Entreprenad och samverkan

Entreprenad är att en huvudman sluter avtal om att någon annan ska utföra vissa uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet som huvudmannen ansvarar för enligt skollagen. Samverkan är att en kommun sluter avtal om att en annan kommun, en region eller staten ska ta över ansvaret och huvudmannaskapet för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område. Här kan du läsa om reglerna kring entreprenad, samverkan samt överlåtelse av ansvar för medicinska insatser.

Allmänna bestämmelser om entreprenad

Vad är entreprenad?

Entreprenad enligt skollagen innebär att en huvudman sluter avtal med någon annan om att denne ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet som huvudmannen ansvarar för. Såväl staten som kommuner, regioner och fristående huvudmän kan vara beställare av entreprenad. Huvudmannen behåller huvudmannaskapet för de uppgifter som utförs på entreprenad.

Till skillnad från vad som gäller vid samverkansavtal finns det ingen skyldighet för huvudmän som ingår entreprenadavtal att anmäla det till Skolinspektionen.

Källa: 23 kapitlet 2 § skollagen.

Behöver en kommun som ingått ett avtal om samverkan anmäla det?

Hur förhåller sig skollagens bestämmelser om entreprenad till lokaliseringsprincipen i kommunallagen?

Lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att angelägenheter av allmänt intresse som en kommun eller en region själv har hand om ska ha anknytning till kommunens eller regionens område eller deras medlemmar.

En kommun eller en region får dock utföra uppgifter på entreprenad i enlighet med entreprenadbestämmelserna i skollagen, även om de aktuella uppgifterna inte har anknytning till den utförande kommunens eller regionens område eller deras medlemmar. Lokaliseringsprincipen utgör alltså inget hinder mot det.

Källa: 23 kapitlet 3 § skollagen

Entreprenad under coronapandemin

En huvudman för en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får under vissa förutsättningar, utifrån förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta, om det behövs överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som föreskrivs i skollagen. Detsamma gäller en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet.

Möjligheter att använda entreprenadbestämmelserna i den tillfälliga förordningen för skolor som tidigare har varit stängda eller delvis stängda

Om en skola tidigare har hållit stängt helt eller delvis på någon av de grunder som anges i den tillfälliga förordningen, och det behövs för att elever ska kunna tillförsäkras sin rätt till utbildning, får en huvudman för en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad till en annan huvudman utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vad menas med att en skolenhet har varit stängd eller delvis stängd?

Möjligheter att använda entreprenadbestämmelserna i den tillfälliga förordningen för skolor som tidigare har bedrivit fjärr- eller distansundervisning samtidigt som de varit öppna

En huvudman får överlämna uppgifter som avser undervisning på entreprenad utöver vad som är föreskrivet i 23 kapitlet skollagen, om det behövs för att tillförsäkra elever deras rätt till utbildning och huvudmannen tidigare har bedrivit fjärr- eller distansundervisning därför att

 • det har behövts på grund av att lärare eller elever i en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola inte har varit närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som avser sjukdomen covid-19,
 • det har behövts för att huvudmannen har följt en sådan rekommendation om fjärr- eller distansundervisning från Folkhälsomyndigheten som avsågs i den nu upphävda 11 b § i den tillfälliga förordningen, det vill säga en rekommendation som gällde gymnasieskolan eller grundskolans högstadium (årskurs 7-9) och som meddelats på förslag av smittskyddsläkare för att tillfälligt motverka lokal eller regional spridning av covid-19 eller annars för att motverka spridning av covid-19, eller
 • det har behövts för att undvika trängsel i kollektivtrafiken eller skolans lokaler. Det var tidigare möjligt för öppna skolor att, utifrån 11 b och 11 c §§ i den lydelse som gällde fram till och med den 9 augusti 2021, bedriva fjärr- eller distansundervisning i grundskolans högstadium (årskurs 7-9) eller gymnasieskolan i syfte att undvika sådan trängsel. Denna möjlighet togs alltså bort den 10 augusti 2021.

Källor: Punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2022:810) samt punkten 2 i övergångsbestämmelserna (2021:144) till förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Vad krävs för att en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska få överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman enligt den tillfälliga förordningen?

För att en kommunal eller fristående huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska få använda sig av de tillfälliga bestämmelserna och överlämna uppgifter på entreprenad till en annan huvudman måste verksamheten ha stängts tillfälligt med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid.

Källor: 3–4 §§ lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid samt 16 och 19 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Regler vid stängning av förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Till vilka utförare kan kommunala och fristående huvudmän överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på entreprenad enligt förordningen?

I vanliga fall är huvudregeln att en kommunal eller fristående huvudman bara får överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. När det gäller förskola och fritidshem får det dessutom bara handla om uppgifter som inte är hänförliga till undervisning. Undantag finns dock för sådana tillfällen då endast få elever behöver förskola eller fritidshem. Men enligt bestämmelserna i den tillfälliga förordningen får uppgifter även överlämnas på entreprenad till en annan huvudman om det behövs. Det gör det möjligt att exempelvis överlämna uppgifter på entreprenad till en offentlig huvudman. Om det behövs är det också enligt den tillfälliga förordningen möjligt att inom förskolan och fritidshemmet överlämna uppgifter som är hänförliga till undervisning på entreprenad.

En kommun får också, utifrån de ordinarie bestämmelserna i skollagen, genom samverkan sluta avtal med en annan kommun om att den andra kommunen ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet.

Källor: 23 kapitlet 10-11 och 22 §§ skollagen samt 16 och 19 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Huvudmannens ansvar att erbjuda omsorg om förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet stängs

Hemkommunens ansvar att erbjuda omsorg om regeringen beslutar att tillfälligt stänga förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet

Vilken skyldighet har en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet att vid en eventuell stängning informera om eventuella entreprenadavtal enligt den tillfälliga förordningen?

Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal för att kommunen ska ha en lägesbild av vad som händer i kommunen. Huvudmannen kan också samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i frågor som rör upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet.

Källor: 19 § förordning (2020:148) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt förordningsmotiv (Fm 2020:2), sidan 10.

Entreprenad inom olika skolformer och fritidshemmet

Vad får överlämnas på entreprenad inom förskola och fritidshem?

Huvudregeln är att det bara är uppgifter som inte är hänförliga till undervisning som får överlämnas på entreprenad inom förskola och fritidshem. Sådana uppgifter får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

Uppgifter som är hänförliga till undervisning får dock överlämnas till en annan huvudman inom skolväsendet, om det behövs för att tillhandahålla verksamhet vid sådana tillfällen då endast få barn eller elever behöver förskola eller fritidshem.

Källor: 23 kapitlet 10-11 §§ skollagen.

Vad får överlämnas på entreprenad inom förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?

Förskoleklassen

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

Grundskolan

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser undervisning i lovskola enligt 10 kapitlet 23 a § och 23 b § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser undervisning i teckenspråk eller samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan får överlämnas på entreprenad till staten. Detsamma gäller fjärrundervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan.

 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Grundsärskolan

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser undervisning i samiska eller fjärrundervisning i samiska får överlämnas på entreprenad till staten.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Specialskolan

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Sameskolan

 • Uppgifter som avser bedömning av nyanlända eller vissa andra elevers kunskaper enligt 3 kapitlet 12 c § skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.

 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Källor: 23 kapitlet 9-10, 12, 14-17 §§ skollagen.

Vad får överlämnas på entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

 • Uppgifter som inte är hänförliga till undervisning får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.
 • Uppgifter som avser undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.
 • Uppgifter som avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser fjärrundervisning enligt 21 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet.
 • Uppgifter som avser distansundervisning eller annan undervisning enligt 22 kapitlet skollagen får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman inom skolväsendet som har godkänts som utförare av distansundervisning.

Källor: 23 kapitlet 4, 10, 13-14, 16-17 §§ skollagen.

Vad får överlämnas på entreprenad inom vuxenutbildningen?

Inom vuxenutbildningen får alla uppgifter överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

Källa: 23 kapitlet 8 § skollagen.

Får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter överlämnas till utföraren vid entreprenad?

Kan det vara möjligt för en huvudman att överlämna annan undervisning på entreprenad än den undervisning som anges i 23 kapitlet skollagen?

Ja, om det finns särskilda skäl får regeringen efter ansökan av en kommun, en region eller en enskild huvudman medge att huvudmannen överlämnar även annan undervisning inom skolväsendet på entreprenad.

Under coronapandemin finns också, om det behövs, en utvidgad möjlighet till entreprenad enligt förordningen (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Källor: 23 kapitlet 19 § skollagen och 9 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Entreprenad under coronapandemin

Entreprenad inom annan pedagogisk verksamhet och vissa särskilda utbildningsformer

Vad får överlämnas på entreprenad inom annan pedagogisk verksamhet?

Alla uppgifter inom sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kapitlet skollagen, det vill säga annan pedagogisk verksamhet, får överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person.

Källor: 23 kapitlet 8 § och 25 kapitlet 2-5 a §§ skollagen.

Med annan pedagogisk verksamhet menas

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis".

Källa: 25 kapitlet 1 § skollagen.

Vad får överlämnas på entreprenad inom särskilda utbildningsformer?

För utbildning vid särskilda ungdomshem samt utbildning för elever som vårdas på sjukhus eller annan motsvarande institution gäller samma bestämmelser om entreprenad som för den skolform som utbildningen ska motsvara.

Källa: 23 kapitlet 18 § skollagen.

Överlämnande av myndighetsutövning

Får lärares myndighetsutövning, till exempel betygssättning, överlämnas till utföraren vid entreprenad?

Ja, om en huvudman överlämnar uppgiften att bedriva undervisning på entreprenad får huvudmannen även överlämna den myndighetsutövning som hör till en lärares undervisningsuppgift till utföraren. Det gäller alla skolformer och situationer där undervisning på entreprenad är tillåten.

Källa: 23 kapitlet 5 § skollagen.

Får den myndighetsutövning som hör till rektorns uppgifter överlämnas till utföraren vid entreprenad?

Ja, när det gäller kommunal vuxenutbildning. Inom vuxenutbildningen får rektorns uppgifter som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad, förutsatt att utföraren har fått betygsrätt av Skolinspektionen. Rektorns myndighetsutövning som avser beslut om vilka orienteringskurser eller individuella kurser som ska ges och hur många verksamhetspoäng varje sådan kurs ska omfatta får dock inte överlämnas till en utförare av entreprenad. Detsamma gäller ett eventuellt beslut av rektorn om att dela upp nationella kurser i delkurser och om hur många verksamhetspoäng varje delkurs i så fall ska omfatta.

Källor: 23 kapitlet 6 § skollagen samt 1 kapitlet 4 § förordningen om vuxenutbildning.

Lärares utbildning och kompetens vid entreprenad

Vilka krav gäller på de lärare som bedriver undervisning som lagts ut på entreprenad?

Huvudregeln är att endast lärare som har legitimation och är behöriga för viss undervisning får bedriva undervisningen. Det gäller även vid entreprenad. Det finns vissa undantag till denna huvudregel. Till exempel får lärare i grundsärskolan, specialskolan och gymnasiesärskolan som anställdes före den 1 juli 2011 och som fortfarande är anställda på samma tjänst bedriva undervisning utan tidsbegränsning även om de saknar legitimation och/eller behörighet.

En lärare som inte uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet, och som inte på någon annan grund får bedriva undervisning utan tidsbegränsning, får ändå undervisa vid entreprenad inom grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Det gäller om:

 1. undervisningen avser modersmål eller yrkesämnen, och
 2. läraren är lämplig att bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande.

Obehöriga lärare, som inte omfattas av något av de undantag som möjliggör att de kan bedriva undervisning utan tidsbegränsning, får vid entreprenad inte bedriva undervisning i andra ämnen än i modersmål eller yrkesämnen. Detta är en skillnad mot vad som gäller när huvudmannen själv anordnar undervisningen, då en obehörig lärare under vissa förutsättningar får bedriva även annan undervisning under högst ett år i sänder.

Om en obehörig lärare ska användas för att bedriva undervisning i modersmål eller yrkesämnen under längre tid än sex månader måste huvudmannen först fatta ett beslut om det. Vid entreprenad ligger huvudmannaskapet kvar hos den som överlämnar uppgifterna på entreprenad, alltså hos beställaren. Det är därmed beställaren som ska fatta beslutet om att en obehörig lärare ska användas. Beställaren måste alltså godkänna att utföraren använder en obehörig lärare.

Källor: 2 kapitlet 13-19 §§ och 23 kapitlet 7 § skollagen, 33 § lag om införande av skollagen samt proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 251-252.

Samverkan

Vad är samverkan?

Samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen innebär att en kommun sluter avtal med en annan kommun, en region eller staten om att denna ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område. Den som tar över ansvaret tar även över huvudmannaskapet för uppgifterna. Samverkan är alltså inte samma sak som entreprenad, eftersom huvudmannaskapet inte övergår till utföraren vid entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 21 § skollagen.

Behöver en kommun som ingått ett avtal om samverkan anmäla det?

Ja, ett samverkansavtal ska anmälas till Skolinspektionen.

När en kommun genom samverkan lämnar över huvudmannaskapet till någon annan är den överlämnande kommunen inte längre ansvarig för de uppgifter som har överlämnats. Kommunen är därmed inte heller föremål för Skolinspektionens tillsyn när det gäller dessa uppgifter. Det är i stället den som tar över uppgifterna som Skolinspektionen ska granska i sin tillsyn. Ett flyttat huvudmannaskap är en stor och viktig förändring i ansvarsförhållandet gentemot eleverna och påverkar även Skolinspektionens verksamhet.

Till skillnad från vad som gäller vid samverkansavtal finns det ingen skyldighet för huvudmän som ingår entreprenadavtal att anmäla det till Skolinspektionen.

Källor: 23 kapitlet 21 § skollagen och proposition 2019/20:127 Fjärrundervisning, distansundervisning och vissa frågor om entreprenad, sidorna 178-179.

När får en kommun sluta avtal om samverkan med en annan kommun?

En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att den andra kommunen ska ta över ansvaret för uppgifter inom

 • förskolan
 • fritidshemmet
 • kommunal vuxenutbildning
 • sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kapitlet skollagen, det vill säga annan pedagogisk verksamhet.

Källa: 23 kapitlet 22 § skollagen.

Med annan pedagogisk verksamhet menas

 • pedagogisk omsorg som erbjuds i stället för förskola eller fritidshem, till exempel familjedaghem
 • öppen förskola
 • öppen fritidsverksamhet, ibland även kallat ”fritidsklubb”
 • omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds, ibland även kallat ”nattis".

Källa: 25 kapitlet 1 § skollagen.

När får en kommun sluta avtal om samverkan med en region?

En kommun får sluta avtal om samverkan med en region om uppgifter inom

 • kommunal vuxenutbildning på grundläggande och gymnasial nivå
 • kommunal vuxenutbildning som särskild utbildning på grundläggande och gymnasial nivå

Källa: 23 kapitlet 23 § skollagen.

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser till en region

När får en kommun sluta avtal om samverkan med staten?

En kommun får sluta avtal om samverkan med staten som huvudman för sameskolan om uppgifter inom förskolan.

Källa: 23 kapitlet 24 § skollagen.

Vad är skillnaden mellan samverkansområde och samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen?

Kommuner kan erbjuda utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan genom att själva anordna utbildningen eller genom att ingå ett samverkansavtal med andra kommuner eller en region. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen. Behöriga elever inom hela samverkansområdet ska tas emot i första hand, alltså även om eleverna bor i en annan kommun än den kommun som anordnar utbildningen.

Att kommuner bildar ett samverkansområde är inte samma sak som samverkan enligt bestämmelserna i 23 kapitlet i skollagen. Samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen innebär att en kommun överlåter huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten till en annan kommun, en region eller staten. Kommuner som ingår i ett samverkansområde har däremot alltid kvar ansvaret och huvudmannaskapet för sina egna gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Källor: 15 kapitlet 30 §, 16 kapitlet 43 §, 18 kapitlet 27 § och 23 kapitlet 21-24 §§ skollagen.

Överlåtelse av ansvar för medicinska insatser

Vad gäller vid överlåtelse av medicinska insatser inom skolväsendet?

En huvudman inom skolväsendet får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan, även om huvudmannen i övrigt behåller huvudmannaskapet för utbildningen.

Fristående huvudmän samt staten som huvudman får överlåta ansvaret till en region eller en kommun, om båda parter är överens om detta. På motsvarande sätt får kommunala huvudmän överlåta ansvaret till en region, och en region som huvudman får överlåta ansvaret till en kommun. Även i de situationerna gäller att båda parter ska vara överens om överlåtelsen.

Bestämmelserna om överlåtelse av medicinska insatser skiljer sig från bestämmelserna om samverkan, eftersom det vid samverkan endast är en kommun som kan överlåta ansvaret för kommunens uppgifter enligt skollagen på ett visst område till en annan kommun, en region eller staten. Bestämmelserna kan inte heller anses utgöra entreprenad, i och med att ansvaret för de medicinska insatserna övergår till utföraren.

Källor: 23 kapitlet 2, 21 och 25 §§ skollagen.

Kan ansvaret för medicinska insatser inom utbildning vid särskilda ungdomshem överlåtas till någon annan?

Ja, bestämmelserna om överlåtelse av medicinska insatser gäller även för staten som huvudman för utbildning vid särskilda ungdomshem. Ansvaret för medicinska insatser inom utbildning vid särskilda ungdomshem kan överlåtas till en region eller en kommun, om båda parter är överens om det.

Källa: 23 kapitlet 26 § skollagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 12 maj 2022