Sjukhusundervisning

Elever som är inlagda på sjukhus kan ofta få sin undervisning där i form av så kallad särskild undervisning. Här kan du läsa om vad som gäller kring undervisning på sjukhus.

Kan elever få undervisning på sjukhus?

Kan en elev få undervisning när hen är inlagd på sjukhus?

Ja, det kan man oftast få. Det finns något som kallas för särskild undervisning. Den finns till för elever som inte kan vara med i vanligt skolarbete för att de är sjuka eller på grund av liknande skäl och som är inlagda på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus.

En elev kan få särskild undervisning antingen på ett sjukhus eller i hemmet, om inte en läkare avråder från det. Eleven har rätt till undervisningen så länge man inte anser att det inte behövs för hens kunskapsinhämtning. Särskild undervisning ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan vara med i. Om eleven får utbildning vid ett sjukhus får bara legitimerade lärare undervisa.

Om eleven får undervisning på ett sjukhus är den kommun där sjukhuset ligger ansvarig.

Källor: 24 kapitlet 17–19 §§ skollagen.

Hur mycket undervisning ska eleven få?

Hur många timmars undervisning ska en elev som får undervisning på ett sjukhus få per vecka?

Undervisningen ska i så stor utsträckning som möjligt motsvara den undervisning eleven missar i skolan.

Källa: 24 kapitlet 17 § skollagen.

Sjukhusundervisning och betyg

Ska en elev som får undervisning på sjukhus få betyg och vem är ansvarig för det?

Generellt gäller inte skollagens regler om betyg och särskilt stöd för den särskilda undervisningen på sjukhuset eller på en institution som är knuten till ett sjukhus. Men det finns inget som hindrar att en elev som får särskild undervisning i hemmet får betyg. I så fall ska eleven få det inom ramen för sin ordinarie utbildning. Om en elev som får särskild undervisning får betyg ska den som anordnar undervisningen använda de bestämmelser som gäller för betyg i elevens ordinarie skolform.

Utgångspunkten är att särskild undervisning på en sjukhusskola inte är en skolform inom skolväsendet. De flesta bestämmelserna i skollagen gäller inte för särskild undervisning på sjukhusskola. Den undervisning som eleven får ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan vara med i. Syftet är att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i. Målet med undervisningen är att eleven efter eller under sjukdomstiden ska kunna gå tillbaka till den undervisningsgrupp eller klass där hen normalt får sin undervisning.

Källor: 1 kapitlet 2 § skollagen och 24 kapitlet 17–19 §§ skollagen.

Anpassad studiegång

Ska rektorn på elevens ordinarie skola ta beslut om anpassad studiegång om eleven inte läser alla ämnen eller kurser?

Det finns inget krav på att den undervisning som eleven får på sjukhusskolan exakt ska motsvara den undervisning som hen skulle ha fått i sin ordinarie skola. Enligt skollagen ska undervisningen ”så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i”. En elev behöver därför inte få ett beslut om anpassad studiegång för att inte delta i all den undervisning som hen annars skulle ha deltagit i. Men en elev som får särskild undervisning på en sjukhusskola kan ha eller få ett åtgärdsprogram eller beslut om anpassad studiegång. I så fall sker det inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom den särskilda undervisningen syftar till att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i kan ett beslut om anpassad studiegång påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen på sjukhusskolan.

Senast uppdaterad 02 april 2019