Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärrundervisning.

Vad är fjärrundervisning?

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Under fjärrundervisningen är eleverna i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans. Fjärrundervisning regleras i skolförfattningarna sedan den 1 juli 2015.

Fjärrundervisning i olika skolformer

Under vilka förutsättningar får huvudmän anordna fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudmän får bara anordna fjärrundervisning om något av dessa kriterier är uppfyllda.

 • Det finns inte någon legitimerad och behörig lärare.
 • Det finns inte någon annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning.
 • Elevunderlaget är otillräckligt.

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal där eleverna befinner sig.

Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

När får huvudmän anordna fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

 • i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
 • för att ge elever studiehandledning på modersmålet
 • för integrerad samisk undervisning i grundskolan.

När får huvudmän anordna fjärrundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

 • i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk
 • för att ge elever studiehandledning på modersmålet.

Källor:1 kapitlet 3 § och 2 kapitlet 13 § skollagen, 5 a kapitlet skolförordningen, 4 a kapitlet gymnasieförordningen.

Fjärrundervisning på entreprenad

Får en huvudman lägga ut fjärrundervisning på entreprenad?

En kommun, ett landsting eller en huvudman för en fristående skola får lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad, men bara under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning lämnas över till staten på entreprenad. Det gäller undervisning i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Inom samma skolformer får uppgifter som avser fjärrundervisning även lämnas över till en annan huvudman på entreprenad. Men det gäller bara om

 • det handlar om modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet, och
 • huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom sin egen organisation.

Källor: 23 kapitlet 1, 3 a och 4 §§ skollagen (2010:800), 5 a kapitlet 5 § skolförordningen (2011:185), 4 a kapitlet 5 § gymnasieförordningen (2010:2039).

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

Får fjärrundervisning användas i vuxenutbildningen?

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skolförfattningarna på samma sätt som fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns en lång tradition av att bedriva utbildning på distans inom vuxenutbildningen. Där kan till exempel fjärrundervisning utgöra ett inslag. Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får läggas ut på entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 1 och 2 §§ skollagen (2010:800).

Vad svarar vi på under Ansvar i skolfrågor?

Här svarar vi på frågor om vad som gäller i förskolan, skolan och vuxenutbildningen utifrån de lagar och regler som styr verksamheterna. Vi tar inte ställning i enskilda ärenden och kan inte avgöra om skolor eller förskolor gör rätt eller fel. Det finns inte heller regler som styr all verksamhet och då kan det vara upp till huvudmän och verksamheterna själva att bestämma hur de ska göra.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 20 december 2019
 • Webbkurs

  Fjärrundervisning

  Utveckla din kompetens inom fjärrundervisning. Som deltagare i vår webbkurs får du ta del av kunskap och erfarenhet inom området.