Den 1 augusti 2020 trädde nya regler om fjärr- och distansundervisning i kraft. De ska tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas från och med den 1 juli 2021. På den här sidan kan du läsa om de ordinarie regler som gäller till och med den 30 juni 2021. Det finns också tillfälliga bestämmelser om fjärr- och distansundervisning som gäller under coronapandemin.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning

Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Fjärrundervisning

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Här kan du läsa om vad som gäller kring fjärrundervisning.

Skillnaden mellan fjärrundervisning och distansundervisning

Vad är fjärrundervisning?

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid.

Källa: 1 kapitlet 3 § skollagen.

Vad är distansundervisning?

Den 1 augusti 2020 infördes en definition av begreppet distansundervisning i skollagen. Innan dess fanns det inte någon sådan definition. Bestämmelsen ska börja tillämpas på utbildning och annan verksamhet som påbörjas från och med den 1 juli 2021, men det finns inget som hindrar att man redan nu tar vägledning av den nya definitionen. Distansundervisning är, enligt den nya bestämmelsen, interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i både rum och tid.

Källor: 1 kapitlet 3 § skollagen och lag (2020:605) om ändring i skollagen.

Nya regler för fjärr- och distansundervisning som ska börja tillämpas från och med den 1 juli 2021

Läs här om fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Fjärrundervisning i olika skolformer

Under vilka förutsättningar får huvudmän anordna fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudmän får bara anordna fjärrundervisning om något av dessa kriterier är uppfyllda.

 • Det finns inte någon legitimerad och behörig lärare.
 • Det finns inte någon annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning.
 • Elevunderlaget är otillräckligt.

Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal där eleverna befinner sig.

Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Källor: 5 a kapitlet 1 och 3-4 §§ skolförordningen samt 4 a kapitlet 1 och 3-4 §§ gymnasieförordningen.

När får huvudmän anordna fjärrundervisning i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan?

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan

 • i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
 • för att ge elever studiehandledning på modersmålet
 • för integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Källa: 5 a kapitlet 2 § skolförordningen.

När får huvudmän anordna fjärrundervisning i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan?

Huvudmän får anordna fjärrundervisning för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

 • i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk
 • för att ge elever studiehandledning på modersmålet.

Källa: 4 a kapitlet 2 § gymnasieförordningen.

Fjärrundervisning på entreprenad

Får en huvudman lägga ut fjärrundervisning på entreprenad?

En kommun, ett landsting eller en huvudman för en fristående skola får lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad, men bara under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning lämnas över till staten på entreprenad. Det gäller undervisning i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Inom samma skolformer får uppgifter som avser fjärrundervisning även lämnas över till en annan huvudman på entreprenad. Men det gäller bara om

 • det handlar om modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet, och
 • huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom sin egen organisation.

Källor: 23 kapitlet 1, 3 a och 4 §§ skollagen, 5 a kapitlet 5 § skolförordningen, 4 a kapitlet 5 § gymnasieförordningen.

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

Får fjärrundervisning användas i vuxenutbildningen?

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skolförfattningarna på samma sätt som fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns en lång tradition av att bedriva utbildning på distans inom vuxenutbildningen. Där kan till exempel fjärrundervisning utgöra ett inslag. Kommunal vuxenutbildning får läggas ut på entreprenad.

Källa: 23 kapitlet 1 och 2 §§ skollagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 05 februari 2021

Innehåll på denna sida

  • Regler och ansvar

   Distansundervisning under coronapandemin

   Under coronapandemin finns möjlighet att bedriva skolverksamhet på distans under vissa omständigheter. Här kan du läsa om vad som gäller kring distansundervisning under coronapandemin.

  • Webbkurs

   Fjärrundervisning

   Utveckla din kompetens inom fjärrundervisning. Som deltagare i vår webbkurs får du ta del av kunskap och erfarenhet inom området.