildningen gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att skolor och huvudmän kan få göra vissa undantag.

De tillfälliga betämmelserna finns samlade här: Coronaviruset och covid-19 - regler för skolor och förskolor

De tillfälliga bestämmelserna gör det möjligt att besluta om undantag från delar av skolförfattningarna om en skola på grund av vissa omständigheter behöver stänga. Det gäller exempelvis bestämmelser om

  • distans- och fjärrundervisning
  • lärotider
  • entreprenad.

En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de nya tillfälliga reglerna.

Entreprenad och samverkan

Entreprenad är när en kommun, ett landsting eller en fristående huvudman med bibehållet huvudmannaskap sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller kring entreprenad inom skolväsendet.

Vad är entreprenad?

Entreprenad innebär att en kommun, ett landsting eller en fristående huvudman med bibehållet huvudmannaskap sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Trots bestämmelsen i kommunallagen om anknytning till kommunens eller landstingets område eller dess medlemmar, får en kommun eller ett landsting genom avtal utföra uppgifter åt en annan huvudman inom skolväsendet. Om det inte anges specifika undantag i bestämmelserna om entreprenad ska skollagens bestämmelser gälla även vid entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 1 § skollagen.

Entreprenad inom olika skolformer

Vad kan läggas ut på entreprenad inom grundskolan och grundsärskolan?

I princip får endast uppgifter som ligger utanför undervisningen överlämnas på entreprenad till enskild fysisk eller juridisk person. Det kan till exempel gälla skolmåltider, skolskjuts och elevhälsa. Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får dock överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning till enskild fysisk eller juridisk person. Ett krav är då att huvudmannen måste ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Ytterligare ett undantag är att en grundskola får överlämna uppgifter som avser undervisning i lovskola på entreprenad till en annan huvudman.

Uppgifter som avser fjärrundervisning får i vissa fall överlämnas på entreprenad, se nedan.

Om undervisningen överlämnas på entreprenad får även lärarens myndighetsutövning, till exempel betygssättning, överlämnas.

Källor: 23 kapitlet 33a §§, 44a §§, 6 § skollagen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudregeln är att uppgifter som ligger utanför undervisningen får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Sådana uppgifter kan exempelvis vara skolmåltider, skolskjuts och elevhälsa.

Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. En enskild huvudman får även överlämna uppgifter som avser modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person. Även här krävs att huvudmannen måste ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Inom gymnasieskolan, dock inte gymnasiesärskolan, får uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entreprenad till enskild fysisk eller juridisk person. Karaktärsämnen är ämnen som skiljer ett nationellt program från andra program, det vill säga programgemensamma ämnen, inriktningar och programfördjupning.

Även uppgifter som avser fjärrundervisning får överlämnas på entreprenad, se nedan.

Om undervisningen överlämnas på entreprenad får även lärarens myndighetsutövning, till exempel betygssättning, överlämnas.

Källa: 23 kapitlet 3–3 b och 6 §§ skollagen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom vuxenutbildningen?

Uppgifter inom kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får överlämnas på entreprenad till enskild fysisk eller juridisk person. Det gäller även uppgifter som rör undervisningen. Om undervisningen överlämnas på entreprenad får också lärarens myndighetsutövning, till exempel betygssättning, överlämnas.

Inom vuxenutbildningen får även rektorns uppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad, om entreprenören har fått betygsrätt av Skolinspektionen. Betygsrätt innebär tillstånd att sätta betyg, anordna prövning samt utfärda betyg och intyg. Däremot omfattar inte betygsrätten rätten att utfärda en gymnasieexamen, gymnasiearbete, delkurser, orienteringskurser, individuella kurser samt gymnasiesärskolebevis.

Källor: 23 kapitlet 2 och 6 §§ skollagen, 1 kapitlet 4 § förordning om vuxenutbildning.

Fjärrundervisning på entreprenad

Får fjärrundervisning läggas ut på entreprenad?

Fjärrundervisning, det vill säga interaktiv undervisning där elever och lärare inte sitter i samma rum, får anordnas i bland annat moderna språk och modersmål. Inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning överlämnas till staten på entreprenad. Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet som bedrivs som fjärrundervisning får även överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, under förutsättning att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Källa: 23 kapitlet 4 § skollagen.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 24 mars 2020