Sjukhusundervisning

Elever som är inlagda på sjukhus kan ofta få sin undervisning där i form av så kallad särskild undervisning. Här kan du läsa om vad som gäller kring undervisning på sjukhus.

Krav för att få sjukhusundervisning

Kan en elev få undervisning när hen är inlagd på sjukhus?

Ja. Det finns något som kallas för särskild undervisning på sjukhus. Sådan undervisning finns till för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete och som vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus. Sjukhusundervisning ingår inte i skolväsendet utan är en särskild utbildningsform som är reglerad i skollagen.

En elev kan få särskild undervisning på sjukhus om inte en läkare avråder från det. Eleven har rätt till undervisningen så länge man inte anser att det inte behövs för hens kunskapsinhämtning. Särskild undervisning ska så långt som det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan vara med i. Om eleven får undervisning vid ett sjukhus får bara legitimerade lärare undervisa.

Om eleven får undervisning på ett sjukhus är den kommun där sjukhuset ligger ansvarig för att anordna sjukhusundervisningen.

Källor: 24 kapitlet 17–19 §§ skollagen.

Har barn och elever rätt till utbildning som motsvarar förskola, förskoleklass och fritidshem på sjukhuset?

Barn och elever som vårdas på sjukhus ska få tillfälle att delta i utbildning som så långt det är möjligt motsvarar förskola, förskoleklass eller fritidshem. Utformningen av utbildningen påverkas av hur länge barnet eller eleven får vård på sjukhus.

Barns och elevers utveckling och lärande påverkas av förutsättningarna att genomföra utbildning som så långt som möjligt motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem. Det är viktigt att utbildningen utgår från att lärande alltid sker, till exempel att lärarna använder olika vardagliga situationer för att lära barn och elever saker. Verksamheten behöver också präglas av omsorg om barnets eller elevens välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande.

Det är huvudmannen för sjukhuset som har ansvar för att barnet får tillfälle att delta i utbildning som så långt det är möjligt motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem. Det innebär att den region där sjukhuset ligger är ansvarig för utbildningen. Det kan också inne­bära att en privat vårdgivare är ansvarig för att anordna utbild­ningen.

Källa: 24 kapitlet 16 § skollagen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus, sidan 27-30.

Utformningen av sjukhusundervisning

Vem har ansvar för utformningen av sjukhusundervisning?

Den kommun där sjukhuset ligger ansvarar för att anordna undervisning för en elev som får vård på sjukhus. Det gäller elever som får undervisning som motsvarar den i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och anpassade gymnasieskolan. Det är därför kommunen som sjukhuset ligger i som måste bestämma hur man ska lägga upp undervisningen. Men det är viktigt att huvudmannen för elevens ordinarie skola har kontakt med den kommun som har ansvar för att anordna sjukhusundervisning.

När det gäller utbildning som motsvarar den som erbjuds i förskola, förskoleklass eller fritidshem är det huvudmannen för det sjukhus där barnet vårdas som har ansvar för att barnet får möjlighet att delta i sådan utbildning.

Källor: 24 kapitlet 16 och 19 §§ skollagen.

Ska eleven vara fortsatt inskriven i sin ordinarie skola?

Ja, en elev som får undervisning på sjukhus är fortfarande inskriven i sin ordinarie skola. Målet med sjukhusundervisningen är att eleven efter eller under sjukdomstiden ska kunna återgå till att få undervisning i sin ordinarie skola.

Källa: Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus, sidan 19.

Hur många timmars undervisning ska eleven få på sjukhuset?

Undervisningen ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Beslutet om hur utbildningen ska utformas behöver utgå från elevens situation i det enskilda fallet. Därför är det viktigt med en välfungerande dialog mellan sjukhuslärarna och elevens ordinarie skola.

Källa: 24 kapitlet 17 § skollagen.

Ska rektorn på elevens ordinarie skola ta beslut om anpassad studiegång om eleven inte läser alla ämnen?

Det finns inget krav på att den undervisning som eleven får på sjukhusskolan exakt ska motsvara den undervisning som hen skulle ha fått i sin ordinarie skola. Enligt skollagen ska undervisningen så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Skollagens bestämmelser om anpassad studiegång är inte tillämpliga för särskild undervisning på sjukhus. Om en elev som får särskild undervisning på en sjukhusskola får ett åtgärdsprogram eller beslut om anpassad studiegång ska det ske inom ramen för elevens ordinarie utbildning. Eftersom den särskilda undervisningen syftar till att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i kan ett beslut om anpassad studiegång påverka vilken undervisning eleven får inom ramen för den särskilda undervisningen på sjukhusskolan.

Källor: 1 kapitlet 2 § och 24 kapitlet 17 § skollagen.

Kan en elev som får sjukhusundervisning göra nationella prov?

När det gäller nationella prov saknas reglering om hur elever i sjukhusundervisning kan eller ska genomföra dessa. Inget hindrar att elever genomför nationella prov i sjukhusundervisningen. Ibland fattar rektorn på elevens ordinarie skola beslut om att eleven ska undantas från att genomföra provet. Vilken lösning som rektorn beslutar om beror på elevens situation, vilka prov det handlar om och lokala förutsättningar för att genomföra provet vid sjukhuset.

Källa: Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus, sidan 22.

Vad gäller för elever som behöver särskilt stöd?

Det är viktigt med en dialog mellan sjukhuslärarna och elevens ordinarie skola om sjukhuslärarna uppmärksammar att eleven kan komma att behöva extra anpassningar eller särskilt stöd när hen kommer tillbaka till den ordinarie skolan.

Elevers förmågor och förutsättningar att få kontinuitet i sjukhusundervisningen varierar. Det beror till stor del på elevens hälsotillstånd, men även mycket på i vilken utsträckning sjukhuslärarna kan arbeta flexibelt och föra dialog med vården och elevens ordinarie skola.

Källa: Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus, sidan 22.

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Vilken personal får ansvara för elevens undervisning? Kan det vara någon annan än en lärare?

Det är bara legitimerade lärare som får ansvara för sjukhusundervisning. Däremot finns det inte något krav på att de ska vara behöriga för vissa skolformer, ämnen eller årskurser.

På grund av sjukhusundervisningens karaktär kan det vara lämpligt att sjukhuslärare har en specialpedagogisk kompetens. Sjukhuslärare behöver ha kunskaper om och kompetens för att planera och genomföra en verksamhet som är anpassad till den enskilda elevens behov. Till lärarkompetensen hör också att kunna samspela och kommunicera med varje elev och elevens vårdnadshavare. Det kan vara särskilt viktigt vid sjukhusundervisning eftersom eleven befinner sig i ett utsatt läge.

Källor: 24 kapitlet 17 § skollagen och Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus, sidan 20.

Betyg från sjukhusundervisning

Ska en elev som får undervisning på sjukhus få betyg och vem är ansvarig för det?

Skollagens bestämmelser om betyg är inte tillämpliga för särskild undervisning på sjukhus eller på en institution som är knuten till ett sjukhus. Men det finns inget som hindrar att en elev som får särskild undervisning på sjukhus eller institutioner knutna till sjukhus får betyg. I så fall ska eleven få det inom ramen för sin ordinarie utbildning. Om sjukhusläraren ger ett underlag för betyg till elevens ordinarie skola ska läraren använda de bestämmelser som gäller för betyg i elevens ordinarie skolform.

Särskild undervisning på en sjukhusskola är inte en skolform inom skolväsendet. De flesta bestämmelserna i skollagen gäller inte för särskild undervisning på sjukhusskola. Den undervisning som eleven får ska så långt som möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan vara med i. Syftet är att kompensera för den undervisning som eleven inte kan vara med i. Målet med undervisningen är att eleven efter eller under sjukdomstiden ska kunna gå tillbaka till den undervisningsgrupp eller klass där hen normalt får sin undervisning.

Källor: 1 kapitlet 2 § och 24 kapitlet 17–19 §§ skollagen.

Vad händer med elevens betyg? Vem sätter betyg?

Sjukhusundervisning ingår inte i skolväsendet och sjukhuslärare sätter inte betyg. Den uppgiften ligger kvar hos lärarna på elevens ordinarie skola. Därför är det viktigt med en välfungerande dialog mellan sjukhuslärarna och lärarna på elevens ordinarie skola. Inget hindrar att sjukhuslärarna lämnar betygsunderlag till lärarna på den ordinarie skolan.

Källor: 1 kapitlet 2 § och 24 kapitlet 17–19 §§ skollagen samt Skolverkets allmänna råd med kommentarer om utbildning på sjukhus, sidan 22.

Om läkare avråder från studier

Kan en läkare avråda från studier?

Ja. En elev ska inte få sjukhusundervisning om den läkare som ansvarar för elevens vård avråder från det.

Källa: 24 kapitlet 18 § skollagen.

Hittade du inte svar på din fråga?

Om du inte hittar svar på din fråga här kan du kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta Skolverkets upplysningstjänst

Senast uppdaterad 14 december 2023

Innehåll på denna sida