På grund av spridningen av covid-19 och coronaviruset gäller under en begränsad tid delvis andra bestämmelser än normalt för skolväsendet. De ordinarie lagarna och reglerna gäller fortfarande, men det finns tillfälliga bestämmelser som gör att huvudmän i en del fall kan få göra vissa undantag från delar av skolförfattningarna om det behövs på grund av coronapandemin. En del information under Ansvar i skolfrågor måste därför läsas tillsammans med de tillfälliga reglerna.

Regler för förskolor och skolor som håller öppet eller behöver stänga på grund av coronapandemin

 

Nya regler om entreprenad

Den 1 augusti 2020 trädde nya regler i kraft om entreprenad. Dessa ska i de flesta fall börja tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas från och med den 1 juli 2021. Den här sidan är inte uppdaterad med de nya reglerna som ska börja tillämpas nästa år. Du kan läsa om de nya reglerna här:

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Entreprenad och samverkan

Entreprenad är när en kommun, en region eller en fristående huvudman med bibehållet huvudmannaskap sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Här kan du läsa om vilka regler som gäller kring entreprenad och samverkan inom skolväsendet.

Vad är entreprenad och samverkan?

Vad är entreprenad?

Entreprenad innebär att en kommun, en region eller en fristående huvudman sluter avtal om att någon annan ska utföra uppgifter inom utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen. Samtidigt behåller kommunen, regionen eller den fristående huvudmannen huvudmannaskapet. En kommun, region eller fristående huvudman kan även överlämna uppgifter till en annan kommun eller region, trots att kommunallagens säger att angelägenheter som en kommun eller region hanterar ska ha anknytning till den kommunens eller regionens område eller dem som bor där. I vissa fall kan uppgifter också överlämnas till staten. Vid entreprenad gäller skollagens bestämmelser om inget annat anges uttryckligen i bestämmelserna.

Källa: 23 kapitlet 1 § skollagen.

Vad är samverkan?

Samverkan är när en kommun sluter avtal med en annan kommun eller en region om att ta över uppgifter eller insatser inom vissa skolformer och verksamheter. Genom samverkan kan även en region överlåta ansvaret för vissa medicinska insatser till en kommun. Vid samverkan tar den som tar över uppgifter eller insatser även över huvudmannaskapet eller ansvaret för verksamheten. På det sättet skiljer sig samverkan från entreprenad, eftersom huvudmannaskapet eller ansvaret inte övergår till utföraren vid entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 810 §§ skollagen.

Entreprenad och samverkan under coronapandemin

Se svaren under Distansundervisning under coronapandemin

Entreprenad inom olika skolformer

Vilka regler gäller för entreprenad inom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet?

En huvudman för förskola, förskoleklass eller fritidshem får överlämna uppgifter på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Detsamma gäller för huvudmän för annan pedagogisk verksamhet, som exempelvis pedagogisk omsorg, öppen förskola och det som kallas nattis.

Källa: 23 kapitlet 2 § skollagen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom grundskolan och grundsärskolan?

För dessa skolformer är huvudregeln att bara uppgifter som inte handlar om undervisning får överlämnas på entreprenad. Sådana uppgifter får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person. Uppgifter som inte handlar om undervisning kan till exempel vara skolmåltider, studie- och yrkesvägledning och elevhälsa. Men det finns några undantag från bestämmelsen att undervisning inte får överlämnas på entreprenad.

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Uppgifter som gäller modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. En fristående huvudman får även överlämna uppgifter som gäller modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person. För att modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet ska få överlämnas på entreprenad måste huvudmannen ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Huvudmän får lämna över uppgifter som gäller fjärrundervisning i teckenspråk, samiska eller integrerad samisk undervisning i grundskolan till staten på entreprenad. Fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, förutsatt att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Lovskola

Inom grundskolan får huvudmän lämna över uppgifter som gäller undervisning i lovskola på entreprenad till en annan huvudman.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Lovskola

Källor: 23 kapitlet 33 a, 44 a och 6 §§ skollagen samt 5 a kapitlet 5 § skolförordningen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

För dessa skolformer är huvudregeln att bara uppgifter som inte handlar om undervisning får överlämnas på entreprenad. Sådana uppgifter får överlämnas till en enskild fysisk eller juridisk person. Uppgifter som inte handlar om undervisning kan till exempel vara skolmåltider, studie- och yrkesvägledning och elevhälsa. Men det finns några undantag från bestämmelsen att undervisning inte får överlämnas på entreprenad.

Modersmålsundervisning och studiehandledning på modersmålet

Uppgifter som gäller modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman. En fristående huvudman får även överlämna uppgifter som gäller modersmålsundervisning till en enskild fysisk eller juridisk person. För att modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet ska få överlämnas på entreprenad måste huvudmannen ha gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil

Inom gymnasieskolan får uppgifter som handlar om undervisning i karaktärsämnen som har en yrkesinriktad eller estetisk profil överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Det gäller dock inte i gymnasiesärskolan. Karaktärsämnen är ämnen som skiljer ett nationellt program från andra program, det vill säga programgemensamma ämnen, inriktningar och programfördjupning.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Uppgifter som gäller fjärrundervisning i teckenspråk och samiska får överlämnas till staten på entreprenad. Fjärrundervisning i modersmål eller studiehandledning på modersmålet får överlämnas på entreprenad till en annan huvudman, förutsatt att huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Fjärrundervisning

Källor: 23 kapitlet 34 och 6 §§ skollagen samt 4 a kapitlet 5 § gymnasieförordningen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom vuxenutbildningen?

Huvudmän får lämna över uppgifter inom kommunal vuxenutbildning på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. Det gäller även uppgifter som rör undervisningen.

Om en huvudman lämnar över undervisning på entreprenad får även lärarnas myndighetsutövning överlämnas. Det kan till exempel handla om att sätta betyg.

Inom vuxenutbildningen får även uppgifter som rektorn har och som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad. Men då måste utföraren ha fått betygsrätt av Skolinspektionen. Betygsrätt innebär att någon får tillstånd att sätta betyg, anordna prövning, samt utfärda betyg och intyg. Däremot omfattar betygsrätten inte bestämmelserna om gymnasiearbete, gymnasiesärskolearbete, delkurser, examensbevis, gymnasiesärskolebevis, orienteringskurser och individuella kurser.

Källor: 23 kapitlet 2 och 6 §§ skollagen samt1kapitlet 4 §, 2 kapitlet 10 §, 6 kapitlet 1, 16 och 1920 §§ förordning om vuxenutbildning.

Får myndighetsutövning inom skolan, till exempel betygssättning, överlämnas på entreprenad?

Om en skolhuvudman överlämnar undervisning på entreprenad får även myndighetsutövning som hör till lärarens undervisning överlämnas. Men inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är huvudregeln att undervisningen inte får överlämnas på entreprenad. Det finns några undantag från huvudregeln.

Vilka regler gäller för entreprenad inom förskolan, förskoleklassen och fritidshemmet?

Vad kan läggas ut på entreprenad inom grundskolan och grundsärskolan?

Vad kan läggas ut på entreprenad inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Inom vuxenutbildningen får även uppgifter som rektorn har och som innefattar myndighetsutövning överlämnas vid entreprenad. Men då måste utföraren ha fått betygsrätt av Skolinspektionen.

Vad kan läggas ut på entreprenad inom vuxenutbildningen?

Källor: 23 kapitlet 6 § skollagen, 1kapitlet 4 § samt 6 kapitlet 1920 §§ förordning om vuxenutbildning.

Samverkan inom olika skolformer

Vilka regler gäller för samverkan inom förskolan och fritidshemmet?

En kommun får sluta avtal med en annan kommun om att den ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan eller fritidshemmet. Detsamma gäller för annan pedagogisk verksamhet, exempelvis pedagogisk omsorg, öppen förskola och det som kallas nattis.

Som huvudman för sameskolan få staten får också sluta avtal med en kommun om att ta över kommunens uppgifter inom förskolan. Vid samverkan övergår huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten till den som tar över uppgifterna, vilket inte är fallet när uppgifter överlämnas på entreprenad.

Källor: 23 kapitlet 8 och 10 §§ skollagen.

Vad kan överlåtas genom samverkan inom de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

En kommunal huvudman för förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan till en region, om kommunen och regionen är överens om det. På samma sätt får en region överlåta ansvaret till en kommun. En fristående huvudman eller staten, som är huvudman för specialskolan och sameskolan, får överlåta ansvaret för medicinska insatser inom elevhälsan till en kommun eller en region, om huvudmannen och kommunen eller regionen är överens om det. Andra uppgifter än medicinska insatser inom elevhälsan får inte överlåtas genom samverkan inom dessa skolformer.

Källa: 2 kapitlet 25, 2728 §§ och 23 kapitlet 9 § skollagen.

Vilka regler gäller för samverkan inom vuxenutbildningen?

En kommun får sluta avtal med en annan kommun eller en region om att kommunen eller regionen ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom kommunal vuxenutbildning.

Källa: 23 kapitlet 8 § skollagen.

Vad är skillnaden mellan samverkansområde och samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen?

Kommuner kan erbjuda utbildning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan genom att själva anordna utbildningen eller genom att ingå ett samverkansavtal med andra kommuner eller en region. Kommuner som har ingått ett samverkansavtal bildar ett samverkansområde för utbildningen. I första hand tas behöriga elever emot till gymnasieutbildningar inom hela samverkansområdet, även om det är en annan kommun än deras hemkommun som anordnar utbildningen. Att kommuner bildar ett samverkansområde på det sättet är inte samma sak som samverkan enligt bestämmelserna i 23 kapitlet i skollagen. Samverkan enligt 23 kapitlet i skollagen innebär att en huvudman överlåter huvudmannaskapet och ansvaret för verksamheten till en kommun eller en region. Kommunala huvudmän som ingår i ett samverkansområde har alltid kvar huvudmannaskapet och ansvaret för sina egna gymnasie- och gymnasiesärskolor.

Källor: 15 kapitlet 30 §, 16 kapitlet 43 §, 18 kapitlet 27 § och 23 kapitlet 8–10 §§ skollagen.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 23 november 2020