Främja närvaro och förebygga frånvaro

Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet.

lärare pratar med elever

Det behövs ofta många och tidskrävande åtgärder för att skolan ska lyckas vända en omfattande skolfrånvaro, oavsett vilka orsaker som ligger bakom. Ju längre tid elever är frånvarande, desto mer riskerar de att komma efter i skolarbetet och hamna utanför den sociala gemenskapen. På lång sikt löper elever med oavslutad gymnasieutbildning en högre risk att drabbas av psykisk ohälsa och arbetslöshet.

Forskning visar att skolan kan göra mycket för att elever inte ska förlora värdefull tid i skolan. Skolan kan främja närvaro bland annat genom tidiga insatser och genom att ha individens behov i fokus. Detta kräver ett systematiskt och samordnat arbete som inkluderar alla i skolan. Det är viktigt att all skolpersonal deltar i arbetet med att främja närvaro, utifrån sin roll och sitt uppdrag.

Huvudmannens uppdrag är att ge stöd till rektorn i arbetet med att skapa rutiner för att främja närvaron. Det kan till exempel handla om att ta fram gemensamma rutiner för skolor som huvudmannen ansvarar för.

Rektorns uppdrag är att ta fram rutiner för frånvarorapportering, men också för att systematiskt leda skolans arbete för att skapa trygghet och studiero. Elevhälsans uppdrag är en viktig del i det arbetet.

Lärare behöver på olika sätt bidra till en god lärandemiljö genom att till exempel bygga tillitsfulla relationer till eleverna och genom att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare och andra som arbetar i skolan ska också följa de rutiner som finns för att rapportera frånvaro.

Det är viktigt att varje skola undersöker vad de behöver göra för att deras elever ska trivas i skolan. Skolans samlade elevhälsa är viktig i det arbetet, såväl på övergripande nivå som på grupp- och individnivå. I arbetet med att främja elevers närvaro i skolan lyfter forskningen fram vikten av att arbeta förebyggande och systematiskt utifrån områdena

 • organisation och systematik
 • god lärandemiljö
 • trygghet och delaktighet.

Ansvar i skolfrågor:

Organisera skolan för att främja närvaro

Hur en skola eller skolenhet är organiserad kan främja elevernas närvaro. Forskning visar att det är viktigt att arbeta med följande faktorer:

 • helhetsperspektiv och systematik i arbetet med närvaro i skolan
 • ett gott skolklimat
 • främjande och förebyggande elevhälsoarbete
 • trygga övergångar mellan skolformer
 • dialog och samverkan med vårdnadshavare och det omgivande samhället.

Skolan behöver arbeta systematiskt för att främja närvaro. I det arbetet är god lärmiljö och ett tryggt skolklimat är viktiga områden. För att veta om arbetet med att främja närvaron fungerar behöver skolan regelbundet granska och kartlägga den egna verksamheten. Kartläggningen och eventuella åtgärder ska genomföras utifrån kunskap om vad som främjar elevers lärande och utveckling.

Hälsa och lärande går hand i hand. När elever mår bra behöver skolan lägga mindre tid på att förebygga och åtgärda problem och frånvaro. Lärande och hälsa påverkas på många sätt av samma generella faktorer. Det är därför viktigt att den samlade elevhälsan är med i arbetet med att främja närvaro. På övergripande nivå kan det till exempel handla om elevernas arbetsmiljö. Ett annat exempel på när den samlade elevhälsan kan vara ett viktigt stöd är hur man arbetar med övergångar mellan årskurser och stadier inom en skola eller skolenhet. För en del elever kan det ibland också vara svårt att hantera bytet mellan olika lektioner, särskilt när elever måste förflytta sig. Inom den samlade elevhälsan finns kunskaper om förhållandena på skolan som är väsentliga i sammanhanget.

Stöd i arbetet:

Skolverkets rekommendationer:

Främja närvaro och förebygga frånvaro, rekommendationer

 • Hur arbetar ni för att främja elevernas närvaro?
 • Hur arbetar ni med att följa upp elevernas frånvaro?
 • Finns det något i ett nuvarande arbetssätt ni vill förändra? Vad och varför?

God lärmiljö främjar närvaron

God lärmiljö i skolan kan i sig främja elevers närvaro. När undervisningen anpassas till elevernas behov främjar det deras motivation att delta i utbildningen. God lärmiljö omfattar många olika delar. Det handlar om allt ifrån att ta fram scheman med få håltimmar till att skapa tillitsfulla relationer och stimulerande undervisning. Utifrån olika roller och uppdrag ansvarar huvudman, rektor, lärare och den samlade elevhälsan på olika sätt i det arbetet.

Exempel på vad som främjar både närvaron och lärandet:

 • undervisning som är anpassad till eleverna och som stimulerar och motiverar dem att lära sig
 • att elever får delaktighet och inflytande
 • trygghet och studiero
 • att elever har tillitsfulla relationer till lärare och skolkamrater
 • tät kontakt mellan elever och lärare
 • scheman med så få håltimmar som möjligt.

Undervisning som håller hög kvalitet och som är anpassad efter elevers olika förutsättningar och behov främjar deras lärande och närvaro. Det är också viktigt att undervisningen är varierad. Det ska vara tydligt för eleverna vad de ska göra och det ska gå att redovisa uppgifter på olika sätt.

För att öka elevernas möjligheter till inflytande och delaktighet i skolan behöver de ha kunskap om såväl sina rättigheter som skyldigheter. Eleverna behöver bli erkända och bekräftade och känna sig inkluderade i undervisningen och i skolan.

Ibland behöver elever extra stöd i undervisningen. Då är det viktigt att skolan erbjuder extra anpassningar. Om det inte räcker behöver rektorn se till att en utredning om särskilt stöd påbörjas så fort som möjligt. Det är också viktigt att lärare och annan personal har höga men rimliga förväntningar på eleverna, eftersom det har stor betydelse för elevernas motivation och utveckling. Elever som är motiverade och som känner sig delaktiga trivs bättre i skolan.

God lärandemiljö främjas också av tydligt ledarskap och av tillitsfulla relationer, både mellan lärare och elever och mellan eleverna i klassen och i skolan. Detta gäller även mellan lärare. För att elever ska kunna delta fullt ut i undervisningen behöver det vara ett tryggt skolklimat där eleverna känner sig som en del i gruppen. Det är viktigt att alla tar ansvar för det arbetet utifrån sin roll och sitt uppdrag.

På individnivå är det alltid viktigt att elever och vårdnadshavare får vara delaktiga i arbetet med att främja närvaro. I samtalen med vårdnadshavare och elever behöver skolpersonalen tydligt förmedla vikten av utbildning och skola samt beskriva hur skolan arbetar för att främja elevers närvaro. Vårdnadshavare och elever behöver känna till skolans rutiner för att förebygga och åtgärda frånvaro.

Stöd i arbetet:

Skolverkets rekommendationer:

Främja närvaro och förebygga frånvaro, rekommendationer

 • Hur arbetar ni idag med att främja en god lärmiljö utifrån de exempel som lyfts fram?
 • Finns något i nuvarande arbetssätt som ni ser behov av att förändra? I så fall vad?
 • Hur kan ni gå vidare i det arbetet? Vem behöver göra vad?

Trygghet och delaktighet främjar närvaro

Trygga elever lär sig bäst. Gott skolklimat, som präglas av trygghet och arbetsro bidrar till ökad närvaro. Det gör även goda relationer mellan elever, mellan elever och vuxna och mellan vuxna. Det är viktigt att elever är motiverade och känner delaktighet. Det ökar deras trivsel och därmed närvaron i skolan.

Exempel på vad som främjar trygghet och delaktighet:

 • att slippa trakasserier och kränkande behandling i och utanför skolan
 • en känsla av att det är möjligt att lyckas i skolarbetet
 • goda kamratrelationer och social kompetens
 • att bli lyssnad på och att ha inflytande över sin skolvardag.

Det finns flera sätt arbeta med tillitsfulla relationer mellan skolpersonalen, elevgruppen och med den enskilda eleven. På individnivå kan det i undervisningen till exempel handla om att ge eleven regelbunden återkoppling om hur det går i skolan, att uppmärksamma eleven och att låta elevens intressen ta plats i undervisningen.

När det gäller elever som grupp är det viktigt att arbeta för gemenskapen i klassen och i skolan överlag. Det har en stor betydelse för elevers trivsel och motivation. Därför behöver skolans personal främja goda relationer mellan elever, både inom en klass och mellan olika klasser och årskurser. Skolpersonalen kan främja relationer mellan elever till exempel genom att

 • observera gruppdynamiken och fördela roller och ansvarsområden utifrån det
 • inom undervisningen organisera samarbeten mellan klasser eller årskurser
 • ge eleverna ansvar för gemensamma projekt som en klass - eller skoltidning
 • arbeta med fadderverksamhet.

När elever kan påverka sin skolgång ökar det deras motivation och trivsel i skolan. En förutsättning för att ha inflytande är att elever känner till både till sina rättigheter och sina skyldigheter. Några sätt att arbeta främjande med elevers delaktighet är att lyssna till deras egna åsikter och tankar och bekräfta dem.

Med det här verktyget kan ni få koll på ert arbete med trygghet och studiero:
Arbeta med att främja trygghet och studiero

Stöd i arbetet:

 • Hur arbetar ni idag med att främja trygghet och delaktighet?
 • Finns något i nuvarande arbetssätt som ni ser behov av att förändra? I så fall vad?
 • Hur kan ni gå vidare i det arbetet? Vem behöver göra vad?

Förebygga, utreda och åtgärda frånvaro

På individnivå är syftet med en utredning att få svar på varför eleven så ofta är borta från skolan så att man kan sätta in rätt insatser för att minska frånvaron. Därför ska utredningen ha fokus på orsaker som har med skolan att göra, även om läraren också kan vara uppmärksam på andra orsaker. I utredningen är det viktigt att tala med eleven och lyssna in hur eleven själv upplever sin skolsituation. Det är också viktigt att tala med elevens vårdnadshavare och med de lärare och den skolpersonal som undervisar eleven eller som eleven möter i skolan. Samtalen behöver både ha fokus på hur eleven uppfattar undervisningen och den sociala miljön.

I vissa fall räcker det med en enkel utredning. I andra fall krävs det en mer allsidig utredning. Den kan i sin tur visa att elevens frånvaro bottnar i till exempel diskriminering eller ett behov av särskilt stöd. Då krävs det andra former av underlag för att skolan ska kunna ge eleven det stöd som behövs. En samlad bedömning behöver ligga till grund för de insatser och åtgärder som skolan sätter in.

Det är viktigt att skolan diskuterar åtgärderna tillsammans med eleven och vårdnadshavarna. Rektorn behöver se till att insatserna följs upp och utvärderas. Om åtgärderna inte leder till att eleven börjar delta i utbildningen behöver skolan försöka med andra insatser. I utredningen kan det framkomma mer komplexa orsaker till att en elev är frånvarande. Det kan till exempel handla om en kombination av olika faktorer i hemmet, i skolan och hos individen. Bland äldre elever kan det också bero på faktorer kopplade till en nära partnerrelation. Här kan samverkan mellan exempelvis skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård och vårdnadshavare vara avgörande.

Film: Relation och motivation (tid 07:03 min.)

Forskarna Martin Hugo och David Wästerfors resonerar om hur skolan kan bli meningsfull för elever. Filmen Har tagits fram i samarbete med Specialpedagogiska skolmyndigheten.


Även giltig frånvaro kan påverka elevers skolresultat. Det är därför bra att rektorn har rutiner för att hantera ledigheter och för att informera elever och vårdnadshavare.

Stöd i arbetet:

Skolverkets rekommendationer:

Främja närvaro och förebygga frånvaro, rekommendationer

 • Vilka rutiner har ni för frånvarorapportering?
 • Hur gör ni rutinerna kända för lärare, skolpersonal, elever och vårdnadshavare?
 • Hur utreder ni frånvaro på individnivå?
 • Hur aggregerar ni frånvaroutredningar till grupp/ämne/skolnivå?
 • Hur är ansvaret för frågor om frånvaro och närvaro fördelat på din skola eller skolenhet?
Konkreta tips

Checklista för att utreda frånvaro

 • Prata med eleven, vårdnadshavarna och elevens lärare om orsakerna till frånvaron.
 • Undersök om eleven har problem med relationer, trivsel, eller trygghet i skolan.
 • Undersök om eleven har svårigheter i undervisningen.
 • Undersök om frånvaron beror på hemförhållanden, eller om eleven är äldre, på en nära partnerrelation.
 • Undersök om det finns några frisk- eller skyddsfaktorer som kan bidra till att förändra situationen.
Forskning och fördjupning

Forskning och fördjupning

Material som tillsammans kan ge ett mervärde till arbetet mot mobbning och kränkande behandling

I Skolverkets kunskapsöversikt Skapa trygghet för lärande – om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling (2022) presenteras den senaste forskningen om vad som fungerar i arbetet mot mobbning. Tillsammans med annat stöd från Skolverket, till exempel publikationen Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda: Hur skolan kan arbeta mot trakasserier och kränkningar (rev2021) kan skolan utarbeta framgångsrika arbetssätt baserade på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Skapa trygghet för lärande - om skolans arbete mot mobbning, trakasserier och kränkande behandling

Främja, förebygga, upptäcka och åtgärda - Hur skolan kan arbeta mot kränkande behandling och diskriminering

Senast uppdaterad 27 februari 2024
 • Kurser och utbildningar

  Uppmärksamhet, samspel och kommunikation

  Denna modul på Lärportalen tar bland annat upp vad som kan påverka elevers motivation för skolarbete och även konkreta arbetssätt för med att främja skolnärvaro.

 • Kurser och utbildningar

  Delaktighet och inflytande i undervisningen

  Utveckla din kompetens om delaktighet och inflytande i undervisningen. Materialet finns på Lärportalen.

 • Kurser och utbildningar

  Främja likabehandling

  Lär dig mer om hur du främjar likabehandling med fokus på normer. Materialet finns på Lärportalen.