Entreprenad och samverkan

Entreprenad är att en huvudman sluter avtal om att någon annan ska utföra vissa uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet som huvudmannen ansvarar för enligt skollagen. Samverkan är att en kommun sluter avtal om att en annan kommun, en region eller staten ska ta över ansvaret och huvudmannaskapet för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område. Här kan du läsa om reglerna kring entreprenad, samverkan samt överlåtelse av ansvar för medicinska insatser.

Allmänna bestämmelser om entreprenad

Vad är entreprenad?

Entreprenad enligt skollagen innebär att en huvudman sluter avtal med någon annan om att denne ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet som huvudmannen ansvarar för. Såväl staten som kommuner, regioner och enskilda huvudmän kan vara beställare av entreprenad. Huvudmannen behåller huvudmannaskapet för de uppgifter som utförs på entreprenad.

Det finns ingen skyldighet för huvudmän som ingår entreprenadavtal att anmäla det till Skolinspektionen.

Källa: 23 kapitlet 2 § skollagen.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Entreprenad inom olika skolformer och fritidshemmet

Vad får överlämnas på entreprenad inom förskola och fritidshem?

Huvudregeln är att det bara är uppgifter som inte är hänförliga till undervisning som får överlämnas på entreprenad inom förskola och fritidshem. Sådana uppgifter får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, till exempel en enskild huvudman.

Uppgifter som är hänförliga till undervisning får dock överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet, om det behövs för att tillhandahålla verksamhet vid sådana tillfällen då endast få barn eller elever behöver förskola eller fritidshem.

Källor: 23 kapitlet 10-11 §§ skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 152.

Vad får överlämnas på entreprenad inom förskoleklassen, grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan och sameskolan?

Förskoleklassen

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, exempelvis en enskild huvudman.

Grundskolan

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, exempelvis en enskild huvudman.

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser undervisning i lovskola enligt 10 kapitlet 23 a och 23 b §§ skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser undervisning i teckenspråk eller samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan får överlämnas på entreprenad till staten. Detsamma gäller fjärrundervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan.

 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Anpassade grundskolan

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, exempelvis en enskild huvudman.

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser undervisning i samiska eller fjärrundervisning i samiska får överlämnas på entreprenad till staten.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Specialskolan

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Sameskolan

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Källor: 23 kapitlet 4, 9-10, 12, 14-17 §§ skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 152.

Vad får överlämnas på entreprenad inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan?

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, exempelvis en enskild huvudman.
 • Uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, exempelvis en enskild huvudman.
 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Källor: 23 kapitlet 4, 10, 13-14, 16-17 §§ skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 152.

Vad får överlämnas på entreprenad inom komvux?

Inom komvux får alla uppgifter överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, som inte behöver vara huvudman inom skolväsendet. Det innebär att uppgifter inom komvux däremot inte får överlämnas på entreprenad till staten, en kommun eller en region.

Källor: 23 kapitlet 8 § skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 151.

Får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter överlämnas till utföraren vid entreprenad?

Kan det vara möjligt för en huvudman att överlämna annan undervisning på entreprenad än den undervisning som anges i 23 kapitlet skollagen?

Ja, om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kommun, en region eller en enskild huvudman medge att huvudmannen överlämnar även annan undervisning inom skolväsendet på entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 19 § skollagen.

Entreprenad inom annan pedagogisk verksamhet och vissa särskilda utbildningsformer

Vad får överlämnas på entreprenad inom annan pedagogisk verksamhet?

Alla uppgifter inom sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kapitlet skollagen, det vill säga annan pedagogisk verksamhet, får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, exempelvis en enskild huvudman.

Källor: 23 kapitlet 8 § skollagen samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 151.

Vad får överlämnas på entreprenad inom särskilda utbildningsformer?

För utbildning vid särskilda ungdomshem samt utbildning för elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande institution gäller samma bestämmelser om entreprenad som för den skolform som utbildningen ska motsvara.

Källa: 23 kapitlet 18 § skollagen.

Annan pedagogisk verksamhet regleras i 25 kapitlet skollagen och är inte en del av skolväsendet. Annan pedagogisk verksamhet omfattas bara av skollagens bestämmelser om det står uttryckligen i lagtexten att verksamheten i fråga omfattas.

I samlingsbegreppet annan pedagogisk verksamhet ingår:

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis”.

Källor: 1 kapitlet 1-2 §§ och 25 kapitlet 1 § skollagen.


Överlämnande av myndighetsutövning

Får lärares myndighetsutövning, till exempel betygssättning, överlämnas till utföraren vid entreprenad?

Ja, om en huvudman överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad får huvudmannen även överlämna den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift till utföraren. Det gäller alla skolformer och situationer där undervisning på entreprenad är tillåten.

Källa: 23 kapitlet 5 § skollagen.

Får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter överlämnas till utföraren vid entreprenad?

Ja, men endast när det gäller kommunal vuxenutbildning. Inom komvux får rektorns uppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad, förutsatt att utföraren har fått betygsrätt av Skolinspektionen. Rektorns myndighetsutövning som avser beslut om vilka orienteringskurser eller individuella kurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta får dock inte överlämnas till en utförare av entreprenad. Detsamma gäller ett eventuellt beslut av rektorn om att dela upp nationella kurser i delkurser och om hur många verksamhetspoäng varje delkurs i så fall ska omfatta.

Källor: 23 kapitlet 6 § skollagen samt 1 kapitlet 4 § och 2 kapitlet 10 § (i dess lydelse enligt SFS 2016:458) förordningen om vuxenutbildning.

Lärares utbildning och kompetens vid entreprenad

Vilka krav gäller på de lärare som bedriver undervisning som lagts ut på entreprenad?

Huvudregeln är att endast lärare som har legitimation och är behöriga för viss undervisning får bedriva undervisningen. Det gäller även vid entreprenad. Det finns vissa undantag till denna huvudregel. Till exempel får lärare i anpassade grundskolan, specialskolan och anpassade gymnasieskolan som anställdes före den 1 juli 2011 och som fortfarande är anställda på samma tjänst bedriva undervisning utan tidsbegränsning även om de saknar legitimation och/eller behörighet.

En lärare som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet, och som inte på någon annan grund får bedriva undervisning utan tidsbegränsning, får ändå undervisa vid entreprenad inom grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Det gäller om:

 1. undervisningen avser modersmål eller yrkesämnen, och
 2. läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Obehöriga lärare, som inte omfattas av något av de undantag som möjliggör att de kan bedriva undervisning utan tidsbegränsning, får vid entreprenad inte bedriva undervisning i andra ämnen än i modersmål eller yrkesämnen. Detta är en skillnad mot vad som gäller när huvudmannen själv anordnar undervisningen, då en obehörig lärare under vissa förutsättningar får bedriva även annan undervisning under högst ett år i sänder.

Om en obehörig lärare ska användas för att bedriva undervisning i modersmål eller yrkesämnen under längre tid än sex månader måste huvudmannen först fatta ett beslut om det. Vid entreprenad ligger huvudmannaskapet kvar hos den som överlämnar uppgifterna på entreprenad, alltså hos beställaren. Det är därmed beställaren som ska fatta beslutet om att en obehörig lärare ska användas. Beställaren måste alltså godkänna att utföraren använder en obehörig lärare.

Källor: 2 kapitlet 13-19 §§ och 23 kapitlet 7 § skollagen, 33 § lag om införande av skollagen samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 251-252.

Samverkan

Vad är samverkan enligt 23 kapitlet skollagen?

Samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen innebär att en kommun sluter avtal med en annan kommun, en region eller staten om att denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område. Den som tar över ansvaret tar även över huvudmannaskapet för uppgifterna. Samverkan är alltså inte samma sak som entreprenad, eftersom huvudmannaskapet inte övergår till utföraren vid entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 21 § skollagen.

Måste en kommun som ingått ett avtal om samverkan enligt 23 kapitlet skollagen anmäla det?

Ja, ett sådant samverkansavtal ska anmälas till Skolinspektionen.

När en kommun genom samverkan lämnar över huvudmannaskapet till någon annan är den överlämnande kommunen inte längre ansvarig för de uppgifter som har överlämnats. Kommunen är därmed inte heller föremål för Skolinspektionens tillsyn när det gäller dessa uppgifter. Det är i stället den som tar över uppgifterna som Skolinspektionen ska granska i sin tillsyn.

Källor: 23 kapitlet 21 § skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidan 178-179.

Tillsyn och statlig kvalitetsgranskning

När får en kommun sluta avtal om samverkan enligt 23 kapitlet skollagen med en annan kommun?

En kommun får sluta ett sådant avtal med en annan kommun när det gäller ansvaret för uppgifter inom

 • förskolan
 • fritidshemmet
 • komvux
 • sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kapitlet skollagen, det vill säga annan pedagogisk verksamhet.

Källa: 23 kapitlet 22 § skollagen.

När får en kommun sluta avtal om samverkan enligt 23 kapitlet skollagen med en region?

En kommun får sluta avtal om samverkan med en region om uppgifter inom

 • komvux på grundläggande och gymnasial nivå
 • komvux som anpassad utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Källa: 23 kapitlet 23 § skollagen.

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser till en region

När får en kommun sluta avtal om samverkan med staten?

En kommun får sluta avtal om samverkan med staten som huvudman för sameskolan om uppgifter inom förskolan.

Källa: 23 kapitlet 24 § skollagen.

Vad är skillnaden mellan ett samverkansområde för erbjudande av utbildning i gymnasieskolan eller anpassade gymnasieskolan och samverkan enligt 23 kapitlet skollagen?

En kommun kan erbjuda utbildning inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan genom att själv anordna utbildningen. Kommunen kan också erbjuda utbildning inom gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan genom att ingå samverkansavtal med en eller flera andra kommuner eller en region. Kommuner som har ingått ett sådant samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen. Behöriga elever inom hela samverkansområdet ska tas emot i första hand, oavsett vilken hemkommun de har. Det är den kommun som ger utbildningen som är huvudman för utbildningen.

Vid samverkan enligt 23 kapitlet skollagen överlåter kommunen i stället huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten till en annan kommun, en region eller staten.

Källor: 15 kapitlet 30 § (i dess lydelse enligt SFS 2019:947), 16 kapitlet 43 §, 17 kapitlet 19 §, 18 kapitlet 27 §, 19 kapitlet 35-36 §§ samt 23 kapitlet 21 och 22-24 §§ skollagen.

Nya regler om kommuners skyldighet att teckna primära samverkansavtal börjar tillämpas på utbildning som påbörjas 2025

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser

Vad gäller vid överlåtelse av medicinska insatser inom skolväsendet?

En huvudman inom skolväsendet får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan, även om huvudmannen i övrigt behåller huvudmannaskapet för utbildningen.

Enskilda huvudmän samt staten som huvudman får överlåta ansvaret till en region eller en kommun, om båda parter är överens om detta. På motsvarande sätt får kommunala huvudmän överlåta ansvaret till en region, och en region som huvudman får överlåta ansvaret till en kommun. Även i de situationerna gäller att båda parter ska vara överens om överlåtelsen.

Bestämmelserna om överlåtelse av medicinska insatser skiljer sig från bestämmelserna om samverkan, eftersom det vid samverkan endast är en kommun som kan överlåta ansvaret för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område till en annan kommun, en region eller staten. Bestämmelserna kan inte heller anses utgöra entreprenad, i och med att ansvaret för de medicinska insatserna övergår till utföraren.

Källor: 23 kapitlet 2, 21 och 25 §§ skollagen.

Tillsyn över den medicinska delen av elevhälsan

Kan ansvaret för medicinska insatser inom utbildning vid särskilda ungdomshem överlåtas till någon annan?

Ja, bestämmelserna om överlåtelse av medicinska insatser gäller även för staten som huvudman för utbildning vid särskilda ungdomshem. Ansvaret för medicinska insatser inom utbildning vid särskilda ungdomshem kan överlåtas till en region eller en kommun, om båda parter är överens om det.

Källa: 23 kapitlet 26 § skollagen.

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida