Entreprenad och samverkan

Entreprenad är när en kommun, en region eller en fristående huvudman med bibehållet huvudmannaskap sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller kring entreprenad och samverkan inom skolväsendet.

Vad är entreprenad och samverkan?

Vad är entreprenad?

Entreprenad innebär att en kommun, en region eller en fristående huvudman sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Samtidigt behåller kommunen, regionen eller den fristående huvudmannen huvudmannaskapet. En kommun, region eller fristående huvudman kan även överlämna uppgifter till en annan kommun eller region, trots att kommunallagens säger att angelägenheter som en kommun eller region hanterar ska ha anknytning till den kommunens eller regionens område eller dem som bor där. I vissa fall kan uppgifter också överlämnas till staten. Vid entreprenad gäller skollagens bestämmelser om inget annat anges uttryckligen i bestämmelserna.

Källa: 23 kapitlet 1 § skollagen.

Vad är samverkan?

Samverkan är när en kommun sluter avtal med en annan kommun eller en region om att ta över uppgifter inom vissa skolformer och verksamheter. Vid samverkan tar den som tar över uppgifter även över huvudmannaskapet eller ansvaret för verksamheten. På det sättet skiljer sig samverkan från entreprenad, eftersom huvudmannaskapet eller ansvaret inte övergår till utföraren vid entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 810 §§ skollagen.

Entreprenad under coronapandemin

En huvudman för en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får under vissa förutsättningar, utifrån den tillfälliga förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, om det behövs överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i skollagen. Detsamma gäller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan verksamhet.

Möjligheter att använda entreprenadbestämmelserna i den tillfälliga förordningen för skolor som är öppna

När en skola är öppen har huvudmannen tre möjligheter att överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen:

  • Den första möjligheten gäller om det behövs på grund av att lärare eller elever i en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola inte är närvarande eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19.
  • Den andra möjligheten gäller för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om det behövs för att huvudmannen ska kunna anpassa utbildningens utform­ning, omfattning eller för­lägg­ning för att lärare och elever ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyn­dig­heten som avser sjukdomen covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färd­medel.
  • Den tredje möjligheten gäller för gymnasieskolan och grundskolans högstadium (årskurs 7-9) om antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19.

Innan en huvudman för en gymnasieskola eller för grundskolans högstadium kan överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman med hänvisning till att minska trängseln i kollektivtrafiken ska huvudmannen först ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket.

Innan en huvudman för en gymnasieskola eller för grundskolans högstadium kan överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman för att begränsa antalet elever i skolans lokaler behöver huvudmannen ha övervägt andra åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket, men konstaterat att det inte räcker med sådana åtgärder.

Källor: 9 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:9), sidan 4 och (Fm 2020:10), sidan 2-3.

Vad innebär det att en skola är öppen?

Möjligheter att använda entreprenadbestämmelserna i den tillfälliga förordningen för skolor som är eller har varit stängda eller delvis stängda

Om en skola stängt helt eller delvis på någon av de grunder som anges i förordningen, och det behövs för att elever ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning, får en huvudman för en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

När det gäller förskoleklassen har huvudmannen redan genom de ordinarie bestämmelserna möjlighet att överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till enskild fysisk eller juridisk person.

Källor: 2 och 9 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vad menas med att en skolenhet är stängd eller delvis stängd?

Vad krävs för att en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska få överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman enligt den tillfälliga förordningen?

För att en kommunal eller fristående huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska få använda sig av de tillfälliga bestämmelserna och överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman måste verksamheten ha stängts tillfälligt med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Källor: 3–4 §§ lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid samt 16 och 19 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler vid stängning av förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Till vilka utförare kan kommunala och fristående huvudmän överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på entreprenad enligt förordningen?

I vanliga fall får en huvudman bara överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Det gäller för både kommunala och fristående huvudmän. Men enligt bestämmelserna i den tillfälliga förordningen får sådana uppgifter även överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. Det gör det möjligt för exempelvis en kommun att överlämna uppgifter på entreprenad till en annan offentlig huvudman.

En kommun får också, utifrån de ordinarie bestämmelserna i skollagen, genom samverkan sluta avtal med en annan kommun om att den andra kommunen ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet.

Källor: 23 kapitlet 2 och 8 §§ skollagen samt 16 och19 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stängs

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att tillfälligt stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Vilken skyldighet har en huvudman att informera om eventuella entreprenadavtal enligt förordningen?

Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal för att kommunen ska ha en lägesbild av vad som händer i kommunen. Huvudmannen kan också samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i frågor som rör upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet.

Källor: 19 § förordning (2020:148) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt förordningsmotiv (Fm 2020:2).

Entreprenad inom olika skolformer

Vilka regler gäller för entreprenad inom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet?

En huvudman för förskola, förskoleklass eller fritidshem får överlämna uppgifter på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Detsamma gäller för huvudmän för annan pedagogisk verksamhet, som exempelvis pedagogisk omsorg, öppen förskola och det som kallas nattis.

Källa: 23 kapitlet 2 § skollagen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom grundskolan och grundsärskolan?

För dessa skolformer är huvudregeln att bara uppgifter som inte handlar om undervisning får överlämnas på entreprenad. Sådana uppgifter får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person. Uppgifter som inte handlar om undervisning kan till exempel vara skolmåltider, studie- och yrkesvägledning och elevhälsa. Men det finns några undantag från bestämmelsen att undervisning inte får överlämnas på entreprenad.

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Uppgifter som gäller modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. En fristående huvudman får även överlämna uppgifter som gäller modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person. För att modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet ska få överlämnas på entreprenad måste huvudmannen ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Huvudmän får lämna över uppgifter som gäller fjärrundervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan till staten på entreprenad. Fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, förutsatt att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Lovskola

Inom grundskolan får huvudmän lämna över uppgifter som gäller undervisning i lovskola på entreprenad till en annan huvudman.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Lovskola

Källor: 23 kapitlet 33 a, 44 a och 6 §§ skollagen samt 5 a kapitlet 5 § skolförordningen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

För dessa skolformer är huvudregeln att bara uppgifter som inte handlar om undervisning får överlämnas på entreprenad. Sådana uppgifter får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person. Uppgifter som inte handlar om undervisning kan till exempel vara skolmåltider, studie- och yrkesvägledning och elevhälsa. Men det finns några undantag från bestämmelsen att undervisning inte får överlämnas på entreprenad.

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Uppgifter som gäller modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. En fristående huvudman får även överlämna uppgifter som gäller modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person. För att modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet ska få överlämnas på entreprenad måste huvudmannen ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil

Inom gymnasieskolan får uppgifter som handlar om undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Det gäller dock inte i gymnasiesärskolan. Karaktärsämnen är ämnen som skiljer ett nationellt program från andra program, det vill säga programgemensamma ämnen, inriktningar och programfördjupning.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Uppgifter som gäller fjärrundervisning i teckenspråk och samiska får överlämnas till staten på entreprenad. Fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, förutsatt att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Källor: 23 kapitlet 34 och 6 §§ skollagen samt 4 a kapitlet 5 § gymnasieförordningen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom vuxenutbildningen?

Huvudmän får lämna över uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Det gäller även uppgifter som rör undervisningen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Inom vuxenutbildningen får även uppgifter som rektorn har och som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad. Men då måste utföraren ha fått betygsrätt av Skolinspektionen. Betygsrätt innebär att någon får tillstånd att sätta betyg, anordna prövning, samt utfärda betyg och intyg. Däremot omfattar betygsrätten inte bestämmelserna om gymnasiearbete, gymnasiesärskolearbete, delkurser, examensbevis, gymnasiesärskolebevis, orienteringskurser och individuella kurser.

Källor: 23 kapitlet 2 och 6 §§ skollagen samt1kapitlet 4 §, 2 kapitlet 10 §, 6 kapitlet 1, 16 och 1920 §§ förordning om vuxenutbildning.

Får myndighetsutövning inom skolan, till exempel betygssättning, överlämnas på entreprenad?

Om en skolhuvudman överlämnar undervisning på entreprenad får även myndighetsutövning som hör till lärarens undervisning överlämnas. Men inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är huvudregeln att undervisningen inte får överlämnas på entreprenad. Det finns några undantag från huvudregeln.

Vilka regler gäller för entreprenad inom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet?

Vad kan läggas ut på entreprenad inom grundskolan och grundsärskolan?

Vad kan läggas ut på entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Inom vuxenutbildningen får även uppgifter som rektorn har och som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad. Men då måste utföraren ha fått betygsrätt av Skolinspektionen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom vuxenutbildningen?

Källor: 23 kapitlet 6 § skollagen, 1 kapitlet 4 § samt 6 kapitlet 1920 §§ förordning om vuxenutbildning.

Samverkan inom olika skolformer

Vilka regler gäller för samverkan inom förskolan och fritidshemmet?

En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att den ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan eller fritidshemmet. Detsamma gäller för annan pedagogisk verksamhet, exempelvis pedagogisk omsorg, öppen förskola och det som kallas nattis.

Som huvudman för sameskolan få staten får också sluta avtal med en kommun om att ta över kommunens uppgifter inom förskolan. Vid samverkan övergår huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten till den som tar över uppgifterna, vilket inte är fallet när uppgifter överlämnas på entreprenad.

Källor: 23 kapitlet 8 och 10 §§ skollagen.

Vilka regler gäller för samverkan inom vuxenutbildningen?

En kommun får sluta avtal med en annan kommun eller en region om att kommunen eller regionen ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning.

Källa: 23 kapitlet 8 § skollagen.

Vad är skillnaden mellan samverkansområde och samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen?

Kommuner kan erbjuda utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan genom att själva anordna utbildningen eller genom att ingå ett samverkansavtal med andra kommuner eller en region. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen. I första hand tas behöriga elever emot till gymnasieutbildningar inom hela samverkansområdet, även om det är en annan kommun än deras hemkommun som anordnar utbildningen. Att kommuner bildar ett samverkansområde på det sättet är inte samma sak som samverkan enligt bestämmelserna i 23 kapitlet i skollagen. Samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen innebär att en huvudman överlåter huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten till en kommun eller en region. Kommunala huvudmän som ingår i ett samverkansområde har alltid kvar huvudmannaskapet och ansvaret för sina egna gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Källor: 15 kapitlet 30 §, 16 kapitlet 43 §, 18 kapitlet 27 § och 23 kapitlet 8–10 §§ skollagen.

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser

Vad gäller vid överlåtelse av medicinska insatser inom skolan?

En kommunal huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan till en region, om kommunen och regionen är överens om det. På samma sätt får en region som är huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola överlåta ansvaret till en kommun. En fristående huvudman eller staten, som är huvudman för specialskolan och sameskolan, får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan till en kommun eller en region, om huvudmannen och kommunen eller regionen är överens om det.

Källa: 2 kapitlet 25, 2728 §§ och 23 kapitlet 9 § skollagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 maj 2021

Innehåll på denna sida