Att organisera och genomföra fjärrundervisning

Det finns ett antal faktorer som ska beaktas vid bedömningen av lämplig gruppstorlek vid fjärrundervining. Här finns en beskrivning av faktorerna och exempel att utgå ifrån när du ska sätta samman grupper.

Ämne och undervisningens innehåll och form

I fjärrundervisning förekommer olika undervisningsmoment som lämpar sig bättre för större respektive mindre grupp. Vid genomgångar där läraren undervisar i föreläsningsform kan generellt sett fler elever delta. Vid moment som kräver högre interaktion mellan elever och mellan elever och lärare kan mindre grupper vara lämpligt. Om elever exempelvis ska arbeta i små grupper om tre till fem personer behöver läraren finnas tillgänglig för stöd och frågor för varje grupp. Syftet med undervisningsmomenten behöver därför beaktas vid sammansättning av gruppstorlekar.

Elevernas ålder och mognad samt individuella förutsättningar och behov

Yngre elever behöver generellt mer kontinuerligt stöd av både lärare och handledare under lektionstid än äldre elever. Elever i grundskolan, sameskolan, specialskolan, anpassade grundskolan och anpassade gymnasieskolan kan antas vara mindre självständiga i sitt arbete än elever i gymnasieskolan. Behovet av snabb kommunikation och återkoppling av fjärrläraren för att komma vidare i sitt skolarbete kan därför vara större för elever i de nämnda skolformerna än för gymnasieelever. Det innebär att elevgruppens storlek i många fall bör vara mindre i exempelvis anpassade gymnasieskolan än i gymnasieskolan. Elevernas tidigare erfarenheter av fjärrundervisning påverkar också förutsättningarna för undervisningen.

Det finns föreskrifter och allmänna råd för elevgruppernas storlek vid fjärrundervisning. I de allmänna råden framgår det att särskild hänsyn bör tas till elever med funktionsnedsättningar och elever som är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd samt till elever med otillräckliga kunskaper i svenska språket. Det är bland annat svårare för en lärare att uppmärksamma och stödja elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller med intellektuella funktionsnedsättningar vid fjärrundervisning eftersom läraren inte har samma möjlighet att skapa relationer till eleverna som vid närundervisning. Elever med fysiska funktionsnedsättningar kan också behöva mer stöd vid fjärrundervisning än vad de skulle ha behövt vid närundervisning. Om det finns elever med funktionsnedsättningar i gruppen bör den som bestämmer elevgruppens storlek särskilt överväga om gruppens storlek av detta skäl bör vara mindre.

Skolverkets föreskrifter och allmänna råd om fjärrundervisning Länk till annan webbplats.

Lokalernas utformning

Lokalerna där eleverna befinner sig behöver vara utrustade med det som krävs för ämnet och vara anpassade efter antal elever. För att elever ska kunna få stöd både individuellt och i mindre grupper under lektioner behöver det finnas möjlighet till avskärmning och ljuddämpning. Undervisningsgruppen behöver kunna delas in i mindre grupper, antingen digitalt eller fysiskt, oavsett om eleverna befinner sig i samma lokal eller är utspridda på olika platser. I de allmänna råden för elevgruppernas storlek vid fjärrundervisning framgår också att särskild hänsyn bör tas till ljudnivån. Summan av alla ljud, inklusive mikrofonknaster och digitalt brus i överföring, som råder i lokalen under fjärrundervisning har betydelse för elevernas möjligheter att tillgodogöra sig undervisningsmoment. Lokalernas utformning påverkar därmed hur stor den totala elevgruppen vid fjärrundervisning kan vara.

Tekniska förutsättningar

Ändamålsenligt utrustade lokaler, välfungerande uppkoppling och en fungerande it-support är en förutsättning för kvalitativ fjärrundervisning. Lokalen bör vara utrustad med klassrumskamera och ljudupptagning för att möjliggöra för läraren att ha översikt över klassrummet och kunna kommunicera med såväl undervisningsgrupper som enskilda elever. Andra digitala verktyg som underlättar kommunikationen mellan lärare och elever och mellan lärare och handledare, såsom lärplattformar eller andra digitala lösningar, behöver också finnas. Tillgången till adekvata tekniska förutsättningar kan påverka vilken gruppstorlek som blir möjlig att ha vid fjärrundervisning.

Elevernas digitala erfarenhet och kompetens

För att kunna tillgodogöra sig fjärrundervisning behöver eleverna ha erfarenhet av relevanta digitala verktyg och kunskap om hur de specifikt kan tillgodogöra sig fjärrundervisning. Om eleverna är ovana vid fjärrundervisning kan därför gruppstorleken behöva vara mindre än om eleverna har relevant digital kompetens och erfarenhet av fjärrundervisning.

Fjärrlärarens digitala erfarenhet och kompetens

Utöver fjärrlärarens ämneskunskaper är lärarens pedagogiska digitala kompetens särskilt viktig för att kunna bedriva kvalitativ fjärrundervisning. Läraren behöver därför få adekvat utbildning i digitala verktyg och digital didaktik. Fjärrläraren behöver även ha tillgång till läromedel som är anpassade för fjärrundervisning. Undervisande fjärrlärare och handledare måste också vara medvetna om vilken digital kompetens som elever behöver vid fjärrundervisning. Den lärare som har liten erfarenhet av fjärrundervisning och hanterandet av digitala verktyg kan förväntas ansvara för något färre elever än den lärare som har bedrivit fjärrundervisning under lång tid.

Handledarens uppgifter och kompetens

Handledaren ska finnas som stöd för elever och lärare i undervisningslokalen i grundskolan och motsvarande skolformer eller tillgänglig för stöd i gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Handledarens roll kan handla om alltifrån att dela ut material och ansvara för studiero, till att uppmärksamma fjärrläraren på elever som är i behov av stöd. Det är en fördel om handledaren känner eleverna och har pedagogisk utbildning och digital kompetens. I en handledningssituation kan en utbildad lärare förväntas stödja fler elever än en person som saknar pedagogisk utbildning.

Organisation och resurser

Det är rektorn som ansvarar för och beslutar om elevernas indelning i undervisningsgrupper. Rektorn ansvarar även för fördelning av resurser utifrån elevernas olika förutsättningar och behov. För att alla elever som berörs av fjärrundervisning ska ges möjlighet till kvalitativ undervisning behöver rektorn skapa förutsättningar för en väl fungerande organisation där alla faktorer beaktas vid bestämmande av gruppstorlek.

Regler och ansvar vid fjärrundervisning

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. För att möjliggöra elevernas rätt till undervisningen kan fjärrundervisning vara ett alternativ.

Köpa fjärrundervisning i nationella minoritetsspråk

Elever som tillhör någon av de nationella minoriteterna har en starkare rätt till modersmålsundervisning än andra elever. I grundskolan finns inga krav på att språket ska vara elevens dagliga umgängesspråk eller att eleven ska ha några kunskaper i språket. För att i högre grad möjliggöra elevernas rätt till undervisningen kan fjärrundervisning vara ett alternativ.

Fjärrundervisning

Huvudmän som säljer fjärrundervisning per minoritetsspråk

Finska

Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Övertorneå kommun Länk till annan webbplats.

Jiddisch

Lunds kommun Länk till annan webbplats.

Meänkieli

Uppsala kommun Länk till annan webbplats.

Övertorneå kommun Länk till annan webbplats.

Samiska

Sameskolstyrelsen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2024

Innehåll på denna sida