Folkhälsomyndigheten rekommenderar att landets gymnasieskolor övergår till distansundervisning från måndagen den 7 december. Rekommendationen gäller till och med den 6 januari 2021. Läs mer om vad som gällerlänk till annan webbplats

Distansundervisning under coronapandemin

Under coronapandemin finns möjlighet att bedriva skolverksamhet på distans under vissa omständigheter. Här kan du läsa om vad som gäller kring distansundervisning under coronapandemin.

Fjärrundervisning och distansundervisning

Vad är skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning?

De nya bestämmelserna som tillkommit på grund av coronapandemin och ska tillämpas om till exempel en skola stänger handlar oftast inte om traditionell fjärrundervisning utan om distansundervisning.

Läs mer om skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vem har ansvar för att se till att det finns digitala tjänster som skolorna kan använda vid distansundervisning?

Huvudmannen har ansvar för att organisera genomförandet av distansundervisningen. Förutom själva verktygen behöver skolan även ha beredskap att lösa tekniska problem som kan uppstå. Därför är det bra att fundera på vilken kunskap och erfarenhet som skolan, lärarna och eleverna har av ett visst verktyg för att det ska fungera så bra som möjligt.

Leda digitaliseringen på skolor och förskolor

Skolahemma.se – samlar stöd för skolor under coronapandeminlänk till annan webbplats

Möjligheter om skolan är öppen

Vilka elever kan ha rätt till distansundervisning trots att skolan är öppen?

Elever som är hemma därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19, kan få undervisning på distans.

Det kan till exempel handla om elever som måste stanna hemma från skolan för att någon i hushållet har konstaterats smittad av covid-19. Det kan också handla om elever som är hemma för att de har milda symptom men ändå är tillräckligt pigga för att orka med skolarbete.

Det finns inte någon skyldighet för skolans huvudman att ge undervisning på distans när skolan är öppen. En elev eller vårdnadshavare kan alltså inte kräva att skolan ska ge undervisning på distans, även om möjligheten nu finns. Huvudmannen för skolan bör bland annat överväga om det är lämpligt att bedriva distansundervisning med hänsyn till elevernas ålder och övriga förutsättningar. Huvudmannen behöver också ta hänsyn till att ett beslut om att erbjuda distansundervisning till vissa elever inte får leda till en ökad arbetsbelastning för lärarna.

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Information till förskola, grundskola och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Om du eller någon i familjen har blivit sjuk (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Vad behöver huvudmannen tänka på inför ett beslut om distansundervisning?

Om huvudmannen tar beslut om distansundervisning är det viktigt att ta hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov.

Mer om vad huvudmannen behöver tänka på inför ett beslut om distansundervisning

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidan 2 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6).

Vad innebär det att rekommendationen ska vara utifrån lärarens och elevens personliga situation?

En huvudman får under vissa förutsättningar vidta åtgärder, till exempel ta beslut om distansundervisning i någon omfattning. Förutsättningen för att få göra det är att det behövs för att lärare eller elever inte är, eller har varit, närvarande i skolans lokaler därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och rekommendationer för covid-19.

Med lärarens eller elevens personliga situation menas en situation som rör just den eleven eller läraren. Exempel från Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som har med en persons personliga situation att göra är att

 • någon i elevens hushåll har konstaterats smittad med covid-19
 • läraren eller eleven har milda symptom på covid-19 och behöver stanna hemma för att inte sprida smitta.
 • lärare som ingår i riskgrupp ska begränsa sina sociala kontakter.

Det innebär att den här bestämmelsen inte ger möjlighet för huvudmannen att fatta beslut om till exempel distansundervisning baserat på eventuella organisatoriska svårigheter på skolan.

Regler som gäller för skolor som är öppna under coronapandemin

Information till förskola, grundskola och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Behöver smittkänsliga barn gå till skolan?

Om vårdnadshavare tillhör en riskgrupp behöver barnet gå i skolan?

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidan 3 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:9).

Får en huvudman använda sig av distansundervisning för att minska trängseln i kollektivtrafiken?

Ja, det finns en bestämmelse som får användas om det behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälso­myndighetens rekommendation för covid-19 som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel. Folkhälsomyndigheten rekommenderar för närvarande social distansering samt att var och en följer anvisningarna i kollektivtrafik och i andra allmänna färdmedel.

Huvudmannen ska först ha vidtagit åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket som att till exempel anpassa schemaläggningen innan undantag från de ordinarie skolförfattningarna kan göras. Om en gymnasieskola har en stor mängd elever som måste åka med kollektivtrafiken i rusningstid för att kunna närvara i skolan enligt sitt schema, trots att skolan har anpassat schemaläggningen, får skolan till exempel kombinera undervisning i skolans lokaler med distansundervisning. Den här bestämmelsen är en möjlighet för huvudmännen – inte en skyldighet. Det är inte en rättighet för elever att få ta del av undervisning på distans.

När det gäller kollektivtrafiken kan det exempelvis vara fråga om att det kan antas uppstå stor trängsel i de allmänna kommunikationerna i storstäder, exempelvis om många gymnasieelever ska ta sig till skolan med tunnelbana eller spårvagnar samtidigt i rusningstrafik. Det kan också vara en fråga om att det kan antas uppstå trängsel i kollektivtrafiken i glesbygd om bussar har mycket låg turtäthet. Eleverna kan då bidra till att resenärer kommer att trängas med varandra och då ökar risken för smittspridning. Därför måste det ske en anpassning utifrån de lokala förhållandena och undervisningen kan till exempel utformas så att distansundervisning ges under rusningstrafik och närundervisning övrig tid på dagen. När det gäller distansundervisning bör huvudmannen överväga om det är lämpligt att bedriva sådan undervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov, till exempel när det gäller elever i en socialt utsatt situation och vissa nyanlända elever.

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidan 2 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6).

Hur kan man erbjuda distansundervisning utan att det blir dubbelarbete för lärarna?

Det är huvudmannens och rektorns ansvar att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Bestämmelserna i denna förordning reglerar inte hur detta ska ske. Hur till exempel lärares arbete ska organiseras om vissa elever ges distansundervisning medan andra elever får undervisning i skolenhetens lokaler är en fråga som får lösas inom ramen för arbetsmiljöansvaret.

En lärare som i vanliga fall hade kunnat bedriva undervisning i skolan men som behöver vara hemma utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer om milda symtom kan arbeta hemifrån med distansundervisning. Varken elever eller lärare ska vara i skolan när de är sjuka, och alla som är så sjuka att de inte orkar studera eller undervisa ska vara hemma och vila. Även symtomfria elever ska enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer få förhållningsregler om att stanna hemma från skolan när någon i hushållet har konstaterats smittad med covid-19.

En annan möjlighet är att anställa pensionerade lärare för att ge distansundervisning till elever som är hemma med anledning av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, även när skolan är öppen.

Källor: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidan 2 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:6).

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Information till förskola, grundskola och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Kan barn som tillhör en riskgrupp få undervisning på distans?

Huvudmannen för skolan kan välja att använda sig av distansundervisning för elever som inte är i skolan därför att de utifrån sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer för covid-19. I nuläget finns det ingen rekommendation från Folkhälsomyndigheten för riskgrupper bland barn.

Det kan dock vara så att skolan kan behöva finna individuella lösningar i enstaka fall för elever som tillhör riskgrupper eller som har föräldrar som tillhör riskgrupper.

Källa: 11 a § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Möjligheter för skolor som är öppna under coronapandemin

Information till förskola, grundskola och gymnasieskolor om covid-19 (Folkhälsomyndighetens webbplats)länk till annan webbplats

Samla elever i skolans lokaler när skolan är stängd eller delvis stängd

När kan man samla elever i skolans lokaler?

Om en skola eller vuxenutbildning delvis stänger skolans lokaler kan skolan besluta att ta in en mindre andel elever om skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning. Skolan kan till exempel ta in en mindre andel elever som kan behöva vara närvarande i skolans lokaler för att få sin utbildning när de behöver

 • vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment
 • göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning.

Det kan även röra sig om

 • elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Elever som har särskilda stödbehov kan få sin undervisning i skolans lokaler om de på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det. Med fysiska, psykiska och andra skäl menas till exempel funktionsnedsättningar eller elevens sociala situation, så som familjesituationen eller andra sociala skäl.

De elever som främst kan behöva få utbildning i skolans lokaler är de som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Vad innebär det att en skola är helt eller delvis stängd?

Att en skola är helt stängd innebär att skolans lokaler är stängda för eleverna, men att lärare ändå kan undervisa på distans på något av följande sätt:

 • Eleven och läraren är åtskilda i rum men inte i tid.
 • Eleven och läraren är åtskilda både rum och tid.

Om skolan är helt stängd går det inte att samla mindre grupper av elever i skolan eller låta en del av skolans elever få vara där. Skolan är då stängd för alla elever. Det kan också innebära att skolan tillfälligt inte bedriver någon verksamhet alls.

Att en skola är delvis stängd innebär att en mindre andel elever kan få sin utbildning i skolans lokaler och att resten av undervisningen sker på distans. Det kan också innebära att skolan tillfälligt avstår helt från att bedriva viss verksamhet, till exempel för att man bedömer att eleverna är för unga för att kunna tillgodogöra sig distansundervisning.

Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

I vilka fall är det möjligt att låta en mindre andel elever få utbildning i skolans lokaler?

Utgångspunkten är att elever ska få distansundervisning om skolan är stängd. I enstaka fall kan man göra undantag från detta för enskilda elever. Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan till exempel ta in en mindre andel elever som kan behöva vara närvarande i skolans lokaler för att få sin utbildning när de behöver

 • vara närvarande i lokalerna för att kunna genomföra vissa praktiska moment
 • göra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av sin utbildning.

Det kan även röra sig om

 • elever som behöver särskilt stöd i undervisningen och stödet bara kan ges i lokalerna
 • elever som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver få sin undervisning i skolans lokaler.

Elever som har särskilda stödbehov kan få sin undervisning i skolans lokaler om de på grund av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver det. Med fysiska, psykiska och andra skäl menas till exempel funktionsnedsättningar eller elevens sociala situation, så som familjesituationen eller andra sociala skäl.

De elever som främst kan behöva få utbildning i skolans lokaler är de som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Vad menas med en mindre andel elever?

Vad som menas med en mindre andel elever behöver tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag. Det är viktigt att skolan endast tar in mindre grupper av elever till skolans lokaler, under vissa förutsättningar.

Det betyder att innebörden av en mindre andel elever kan komma att förändras över tid, till exempel om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Källa: Sidan 4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Vilka praktiska inslag i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler?

Ett exempel är gymnasiearbetet på yrkesprogram där eleven ska planera, genomföra och utvärdera vanligt förekommande arbetsuppgifter för att få sin examen. Skolan kan här utnyttja möjligheten att ha mindre elevgrupper på skolan. Det här gäller även praktiska moment i avslutande kurser som är nödvändiga för att eleven ska få sin examen.

Andra exempel på praktiska moment som kan behöva genomföras i skolans lokaler är sådana som kräver viss utrustning eller moment som innebär en säkerhetsrisk för eleven. Då kan läraren behöva ha uppsyn över eleverna. Det är viktig att det är en mindre elevgrupp som kommer till skolans lokaler, inte hela klasser.

Källor: Sidan 3 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Vilka andra inslag i undervisningen kan genomföras i skolans lokaler?

Skolan kan till exempel behöva samla mindre grupper av elever i skolans lokaler på grund av att

 • en bedömningssituation kräver särskild utrustning
 • en bedömningssituation innebär praktiska inslag som inte kan genomföras på distans
 • ett prov eller annan examination som inte kan genomföras på distans.

Komvux omfattas inte av den nya förordningen men har redan möjlighet att bedriva undervisning på distans.

Skolan kan i vissa fall behöva göra avsteg från distansundervisningen för att säkerställa ett brett och varierat underlag vid tiden för betygssättningen. I de fall där en bedömning inte är möjlig att göra på distans kan en mindre andel elever samlas i skolans lokaler. Det kan till exempel handla om att elever behöver vara närvarande för att genomföra prov eller på annat sätt visa sina kunskaper i slutet av utbildningen. Det kan också handla om elever inom komvux på gymnasial nivå som måste klara ett betyg i en kurs för att kunna ansöka till högskola.

Prov som omfattar stora delas av kurs- eller ämnesplanen kan vara svåra att genomföra på distans. För att läraren ska få ett tillräckligt giltigt och tillförlitligt bedömningsunderlag i relation till kunskapskraven kan läraren i vissa fall samla en mindre grupp elever i skolan. Det är viktigt att tillämpa detta restriktivt och endast i de fall det inte går att säkerställa ett brett och varierat underlag för att sätta betyg på annat sätt.

Ett annat skäl till att samla en mindre grupp elever kan vara att bedömningssituationen kräver visst material såsom laborationsutrustning eller att bedömningssituationen på annat sätt innehåller praktiska moment, till exempel i yrkesämnen.

Inom komvux på grundläggande och gymnasial nivå bedrivs undervisning ofta på distans i vanliga fall. I en utbildning som sker nästan uteslutande på distans kan det vara aktuellt för elever att vid enstaka tillfällen komma in till skolans lokaler, till exempel för att genomföra ett prov för att säkerställa en elevs identitet.

Undervisning för elever i sfi som har kort eller ingen utbildningsbakgrund kan också behöva genomföras i mindre grupper i skolans lokaler eftersom denna elevgrupp kan ha mycket svårt att tillgodogöra sig distansundervisning,

Det finns inget krav på att alla elever i en undervisningsgrupp ska samlas vid olika tillfällen för att genomföra en viss bedömning. Läraren bedömer om det finns ett underlag inför betygssättningen för en del av eleverna och att de därför inte behöver genomföra en viss examination.

För att undvika att provmaterial blir känt för elever i förväg kan bedömningstillfället organiseras så att flera elever genomför prov vid samma tidpunkt, men inte i samma delar av skolans lokaler. Det förutsätter förstås att flera lärare kan bistå vid genomförandet av provet.

Avsteg från distansundervisningen måste ske på ett säkert sätt ur ett smittskyddsperspektiv. Givetvis ska eleverna stanna hemma om de är sjuka. Skolan behöver då erbjuda eleven ett nytt bedömningstillfälle.

Varför införs inte krav på munskydd i skolor?

Skolverket följer Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer vad gäller smittskyddsfrågor. De rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället eftersom kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridningen är osäker. Men det kan finnas situationer där munskydd kan vara av värde trots det osäkra kunskapsläget om vilken effekt de har. Det är upp till skolans huvudmän eller enskilda individer att göra en bedömning av om munskydd kan behövas, gärna i samråd med läkare. Men Skolverket kan i nuläget inte ge en generell rekommendation om att använda munskydd.

Mer om munskydd på Folkhälsomyndighetens webbplatslänk till annan webbplats

Närvaro- och frånvarorapportering på distans

Hur ska vi göra med närvaro- och frånvarorapportering när vi har distansundervisning?

Reglerna kring närvaro har inte ändrats med anledning av coronapandemin. En elev ska delta i den verksamhet som skolan anordnar även om den sker på distans. I ovanliga situationer som den här kan det vara viktigt med etablerade rutiner i verksamheten. Det är viktigt att skolan har löpande kontakt med eleverna och deras vårdnadshavare och följer upp elevernas närvaro.

Om huvudmannen har tänkt avräkna distansundervisningen mot den garanterade undervisningstiden ska huvudmannen besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Källor: 7 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidan 6 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:1).

Frånvaro i skolan

Främja närvaro och förebygga frånvaro

Prao och undervisning i praktiska moment

Vår skola har elever som ska ut på prao, hur ska vi tänka?

Se svaret under Prao

Hur gör vi med undervisning i praktiska moment?

Om huvudmannen beslutar att delvis stänga en skola finns det en möjlighet att låta en mindre andel elever få sin utbildning i skolans lokaler. Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd.

De kan till exempel handla om elever som är i slutet av sin utbildning och vars betyg har betydelse för deras fortsatta utbildning eller arbete, till exempel elever i årskurs 9, introduktionsprogram och sista året på ett nationellt program i gymnasieskolan.

Förutsatt att skolan vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska riskerna för smittspridning kan skolan enligt Folkhälsomyndighetens bedömning ta in mindre grupper av elever

 • för att genomföra praktiska examinationer som inte kan genomföras på distans
 • som behöver ta del av inslag i undervisningen som inte går att genomföra på distans.

Det som avgör hur många elever som kan vistas i lokalerna samtidigt är en bedömning med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer och det aktuella behovet av smittskydd. Skolan behöver använda möjligheten att låta en mindre andel elever vara i skolans lokaler restriktivt och i sin bedömning se över om man till exempel kan ta emot olika elevgrupper på förmiddagen och eftermiddagen och sprida ut undervisningen över fler veckodagar än måndag-fredag. Utgångspunkten är då att all undervisning bedrivs som distansundervisning. Det är dock möjligt i enstaka fall att låta enskilda elever få ta del av undervisning i skolans lokaler, men det är inte möjligt att ta in hela klasser i samma lokal.

Det betyder att innebörden av en mindre andel elever kan komma att förändras över tid, till exempel om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer. Det är upp till huvudmannen och rektorn att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever.

Källor: 2 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta och sidorna 3–4 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Finns det något minsta avstånd i antal meter som elever måste hålla mellan varandra i skolan, till exempel två meters avstånd?

Utvecklingssamtal på distans

Kan vi fortfarande ha utvecklingssamtal som planerat?

Grundskolor och skolor i andra obligatoriska skolformer, förutom förskoleklassen, ska bjuda in eleven och vårdnadshavaren till ett utvecklingssamtal en gång per termin. I förskoleklassen ska elever och deras vårdnadshavare erbjudas utvecklingssamtal en gång per läsår. Det här regleras i skollagen och i dagsläget har inte regeringen beslutat om några undantag från den här bestämmelsen.

Skolan behöver ha en dialog med elever och vårdnadshavaren om tänkbara lösningar i den här extraordinära situationen. Om det är möjligt kan skolan exempelvis bjuda in till utvecklingssamtal digitalt.

Det är rektorn som bestämmer hur skolan väljer att organisera utvecklingssamtalen. Rektorn kan också lyfta frågan till huvudmannen som är ytterst ansvarig för att utbildningen bedrivs enligt skollagen.

Utvecklingssamtal

Stöd för utvecklingssamtal på distans

Hur ska personal i förskola och skola förhålla sig till Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hemarbete?

Extra anpassningar och särskilt stöd

Hur ska skolan förhålla sig till extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram vid distansundervisning?

Reglerna om extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram har inte ändrats. Skolan ska ge extra anpassningar och särskilt stöd till de elever som har svårt att uppfylla kunskapskraven. Skolan ska så långt det är möjligt ge de anpassningar och det stöd som krävs för att en elev ska uppnå kunskapskraven. Om eleverna behöver särskilt stöd i undervisningen och bara kan få det på plats i skolans lokaler kan de få sin undervisning där. Men förutsättningen är att bara en mindre andel av eleverna närvarar. Vad som avses med mindre andel elever ska tolkas utifrån ett smittskyddsperspektiv och med hänsyn till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Det kan innebära att bedömningen förändras över tid.

Extra anpassningar och särskilt stöd under coronapandemin

Vad menas med en mindre andel elever?

Kränkande behandling och diskriminering

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kränkande behandling och diskriminering under coronapandemin?

Se svaret under Kränkande behandling, mobbning och diskriminering

Elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek

Hur kan elevhälsan arbeta om skolan gått över till distansundervisning?

Se svaret under Elevhälsa

Om en huvudman beslutar att stänga skolans lokaler vad innebär det för elevhälsa och studie- och yrkesvägledning?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller kring vaccinationer och prioritering av elevhälsans resurser?

Se svaret under Elevhälsa

Vad gäller kring elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek om skolan är delvis stängd och bara har verksamhet för vissa årskurser?

Att en skola är delvis stängd innebär också att en del av verksamheten inte alls bedrivs. Det kan till exempel vara så att eleverna inte får någon utbildning alls i en eller flera årskurser, exempelvis om de anses vara för unga för att kunna tillgodogöra sig distansundervisning. Samtidigt kan elever i andra årskurser få distansundervisning om de som huvudregel bedöms kunna tillgodogöra sig den.

Om huvudmannen beslutar att delvis stänga en skola och bara erbjuda undervisning för vissa årskurser och ingen undervisning för andra årskurser så har huvudmannen bara skyldighet att erbjuda bland annat elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och skolbibliotek till de elever som får undervisning.

Källor: Sidorna 4–5 i regeringens förordningsmotiv (Fm 2020:4).

Entreprenad

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att en huvudman för en skola ska kunna tillämpa bestämmelserna om entreprenad utifrån den tillfälliga förordningen?

En huvudman för en grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola eller gymnasiesärskola har en utökad möjlighet att överlämna uppgifter på entreprenad i fem situationer.

Det gäller när

 1. en huvudman håller eller har hållit en skolenhet helt eller delvis stängd på grund av att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av det virus som orsakar covid-19
 2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har hållit en skolenhet helt eller delvis stängd som en åtgärd för att motverka spridning av det virus som orsakar covid-19
 3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen
 4. en huvudman, på grund av en rekommendation från Folkhälsomyndigheten, håller eller har hållit en eller flera skolenheter helt eller delvis stängda
 5. regeringen har beslutat att skolenheter tillfälligt ska stängas på nationell, regional eller kommunal nivå.

Om en skola stänger på andra grunder än ovanstående kan förordningens bestämmelser inte tillämpas.

Den utökade möjligheten att överlämna uppgifter avseende undervisning på entreprenad gäller även om skolan är öppen, men huvudmannen har beslutat att tillämpa någon av undantagsåtgärderna enligt förordningen. Det kan bli aktuellt att överlämna uppgifter avseende undervisning på entreprenad om:

 • det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som gäller covid-19,
 • det behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som gäller covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel, eller
 • antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas för att huvudmannen för en gymnasieskola ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller covid-19.

Källor: 2, 9 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Entreprenad och samverkan

Vilka villkor ska vara uppfyllda för att en huvudman för förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska få överlämna uppgifter på entreprenad till en annan offentlig huvudman?

Verksamheten ska ha stängts tillfälligt med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid för att en kommun eller en fristående huvudman ska få överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet på entreprenad till en annan offentlig huvudman. I vanliga fall får uppgifter inom förskolan, fritidshemmet och annan pedagogisk verksamhet inte överlämnas på entreprenad till en offentlig huvudman, utan bara till en enskild fysisk eller juridisk person.

Källor: 3–4 §§ lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid samt 16 och 19 §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Entreprenad och samverkan

Vilken möjlighet har skolor att överlämna uppgifter på entreprenad enligt förordningen?

Om en skola har stängt, helt eller delvis, på någon av de grunder som anges i förordningen får uppgifter som avser undervisning överlämnas på entreprenad till en annan huvudman om det behövs. När det gäller förskoleklassen har huvudmannen genom de ordinarie bestämmelserna möjlighet att överlämna uppgifter som avser undervisningen på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person. I vanliga fall får uppgifter som avser undervisning inte överlämnas på entreprenad i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan.

Den utökade möjligheten att överlämna uppgifter avseende undervisning på entreprenad gäller även om skolan är öppen, men huvudmannen har beslutat att tillämpa någon av undantagsåtgärderna enligt förordningen. Det kan bli aktuellt att överlämna uppgifter avseende undervisning på entreprenad om:

 • det behövs på grund av att lärare eller elever inte är eller har varit närvarande i skolans lokaler därför att de i fråga om sin egen personliga situation följer eller har följt Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som gäller covid-19,
 • det behövs för att lärare och elever ska kunna följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer som gäller covid-19 och som rör kollektivtrafiken och andra allmänna färdmedel, eller
 • antalet elever som är samtidigt närvarande i skolans lokaler behöver begränsas för att huvudmannen för en gymnasieskola ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som gäller covid-19.

Källor: 23 kapitlet 2–3 §§ skollagen, 2, 9 och 11 a-c §§ förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Entreprenad och samverkan

Vilken möjlighet har barns och elevers hemkommuner att överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på entreprenad enligt förordningen?

I vanliga fall får en kommun bara överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet till en enskild fysisk eller juridisk person, men de tillfälliga bestämmelserna gör det möjligt för kommunen att även överlämna uppgifter på entreprenad till en annan offentlig huvudman om det behövs.

Hemkommunen har i egenskap av huvudman ansvar för att barn till vårdnadshavare som deltar i samhällsviktig verksamhet får omsorg om regeringen beslutar att förskolor, fritidshem eller annan pedagogisk verksamhet ska stängas tillfälligt på nationell, regional eller kommunal nivå. Hemkommunen ska också ansvara för att förskola och fritidshem erbjuds till de barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Även i vanliga fall får en kommun också genom samverkan sluta avtal med en annan kommun om att den andra kommunen ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet.

Källor: 23 kapitlet 2 och 8 §§ skollagen, 3 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid samt 13–16 §§ förordning (SFS 2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Entreprenad och samverkan

Vilken möjlighet har kommunala och fristående huvudmän att överlämna uppgifter som rör förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet på entreprenad enligt förordningen?

Barn och elever vars vårdnadshavare deltar i samhällsviktig verksamhet ska erbjudas omsorg även om en huvudman tillfälligt stänger en förskola, ett fritidshem eller en annan pedagogisk verksamhet, med stöd av lagen om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid. Förskola och fritidshem ska också erbjudas till barn och elever som behöver få särskilt stöd i sin utveckling av fysiska, psykiska eller andra skäl och som bara kan få det genom att gå i förskola eller fritidshem.

Om det är huvudmannen för verksamheten som beslutat om stängning är det den huvudmannen som ansvarar för att anordna sådan omsorg. Det gäller oavsett om det är en kommunal eller fristående huvudman. I vanliga fall får uppgifter som rör förskola, fritidshem eller pedagogisk verksamhet bara överlämnas på entreprenad till en enskild fysisk eller juridisk person, men de tillfälliga bestämmelserna gör det möjligt för en kommunal eller fristående huvudman att även överlämna uppgifter på entreprenad till en annan offentlig huvudman om det behövs.

Även i vanliga fall får en kommun också genom samverkan sluta avtal med en annan kommun om att den andra kommunen ska ta över ansvaret för kommunens uppgifter inom förskolan, fritidshemmet eller annan pedagogisk verksamhet.

Källor: 23 kapitlet 2 och 8 §§ skollagen, 4 § lag (2020:148) om tillfällig stängning av verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid, 19 § förordning (2020:115) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta.

Entreprenad och samverkan

Vilken skyldighet har en huvudman att informera om eventuella entreprenadavtal enligt förordningen?

Huvudmannen ska informera barnens eller elevernas hemkommun om stängningen och om eventuella entreprenadavtal för att kommunen ska ha en lägesbild av vad som händer i kommunen. Huvudmannen kan också samråda med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) i frågor som rör upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet.

Källor: 19 § förordning (2020:148) om utbildning på skolområdet och annan pedagogisk verksamhet vid spridning av viss smitta samt förordningsmotiv (Fm 2020:2).

Entreprenad och samverkan

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 03 december 2020