Egenvård i förskola, skola och fritidshem

Ibland behöver ett barn eller en elev hjälp med en hälso- och sjukvårdsåtgärd i förskolan, skolan eller fritidshemmet. Hälso- och sjukvårdsåtgärder som förskole- eller skolpersonal kan utföra kallas för egenvård.

Begreppet egenvård

Vad är definitionen av egenvård?

Egenvård är en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att en patient kan utföra själv eller med hjälp av någon annan.

Med hälso- och sjukvårdsåtgärd avses i lagen om egenvård en åtgärd för att medicinskt förebygga, utreda eller behandla sjukdomar eller skador. Med hälso- och sjukvårdspersonal avses den som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården eller som enligt särskilt förordnande har fått motsvarande behörighet.

Källor: 2-4 §§ lag (2022:1250) om egenvård.

Gäller hälso- och sjukvårdslagen när egenvård utförs?

Nej. Vid själva utförandet av egenvård gäller inte hälso- och sjukvårdslagen, eftersom egenvård inte utförs i verksamhet hos en vårdgivare eller sjukvårdshuvudman. Bedömningen att en vårdåtgärd kan utföras i form av egenvård är dock en hälso- och sjukvårdsåtgärd. Detsamma gäller för hälso- och sjukvårdens planering och uppföljning av egenvården.

Källor: 1 kapitlet 1 § hälso- och sjukvårdslag (2017:30), 5 § lag (2022:1250) om egenvård samt proposition 2021/22:244 Stärkt rätt till personlig assistans vid behov av egenvård, sidan 62.

Förskolans och skolans ansvar

Vilket ansvar har huvudmannen när egenvård utförs i förskola, skola eller fritidshem?

När ett barn är i förskolan, skolan eller fritidshemmet övergår det tillsynsansvar som barnets vårdnadshavare har för barnet till huvudmannen. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barnet får sina behov tillgodosedda och inte kommer till skada.

När en beslutad egenvårdsinsats ska utföras av förskole-, skol- eller fritidspersonal är huvudmannen utifrån sitt tillsynsansvar ansvarig för att förskolan, skolan eller fritidshemmet har rutiner som säkerställer att egenvårdsinsatsen utförs på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, NJA 1984 s. 764, JO diarienummer 4162-1991 samt JO diarienummer 3360-1994.

Tillsynsansvaret

Har elevhälsan ansvar för egenvård?

Elevhälsan har främst ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Elever får vid behov vända sig till elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. I förarbetena nämns omplåstring och preliminära bedömningar vid smärre olyckor under utbildningsmoment som exempel på sådana enkla sjukvårdsinsatser. Egenvård regleras inte i skollagens bestämmelser om elevhälsa.

Rektorn beslutar om skolans inre organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Källor: 2 kapitlet 10 och 25-28 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 658.

Elevhälsa

Rektorns ansvar

Vart kan personal i förskola, skola och fritidshem vända sig vid frågor om egenvård?

Vid frågor om planeringen och uppföljningen av en beslutad egenvårdsinsats ska man vända sig till den behandlande hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vid allmänna frågor om reglerna kring egenvård kan man vända sig till Socialstyrelsen.

Källa: 2 § lag (2022:1250) om egenvård.

Egenvård, Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida