Den 1 augusti 2020 trädde nya regler i kraft om fjärr- och distansundervisning. Dessa ska börja tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas från och med den 1 juli 2021. Den här sidan är inte uppdaterad med de nya reglerna som ska börja tillämpas nästa år. Du kan läsa om de nya reglerna här:

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärrundervisning.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vad är fjärrundervisning?

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Källa: 1 kapitlet 3 § skollagen.

Vad är distansundervisning?

Om regeringen eller en huvudman beslutar om att stänga en skola ska huvudmannen erbjuda distansundervisning. Distansundervisning kan vara såväl analog som digital. Elever och lärare är oftast åtskilda, men kan arbeta tillsammans i realtid eller till exempel med uppgifter som ska göras inom utsatt tid. Ofta använder elever och lärare gemensamma ytor som delade dokument, videosamtal och chattar. De kan vara åtskilda i både rum och tid.

Avräkning av undervisningstiden

När läraren och eleven är åtskilda i både tid och rum under undervisningen kan huvudmannen vilja avräkna undervisningen mot den garanterade undervisningstiden. Då finns möjlighet för huvudmannen att bedöma och besluta hur många undervisningstimmar distansundervisningen ska anses motsvara.

Källa: 7 § förordning (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Fjärrundervisning i olika skolformer

Under vilka förutsättningar får huvudmän anordna fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudmän får bara anordna fjärrundervisning om något av dessa kriterier är uppfyllda.

 • Det finns inte någon legitimerad och behörig lärare.
 • Det finns inte någon annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning.
 • Elevunderlaget är otillräckligt.

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal där eleverna befinner sig.

Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Källor: 5 a kapitlet 1 och 3-4 §§ skolförordningen samt 4 a kapitlet 1 och 3-4 §§ gymnasieförordningen.

När får huvudmän anordna fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

 • i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
 • för att ge elever studiehandledning på modersmålet
 • för integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Källa: 5 a kapitlet 2 § skolförordningen.

När får huvudmän anordna fjärrundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

 • i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk
 • för att ge elever studiehandledning på modersmålet.

Källa: 4 a kapitlet 2 § gymnasieförordningen.

Fjärrundervisning på entreprenad

Får en huvudman lägga ut fjärrundervisning på entreprenad?

En kommun, ett landsting eller en huvudman för en fristående skola får lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad, men bara under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning lämnas över till staten på entreprenad. Det gäller undervisning i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Inom samma skolformer får uppgifter som avser fjärrundervisning även lämnas över till en annan huvudman på entreprenad. Men det gäller bara om

 • det handlar om modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet, och
 • huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom sin egen organisation.

Källor: 23 kapitlet 1, 3 a och 4 §§ skollagen, 5 a kapitlet 5 § skolförordningen, 4 a kapitlet 5 § gymnasieförordningen.

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

Får fjärrundervisning användas i vuxenutbildningen?

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skolförfattningarna på samma sätt som fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns en lång tradition av att bedriva utbildning på distans inom vuxenutbildningen. Där kan till exempel fjärrundervisning utgöra ett inslag. Kommunal vuxenutbildning får läggas ut på entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 1 och 2 §§ skollagen.

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 23 november 2020
 • Regler och ansvar

  Distansundervisning under coronapandemin

  Under coronapandemin finns möjlighet att bedriva skolverksamhet på distans under vissa omständigheter. Här kan du läsa om vad som gäller kring distansundervisning under coronapandemin.

 • Webbkurs

  Fjärrundervisning

  Utveckla din kompetens inom fjärrundervisning. Som deltagare i vår webbkurs får du ta del av kunskap och erfarenhet inom området.