Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats

Elever som inte vårdas på sjukhus, men som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid, har rätt till särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Här kan du läsa om reglerna för sådan undervisning.

Särskild undervisning är inte en del av skolväsendet

Ingår särskild undervisning i skolväsendet? Är särskild undervisning samma sak som ”hemundervisning”?

Nej, särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats är inte en del av skolväsendet utan utgör en särskild utbildningsform. Det innebär att sådan undervisning aldrig kan vara en del av utbildningen i exempelvis grundskolan eller gymnasieskolan. Särskild undervisning anordnas som ersättning för den undervisning i skolan som eleven skulle ha deltagit i om eleven inte hade varit sjuk. Särskild undervisning är inte heller en form av särskilt stöd, och beslut om sådan undervisning tas inte inom ramen för ett åtgärdsprogram. Distansundervisning som får ges som särskilt stöd utgör inte heller särskild undervisning. Begreppet ”hemundervisning”, som ibland används i dagligt tal, finns inte i skollagstiftningen.

Särskilda utbildningsformer omfattas bara av gemensamma bestämmelser i skollagen om det står uttryckligen i lagtexten. Det innebär att en stor del av skollagen inte är tillämplig vid särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. En del bestämmelser är dock tillämpliga, exempelvis att barnets bästa ska vara utgångspunkt och bestämmelserna om huvudmannens skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling.

Källor: 1 kapitlet 1-2 och 10 §§, 6 kapitlet 1 §, 22 kapitlet 5-8 §§ samt 24 kapitlet 20 § skollagen.

Förutsättningar för distansundervisning i olika skolformer

"Hemundervisning" och "hemskolning" finns inte som begrepp i skollagen

Förutsättningar för särskild undervisning

Vilka elever har rätt till särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats?

Elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid, men som inte vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus, har rätt till särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Särskild undervisning får ges i hemmet endast om eleven eller elevens vårdnadshavare samtycker.

Rätten till särskild undervisning gäller för elever i:

 • grundskolan
 • anpassade grundskolan
 • specialskolan
 • sameskolan
 • gymnasieskolan
 • anpassade gymnasieskolan

Övriga skolformer omfattas inte.

För barn och elever som vårdas på sjukhus eller en institution som knuten till ett sjukhus finns särskilda bestämmelser om sjukhusundervisning.

Källor: 24 kapitlet 16-21 §§ skollagen.

Sjukhusundervisning

Vem ansvarar för att en elev som har rätt till särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats får det?

Det är huvudmannen för den utbildning som eleven annars deltar i som ska anordna särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats för en elev som har rätt till sådan undervisning.

Källa: 24 kapitlet 22 § skollagen.

Finns det situationer när särskild undervisning inte ska anordnas?

Ja. Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats ska inte ges om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det. Vidare får särskild undervisning bara ges i hemmet om eleven eller elevens vårdnadshavare samtycker.

Källa: 24 kapitlet 21 § skollagen.

Kan en elev få undervisning i hemmet om eleven av någon anledning inte trivs i skolmiljön?

Se svaret under Skolplikt och rätt till utbildning

Kan en elev som har rätt till särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats få distansundervisning i stället?

Se svaret under Distansundervisning

Förskolor, skolor, fritidshem och kommunal vuxenutbildning har alltid en huvudman. Huvudmannen är ytterst ansvarig för att utbildningen genomförs i enlighet med skollagen och andra bestämmelser. Alla huvudmän inom skolväsendet ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

Kommuner

En kommun kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning.

Enskilda

En enskild fysisk eller juridisk person kan vara huvudman för förskola, förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola, fritidshem, gymnasieskola och anpassad gymnasieskola. En enskild huvudman kallas ofta även för ”fristående huvudman”. För kontakt med en fristående huvudman vänder man sig till verksamhetens styrelse eller motsvarande.

Regioner

Gymnasieskolor, anpassade gymnasieskolor och kommunal vuxenutbildning kan i viss utsträckning ha en region som huvudman.

Staten

Specialskolor och sameskolor samt förskoleklass och fritidshem vid en specialskola eller sameskola har staten som huvudman.

Källor: 2 kapitlet 2-8 § och 4 kapitlet 8 § skollagen.

Utformning av särskild undervisning

Hur många timmars undervisning ska eleven få i hemmet eller på annan lämplig plats?

Omfattningen på den särskilda undervisningen är inte specifikt reglerad. Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven skulle ha fått om eleven hade kunnat delta i det ordinarie skolarbetet.

Källa: 24 kapitlet 20 § skollagen.

Ska elever som får särskild undervisning få betyg?

Skollagens bestämmelser om betyg och betygssättning gäller inte för särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Det finns inget som hindrar att en elev som får särskild undervisning får betyg, men då sker det inom ramen för elevens ordinarie utbildning i skolan, och enligt de bestämmelser om betygssättning som gäller för den skolform som eleven går i. En förutsättning är dock att elevens ordinarie lärare får ett tillräckligt underlag för att kunna sätta betyg.

Särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats är inte en skolform inom skolväsendet utan en särskild utbildningsform. Syftet med den särskilda undervisningen är att den ska kompensera för den undervisning som eleven missar under den tid eleven är sjuk eller av annat liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete.

Källor: 1 kapitlet 2 § och 24 kapitlet 20–22 §§ skollagen.

Betyg och betygssättning Länk till annan webbplats.

Gäller skollagens bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd för elever som får särskild undervisning?

Nej, skollagens bestämmelser om extra anpassningar och särskilt stöd är inte tillämpliga för särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats, i och med att särskild undervisning inte är en skolform inom skolväsendet.

Källor: 1 kapitlet 1-2 §§ samt 3 kapitlet 2 och 6 §§ skollagen.

Distansundervisning som alternativ till särskild undervisning

Ska ett beslut om anpassad studiegång tas om en elev som får särskild undervisning inte läser alla ämnen?

Nej, skollagens bestämmelser om särskilt stöd och anpassad studiegång är inte tillämpliga vid särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats. Något beslut om anpassad studiegång ska inte tas för att en elev som ges sådan undervisning inte läser alla ämnen.

Om en elev som får särskild undervisning i hemmet eller på annan lämplig plats har fått ett beslut om anpassad studiegång har rektorn fattat det beslutet inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom syftet med den särskilda undervisningen är att kompensera för den ordinarie undervisning som eleven inte kan delta i, kan ett beslut om anpassad studiegång därför ändå påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen i hemmet eller på annan lämplig plats.

Källor: 1 kapitlet 1-2 §§, 3 kapitlet 6 § och 24 kapitlet 20 § skollagen.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Senast uppdaterad 03 maj 2024

Innehåll på denna sida

  • Regler och ansvar

   Sjukhusundervisning

   Elever som är inlagda på sjukhus kan ofta få så kallad särskild undervisning. Här kan du läsa om vad som gäller kring undervisning på sjukhus.

  • Regler och ansvar

   Skolplikt och rätt till utbildning

   Här svarar vi på de vanligaste frågorna vi får om reglerna kring skolplikt och rätt till utbildning.

  • Stöd i arbetet

   Främja närvaro och förebygga frånvaro

   Skolan ska motverka omfattande frånvaro genom att systematiskt främja närvaro. Här finns stöd till skolor och huvudmän i det arbetet.