Egenvård i förskola, skola och fritidshem

Ibland behöver ett barn eller en elev hjälp med en hälso- eller sjukvårdsåtgärd i förskola, skola eller fritidshem, till exempel hjälp att ta läkemedel. Hälso- och sjukvårdsåtgärder som förskole- eller skolpersonal kan utföra kallas för egenvård.

Begreppet egenvård

Vad är definitionen av egenvård?

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter är egenvård en hälso- och sjukvårdsåtgärd som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal bedömt att en patient kan utföra själv. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagens definition.

Källa: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Senaste version av SOSFS 2009:6 , Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Vem ansvarar för planering av egenvård?

Den legitimerade hälso- och sjukvårdspersonal som beslutar att en insats kan utföras som egenvård ansvarar även för att en planering görs, om det inte är uppenbart att en sådan planering inte behövs, och om patienten:

  • har behov av stöd och hjälp i samband med egenvården,
  • behöver praktisk hjälp av en närstående, socialtjänsten eller någon annan för att utföra egenvården, eller
  • har behov av en planering av annat skäl.

Patienten ska delta i planeringen. Planeringen ska även göras i samråd med den eller dem som ska hjälpa patienten med egenvården.

Källa: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Senaste version av SOSFS 2009:6,  Länk till annan webbplats.Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Förskolans och skolans ansvar

Vilket ansvar har huvudmannen när egenvård utförs i förskola, skola eller fritidshem?

När ett barn är i förskolan, skolan eller fritidshemmet går vårdnadshavarens eller vårdnadshavarnas tillsynsansvar över till huvudmannen. Tillsynsansvaret innebär bland annat ett ansvar för att barnet får sina behov tillgodosedda och inte kommer till skada.

När en beslutad egenvårdsinsats ska utföras av förskole-, skol- eller fritidspersonal är huvudmannen utifrån sitt tillsynsansvar ansvarig för att det finns rutiner som säkerställer att egenvårdsinsatsen görs på ett ändamålsenligt och säkert sätt.

Skolinspektionen kan i egenskap av tillsynsmyndighet avgöra om förskolor och skolor har uppfyllt sina skyldigheter när det gäller tillsynsansvaret och egenvård.

Källor: 6 kapitlet 2 § föräldrabalken, NJA 1984 s. 764, JO diarienummer 4162-1991 samt JO diarienummer 3360-1994.

Tillsynsansvaret

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, fritidshem, gymnasieskola och gymnasiesärskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman kan man vända sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner
Gymnasieskolor, gymnasiesärskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten
Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Har elevhälsan ansvar för egenvård?

Elevhälsan har främst ett förebyggande och hälsofrämjande uppdrag. Elever får vid behov anlita elevhälsan för enkla sjukvårdsinsatser. I förarbetena nämns omplåstring och preliminära bedömningar vid smärre olyckor under utbildningsmoment som exempel på sådana enkla sjukvårdsinsatser.

Även om elevhälsans personal kan komma att delta i planering och utförande av egenvård, regleras egenvård inte som ett specifikt ansvarsområde för elevhälsan i skollagen. Rektorn beslutar om skolans inre organisation och ansvarar för att fördela resurser efter elevernas olika förutsättningar och behov.

Källor: 2 kapitlet 10 och 25-28 §§ skollagen samt proposition 2009/10:165 Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet, sidan 658.

Elevhälsa

Vart kan personal i förskola, skola och fritidshem vända sig vid frågor om egenvård?

När ett barn eller en elev får hjälp med egenvård i förskola, skola eller fritidshem ska det finnas en planering som hälso- och sjukvården gjort i samråd med barnet eller eleven och med dem som ska hjälpa till med egenvården. Vid frågor ska man vända sig till den behandlande legitimerade hälso- och sjukvårdspersonalen.

Vid allmänna frågor om reglerna kring egenvård kan man vända sig till Socialstyrelsen.

Källa: Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

Senaste version av SOSFS 2009:6,  Länk till annan webbplats.Socialstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 10 maj 2022