Fjärrundervisning

Fjärrundervisningen regleras i skollagen sedan den 1 juli 2015. Det är möjligt att, under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar, lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad.

Fjärrundervisning innebär att undervisningen är interaktiv och sker i realtid genom att man använder informations- och kommunikationsteknik. Eleverna är i skolans lokaler tillsammans med en handledare. Läraren som undervisar – fjärrläraren – befinner sig samtidigt någon annanstans.

Fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning

Huvudmannen får anordna fjärrundervisning om

  • det inte finns någon legitimerad och behörig lärare eller, när det gäller studiehandledning på modersmålet och integrerad samisk undervisning, annan lämplig person att tillgå inom en huvudmans skolenhet, eller
  • elevunderlaget är otillräcklig

Huvudman är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola. Vid fjärrundervisning ska det finnas en handledare närvarande i den lokal där eleverna befinner sig.

Fjärrundervisning i grundskoleutbildning

Huvudmannen får anordna fjärrundervisning för elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan:

  • i ämnena modersmål, samiska i sameskolan, moderna språk och teckenspråk
  • för att ge elever studiehandledning på modersmålet
  • för integrerad samisk undervisning i grundskolan

Fjärrundervisning i gymnasieutbildning

Huvudmannen får anordna fjärrundervisning för elever i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan:

  • i ämnena modersmål, moderna språk och teckenspråk
  • för att ge elever studiehandledning på modersmålet

Inledande bestämmelser om fjärrundervisning, 1 kap 3§ i skollagen (2010:800)länk till annan webbplats Om lärarbehörighet, 2 kap. 13 § i skollagen (2010:800)länk till annan webbplats Om fjärrundervisning i de obligatoriska skolformerna, 5a kap. skolförordningen (2011:185)länk till annan webbplats Om fjärrundervisning i de frivilliga skolformerna, 4a kap. gymnasieförordningen (2010:2039)länk till annan webbplats

Fjärrundervisning på entreprenad

En kommun, ett landsting eller en enskild huvudman får, under vissa förutsättningar och med vissa begränsningar, lämna över uppgifter som avser fjärrundervisning på entreprenad.

Inom grundskolan, grundsärskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan får uppgifter som avser fjärrundervisning överlämnas till staten på entreprenad. Det gäller undervisning i teckenspråk, samiska och integrerad samisk undervisning i grundskolan.

Inom samma skolformer får uppgifter som avser fjärrundervisning även överlämnas till en annan huvudman på entreprenad, om uppgifterna avser modersmålsundervisning eller studiehandledning på modersmålet. Dessa uppgifter får dock endast överlämnas på entreprenad om huvudmannen har gjort vad som rimligen kan krävas för att anordna utbildningen inom den egna organisationen.

23 kap. 1 och 4 §§ i skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

5a kap. 5 § skolförordningen (2011:185)länk till annan webbplats

4a kap. 5 § gymnasieförordningen (2010:2039)länk till annan webbplats

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen

Fjärrundervisning i vuxenutbildningen regleras inte i skolförfattningarna på samma sätt som fjärrundervisning i grundskole- och gymnasieutbildning. Det finns en lång tradition inom vuxenutbildningen av att bedriva utbildning på distans där exempelvis fjärrundervisning kan utgöra ett inslag. Kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna får bedrivas på entreprenad.

Om entreprenad och samverkan, 23 kap. 2 § skollagen (2010:800)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 10 december 2018